[Odpisy korespondencji i akt z XVI i XVII wieku].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00344
 • Kopie:
  • Mf 637
  • Mf 3501 [nieczytelne]
 • Tytuł: [Odpisy korespondencji i akt z XVI i XVII wieku].
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 424 k. 20x16 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, tłoczenia złocenia, zniszczony, 17 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Odpisy korespondencji z XVI w. k. 64-87v w tym: "Magnae dignitatis homines extremo supplicio deleti" 05.03.1561 k. 64-66. - "Christophoro Sydlowieckij palat[ini] et capitaneo Crac[oviensi] ut edictum exequatur" 1525 k. 66v-67v. - "Gratiarum actio [...] Nicolai Dziergowskij epi Wladislawien[sis] pro collato sibi archiepiscopatu Gnesn[ensi]" k. 67v-68v. - "Deprecatio a burgrabio et aliis ordinibus ciuitat[is] Gedanen[sis] ad genua procumbensibus in medio senatus die 23 Iulij Varsoviae in comitiis Anni Dni 1571 facta" k. 68v-69v. - "S. R. archiep[iscop]o Strigoniensi" k. 70-70v. - "Episcopo Wratislawiensi [Jakub von Salza?] Andreas Kriczkij" k. 70v-71. - "Exceptio [...] marchionis Brandeburgen[sis] ad nuptias venientis" k. 71-72. - "Responsum capitulo datum a [...] Andrea Zebrzydowskij ep[iscop]o Wladislawien[si] et Pomerianie[nsi]" k. 72-72v. - "Puteo cardinali [...] arch[iepisco]pus" k. 72v-73. - "[...] ep[iscop]o chelmensi electo Wladislawiensi [...] archiep[iscop]us" k. 73-73v. - "Capitulo Cracovien[si]" k. 73v. - "Ad Paulum IIII summum pont[ificem]" k. 73v-74. - "Instructio ad sanctam sedem [...] totius ordinis ecclesiastici nuntio data" k. 74-75.
  • Listy do Mikołaja Dzierzgowskiego prymasa od: Juliusz III papież (2) k. 76-77, 77-78; Paweł IV papież k. 78-79; [Zygmunt August] król Polski (2) k. 75-75v, 80-81v. - "Clementi [VII] sum[m]o pontif[ici] Joannes [Zapolya] rex Ungariae" k. 75v. - "Cardinalis putens Nicolao archiepiscopo Gnesnensi" k. 79-80. - "Senatores seculares Julio III pont[ifici] max[imo]" k. 82-82v. - "Paulus IIII sum[m]us pontifex ad senatores regni" k. 82v-84. - "Paulo IIII Nicolaus [Dzierzgowski] archiep[iscop]us" 16.08.1557 k. 84-84v. - "Sacro cardinalium ordini Nic[olaus Dzierzgowski] arch." 02.09.1557 k. 84v-85. - "Puteo cardinali Nic[olaus Dzierzgowski] archi[episcopus]" k. 85-85v. - "[...] episcopo Veronensi Nicolaus [Dzierzgowski] archiepiscopus" k. 85v-86v. - "Decretum cancellar[iae] Sac. Reg. Mtis" k. 86v-87v.
  • Listy Andrzeja Opalińskiego marszałka w. kor. do: Ernest arcks. austriacki k. 92v. - Ferdynand arcks. austriacki k. 89-89v. - Maksymilian arcks. austriacki k. 96-96v.
  • Listy do Andrzeja Opalińskiego marszałka w. kor. od: Aldobrandini kard. k. 112v. - Capua[?] Hannibal de abp Neapolu nuncjusz k. 126-127. - Ernest arcks. austriacki (2) k. 91-91v, 97-98. - Ferdynand arcks. austriacki (późniejszy cesarz) k. 110v. - [Jerin] Andrzej bp wrocławski 13.03.1587 k. 109-109v. - Klemens VIII papież k. 112-112v. - Maciej arcks. austriacki (późniejszy cesarz) k. 90-91. - Maksymilian arcks. austriacki 07.04. (4) k. 89v-90, 91v-92v, 95-95v, 98(brak końca). - Rudolf II cesarz SRI k. 127-127v. - Spaer Henricus de poseł szwedzki k. 109v-110v. - Sykstus V papież 02.04.1587 k. 125v-126.
  • Dyspensa od postu k. 93v
  • "Recognitio. Sigismundus III [...]" Kraków 22.10.1607 k. 94
  • Oświadczenie NN dot. spraw finansowych związanych z Akademią Krakowską 23.10.1607 k. 94v
  • "Cessio curiae" k. 99-99v
  • "Facultas concessa extruendae domus" k. 99v-100
  • "Gladiferatus terrestris" k. 100-101
  • "Mandatum ad nobilitatem ut manu armata cum cap[ita]neo conscripto adoriatur" k. 101-101v
  • "Executorialis" k. 101v-102
  • "Joannes Tarnowskij regni vicecancellarius Malaspine" k. 107v-108
  • "Aduentus nowi regis electi in Poloniam magistratus Gedanensi oratoribus regni" k. 108v
  • "Com[m]issio et monasterio Vitowien." k. 124-125
  • "Sub Anno D[omi]ni 1599 Pro Funere Annae Reginae Polon[iae] [...]" k. 114-123 w tym listy Zygmunta III do Alberta arcks. Austrii, Macieja arcks. Austrii (późniejszego cesarza), Maksymiliana arcks. Austrii, Wilhelma V ks. Bawarii, Maksymiliana I ks. Bawarii oraz: "Instrumentum legationis in eodem negotio ad archiducissam Grecensem per [...] Andream de Bnin Opalińsky praeceptum Plocensem [...]" k. 116v-118. - "Supplementum leg[ati]onis eiusdem ad archiducem Ferdinandum k. 118-119v. - "Laurentij Gembiczkij sekretarij magni et post modum episcopi culmensis oratio funebris" k. 119v-122. - "Responsum nuntio caesareo in funeri regina Regni Poloniae" k. 122-123.
  • "Vrbanus PP VIII ad Vladislaum Regem Poloniarum[!]" 1643 k. 128
  • "Responsum Vladislai Quartii[!]" 1643 k. 128-128v
  • "Ab Anno Dni 1596 et 1597 inclusum puerperium reginae [Anna Habsburżanka]" k. 129-130v w tym listy Zygmunta III do: Filip II król Hiszpanii (2) k. 129-130. - NN poseł elektora colomensis[?] k. 130-130v. - NN poseł [Wolfganga Dalberga] abpa Moguncji k. 130v.
  • "Nuptiarum Sigsimundi III. Poloniae et Suecia[e] Regis cum Anna Archiducissa Austria[e] Consors" k. 132-153v w tym: Listy do Andrzeja Opalińskiego marszałka w. kor. od: Capua[?] Hannibal de abp Neapolu (2) k. 132v-134; Klemens VIII papież k. 132-132v. - Listy Zygmunta III do: Albert arcks. austriacki k. 141v-142; Fryderyk ks. Prus (2) k. 134, 140v-141; Klemens VIII papież 1592 (2) k. 144-145, 152-153v; NN arcyksiężna austriacka k. 151-152. - "Responsa oratoribus in nuptis regis dicis et munera D[omi]norum suo[rum] obierunt summi pontificis legato" k. 134v-135. - "Imperatoris Romani [...] epo Olomucen[se] k. 135-135v. - "Triumphus [...] ingressus in Cracoviam [...] archiducissae Austriae Annae reginae Poloniae in Arcu Clepariensi inscriptio" k. 136-136v. - "Venitorum legato Petro Dodo" k. 136v-137v. - "Archiepi Treueren[sis] legato" k. 138. - "Electoris Brandenburgen[sis] legato" k. 138-138v. - "Eiusdem filii legato" k. 138v-139. - "Electoris pallatini legato" k. 139-139v. - "[...] Prussiae ducis legato" k. 139v. - "Gulielmi Bauariae ducis legato" k. 139v-140. - "Pomeraniae ducum legato" k. 140-140v. - "Legnicen[si] et Brigen[si] ducis legato" k. 140v. - "Sigismundus III rex Poloniae Chrophen[?] comiti Frisiae orientalis" k. 141-141v. - List Klemensa VIII papieża do NN 09.08.1603 k. 142-142v. - "Gratiarum actio pro collata aliqua dignitati aut honori" k. 142v-143v. - "Aliasimilis gratiar[um] actio" k. 143v-144. - "Andr[ea] de Bnin Opal[iński] praep[osi]t[us] Plocen[sis] Clementi Octavo pontifici [...]" k. 145-145v. - "Idem cardinali de Camerino" k. 145v. - "Ante eadem [...] Stanislai Tutellaris et regni patroni salutatio canonicorum ecclesiae Cracouien[sis]" k. 146-146v. - "Ioannis Tarnowskij vicecancellarij regni salutatio reginae ante ades Regias" k. 147-149. - "Sigismundo III regi Poloniae archiducissa Austriae" k. 149v-151
  • Wpisy o charakterze probatio calami, nieczytelna "N[ota] B[ene]", tytulatura Zygmunta III k. I okł. Zapiski rachunkowe, formuła "In nomine D[omi]ni Amen." i formuła dedykacyjna: "Mnie Wielce W Sercu iedynie nayko[c]hansza M[oś]cia Dobr[o]dzika (dalej tekst zatarty)" i wpis własnościowy J. Łacheckiego k. 1
  • Wiersz dydaktyczny, [Inc.:] "O bene signatum et nomine tempus [...]", [Expl.:] "Flagrant [...] pectora vobis" k. 1v. nieczytelne zapiski oł. k. 1v.-2
  • Wpis własnościowy Barbary Elżbiety z Wolsztyna k. 3v
  • "Columna Sigismundi III Varsaviae in Suburbo Cracovien[si]" (tekst na kolumnie) 1644 k. 4
  • Wpis własnościowy M. Działyńskiego k. 4v
  • Listy do Zygmunta III króla Polski od: [Abbas I Wielki] szach Persji 17.05.1614 k. 355v-356v. - Achmed I sułtan turecki 14.04.1614 (2) k. 357-360, 417-422. - Berka Zbyňek abp praski 25.10.1599 k. 5-5v. - Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. 08.11.1605-22.05.1613 (2) k. 178-179, 338-349. - Fryderyk ks. Kurlandii 02.07.1613 k. 379-382. - Klemens VIII papież (3) k. 8v-9(?), 233v-234, 234v-235. - Ludwik XIII król Francji Paryż 28.05.1614 k. 415-416v. - [Maryna Mniszchówna] carowa Rosji k. 315-316v. - [Radu Mihnea] hospodar wołoski 04.07.1613 k. 353v-355. - Radziwiłł Janusz podczaszy lit. k. 237v-239. - Simonette Francesco nunjusz apostolski Kraków 28.09.1607 k. 182-182v. - [Stefan IX Tomża hospodar Mołdawii?] k. 9-10v. - NN sułtan turecki k. 349v-353. - NN Kraków 14.11.1607 k. 160v-162. - NN Malbork 16.08.1606 k. 280-280v.
