Niesczesna pamiątka niesczescia Rzeczypospolity za panowania [...] Jana Kazimierza in anno 1666exto.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00362
 • Kopie:
  • Mf 204
  • Mf 2628
  • Mf 204
 • Tytuł: Niesczesna pamiątka niesczescia Rzeczypospolity za panowania [...] Jana Kazimierza in anno 1666exto.
 • Miejsce i czas powstania: 1666
 • Opis fizyczny: 434 s. 30x20 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, złocenia, 16 w.
 • Uwagi dot. oprawy: Oprawa renesansowa, w wąskiej ramce tłoczony medalion z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i aniołkami trzymającymi koronę. Zachowane ślady złocenia. Na spodniej części okładziny wyciski figuralne (Luter, Melanchton, Erazm z Rotterdamu, Huss, Karol V i inni). Na grzbiecie zniszczona nalepka ze starym napisem " [...] eszczy Pamiątka". Do tylnej części okładki użyto jako wyklejek pergaminu z napisem ruskim, fragmenty kolorowej ryciny z szatami liturgicznymi, papierowy tekst z drukiem greckim (bardzo fragmentaryczny). Ten sam pergamin z napisem ruskim co na wyklejki użyto na paski do zszycia rękopisu.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • List Jerzego Lubomirskiego hetmana polnego kor. do Jana Kazimierza króla Polski Łowicz 11.09.1662 s. 42-45 "List tegoz [...] pana [Jerzego Lubomirskiego] marszałka do [...] commisarzow do Lwowa pisany w teyze materiey. de data 11 septembris [1662] ." s. 45-47 "List [...] Jerzego Lubomirskiego [...] na seymik przed seymowy wisinski 31 septembr[is] 1664 [...]" s. 57-61 List Jerzego Lubomirskiego hetmana polnego kor. do Jana Kazimierza Janowiec 08.12.1664 s. 61-62 "Respons [...] posłom z woiewodztwa ruskie[g]o seymiku wisinskiego [...] Ludwikowi Niezabitowskiemu [...] y Marcinowi Trzebuchowskiemu z cancellariey w. koronney. 3 decembr[is] 1664." s. 62-64 "Copia listu pewney osoby z Warszawy de data 20 decembr[is] [...] 1664." s. 64-66 "List [...] [Jerzego] Lubomirskiego marszałka w. koronnego na seymik wisinski po rozerwanym pierwszym seymie dnia 19 lutego 1665 roku odprawuiącego się." s. 74-75 "Manifestatia [...] [Jerzego] Lubomirskiego w Lubelskim Tribunale [...] dat. feria quinta post dominicam." s. 75-76 "Copia listu [...] [Stanisława] Warszyckiego kasztellana krakowskie[g]o do [...] canclerza koronne[g]o [Mikołaja Prażmowskiego] pisany w Minsku 22 juny 1665." s. 76-77 "Copia listu x. kanclerza koronne[g]o [Mikołaja Prażmowskiego] do [...] [Stanisława] Warszyckiego kasztellana krakowskie[g]o. s. 77-80 "Respons [...] pana krakowskiego [Stanisława Warszyckiego] [...] kanclerzowi [Mikołajowi Prażmowskiemu]. s. 80-83 "Copia listu od [...] [Wacława] Lesczynskiego arcybiskupa gniezninskiego do [...] [Jerzego] Lubomirskiego. 1664." s. 83-84 "Copia listu [...] [Jerzego] Lubomierskiego do [...] / Tomasza [Leżynskiego biskupa chełmskiego z Bytomia de data 19 octobris 1664." s. 84-85 "Copia listu [...] [Stanisława] Warszyckiego kasztellana krakowskiego do [...] arcybiskupa gniezninskiego [Wacława Leszczynskiego]. s. 85-87 "Copia listu [...] [Jerzego] Lubomierskiego mar. w. koronnego do Tribunału Lubelskie[g]o koronnego 27 juny 1665." s. 91-92 List z Trybunału Koronnego do Jana Kazimierza s. 92 "Copia listu do krolowey [...] [Marii Ludwiki] od tegosz Tribunału." s. 92 "Respons [...] Władysławowi Silnickiemu kanonikowi gniezninskiemu y wielunskiemu [...] Jerzemu Komorowskiemu podstaroasciemu nowomieyskiemu [...] do JKM [Jana Kazimierza] od tegoz Tribunału dany [...] in junio 1666." s. 94-95 "Copia listu krola [...] [Jana Kazimierza] do [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] pisany." [B. r. 1665?] s. 102-104 "Copia listu od woyska związkowego do woiewodztwa wołhynskiego 7 septembris 1665." s. 107-109 "Respons woiewodztwa wołynskiegona ten list." s. 109-110 "Copia listu JKM [Jana Kazimierza] do woiewodztwa wołynskiego, 26 VIII 1665." s. 115-117 "Respons na ten list woiewodztwa wołynskiego." s. 117-118 "Ceduła w liscie, 7 VIII 1665." s. 118-119 "Respons na list woiew[odztwa] wołyn[skiego], 15 VIII 1665." s. 119-120 "Copia listu [...] [Jana Kazimierza] do [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] z Warszawy d. 17 mai a. d. 1665." s. 133-135
  • "Druga informacja od xiędza Małachowskiego przy oddanym liscie sub titulo memoranda na seymiki." s. 311-328
  • "Script pewny niewinnosc [...] [Jerzego] Lubomirskiego ukazuiący." s. 328-331
  • Copia listu [...] [Jerzego] Lubomirskiego do krola [...] [Jana Kazimierza] de data w Głogowie 25 novembris 1665 a[nn]o." s. 331-333
  • "Diariusz przez [...] pana poznanskiego [wojewodę Jana Leszczyńskiego lub Andrzeja Grudzieńskiego?] wydany pod Brześćciem Kuiawskim die 15 julii 1666 anno." s. 333-336
  • "Respons [...] Andrzeiowi Radlickiemu sędziemu nakielskiemu y Krzysztofowi Mycielskiemu wysłanym do [...] [Jana Kazimierza] od sredzkiego zgromadzenia niektorych obywatelow poznan[skieg]o y kaliskiego wodztw z cancellaryey w. k[o]ron[n]ey dany 8 junii 1666." s. 337-339
  • "Copia tractatu wescia w związek woyska z [...] marszałkiem wielkim koronnym z directiey pana Ostrżyckiego." s. 339-340
  • "Jurament." [6 VII 1665] s. 340-342
  • "Respons [...] Jerzemu Steczkiewiczowi namiestnikowi chorągwie wielmoznego woiewody bracławskiego, Woyciechowi Bielickiemu chorozemu [...]staroscie Lubelskiego posłom od woyska [...] dany ex senatus consullo w obozie pod łysobykami /?/ [...]" [15 VII 1665] s. 343-345
  • "Copia listu od woyska do [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Potockiego] zpod Lelowa d. 8 augustis anno d[omi]ni 1665." s. 345-348
  • "Uniwersał od [...] [Jerzego] Lubomirskiego marszałka w. koronnego." [z obozu pod Miechowem 9 VIII 1665] s. 348-351
  • "Uniwersał od woyska związkowego pod [...] Adamem Ostrzyckim będącego." [Do woiewodztw z obozu pod Miechowem 9 VIII 1665] s. 351-352
  • "Respons od [...] woiewody krakowskiego hetmana wielkiego koronnego [Stanisława Potockiego] [...] Andrzeiowi Rozwadowskiemu y [...] Przetowskiemu posłom od rycerstwa w związku będącego przysłanym w obozie pod Mstowem d. X [10] augustis 1665." s. 353-354
  • "Copia listu do [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] od [...] marszałka wielkiego koronnego [Jerzego Lubomirskiego] d. 21 septembris 1665." s. 354-356
  • "Copia listu do [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] d. 28 septembris 1665." [od Jerzego Lubomirskiego] s. 356-359
  • "Respons od woyska związkowego na puncta sobie podane." s. 359-360
  • "Copia listu od woyska do [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] d. 29 septembris 1665." s. 360-361
  • "List arcybiskupa gniezninskiego] [Wacława Leszczynskiego] do woyska związkowego. Rawa d. 5 X 1665." s. 361-362
  • "Odpowiedź na ten list Adama Ostrzyckiego arcybiskupowi gniezninskiemu Wacławowi Leszczynskiemu." [6 V 1665] s. 362-363
  • "Instructia [...] commisarzom die 15 octobris zpod Dobrzy." [od woyska] s. 363-364
  • "Copia listu od [...] podkanclerzego koronnego [Andrzeja Olszowskiego] do pana [Jana Trach] Gninskiego podkomorzego pomorskiego." s. 365
  • "Copia listu do krola [...] [Jana Kazimierza] zpod Gebi d. 27 octobris 1665." [od woyska związkowego] s. 365
  • "List Krzysztofa Grzymułtowskiego do kasztellana krakowskiego Stanisława Warszyckiego." [25 X 1665] s. 366
  • "List Jerzego Lubomirskiego do podkomorzego krakowskiego." [Strzelno d. 29 octobris 1665] s. 366-367
  • "Respons na propositie poznanskiemu y kaliskiemu woiewodztwom od woyska w obozie pod Kazimierzą d. 24 octob[ris] [1665] proponowane." s. 367-368