  • Listy Zygmunta III króla Polski do: [Abbas I Wielki] szach Persji Warszawa 17.05.1614 k. 401-402v. - [Achmed I] sułtan (2) k. 382v-385v, 404v-411v. - Aldobrandini Pietro kard. k. 111-112. - Firlej Piotr wda lubelski k. 248-249v. - Klemens VIII papież (5) "pro Hiacynto confessore canonizando" k. 103-103v; "pro Ignatio Loiola canonizando supplicat" k. 104-105; "pro beato Casimiro canonizando in Breuiarium Romanum referendo" Wilno 02.09.1601 k. 105v-106v oraz inne k. 107-107v, 123-123v. - Mniszech Jerzy wda sandomierski k. 227v-228. - Potocki Jan[?] sta kamieniecki k. 263v-264v. - Rudolf II cesarz SRI 01.1607 (3) k. 6-7v, 234-234v, 235-235v. - miasta pruskie (2) k. 167-168, 192. - monasterium Vitowiensis k. 125. - obywatele Torunia (2) k. 293-294. - sejmik k. 227-227v. - [Paweł V?] papież "de bello Turcico" k. 411v-415. - Zborowski Kraków 25.06.1606 k. 263-263v. - NN arcyksiężna austriacka k. 113. - NN chorąży drohicki Kraków 09.07.1606 k. 264v-266v. - NN chorąży sochaczewski k. 175-175v. - NN dworzanin k. 228. - NN prokonsul k. 193v-194. - NN wda bracławski Kraków 09.07.1606 k. 267-268v. - NN (8) k. 156v-157, 257, 269-270, 279-280, 294v-295. - "Listy KJM za żydem o zamordowanie dziecięcia" k. 270-271.
  • List [Klemensa VIII?] papieża do NN bpa "de fundatione monasterior[um] carmelitanor[um]" k. 8-8v
  • Listy Zygmunta I króla Polski do: Anna księżna Austrii k. 21-21v; Bona królowa Polski k. 21v-22; Grassi [Achille] de kard. k. 24-25; Hadrian VI papież k. 25-25v; Karol V cesarz SRI k. 12-12v; Klemens VII papież k. 11-12; Leon X papież (2) k. 19, 22v-23?; [Leszczyński] Rafał bp przemyski k. 30-30v; Ludwik II Jagiellończyk król Węgier (7) k. 14-14v, 15v-16, 17-18, 19-19v, 20v, 29-30v; Maria królowa Węgier k. 22-22v; kolegium kardynalskie (3) k. 13-14, 23-24, 25v-26v; dostojnicy węgierscy k. 16-17; NN doża Wenecji (2) k. 18v, 19v-20; NN wda węgierski k. 14v-15v.
  • List Andrzeja Krzyckiego bpa płockiego do Zygmunta I króla Polski k. 27
  • Wykaz panujących od Zygmunta Augusta do Jana Sobieskiego, informacja o zgonie Anny Jagiellonki k. 27-28
  • "Coronatio Reg[is] Stephani" k. 32-34
  • "Stephanus [...] rex [...] ordinibus Regni in ingressu suo" k. 34-34v
  • Listy do Stefana Batorego króla Polski od: Mielecki Mikołaj wda podolski "in regis ingressu" k. 35-36v. - Murad III sułtan turecki 24.12.1575 k. 37-39.
  • "Responsum regis [Stephani Batory] [Nicolao Mielecki palatino Podoliensi]" k. 36v-37
  • "Iuramentum regis Stephani omnibus ordinibus Regni et Magni Duc. Lith. Warsowiae Anno [15]76 praestitum" k. 39-40v
  • "Coronatione absoluta, iuramentoq. constito, ac oboedientia sedi apostolica delata nuntio suo in urbem scribit" k. 40v-42v
  • Odpisy korespondencji związanej z wyborem i panowaniem Henryka Walezego k. 42v-51v w tym: "L[itte]rae Henrici regis post discessum eius in conclaui illius repertae et sigillo eius obsignatae" 18.06.1574 k. 42v-44v. - Listy Henryka Walezego króla Polski do: Karnkowski Stanisław k. 44v-45v; Łaski Olbracht wda sieradzki 18.06.1574 k. 46; Radziwiłł [Mikołaj?] marszałek w. lit. k. 45v; Zborowscy Piotr i Andrzej Kraków 18.06.1574 k. 51-51v; stany Królestwa Polskiego Wiedeń 29.06.1574 k. 48-49v; NN podkomorzy wojnicki k. 46-46v. - "Senatus et equestris ordo regni Poloniae Henrico" 20.06.1574 k. 46v-48. - "Henrico regi cardinalis Hos. post eius e Begno discessum occultum" k. 49v-51.
  • Odpisy korespondencji z czasów Zygmunta Augusta k. 52-61 w tym: "Cardinal [...] Petro Myskowskij regni procancellario" k. 52-52v. - "Regia Mtas [...] archiep[iscop]o ut ad comitia regni maiora tempestine ueniat, et minora in Szroda et Koło celebranda no negligat" k. 52v-53v. - "Exceptio legati summi Pontificis episcopi Veronesi per Nicolaum archiepiscopum" k. 53v-54v. - "Serenissimi principis [...] Ferdinandi Rom. et Boem. regis [...] uerba in transacti [...] pacis cum Liuonensibus [...] ad Sac. Reg. Mtem solenniter habita" k. 54v-55. - "Responsum S.R.M. per [...] Ioannem Przerembskij procancet [...]" k. 55-55v. - "Accersiti sunt postea Liuones" k. 55v. - "Gratulatio oratorum de conditionibus pacis [...] Regiae Mtis confirmatis [...]" k. 55v-56. - "Sermo Liuonum ad Reg. Mtem factus" k. 56v-57. - "Gratulatio oratorum Regiae Mti accepta" k. 57-57v. - "Ad Liuones conuersus" k. 57v. - "Iuramentum Regiae Mtis" k. 57v-58. - "Regiae Mti [...] archiepiscopus ut morte [...] parentis suae, aequo ferat animo" k. 58-59v. - "Edictum publicum con[tra] haereticos et eorum libros promulgatum a sermo rege Poloniae" k. 59v-61.
  • "Electio Regis Henrici Caroli Regis Franciae Fr[atris]" i zapiski historyczne z lat 1573-1574 k. 61v
  • "Responsum Claudy de Mesmes Ill[ustrissi]mo E[pisco]po Gnesnensi [Jan Lipski] dat[um]" 1639 k. 62-63v, 88-88v, 113-113v
  • Listy NN do [Mikołaja Zebrzydowskiego] wojewody krakowskiego Kraków 04-12.12.1607 (2) k. 253-254
  • List NN do hospodara tatarskiego k. 254-255
  • "Listy przyczinne o sprawę na Tribunal przypadaiączą" (2) k. 255-256
  • List NN księdza do NN wojewody wileńskiego k. 256
  • "List zapraszaiąc na pogrzeb" k. 256-256v
  • "List przyczi[nny] do arendarza" k. 256v
  • "List wierzączy do kozakow" k. 257-257v
  • "Commendationes" k. 257v
  • "Exordium dziekowania do pysania" k. 258
  • List NN do wojewody łęczyckiego k. 258-258v
  • "Ad mortem condolendam" k. 258v-259v
  • List NN do NN "post obitus aduocatus Skiernieui[c]en[sem]" 20.02.1616 k. 260-261
  • List po zgonie opata (bliżej niezidentyfikowanego) k. 262
  • "Pomiar Łanow" k. 262v
  • Różne zalecenia wydane przez kancelarię królewską (3) k. 271-274v
  • "List [...] do arendarza" k. 274v
  • Fragment NN listu (brak początku) k. 275
  • "Wyrzeczenie kroliewny [...] Catarziny [Jagiellonki królowej Szwecji]" k. 275v-276
  • "Verta in Talamo nuptiali [...] Regia Mtis per [...] Petrum Myskowskij procancellarium facta" k. 276-279
  • "Calculus singular[um] villarum" k. 281-281v
  • "Monument P. Piwa w Szieprzcu w kościele Mniszym a dext[era] Alatris parte" (epitafium) 1649 k. 281v
  • "Przemowa [...] woiewodi Krak[owskiego] do KJM" k. 282-282v
  • "Respons KJM na przemowę [...] woiewodi krak[owskiego] według podania [...] senatorow" k. 283-284
  • "Po takiem responsie KJM sens przemowy [...] woiewodi krak[owskiego] do [...] senatorów" k. 284-284v
  • "Respons przes [...] arczibis[kupa] lwow[skiego] od senatu [...] woiewod[zie] krak[owskiemu] uczyniona" k. 284v-285v
  • "Copia rozeymu miedzy [...] starostą żmudzkim hetmanem lith. [Janem Karolem Chodkiewiczem] a [...] podczaszem W. X. Lith. [Januszem Radziwiłłem]" działo się w obozie pod Brzesciem 20 Junij a w Starey Wszy 23 Junij 1608 k. 285v-287
  • "Przemowa woiewodi rawskiego" k. 287-287v
  • "List od [...] biskupa poznańskiego" k. 288-288v
  • List NN do NN oraz respons k. 288v-289v
  • "Respons na przemowę od [...] senatorow" k. 290-291v
  • "Lachrymae afflictae Vngariae" (epitafium J. Rakoczego) k. 292
  • "Propositio comitior[um] Varsauien[sium] in Anno Dni 1589 pro electore Sigism[undo] III" k. 296-300
  • Listy NN do [Dymitra II Samozwańca] cara Rosji (2) k. 300-302
  • List NN do [Maryny Mniszchówny] carowej Rosji k. 302-303
  • "List do krolia od [...] Wlodka woiewody belskiego y od Iana Zamoyskiego hetman[a] koron[nego] spolnie pyszani na weszelie p. Piotra Firleia woiewod[y] krak[owskiego] zaprosiwaiąc" Zamość 17.01.[15]99 k. 303-303v
  • "L[itte]rae ad amicum [...]" k. 303v-304
  • "List do [...] woiewody liubelskiego o smierczy" k. 304-304v
  • "List do [...] Tyliczkiego [...]" k. 304v-306v
  • "Od Dymitra Iwanowica czara moskiewskiego" k. 306v-307
  • Anonimowe listy (10) k. 307-308, 308v-310, 312-314v, 319-321
  • List do księcia Wiśniowieckiego k. 308-308v
  • List do ksieni chełmińskiej k. 310-310v
  • List od Opalińskiego do referendarza k. 310v-311
  • List Dymitra Iwanowicza cara Rosji w obozie pod Brańskiem 02.01.1608 k. 311-312
  • "Przemowa" k. 316v-318v
  • List do królewicza polskiego [Władysława?] Smoleńsk 16.02.1615 k. 321-323
  • "Instructia na sejmiki deputackie przed seymem walnym warszawskim w roku 1613" k. 324-337v
  • List do [Mikołaja Zebrzydowskiego] wojewody krakowskiego 24.06.1614 k. 360v-361v
  • "Sermi Principis Joannis Casimiri Sermo ad Secretarium Suum Virgilium Puccatelli in Carcere[?] Cisterenon[e?] habit[us]" k. 361v-362
  • "Mors Angliae regis Caroli deplorata" (poezja okolicznościowa) k. 363-364
  • "De bello Moschouit[io]" (odpisy korespondencji dotyczącej spraw moskiewskich) k. 365-379 w tym: "Instructio Sac. Caes. Mtis [Mathiae I]" k. 365-376. - "Copia l[itte]rar[um] a Sac. Caesarea Mtte [Mathiae I]" 18.06.1613 k. 376v-377. - "Responsum a Sac. Reg. Mtte [Sigismundo III]" Warszawa 09.07.1613 k. 377v-379
  • "Tractatio induciar[um] Sueciae com[m]issariis" 1613 k. 386-389v "Cautio [...] senator[um] sup[ra] induciar[um] firmitate com[m]issariis Sueticis tradenda" k. 389v-390v "L[itte]rae [...] senatorum ad [...] commissariis" k. 390v-391v
  • "Propositio in Comitijs Anni 1613 Varsaviae Fact[iis]" 17.05.1614 k. 393-400v
  • "Do [...] p. krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] o zamysłach tureczkich" 03.04.1614 k. 402v-404
  • Spis treści k. 423
  • Fragment kazania (Niedziela po święcie Trzech Króli) k. 424
  • Nieczytelny wpis własnościowy, albo probatio calami k. 424v
  • Zapiski rachunkowe[?], "Chronica Saxon[i] Henrici me poßideret Busting[?] fol. 3", wpis własnościowy[?] A. Benike k. III okł.
  • "Responsum a cancell[aria] Matthiae regi Hungariae" 19.03.1608 k. 154-156
  • "Litterae a Joanne Zamoscio ad Clementem VIII pontificem maximum data" Zamość 24.03.1605 k. 157-160
  • "Praesentatio vicariatus Sigismundus III [...] rex Poloniae" 1606 k. 162-162v
  • "Consens na spuszczenie wsi [...] generałowi Sigismundus III [...]" k. 163-164v
  • "Matthias Pstrokoński episcopus Praemyslien[sis] Stanislao Karnkowski archiepiscopo Gnesnen[si]" k. 164v-165
  • "Vaticinium Rethici doctoris et astronomi promptissimi [...] anno 1507 de regnatione regum Poloniae post discessum Sigismundi Augusti" k. 165-166
  • "Praebendo Alberti Wolicki" k. 166-167
  • "Illme et reuerend[issime] D[omi]ne [...] benefactor [...]" k. 168-169
  • "List gratulatoriae honoris alicuius" k. 169-170v
  • "Ad sacram caesarem Mttem" k. 170v-171
  • "Do starostow" k. 171-171v
  • "Datur responsum Polonico idiomate ad Affinem post executionem de mandati et rei alicuius sibi ab eodem commissae siue Oretenus siue per Cras." oraz "Responsoria" k. 172-172v
  • Uniwersały Zygmunta III króla Polski (3) 10.05.1606, 04.1606 k. 172v-173, 176-176v, 181v-182
  • "Vniuersał poborowy" 13.05.1607 k. 173-173v
  • "Litterae commendatitiae. Sigismundus III" k. 174-174v
  • "Nominatia [...]. Sigismundus III" k. 174v-175
  • "List na ziazd iaki albo na seymik Sigismundus [...] rex Poloniae" 31.07.1606 k. 177
  • "Mandatum ut extradant Pensionem Annuam." k. 177v
  • "Demetrius Iuanouicius [...] Russiae totius imperator [...] Tartaricar[um] Monarchiae Moschouitiae subiectar[um] Dominus et Haeres" 02.01.1608 k. 179-179v
  • "Similis forma" 01.1608 k. 179v-180
  • "Recognitio S.R.M. derecepto vellere aureo" Warszawa 25.02.1602 k. 180v
  • "Commissio bonorum regalium Sigismundus III" k. 181-181v
  • "List przypowiedny na usarza" k. 182-183
  • "Oblata mandati" k. 183v-185
  • "Mandat do dzierżawek o wybrance Zygmunt III" k. 185-185v
  • "Ad d[omi]num castellanum" k. 185v
  • "L[itte]rae dimissoriales a legato ad ordines" k. 186
  • "Licentia a nuntio ap[osto]lico ad sacros ordines" k. 186-186v
  • "Dispensatio ad Sacros ordines" k. 186v-187
  • "Comenda Petrus Tiliczkij [...] ep[iscop]us Cracivien[sis]" k. 187-187v
  • List Marcina Szyszkowskiego biskupa płockiego do Henryka Firleja podkanclerzego kor. k. 188v-189
  • "L[itte]rae familiares" k. 189-189v
  • "Facultas ab haeresi absoluen." k. 189v-190v
  • "Limitatio causar[um] certaru[m] Palatinat[us]" k. 190v-191
  • "M[an]datum ad iudum ut deleat ex protocollo actorum" k. 191-191v
  • Sigismundus III, "Edoctio pictoris" k. 192-192v
  • Sigismundus III, "Donatio Pensionis [...] ab malis ciuitat[ibus]" k. 193-193v
  • Sigismundus III, "Saluus conductus" k. 194-194v
  • Sigismundus III, "Cessio oppidi Szrem Lucae Opalińskij" k. 195-195v
  • "Oratio ad [...] Bernardum [Maciejowski] cardinalem legatum sedis apostolicae Cracouiam [...] uenientem" k. 196-197
  • Sigismundus III, "Consens x. Sczerbiczowij na statia" k. 197-197v
  • Zalecenie dla Fabiana Czemy dworzanina od Zygmunta III 1606 k. 198
  • Postanowienie Zygmunta III dot. Łukasza Opalińskiego 16.09.1606 k. 198v
  • Sigismundus III "Spusczenie Gniezna komu" k. 199-200v
  • "L[itte]rae a Caes. Mte datae Adriano Rembowskij Rudolphus II [...]" k. 200v-201
  • "Sacra Caesarea ac Regia Mtas [...] intellectis quae sibi iussus [...] Ploniae ac Sueciae Regis [...] Adrianus Remb[owski] secretarius regius exposuit [...]" k. 201
  • "Ad comitem Frisiae orientalis Paulo Dzialinskij [...] l[itte]rae" k. 201-201v
  • Sigismundus III, "Citatio et decima manipulari" (2) k. 202-203
  • Różne akta wydane przez kancelarię Zygmunta III k. 203-213, 216v-217v, 222-223, 226-227, 228-229v, 241v-244v
  • "Juramentum principis Brandeburgen[sis]" k. 245-246v
  • "Vniuersał na piechotę woiewodi crakow. sendomir." k. 213v-214
  • Sigismundus III, "List przypowiedni na wybrance" k. 214-215
  • "Vniuersał do starostow y wydanie wybrańcow" k. 215-216
  • "Regis Stephani allocutio ad ordines regni" (na końcu rys.) k. 218-219v
  • Epigramaty poświęcone Henrykowi Firlejowi k. 220-221v
  • "L[itte]rae intecessionat." k. 224-224v
  • "L[itte]rae comendatitiae" k. 224v-225
  • "Duci Venetiarum" k. 225-225v
  • "Quo ad Imperium prophetia T[iburtinae] Sybillae ol[im] luii[?] an munne" (publicystyka z ok. 1570 r.) k. 230-231v
  • "Legatio nuntior[um] Brandeburge[nsium]" k. 232-233v
  • "Bernardo Macieiowskij epo Crac. Joan. Zamoiskij regni cancell[ari]us" k. 235v
  • "Conditiones et media quibus [...] pallat. Crac. [...] reconciliari possit a [...] senatoribus expensae et in medium positae" k. 236-237v
  • "Ad pontificem [...] matrimonio consanguineorum" k. 239-239v
  • Listy NN do NN k. 239v-241v
  • Informacja o charakterze odsyłacza o powierzeniu kantorii płockiej Tobiaszowi Małachowskiemu k. 247
  • "Rokozś początku A. D. 1606 Seym Walny A. D. 1607" k. 249v-251v
 • Proweniencja:
  • Zapiska w dawnym inw. rękopisów: właściciel pierwotny Voken Michał, wójt
  • "M. Działynski CN mp.", "z Martinus Działynski capitaneus Naclensis (umarł 1746 r.)" [rkps]
  • "Josephi X Łachecki[?]" [rkps]
  • "Barbara Elizabetha Wolstinensis" [rkps]
  • "Abraham Benike Riseburgi; Borußus notas Drißovien[sis]" [rkps]
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anna Austriaczka (królowa Polski ; 1573-1598)
  • Ignacy Loyola (św. ; 1491-1556)
  • Jacek (św. ; ca 1183-1257)
  • Kazimierz (św. ; 1458-1484)
  • Wolfgang (arcybiskup Moguncji ; 1537-1601)
  • Sejm 1607 Warszawa
  • Sejm 1613 Warszawa
  • Kazania 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Sejm 17 w.
  • Sylwa 17 w.
  • Miscellanea 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Poezja okolicznościowa 16-17 w.
  • Przepowiednie chrześcijaństwo 16-17 w.
  • Kanonizacja i beatyfikacja 17 w.
  • Rosja 17 w.
 • Uwagi:
  • Egzemplarz dość zniszczony. Papier zniszczony przez owady. Karty wycięte pomiędzy k. 28 i 29, 314 i 315, 323 i 324 (po jednej). Na k. 1 czerw. oł. "Sigismundus". Teksty glosowane; często spotykane są różne dopiski.
  • Nie można ustalić kolejności poszczególnych właścicieli kodeksu.
  • ryc.
  • pismo wielu rąk
  • K. czyste: 2v-3, 28v, 31-31v, 93, 131-131v, 223v, 247v, 261v, 292v, 313v, 323v, 362v, 364v, 392-392v, 422v, 423v

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a Odpisy
 • 245
   0
   0
  a [Odpisy korespondencji i akt z XVI i XVII wieku].
 • 246
   1
   3
  a Akta z różnych czasów, przeważnie Zygmunta III. i tyt. z dawnego inw.
 • 246
   1
   @
  a "O bene signatum et nomine tempus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Flagrant [...] pectora vobis" i [Expl.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 424 k. c 20x16 cm
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa, tłoczenia złocenia, zniszczony, 17 w.
 • 400 a Spaer Henricus zob. Sparre Erik poseł szwedzki na dworze Zygmunta III
 • 500 a Egzemplarz dość zniszczony. Papier zniszczony przez owady. Karty wycięte pomiędzy k. 28 i 29, 314 i 315, 323 i 324 (po jednej). Na k. 1 czerw. oł. "Sigismundus". Teksty glosowane; często spotykane są różne dopiski.