  • "Do woiewodztw od woyska." s. 369-370
  • "Puncta pod Strzelnem namowione d. 29 octobris 1665." s. 370-371
  • "Elucidatia." [Podsumowanie punctow ugody] s. 371-372
  • "Rescript na elucidatią z rady [...] [Jana Kazimierza] na puncta umowione pod Styrzelnem przez [...] biskupow krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] y chełmskiego] Tomasza Lezenskiego [takze przez [...] starostę grabowieckiego y czesnika kiiowskiego [...] dany od woyska [...] pod Pakoscią d. 11 novembris 1665." s. 372-375
  • "List biskupow krakowskiego y chełmskiego [Andrzeja Trzebickiego i Tomasza Lezenskiego [do Jerzego Lubomirskiego." [7 XI 1665] s. 375
  • "Tractat z [...] marszałkiem wielkim koronnym [Jerzym Lubomirskim] pod Wartą." s. 376-378
  • "Tractat woyska [...] w związku będącego zgodnie w obozie pod łabiszynem dnia 11 [...] novembris [1665] przy rozesciu sie na stanowiska namowiony i postanowiony." s. 378-383
  • "Krotka a prawdziwa o pospolitym ruszeniu informatia woiewodztw wielgopolskich 1665 y actorum w nim compendium." s. 383-385
  • "Tractat koła woyskowego /we/ Wschowey odprawuiącego sie d. 1-ma decembris 1665." s. 385-386
  • "Copie credensu od woyska na seymiki." [Wschowa, 12 I 1666]
  • s. 386-391 "Instructia [...] panom" posłom na sejmik od woyska związkowego, b.d. 1666 s. 391-393 "List Jerzego Lubomirskiego do woyska związkowego." [Wrocław 12 I 1666] s. 393-395 "Tractat koła woyska [...] w Schowie d. 25 februaris odprawuiącego sie anno 1666." s. 395-396 "List od woyska związkowego na seym walny warszawski d. 17 III 1666 zaczynaiący sie, Wschowa 25 II 1666." s. 396 "List od woyska związkowego od biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego, 25 II 1666." s. 396-397 "List Jerzego Lubomirskiego do Jana Kazimierza." [1666/ s. 397-398 "Copia listu od [...] marszałka] [Jerzego Lubomirskiego] do poselskiey izby." [Wrocław, 10 III 1666] s. 398-405 "Instructia [...] Andrzeiowi Sciborowi chełmskiemu porucznikowi rothy pancerney [...] [Jerzego Lubomirskiego], [...] Zachariaszowi Kaszowskiemu pułkownikowi JKMci, [...] Januszowi Bieykowskiemu sędziemu woyska JKM y porucznikowi [...] [Jerzego Lubomirskiego/ y Władysławowi Chelikowskiemu chorążemu [...] starosty szremskiego posłom na seym walny szescniedzielny w Warszawie pro d. 17 martij złożony wyprawionym od woyska [...] w związku będącego." s. 405 "Copia listu [...] kanclerza koronnego [Mikołaja Prażmowskiego [do pana krakowskiego / Stanisława Warszyckiego]." s. 406-409 "Copia amnistiey od krola [...] [Jana Kazimierza] y senatu do woyska przysłana pod Wartę przez [...] suffragana zmudzkiego." [1666] s. 409-411 "Puncta przez [...] commisarzow umowione z woyskiem." [1666] s. 412 "List Stanisława Koniecpolskiego do marszałka woyska związkowego [Adama Ostrzyckiego]." [Brody, 11 VI 1666] s. 412-417 "Laudum woiewodztw krakowskiego, poznanskiego, sendomirskiego, kaliskiego, sieradzkiego, łęczyckiego w obozie pod Kołem, 3 VII 1666." s. 417-418 "Puncta podane do umowienia y concludowania z [...] woiewodztwy od woyska JKMci y Rzptey." s. 418-419 "Copia assecuratiey od woiewodztw woyska związkowego." s. 420-421 "Uniwersał Jerzego Lubomirskiego do woyska." [1666] s. 421 "Copia uniwersału [...] pana krakowskiego [Stanisława Warszyckiego] do woiewodztw." [1666] s. 422 "List do kasztellana krakowskiego [Stanisława Warszyckiego] od woyska." s. 423-424 "Instructia [...] Woiciechowi Modrzeiewskiemu łowczemu sieradzkiemu [...], Krzysztophowi Duninowi chorązemu pancerney rothy, [...] od [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Potockiego/ do woyska związkowego dana w obozie pod Rawą d. 27 junii 1666." s. 425-426 nie zapisane. s. 427-433 "Regestr contentorum tego diariusza."