 • 500 a Nie można ustalić kolejności poszczególnych właścicieli kodeksu.
 • 500 a ryc.
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 500 a K. czyste: 2v-3, 28v, 31-31v, 93, 131-131v, 223v, 247v, 261v, 292v, 313v, 323v, 362v, 364v, 392-392v, 422v, 423v
 • 520 a Odpisy korespondencji z XVI w. k. 64-87v w tym: "Magnae dignitatis homines extremo supplicio deleti" 05.03.1561 k. 64-66. - "Christophoro Sydlowieckij palat[ini] et capitaneo Crac[oviensi] ut edictum exequatur" 1525 k. 66v-67v. - "Gratiarum actio [...] Nicolai Dziergowskij epi Wladislawien[sis] pro collato sibi archiepiscopatu Gnesn[ensi]" k. 67v-68v. - "Deprecatio a burgrabio et aliis ordinibus ciuitat[is] Gedanen[sis] ad genua procumbensibus in medio senatus die 23 Iulij Varsoviae in comitiis Anni Dni 1571 facta" k. 68v-69v. - "S. R. archiep[iscop]o Strigoniensi" k. 70-70v. - "Episcopo Wratislawiensi [Jakub von Salza?] Andreas Kriczkij" k. 70v-71. - "Exceptio [...] marchionis Brandeburgen[sis] ad nuptias venientis" k. 71-72. - "Responsum capitulo datum a [...] Andrea Zebrzydowskij ep[iscop]o Wladislawien[si] et Pomerianie[nsi]" k. 72-72v. - "Puteo cardinali [...] arch[iepisco]pus" k. 72v-73. - "[...] ep[iscop]o chelmensi electo Wladislawiensi [...] archiep[iscop]us" k. 73-73v. - "Capitulo Cracovien[si]" k. 73v. - "Ad Paulum IIII summum pont[ificem]" k. 73v-74. - "Instructio ad sanctam sedem [...] totius ordinis ecclesiastici nuntio data" k. 74-75.
 • 520 a Listy do Mikołaja Dzierzgowskiego prymasa od: Juliusz III papież (2) k. 76-77, 77-78; Paweł IV papież k. 78-79; [Zygmunt August] król Polski (2) k. 75-75v, 80-81v. - "Clementi [VII] sum[m]o pontif[ici] Joannes [Zapolya] rex Ungariae" k. 75v. - "Cardinalis putens Nicolao archiepiscopo Gnesnensi" k. 79-80. - "Senatores seculares Julio III pont[ifici] max[imo]" k. 82-82v. - "Paulus IIII sum[m]us pontifex ad senatores regni" k. 82v-84. - "Paulo IIII Nicolaus [Dzierzgowski] archiep[iscop]us" 16.08.1557 k. 84-84v. - "Sacro cardinalium ordini Nic[olaus Dzierzgowski] arch." 02.09.1557 k. 84v-85. - "Puteo cardinali Nic[olaus Dzierzgowski] archi[episcopus]" k. 85-85v. - "[...] episcopo Veronensi Nicolaus [Dzierzgowski] archiepiscopus" k. 85v-86v. - "Decretum cancellar[iae] Sac. Reg. Mtis" k. 86v-87v.
 • 520 a Listy Andrzeja Opalińskiego marszałka w. kor. do: Ernest arcks. austriacki k. 92v. - Ferdynand arcks. austriacki k. 89-89v. - Maksymilian arcks. austriacki k. 96-96v.
 • 520 a Listy do Andrzeja Opalińskiego marszałka w. kor. od: Aldobrandini kard. k. 112v. - Capua[?] Hannibal de abp Neapolu nuncjusz k. 126-127. - Ernest arcks. austriacki (2) k. 91-91v, 97-98. - Ferdynand arcks. austriacki (późniejszy cesarz) k. 110v. - [Jerin] Andrzej bp wrocławski 13.03.1587 k. 109-109v. - Klemens VIII papież k. 112-112v. - Maciej arcks. austriacki (późniejszy cesarz) k. 90-91. - Maksymilian arcks. austriacki 07.04. (4) k. 89v-90, 91v-92v, 95-95v, 98(brak końca). - Rudolf II cesarz SRI k. 127-127v. - Spaer Henricus de poseł szwedzki k. 109v-110v. - Sykstus V papież 02.04.1587 k. 125v-126.
 • 520 a Dyspensa od postu k. 93v
 • 520 a "Recognitio. Sigismundus III [...]" Kraków 22.10.1607 k. 94
 • 520 a Oświadczenie NN dot. spraw finansowych związanych z Akademią Krakowską 23.10.1607 k. 94v
 • 520 a "Cessio curiae" k. 99-99v
 • 520 a "Facultas concessa extruendae domus" k. 99v-100
 • 520 a "Gladiferatus terrestris" k. 100-101
 • 520 a "Mandatum ad nobilitatem ut manu armata cum cap[ita]neo conscripto adoriatur" k. 101-101v
 • 520 a "Executorialis" k. 101v-102
 • 520 a "Joannes Tarnowskij regni vicecancellarius Malaspine" k. 107v-108
 • 520 a "Aduentus nowi regis electi in Poloniam magistratus Gedanensi oratoribus regni" k. 108v
 • 520 a "Com[m]issio et monasterio Vitowien." k. 124-125
 • 520 a "Sub Anno D[omi]ni 1599 Pro Funere Annae Reginae Polon[iae] [...]" k. 114-123 w tym listy Zygmunta III do Alberta arcks. Austrii, Macieja arcks. Austrii (późniejszego cesarza), Maksymiliana arcks. Austrii, Wilhelma V ks. Bawarii, Maksymiliana I ks. Bawarii oraz: "Instrumentum legationis in eodem negotio ad archiducissam Grecensem per [...] Andream de Bnin Opalińsky praeceptum Plocensem [...]" k. 116v-118. - "Supplementum leg[ati]onis eiusdem ad archiducem Ferdinandum k. 118-119v. - "Laurentij Gembiczkij sekretarij magni et post modum episcopi culmensis oratio funebris" k. 119v-122. - "Responsum nuntio caesareo in funeri regina Regni Poloniae" k. 122-123.
 • 520 a "Vrbanus PP VIII ad Vladislaum Regem Poloniarum[!]" 1643 k. 128
 • 520 a "Responsum Vladislai Quartii[!]" 1643 k. 128-128v
 • 520 a "Ab Anno Dni 1596 et 1597 inclusum puerperium reginae [Anna Habsburżanka]" k. 129-130v w tym listy Zygmunta III do: Filip II król Hiszpanii (2) k. 129-130. - NN poseł elektora colomensis[?] k. 130-130v. - NN poseł [Wolfganga Dalberga] abpa Moguncji k. 130v.
 • 520 a "Nuptiarum Sigsimundi III. Poloniae et Suecia[e] Regis cum Anna Archiducissa Austria[e] Consors" k. 132-153v w tym: Listy do Andrzeja Opalińskiego marszałka w. kor. od: Capua[?] Hannibal de abp Neapolu (2) k. 132v-134; Klemens VIII papież k. 132-132v. - Listy Zygmunta III do: Albert arcks. austriacki k. 141v-142; Fryderyk ks. Prus (2) k. 134, 140v-141; Klemens VIII papież 1592 (2) k. 144-145, 152-153v; NN arcyksiężna austriacka k. 151-152. - "Responsa oratoribus in nuptis regis dicis et munera D[omi]norum suo[rum] obierunt summi pontificis legato" k. 134v-135. - "Imperatoris Romani [...] epo Olomucen[se] k. 135-135v. - "Triumphus [...] ingressus in Cracoviam [...] archiducissae Austriae Annae reginae Poloniae in Arcu Clepariensi inscriptio" k. 136-136v. - "Venitorum legato Petro Dodo" k. 136v-137v. - "Archiepi Treueren[sis] legato" k. 138. - "Electoris Brandenburgen[sis] legato" k. 138-138v. - "Eiusdem filii legato" k. 138v-139. - "Electoris pallatini legato" k. 139-139v. - "[...] Prussiae ducis legato" k. 139v. - "Gulielmi Bauariae ducis legato" k. 139v-140. - "Pomeraniae ducum legato" k. 140-140v. - "Legnicen[si] et Brigen[si] ducis legato" k. 140v. - "Sigismundus III rex Poloniae Chrophen[?] comiti Frisiae orientalis" k. 141-141v. - List Klemensa VIII papieża do NN 09.08.1603 k. 142-142v. - "Gratiarum actio pro collata aliqua dignitati aut honori" k. 142v-143v. - "Aliasimilis gratiar[um] actio" k. 143v-144. - "Andr[ea] de Bnin Opal[iński] praep[osi]t[us] Plocen[sis] Clementi Octavo pontifici [...]" k. 145-145v. - "Idem cardinali de Camerino" k. 145v. - "Ante eadem [...] Stanislai Tutellaris et regni patroni salutatio canonicorum ecclesiae Cracouien[sis]" k. 146-146v. - "Ioannis Tarnowskij vicecancellarij regni salutatio reginae ante ades Regias" k. 147-149. - "Sigismundo III regi Poloniae archiducissa Austriae" k. 149v-151
 • 520 a Wpisy o charakterze probatio calami, nieczytelna "N[ota] B[ene]", tytulatura Zygmunta III k. I okł. Zapiski rachunkowe, formuła "In nomine D[omi]ni Amen." i formuła dedykacyjna: "Mnie Wielce W Sercu iedynie nayko[c]hansza M[oś]cia Dobr[o]dzika (dalej tekst zatarty)" i wpis własnościowy J. Łacheckiego k. 1
 • 520 a Wiersz dydaktyczny, [Inc.:] "O bene signatum et nomine tempus [...]", [Expl.:] "Flagrant [...] pectora vobis" k. 1v. nieczytelne zapiski oł. k. 1v.-2
 • 520 a Wpis własnościowy Barbary Elżbiety z Wolsztyna k. 3v
 • 520 a "Columna Sigismundi III Varsaviae in Suburbo Cracovien[si]" (tekst na kolumnie) 1644 k. 4
 • 520 a Wpis własnościowy M. Działyńskiego k. 4v
 • 520 a Listy do Zygmunta III króla Polski od: [Abbas I Wielki] szach Persji 17.05.1614 k. 355v-356v. - Achmed I sułtan turecki 14.04.1614 (2) k. 357-360, 417-422. - Berka Zbyňek abp praski 25.10.1599 k. 5-5v. - Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. 08.11.1605-22.05.1613 (2) k. 178-179, 338-349. - Fryderyk ks. Kurlandii 02.07.1613 k. 379-382. - Klemens VIII papież (3) k. 8v-9(?), 233v-234, 234v-235. - Ludwik XIII król Francji Paryż 28.05.1614 k. 415-416v. - [Maryna Mniszchówna] carowa Rosji k. 315-316v. - [Radu Mihnea] hospodar wołoski 04.07.1613 k. 353v-355. - Radziwiłł Janusz podczaszy lit. k. 237v-239. - Simonette Francesco nunjusz apostolski Kraków 28.09.1607 k. 182-182v. - [Stefan IX Tomża hospodar Mołdawii?] k. 9-10v. - NN sułtan turecki k. 349v-353. - NN Kraków 14.11.1607 k. 160v-162. - NN Malbork 16.08.1606 k. 280-280v.
 • 520 a Listy Zygmunta III króla Polski do: [Abbas I Wielki] szach Persji Warszawa 17.05.1614 k. 401-402v. - [Achmed I] sułtan (2) k. 382v-385v, 404v-411v. - Aldobrandini Pietro kard. k. 111-112. - Firlej Piotr wda lubelski k. 248-249v. - Klemens VIII papież (5) "pro Hiacynto confessore canonizando" k. 103-103v; "pro Ignatio Loiola canonizando supplicat" k. 104-105; "pro beato Casimiro canonizando in Breuiarium Romanum referendo" Wilno 02.09.1601 k. 105v-106v oraz inne k. 107-107v, 123-123v. - Mniszech Jerzy wda sandomierski k. 227v-228. - Potocki Jan[?] sta kamieniecki k. 263v-264v. - Rudolf II cesarz SRI 01.1607 (3) k. 6-7v, 234-234v, 235-235v. - miasta pruskie (2) k. 167-168, 192. - monasterium Vitowiensis k. 125. - obywatele Torunia (2) k. 293-294. - sejmik k. 227-227v. - [Paweł V?] papież "de bello Turcico" k. 411v-415. - Zborowski Kraków 25.06.1606 k. 263-263v. - NN arcyksiężna austriacka k. 113. - NN chorąży drohicki Kraków 09.07.1606 k. 264v-266v. - NN chorąży sochaczewski k. 175-175v. - NN dworzanin k. 228. - NN prokonsul k. 193v-194. - NN wda bracławski Kraków 09.07.1606 k. 267-268v. - NN (8) k. 156v-157, 257, 269-270, 279-280, 294v-295. - "Listy KJM za żydem o zamordowanie dziecięcia" k. 270-271.
 • 520 a List [Klemensa VIII?] papieża do NN bpa "de fundatione monasterior[um] carmelitanor[um]" k. 8-8v
 • 520 a Listy Zygmunta I króla Polski do: Anna księżna Austrii k. 21-21v; Bona królowa Polski k. 21v-22; Grassi [Achille] de kard. k. 24-25; Hadrian VI papież k. 25-25v; Karol V cesarz SRI k. 12-12v; Klemens VII papież k. 11-12; Leon X papież (2) k. 19, 22v-23?; [Leszczyński] Rafał bp przemyski k. 30-30v; Ludwik II Jagiellończyk król Węgier (7) k. 14-14v, 15v-16, 17-18, 19-19v, 20v, 29-30v; Maria królowa Węgier k. 22-22v; kolegium kardynalskie (3) k. 13-14, 23-24, 25v-26v; dostojnicy węgierscy k. 16-17; NN doża Wenecji (2) k. 18v, 19v-20; NN wda węgierski k. 14v-15v.
 • 520 a List Andrzeja Krzyckiego bpa płockiego do Zygmunta I króla Polski k. 27
 • 520 a Wykaz panujących od Zygmunta Augusta do Jana Sobieskiego, informacja o zgonie Anny Jagiellonki k. 27-28
 • 520 a "Coronatio Reg[is] Stephani" k. 32-34
 • 520 a "Stephanus [...] rex [...] ordinibus Regni in ingressu suo" k. 34-34v
 • 520 a Listy do Stefana Batorego króla Polski od: Mielecki Mikołaj wda podolski "in regis ingressu" k. 35-36v. - Murad III sułtan turecki 24.12.1575 k. 37-39.
 • 520 a "Responsum regis [Stephani Batory] [Nicolao Mielecki palatino Podoliensi]" k. 36v-37
 • 520 a "Iuramentum regis Stephani omnibus ordinibus Regni et Magni Duc. Lith. Warsowiae Anno [15]76 praestitum" k. 39-40v
 • 520 a "Coronatione absoluta, iuramentoq. constito, ac oboedientia sedi apostolica delata nuntio suo in urbem scribit" k. 40v-42v
 • 520 a Odpisy korespondencji związanej z wyborem i panowaniem Henryka Walezego k. 42v-51v w tym: "L[itte]rae Henrici regis post discessum eius in conclaui illius repertae et sigillo eius obsignatae" 18.06.1574 k. 42v-44v. - Listy Henryka Walezego króla Polski do: Karnkowski Stanisław k. 44v-45v; Łaski Olbracht wda sieradzki 18.06.1574 k. 46; Radziwiłł [Mikołaj?] marszałek w. lit. k. 45v; Zborowscy Piotr i Andrzej Kraków 18.06.1574 k. 51-51v; stany Królestwa Polskiego Wiedeń 29.06.1574 k. 48-49v; NN podkomorzy wojnicki k. 46-46v. - "Senatus et equestris ordo regni Poloniae Henrico" 20.06.1574 k. 46v-48. - "Henrico regi cardinalis Hos. post eius e Begno discessum occultum" k. 49v-51.
 • 520 a Odpisy korespondencji z czasów Zygmunta Augusta k. 52-61 w tym: "Cardinal [...] Petro Myskowskij regni procancellario" k. 52-52v. - "Regia Mtas [...] archiep[iscop]o ut ad comitia regni maiora tempestine ueniat, et minora in Szroda et Koło celebranda no negligat" k. 52v-53v. - "Exceptio legati summi Pontificis episcopi Veronesi per Nicolaum archiepiscopum" k. 53v-54v. - "Serenissimi principis [...] Ferdinandi Rom. et Boem. regis [...] uerba in transacti [...] pacis cum Liuonensibus [...] ad Sac. Reg. Mtem solenniter habita" k. 54v-55. - "Responsum S.R.M. per [...] Ioannem Przerembskij procancet [...]" k. 55-55v. - "Accersiti sunt postea Liuones" k. 55v. - "Gratulatio oratorum de conditionibus pacis [...] Regiae Mtis confirmatis [...]" k. 55v-56. - "Sermo Liuonum ad Reg. Mtem factus" k. 56v-57. - "Gratulatio oratorum Regiae Mti accepta" k. 57-57v. - "Ad Liuones conuersus" k. 57v. - "Iuramentum Regiae Mtis" k. 57v-58. - "Regiae Mti [...] archiepiscopus ut morte [...] parentis suae, aequo ferat animo" k. 58-59v. - "Edictum publicum con[tra] haereticos et eorum libros promulgatum a sermo rege Poloniae" k. 59v-61.
 • 520 a "Electio Regis Henrici Caroli Regis Franciae Fr[atris]" i zapiski historyczne z lat 1573-1574 k. 61v
 • 520 a "Responsum Claudy de Mesmes Ill[ustrissi]mo E[pisco]po Gnesnensi [Jan Lipski] dat[um]" 1639 k. 62-63v, 88-88v, 113-113v
 • 520 a Listy NN do [Mikołaja Zebrzydowskiego] wojewody krakowskiego Kraków 04-12.12.1607 (2) k. 253-254
 • 520 a List NN do hospodara tatarskiego k. 254-255
 • 520 a "Listy przyczinne o sprawę na Tribunal przypadaiączą" (2) k. 255-256
 • 520 a List NN księdza do NN wojewody wileńskiego k. 256
 • 520 a "List zapraszaiąc na pogrzeb" k. 256-256v
 • 520 a "List przyczi[nny] do arendarza" k. 256v
 • 520 a "List wierzączy do kozakow" k. 257-257v
 • 520 a "Commendationes" k. 257v
 • 520 a "Exordium dziekowania do pysania" k. 258
 • 520 a List NN do wojewody łęczyckiego k. 258-258v
 • 520 a "Ad mortem condolendam" k. 258v-259v
 • 520 a List NN do NN "post obitus aduocatus Skiernieui[c]en[sem]" 20.02.1616 k. 260-261
 • 520 a List po zgonie opata (bliżej niezidentyfikowanego) k. 262
 • 520 a "Pomiar Łanow" k. 262v
 • 520 a Różne zalecenia wydane przez kancelarię królewską (3) k. 271-274v
 • 520 a "List [...] do arendarza" k. 274v
 • 520 a Fragment NN listu (brak początku) k. 275
 • 520 a "Wyrzeczenie kroliewny [...] Catarziny [Jagiellonki królowej Szwecji]" k. 275v-276
 • 520 a "Verta in Talamo nuptiali [...] Regia Mtis per [...] Petrum Myskowskij procancellarium facta" k. 276-279
 • 520 a "Calculus singular[um] villarum" k. 281-281v
 • 520 a "Monument P. Piwa w Szieprzcu w kościele Mniszym a dext[era] Alatris parte" (epitafium) 1649 k. 281v
 • 520 a "Przemowa [...] woiewodi Krak[owskiego] do KJM" k. 282-282v
 • 520 a "Respons KJM na przemowę [...] woiewodi krak[owskiego] według podania [...] senatorow" k. 283-284
 • 520 a "Po takiem responsie KJM sens przemowy [...] woiewodi krak[owskiego] do [...] senatorów" k. 284-284v
 • 520 a "Respons przes [...] arczibis[kupa] lwow[skiego] od senatu [...] woiewod[zie] krak[owskiemu] uczyniona" k. 284v-285v
 • 520 a "Copia rozeymu miedzy [...] starostą żmudzkim hetmanem lith. [Janem Karolem Chodkiewiczem] a [...] podczaszem W. X. Lith. [Januszem Radziwiłłem]" działo się w obozie pod Brzesciem 20 Junij a w Starey Wszy 23 Junij 1608 k. 285v-287
 • 520 a "Przemowa woiewodi rawskiego" k. 287-287v
 • 520 a "List od [...] biskupa poznańskiego" k. 288-288v
 • 520 a List NN do NN oraz respons k. 288v-289v
 • 520 a "Respons na przemowę od [...] senatorow" k. 290-291v
 • 520 a "Lachrymae afflictae Vngariae" (epitafium J. Rakoczego) k. 292
 • 520 a "Propositio comitior[um] Varsauien[sium] in Anno Dni 1589 pro electore Sigism[undo] III" k. 296-300
 • 520 a Listy NN do [Dymitra II Samozwańca] cara Rosji (2) k. 300-302
 • 520 a List NN do [Maryny Mniszchówny] carowej Rosji k. 302-303
 • 520 a "List do krolia od [...] Wlodka woiewody belskiego y od Iana Zamoyskiego hetman[a] koron[nego] spolnie pyszani na weszelie p. Piotra Firleia woiewod[y] krak[owskiego] zaprosiwaiąc" Zamość 17.01.[15]99 k. 303-303v
 • 520 a "L[itte]rae ad amicum [...]" k. 303v-304
 • 520 a "List do [...] woiewody liubelskiego o smierczy" k. 304-304v
 • 520 a "List do [...] Tyliczkiego [...]" k. 304v-306v
 • 520 a "Od Dymitra Iwanowica czara moskiewskiego" k. 306v-307
 • 520 a Anonimowe listy (10) k. 307-308, 308v-310, 312-314v, 319-321
 • 520 a List do księcia Wiśniowieckiego k. 308-308v
 • 520 a List do ksieni chełmińskiej k. 310-310v
 • 520 a List od Opalińskiego do referendarza k. 310v-311
 • 520 a List Dymitra Iwanowicza cara Rosji w obozie pod Brańskiem 02.01.1608 k. 311-312
 • 520 a "Przemowa" k. 316v-318v
 • 520 a List do królewicza polskiego [Władysława?] Smoleńsk 16.02.1615 k. 321-323
 • 520 a "Instructia na sejmiki deputackie przed seymem walnym warszawskim w roku 1613" k. 324-337v
 • 520 a List do [Mikołaja Zebrzydowskiego] wojewody krakowskiego 24.06.1614 k. 360v-361v
 • 520 a "Sermi Principis Joannis Casimiri Sermo ad Secretarium Suum Virgilium Puccatelli in Carcere[?] Cisterenon[e?] habit[us]" k. 361v-362
 • 520 a "Mors Angliae regis Caroli deplorata" (poezja okolicznościowa) k. 363-364
 • 520 a "De bello Moschouit[io]" (odpisy korespondencji dotyczącej spraw moskiewskich) k. 365-379 w tym: "Instructio Sac. Caes. Mtis [Mathiae I]" k. 365-376. - "Copia l[itte]rar[um] a Sac. Caesarea Mtte [Mathiae I]" 18.06.1613 k. 376v-377. - "Responsum a Sac. Reg. Mtte [Sigismundo III]" Warszawa 09.07.1613 k. 377v-379
 • 520 a "Tractatio induciar[um] Sueciae com[m]issariis" 1613 k. 386-389v "Cautio [...] senator[um] sup[ra] induciar[um] firmitate com[m]issariis Sueticis tradenda" k. 389v-390v "L[itte]rae [...] senatorum ad [...] commissariis" k. 390v-391v
 • 520 a "Propositio in Comitijs Anni 1613 Varsaviae Fact[iis]" 17.05.1614 k. 393-400v
 • 520 a "Do [...] p. krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] o zamysłach tureczkich" 03.04.1614 k. 402v-404
 • 520 a Spis treści k. 423
 • 520 a Fragment kazania (Niedziela po święcie Trzech Króli) k. 424
 • 520 a Nieczytelny wpis własnościowy, albo probatio calami k. 424v
 • 520 a Zapiski rachunkowe[?], "Chronica Saxon[i] Henrici me poßideret Busting[?] fol. 3", wpis własnościowy[?] A. Benike k. III okł.
 • 520 a "Responsum a cancell[aria] Matthiae regi Hungariae" 19.03.1608 k. 154-156
 • 520 a "Litterae a Joanne Zamoscio ad Clementem VIII pontificem maximum data" Zamość 24.03.1605 k. 157-160
 • 520 a "Praesentatio vicariatus Sigismundus III [...] rex Poloniae" 1606 k. 162-162v
 • 520 a "Consens na spuszczenie wsi [...] generałowi Sigismundus III [...]" k. 163-164v
 • 520 a "Matthias Pstrokoński episcopus Praemyslien[sis] Stanislao Karnkowski archiepiscopo Gnesnen[si]" k. 164v-165
 • 520 a "Vaticinium Rethici doctoris et astronomi promptissimi [...] anno 1507 de regnatione regum Poloniae post discessum Sigismundi Augusti" k. 165-166
 • 520 a "Praebendo Alberti Wolicki" k. 166-167
 • 520 a "Illme et reuerend[issime] D[omi]ne [...] benefactor [...]" k. 168-169
 • 520 a "List gratulatoriae honoris alicuius" k. 169-170v
 • 520 a "Ad sacram caesarem Mttem" k. 170v-171
 • 520 a "Do starostow" k. 171-171v
 • 520 a "Datur responsum Polonico idiomate ad Affinem post executionem de mandati et rei alicuius sibi ab eodem commissae siue Oretenus siue per Cras." oraz "Responsoria" k. 172-172v
 • 520 a Uniwersały Zygmunta III króla Polski (3) 10.05.1606, 04.1606 k. 172v-173, 176-176v, 181v-182
 • 520 a "Vniuersał poborowy" 13.05.1607 k. 173-173v
 • 520 a "Litterae commendatitiae. Sigismundus III" k. 174-174v
 • 520 a "Nominatia [...]. Sigismundus III" k. 174v-175
 • 520 a "List na ziazd iaki albo na seymik Sigismundus [...] rex Poloniae" 31.07.1606 k. 177
 • 520 a "Mandatum ut extradant Pensionem Annuam." k. 177v
 • 520 a "Demetrius Iuanouicius [...] Russiae totius imperator [...] Tartaricar[um] Monarchiae Moschouitiae subiectar[um] Dominus et Haeres" 02.01.1608 k. 179-179v
 • 520 a "Similis forma" 01.1608 k. 179v-180
 • 520 a "Recognitio S.R.M. derecepto vellere aureo" Warszawa 25.02.1602 k. 180v
 • 520 a "Commissio bonorum regalium Sigismundus III" k. 181-181v
 • 520 a "List przypowiedny na usarza" k. 182-183
 • 520 a "Oblata mandati" k. 183v-185
 • 520 a "Mandat do dzierżawek o wybrance Zygmunt III" k. 185-185v
 • 520 a "Ad d[omi]num castellanum" k. 185v
 • 520 a "L[itte]rae dimissoriales a legato ad ordines" k. 186
 • 520 a "Licentia a nuntio ap[osto]lico ad sacros ordines" k. 186-186v
 • 520 a "Dispensatio ad Sacros ordines" k. 186v-187
 • 520 a "Comenda Petrus Tiliczkij [...] ep[iscop]us Cracivien[sis]" k. 187-187v
 • 520 a List Marcina Szyszkowskiego biskupa płockiego do Henryka Firleja podkanclerzego kor. k. 188v-189
 • 520 a "L[itte]rae familiares" k. 189-189v
 • 520 a "Facultas ab haeresi absoluen." k. 189v-190v
 • 520 a "Limitatio causar[um] certaru[m] Palatinat[us]" k. 190v-191
 • 520 a "M[an]datum ad iudum ut deleat ex protocollo actorum" k. 191-191v
 • 520 a Sigismundus III, "Edoctio pictoris" k. 192-192v
 • 520 a Sigismundus III, "Donatio Pensionis [...] ab malis ciuitat[ibus]" k. 193-193v
 • 520 a Sigismundus III, "Saluus conductus" k. 194-194v
 • 520 a Sigismundus III, "Cessio oppidi Szrem Lucae Opalińskij" k. 195-195v
 • 520 a "Oratio ad [...] Bernardum [Maciejowski] cardinalem legatum sedis apostolicae Cracouiam [...] uenientem" k. 196-197
 • 520 a Sigismundus III, "Consens x. Sczerbiczowij na statia" k. 197-197v
 • 520 a Zalecenie dla Fabiana Czemy dworzanina od Zygmunta III 1606 k. 198
 • 520 a Postanowienie Zygmunta III dot. Łukasza Opalińskiego 16.09.1606 k. 198v
 • 520 a Sigismundus III "Spusczenie Gniezna komu" k. 199-200v
 • 520 a "L[itte]rae a Caes. Mte datae Adriano Rembowskij Rudolphus II [...]" k. 200v-201
 • 520 a "Sacra Caesarea ac Regia Mtas [...] intellectis quae sibi iussus [...] Ploniae ac Sueciae Regis [...] Adrianus Remb[owski] secretarius regius exposuit [...]" k. 201
 • 520 a "Ad comitem Frisiae orientalis Paulo Dzialinskij [...] l[itte]rae" k. 201-201v
 • 520 a Sigismundus III, "Citatio et decima manipulari" (2) k. 202-203
 • 520 a Różne akta wydane przez kancelarię Zygmunta III k. 203-213, 216v-217v, 222-223, 226-227, 228-229v, 241v-244v
 • 520 a "Juramentum principis Brandeburgen[sis]" k. 245-246v
 • 520 a "Vniuersał na piechotę woiewodi crakow. sendomir." k. 213v-214
 • 520 a Sigismundus III, "List przypowiedni na wybrance" k. 214-215
 • 520 a "Vniuersał do starostow y wydanie wybrańcow" k. 215-216
 • 520 a "Regis Stephani allocutio ad ordines regni" (na końcu rys.) k. 218-219v
 • 520 a Epigramaty poświęcone Henrykowi Firlejowi k. 220-221v
 • 520 a "L[itte]rae intecessionat." k. 224-224v
 • 520 a "L[itte]rae comendatitiae" k. 224v-225
 • 520 a "Duci Venetiarum" k. 225-225v
 • 520 a "Quo ad Imperium prophetia T[iburtinae] Sybillae ol[im] luii[?] an munne" (publicystyka z ok. 1570 r.) k. 230-231v
 • 520 a "Legatio nuntior[um] Brandeburge[nsium]" k. 232-233v
 • 520 a "Bernardo Macieiowskij epo Crac. Joan. Zamoiskij regni cancell[ari]us" k. 235v
 • 520 a "Conditiones et media quibus [...] pallat. Crac. [...] reconciliari possit a [...] senatoribus expensae et in medium positae" k. 236-237v
 • 520 a "Ad pontificem [...] matrimonio consanguineorum" k. 239-239v
 • 520 a Listy NN do NN k. 239v-241v
 • 520 a Informacja o charakterze odsyłacza o powierzeniu kantorii płockiej Tobiaszowi Małachowskiemu k. 247
 • 520 a "Rokozś początku A. D. 1606 Seym Walny A. D. 1607" k. 249v-251v
 • 530 d Mf 637
 • 530 d Mf 3501 [nieczytelne]
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Zapiska w dawnym inw. rękopisów: właściciel pierwotny Voken Michał, wójt w Voken Michał
 • 561 a "M. Działynski CN mp.", "z Martinus Działynski capitaneus Naclensis (umarł 1746 r.)" [rkps] w Działyński Marcin
 • 561 a "Josephi X Łachecki[?]" [rkps] w Łachecki Józef
 • 561 a "Barbara Elizabetha Wolstinensis" [rkps] w Barbara Elżbieta z Wolsztyna
 • 561 a "Abraham Benike Riseburgi; Borußus notas Drißovien[sis]" [rkps] m Tczew[?] w Benike Abraham
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II 231 b w Działyński Tytus
 • 561 w Działyński Augustyn
 • 600
   0
   9
  a Anna Austriaczka c (królowa Polski ; d 1573-1598)
 • 600
   0
   9
  a Ignacy Loyola c (św. ; d 1491-1556)
 • 600
   0
   9
  a Jacek c (św. ; d ca 1183-1257)
 • 600
   0
   9
  a Kazimierz c (św. ; d 1458-1484)
 • 600
   0
   9
  a Wolfgang c (arcybiskup Moguncji ; d 1537-1601)
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1607 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1613 Warszawa
 • 650
   .
   9
  a Kazania y 17 w.
 • 650
  .
   9
  a Listy y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejm y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sylwa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Miscellanea y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Poezja okolicznościowa y 16-17 w.
 • 650
   .
   9
  a Przepowiednie x chrześcijaństwo y 16-17 w.
 • 650
   .
   9
  a Kanonizacja i beatyfikacja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Rosja y 17 w.
 • 700
   0
   2
  a Abbas b I Wielki c (szach Persji; d 1571-1629)
 • 700
   0
   2
  a Ahmed b I c (sułtan turecki ; d 1590-1617)
 • 700
   1
   2
  a Aldobrandini, Pietro d (?-1621)
 • 700
   0
   2
  a Anna Jagiellonka c (królowa Polski ; d 1523-1596)
 • 700
   1
   2
  a Berka Zbyňek c abp praski d (1551-1606)
 • 700
   1
   2
  a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. wda wileński d 1560-1621
 • 700
   1
   2
  a Czema Fabian c klan chełmiński d (?-1636)
 • 700
   0
   2
  a Dymitr Samozwaniec b II d (?-1610)
 • 700
   1
   2
  a Działyński Marcin c sta nakielski d 1716-1746
 • 700
   1
   2
  a Dzierzgowski Mikołaj c bp kujawski d (ca 1490-1559)
 • 700
   0
   2
  a Ferdynand b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1578-1637)
 • 700
   1
   2
  a Firlej Henryk c bp poznański bp przemyski d (1599-1635)
 • 700
   1
   2
  a Firlej Piotr c wda lubelski d (?-1619)
 • 700
   0
   2
  a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 700
   1
   2
  a Gembicki Wawrzyniec c prymas kanclerz w. kor. d (1559-1624)
 • 700
   1
   2
  a Grassi Achille c kard. d (1456-1523)
 • 700
   0
   2
  a Hadrian b VI c (papież ; d 1459-1523)
 • 700
   0
   2
  a Henryk b III c (król Francji ; d 1551-1589)
 • 700
   1
   2
  a Hozjusz Stanisław c poeta d 1504-1579
 • 700
   0
   2
  a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700
   0
   2
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700
   0
   2
  a Jan Zapolya c (król Węgier ; d 1487-1540)
 • 700
   1
   2
  a Jerin Andrzej c bp wrocławski d (1541-1596)
 • 700
   0
   2
  a Jerzy b I Rakoczy c (książę Siedmiogrodu ; d 1593-1648)
 • 700
  0 
   2
  a Juliusz b III c (papież ; d 1487-1555)
 • 700
   1
   2
  a Karnkowski Stanisław c abp gnieźn. d (1520-1603)
 • 700
   0
   2
  a Karol b I c (król Anglii ; d 1600-1649)
 • 700
   0
   2
  a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 700
   0
   2
  a Katarzyna Jagiellonka c (królowa Szwecji ; d 1526-1583)
 • 700
   0
   2
  a Klemens b VII c (papież ; d 1478-1534)
 • 700
   0
   2
  a Klemens b VIII c (papież ; d 1536-1605)
 • 700
   1
   2
  a Krzycki Andrzej c prymas poeta d (1482-1537)
 • 700
   0
   2
  a Łaski Olbracht c wda sieradzki d (1536-1604)
 • 700
   0
   2
  a Leon b X c (papież ; d (1475-1521)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Rafał c bp przemyski płocki d (?-1527)
 • 700
   1
   2
  a Lipski Jan c prymas d (1589-1641)
 • 700
   0
   2
  a Ludwik b XIII c (król Francji ; d 1601-1643)
 • 700
   0
   2
  a Ludwik b II c (król Węgier i Czech ; d 1506-1526)
 • 700
   0
   2
  a Maciej b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1557-1619)
 • 700
   0
   2
  a Maksymilian b I c (elektor bawarski ; d 1573-1651)
 • 700
   0
   2
  a Maksymilian Habsburg c (arcyksiążę Austrii ; d 1558-1618)
 • 700
   0
   2
  a Maria c (królowa Czech i Węgier ; d 1505-1558)
 • 700
   0
   2
  a Maryna Mniszchówna c (carowa Rosji ; d ca 1588-1614)
 • 700
   0
   2
  a Michał Korybut Wiśniowiecki c (król Polski ; d 1640-1673)
 • 700
   1
   2
  a Mielecki Mikołaj c wda podolski hetman w. kor. d ?-1585)
 • 700
   1
   2
  a Myszkowski Piotr c bp krakowski podkanclerz kor. d (1510-1591)
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Andrzej c marszałek w. kor. sta gen. wlkp d (1540-1593)
 • 700
  1
   2
  a Opaliński Łukasz c marszałek w. kor. wda rawski d (1581-1654)
 • 700
   1
   2
  a Ostrogski Janusz c wda wołyński klan krakowski d (ca 1554-1620)
 • 700
   0
   2
  a Paweł b IV c (papież ; d 1478-1559)
 • 700
   0
   2
  a Paweł b V c (papież ; d 1552-1621)
 • 700
   1
   2
  a Piwo Stanisław c podczaszy płocki
 • 700
   1
   2
  a Potocki Jan c generał ziem podolskich wda bracławski d (ca 1554-1611)
 • 700
   1
   2
  a Przerębski Jan c podkanclerzy kor. prymas d (1519-1562)
 • 700
   1
   2
  a Pstrokoński Maciej c kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski d ca 1553-1609
 • 700
   1
   2
  a Puccatelli Virgilio c sekretarz Jana Kazimierza
 • 700
   1
   2
  a Radu Mihnea c hospodar wołoski
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Janusz c podczaszy lit. klan wileński d (1579-1620)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" c marszałek w. lit. wda wileński d (1549-1616)
 • 700
   1
   2
  a Rembowski Adrian c dworzanin i sekretarz król. d (?-ca 1601)
 • 700
   0
   2
  a Rudolf b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1552-1612)
 • 700
   1
   2
  a Salza Jakub von? c bp wrocławski d (1481-1532)
 • 700
   1
   2
  a Simonette Francesco c nuncjusz apostolski
 • 700
   1
   2
  a Sparre Eryk Larsson c poseł króla Jana III Wazy d (1550-1600)
 • 700
   0
   2
  a Stefan Batory c (król Polski ; d 1533-1586)
 • 700
   0
   2
  a Stefan IX Tomża c hospodar Mołdawii
 • 700
   0
   2
  a Sykstus b V c (papież ; d 1521-1590)
 • 700
   1
   2
  a Szydłowiecki Krzysztof c klan krakowski kanclerz w. kor. d (1467-1532)
 • 700
   1
   2
  a Tarnowski Jan c podkancl. kor. prymas d (ca 1550-1605)
 • 700
   1
   2
  a Tylicki Piotr c podkancl. kor. krakowski d (1543-1616)
 • 700
   0
   2
  a Urban b VIII c (papież ; d 1568-1644)
 • 700
   0
   2
  a Wilhelm b V c (książę Bawarii ; d 1548-1626)
 • 700
   0
   2
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700
   1
   2
  a Włodek Stanisław c wda bełski d (?-1615)
 • 700
   1
   2
  a Zamoyski Jan c kancl. w. kor. hetman w. kor. d (1542-1605)
 • 700
   1
   2
  a Zborowski Andrzej c marszałek nadw. kor. d (?-1598)
 • 700
   1
   2
  a Zborowski Piotr c wda sandomierski krakowski d (?-1580)
 • 700
   1
   2
  a Zebrzydowski Andrzej c bp krakowski d (ca 1496-1560)
 • 700
   1
   2
  a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d (1553-1620)
 • 700
   1
   2
  a Żółkiewski Stanisław c hetman w. kor. kanclerz w. kor. d (1547-1620)
 • 700
   0
   2
  a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 700
   0
   2
  a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700
   0
   2
  a Zygmunt August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 740 a Magnae dignitatis homines extremo supplicio deleti 1561
 • 740 a Christophoro Sydlowieckij palatini Cracoviensi ut edictum exequatur
 • 740 a Gratiarum actio Nicolai Dzierzgowski episcopi Wladislawiensis pro collato sibi archiepiscopatu Gnesnensi
 • 740 a Deprecatio a burgrabio et aliis ordinibus civitatis Gedanensis ad genua procumbensibus in medio senatus 1571 facta
 • 740 a Listy Zygmunta Augusta króla Polski
 • 740 a List Krzyckiego Andrzeja prymasa do Jakuba von Salza? bpa wrocławskiego
 • 740 a Exceptio marchionis Brandeburgensis ad nuptias venientis
 • 740 a Responsum capitulo datum a Andrea Zebrzydowskij episcopo Wladislawiensi et Pomerianiensi
 • 740 a Litterae archiepiscopi episcopo chelmensi electo Wladislawiensi
 • 740 a Ad Paulum IIII summum pontificem
 • 740 a Instructio ad sanctam sedem totius ordinis ecclesiastici nuntio data
 • 740 a Listy do Dzierzgowskiego Mikołaja prymasa
 • 740 a List Jana Zapolyi króla Węgier do Klemensa VII papieża
 • 740 a Cardinalis putens Nicolao archiepiscopo Gnesnensi
 • 740 a Senatores seculares Julio III pontifici maximo
 • 740 a Paulus IV summus pontifex ad senatores regni
 • 740 a Listy Dzierzgowskiego Mikołaja prymasa do
 • 740 a Decretum cancellariae Sac. Reg. Mtis
 • 740 a Korespondencja dot. elekcji Zygmunta III króla Polski 1587
 • 740 a Listy do Opalińskiego Andrzeja marszałka w. kor
 • 740 a Listy Opalińskiego Andrzeja marszałka w. kor. do
 • 740 a Recognitio. Sigismundus III 1607
 • 740 a Oświadczenie NN dot. spraw finansowych związanych z Akademią Krakowską 1607
 • 740 a Facultas concessa extruendae domus
 • 740 a Mandatum ad nobilitatem ut manu armata cum capitaneo conscripto adoriatur
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Pro Hiacynto confessore canonizando Clementi papae octavo Sigismundus III Poloniae et Sueciae rex
 • 740 a Pro Ignatio Loiola canonizando supplicat Clementi papae octavo Sigismundus III Poloniae et Sueciae rex
 • 740 a Pro beato Casimiro canonizando in Breuiarium Romanum referendo Clementi papae octavo Sigismundus Poloniae rex 1601
 • 740 a Joannes Tarnowskij regni vicecancellarius Malaspine
 • 740 a Adventus novi regis electi in Poloniam magistratus Gedanensi oratoribus regni
 • 740 a Sub Anno Domini 1599 |Pro Funere Annae Reginae Poloniae
 • 740 a Instrumentum legationis in eodem negotio ad archiducissam Grecensem per Andream de Bnin Opalińsky praeceptum Plocensem
 • 740 a Supplementum legationis eiusdem ad archiducem Ferdinandum
 • 740 a Laurentij Gembiczkij sekretarij magni et post modum episcopi culmensis oratio funebris
 • 740 a Responsum nuntio caesareo in funeri regina Regni Poloniae
 • 740 a Commissio et monasterio Vitowien.
 • 740 a List Władysława IV króla Polski do Urbana VIII papieża
 • 740 a List Urbana VIII papieża do Władysława IV króla Polski
 • 740 a Ab Anno Dni 1596 et 1597 |inclusum puerperium reginae [Anna Habsburżanka]
 • 740 a Nuptiarum Sigsimundi III Poloniae et Sueciae Regis cum Anna Archiducissa Austriae Consors
 • 740 a Responsa oratoribus in nuptis regis dicis et munera Dominorum suorum obierunt summi pontificis legato
 • 740 a Imperatoris Romani episcopo Olomucense
 • 740 a Triumphus ingressus in Cracoviam archiducissae Austriae Annae reginae Poloniae in Arcu Clepariensi inscriptio
 • 740 a List Klemensa VIII papieża do NN
 • 740 a Gratiarum actio pro collata aliqua dignitati aut honori
 • 740 a Aliasimilis gratiarum actio
 • 740 a Ante eadem Stanislai Tutellaris et regni patroni salutatio canonicorum ecclesiae Cracoviensis
 • 740 a Ioannis Tarnowskij salutatio reginae ante ades Regias
 • 740 a Columna Sigismundi III Varsaviae in Suburbo Cracoviensi 1644
 • 740 a Korespondencja i akta wystawione przez kancelarię królewską
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Zygmunta III króla Polski do Rudolfa II cesarza SRI
 • 740 a List Klemensa VIII? papieża do NN bpa
 • 740 a Listy Zygmunta I króla Polski do
 • 740 a List Krzyckiego Andrzeja bpa płockiego do Zygmunta I króla Polski
 • 740 a Wykaz panujących od Zygmunta Augusta do Jana Sobieskiego |informacja o zgonie Anny Jagiellonki
 • 740 a Coronatio Regis Stephani
 • 740 a Korespondencja z początku panowania Stefana Batorego
 • 740 a Stephanus rex ordinibus Regni in ingressu suo
 • 740 a Listy do Stefana Batorego króla Polski
 • 740 a Responsum Stephani regis Nicolao Mielecki palatino Podoliensi
 • 740 a Iuramentum regis Stephani omnibus ordinibus Regni et Magni Duc. Lith. 1576
 • 740 a Coronatione absoluta, iuramentoq. constito, ac oboedientia sedi apostolica delata nuntio suo in urbem scribit
 • 740 a Korespondencja z czasów Zygmunta Augusta
 • 740 a List NN kardynała do Myszkowskiego Piotra podkanclerzego kor.
 • 740 a Listy Zygmunta Augusta króla Polski do
 • 740 a Exceptio legati summi Pontificis episcopi Veronesi per Nicolaum archiepiscopum
 • 740 a Serenissimi principis Ferdinandi Rom. et Boem. regis verba in transacti pacis cum Livonensibus ad Sigismundum Augustum habita
 • 740 a Accersiti sunt postea Livones
 • 740 a Gratulatio oratorum de conditionibus pacis Sigismundo Augusto confirmatis
 • 740 a Sermo Livonum ad Sigismundum Augustum factus
 • 740 a Gratulatio oratorum Sigismundo Augusto accepta
 • 740 a Ad Livones conversus
 • 740 a Iuramentum Sigismundi Augusti
 • 740 a Sigismundo Augusto archiepiscopus ut morte parentis suae, aequo ferat animo
 • 740 a Edictum publicum contra haereticos et eorum libros promulgatum a Sigismundo Augusto rege Poloniae
 • 740 a Electio Regis Henrici Caroli Regis Franciae Fratris i |zapiski historyczne z lat 1573-1574
 • 740 a Responsum Claudy de Mesmes Episcopo Gnesnensi Jan Lipski datum 1639
 • 740 a Listy KJM za żydem o zamordowanie dziecięcia
 • 740 a Listy NN do Zebrzydowskiego Mikołaja wdy krakowskiego
 • 740 a List NN do hospodara tatarskiego
 • 740 a Listy przyczinne o sprawę na Tribunal przypadaiączą
 • 740 a List NN księdza do NN wdy wileńskiego
 • 740 a List zapraszaiąc na pogrzeb
 • 740 a List przyczinny do arendarza
 • 740 a List wierzączy do kozakow
 • 740 a Commendationes
 • 740 a Exordium dziekowania do pysania
 • 740 a List NN do NN wdy łęczyckiego
 • 740 a Ad mortem condolendam
 • 740 a List NN do NN post obitus aduocatus Skiernieuicensem 1616
 • 740 a Różne zalecenia wydane przez kancelarię Zygmunta III
 • 740 a List do arendarza
 • 740 a Fragment NN listu
 • 740 a Wyrzeczenie kroliewny Catarziny Jagiellonki królowej Szwecji
 • 740 a Verta in Talamo nuptiali Regia Mtis per Petrum Myskowskij procancellarium facta
 • 740 a Monument P. Piwa w Szieprzcu w kościele Mniszym a dext[era] Alatris parte" (epitafium) 1649
 • 740 a Przemowa woiewodi krakowskiego do KJM
 • 740 a Respons KJM na przemowę woiewodi krakowskiego według podania senatorow
 • 740 a Po takiem responsie KJM sens przemowy woiewodi krak[owskiego] do senatorów
 • 740 a Respons przes arczibiskupa lwowskiego od senatu woiewodzie krakowskiemu uczyniona
 • 740 a Rozejm miedzy NN stą żmudzkim Janem Karolem Chodkiewiczem hetmanem w. lit. a Januszem Radziwiłłem podczaszym w. lit. 1608
 • 740 a Przemowa woiewodi rawskiego
 • 740 a List NN bpa poznańskiego
 • 740 a Listy NN do NN
 • 740 a Respons na przemowę od senatorow
 • 740 a Propositio comitiorum Varsauiensium 1589 pro electore Sigismundo III
 • 740 a Listy NN do Dymitra II Samozwańca cara Rosji
 • 740 a List NN do Maryny Mniszchówny carowej Rosji
 • 740 a Litterae ad amicum
 • 740 a List NN do NN wdy lubelskiego o śmierci
 • 740 a List NN do Tylickiego
 • 740 a Listy Dymitra II Samozwańca cara moskiewskiego
 • 740 a List NN do Wiśniowieckiego
 • 740 a List do ksieni chełmińskiej
 • 740 a List Opalińskiego do referendarza
 • 740 a List do Władysława? królewicza polskiego 1615
 • 740 a Instructia na sejmiki deputackie przed seymem walnym warszawskim 1613
 • 740 a List NN do Zebrzydowskiego Mikołaja wdy krakowskiego 1614
 • 740 a Sermi Principis Joannis Casimiri Sermo ad Secretarium Suum Virgilium Puccatelli in Carcere? Cisterenone? habitus
 • 740 a Mors Angliae regis Caroli deplorata
 • 740 a De bello Moschovitio
 • 740 a Instructio Mathiae I Sac. Caes. Mtis
 • 740 a List Macieja I cesarza SRI do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Zygmunta III króla Polski do Macieja I cesarza SRI
 • 740 a Tractatio induciarum Sueciae commissariis 1613
 • 740 a Cautio senatorum supra induciarum firmitate commissariis Sueticis tradenda
 • 740 a Litterae senatorum ad commissariis
 • 740 a Propositio in Comitijs Anni 1613 Varsaviae Factiis 1614
 • 740 a List NN do Ostrogskiego Janusza klana krakowskiego o zamysłach tureckich 1614
 • 740 a Fragment kazania (Niedziela po święcie Trzech Króli)
 • 740 a Responsum a cancellaria Matthiae regi Hungariae 1608
 • 740 a Listy Zamoyskiego Jana kanclerza w.kor. do
 • 740 a Consens Zygmunta III króla Polski na spuszczenie wsi generałowi
 • 740 a List Pstrokońskiego Macieja bpa przemyskiego do Karnkowskiego Stanisława prymasa
 • 740 a Vaticinium Rethici doctoris et astronomi promptissimi anno 1507 de regnatione regum Poloniae post discessum Sigismundi Augusti
 • 740 a Praebendo Alberti Wolicki
 • 740 a Illme et reuerendissime Domine benefactor
 • 740 a List gratulatoriae honoris alicuius
 • 740 a Ad sacram caesarem Mttem
 • 740 a Do starostow
 • 740 a Datur responsum Polonico idiomate ad Affinem post executionem de mandati et rei alicuius sibi ab eodem commissae siue Oretenus siue per Cras.
 • 740 a Responsoria
 • 740 a Uniwersały Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Uniwersał poborowy 1607
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Mandatum ut extradant Pensionem Annuam.
 • 740 a Demetrius Ivanovicius Russiae totius imperator Tartaricarum Monarchiae Moschouitiae subiectarum Dominus et Haeres
 • 740 a Similis forma 1608
 • 740 a Recognitio S.R.M. derecepto vellere aureo
 • 740 a List przypowiedny na usarza
 • 740 a Oblata mandati
 • 740 a Ad dominum castellanum
 • 740 a Litterae dimissoriales a legato ad ordines
 • 740 a Licentia a nuntio apostolico ad sacros ordines
 • 740 a Dispensatio ad Sacros ordines
 • 740 a Comenda Petrus Tiliczkij episcopus Craciviensis
 • 740 a List Szyszkowskiego Marcina bpa płockiego do Firleja Henryka podkanclerzego kor.
 • 740 a Limitatio causarum certarum Palatinatus
 • 740 a Mandatum ad iudum ut deleat ex protocollo actorum
 • 740 a Oratio ad Bernardum Maciejowski cardinalem legatum sedis apostolicae Cracouiam venientem
 • 740 a Zalecenie dla Fabiana Czemy dworzanina od Zygmunta III 1606
 • 740 a Postanowienie Zygmunta III dot. Łukasza Opalińskiego 1606
 • 740 a Litterae a Caes. Mte datae Adriano Rembowskij Rudolphus II
 • 740 a Sacra Caesarea ac Regia Mtas intellectis quae sibi iussus Poloniae ac Sueciae Regis Adrianus Rembowski secretarius regius exposuit
 • 740 a Ad comitem Frisiae orientalis Paulo Dzialinskij litterae
 • 740 a Akta wydane przez kancelarię Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Regis Stephani allocutio ad ordines regni
 • 740 a Legatio nuntiorum Brandeburgensium
 • 740 a Conditiones et media quibus pallat. Crac. reconciliari possit a senatoribus expensae et in medium positae
 • 852 j BK 00344
 • 999 d 2017-06-23

Indexes