  • "Uniwersał Jana Samuela Świderskiego marszałka koła rycerskiego do dygnitarzy, urzędników ziemskich i grodzkich, 23VI 1661, w obozie pod Ptyczą." s. 1
  • "Tractat koła generalnego woysk [...] Rptey tak polskiego iako y cudzoziemskiego zaciągu [...] w Olborzu, die 12 [17] decembris postanowiony anno d[omi]ni 1662." s. 2-6
  • "Puncta od krolowey [...] [Marii Ludwiki] podane przez [...] posłow X. Swiecickiego [Święcickiego] sufragana zmudzkiego y [...] Szczukę custosza poznanskiego [...] marszałkowi związkowemu woyska koronnego [...] 1661." s. 6-7 oraz "Respons na te puncta." s. 7-9
  • "Dissuasoria confoederationis. 1661. s. 9-15
  • "Tractat dalszego procederu woyska swiatobliwego związku w kole generalnym w Kielcach . 21 novembris 1661." s. 15-21
  • "Instructia od woyska [...] do ziemie chełmskiey na seymik przez [...] Michała Humienieckiego [...] y [...] Mikołaja Wysockiego [...] utima decembr[is] 1661." s. 21-23
  • "Postanowienie koła rycerskiego woyska [...] w Kielcach . die 6 febr[aris] 1662 odprawuiącego się." s. 24-29
  • "Uniwersał [...] [Jana Samuela] Swiderskiego [...] do wo[iewo]dztw y ziem . de data 7 marty 1662 z Kielc pod seym." s. 29-31
  • "Declaratio ratione summa ad soluendum militibus per illustres et magcos palatinos ac alios assignatos 1663." s. 31-35
  • "Poczatek diffidentiey y załosney transactiey przez zaczete o electiey a iadowite falicie." s. 35-36
  • "Mowa krola [Jana Kazimierza] ktorą miał w senacie na seymie [...] 1661 [4 lipca] de eligendo succesore za zywota swego." s. 36-39
  • "Mowa posła sekretarza [...] xcia [...] de Conde w Warszawie podczas conclusiey seymu 1661 anno do [...] [Marii Ludwiki] przy prae sentiey posła francuskiego [...]" s. 40
  • "Respons [...] canclerza W. X. Litt. imieniem obydwu." s. 40-41
  • "Instructia na seymik przed seymowy wisinski wodztwa ruskiego [...] dnia 31 sierpnia roku panskiego 1664." s. 47-56
  • "Terminata sądowa z [...] marszalkiem w. koronnym [Jerzym Lubomirskim] y z diariuszem poczatku seymowania z Warszawy 12 decembr[is] 1664." s. 66-71
  • "Dekret na [...] marszałka w. koronnego [Jerzego Lubomirskiego], [b. r. 1665]." s. 71-73
  • "Puncta od woyska [...] woiewodztwom poznanskiemu y kaliskiemu 23 octobris pod Kazimierzem podane [...] 1665." s. 87-88
  • "Respons na propositie poznanskiemu y kaliskiemu woiewodztwom od woyska w obozie pod Kazimierzem 24 octobris 1665 proponowane." s. 88-90
  • "Elucidatia z Rady JKM na puncta od [...] krakowskie[g]o y chełmskie[g]o biskupom proponowane dana w obozie na Podgorzu Dzikowskim dnia czwartego [...] listopada roku 1665." s. 90-91
  • "Instructia [...] Chrisostomowi Gizyckiemu sędziemu ziemie wielunskiey y Balcerowi na Sniogorzawie Wąsowiczowi podsędkowi sendomierskiemu, posłom od Tribunału Koronnego do JKMci [Jana Kazimierza] wysłanym z Lublina, die 2 juny [...] 1665." s. 93-94
  • "Uniwersał od [...] [Jerzego] Lubomierskiego injulio wydany roku panskiego 1665."
  • "Laudum woiewodztwa sieradzkiego strony pospolitego ruszenia 1665." s. 98-99
  • "Uniwersał wydany od woyska związkowego in julio [...] 1665." s. 99-102
  • "Przysięga [...] [Jerzego] Lubomierskiego y woyska JKMci pode Lwowem [...] 1665." s. 104-105
  • "Uniwersał [...] [Jerzego] Lubomierskiego." s. 105-107
  • "Copie instructiey woysk w związku będących posłowi swemu [...] Karolowi Stachowskiemu [...]daney od woiewodztwa wołynskiego." s. 110-111
  • "Instructia woiewodztwa wołynskiego do krola [...] [Jana Kazimierza] z seymiku deputackiego dana [...] podkomorzemu włodzimierskiemu y [...] podczaszemu wołynskiemu posłom wysłanym z Włodzimierza 14 septembris 1665." s. 111-113
  • "Puncta instructiey ziemie chełmskiey z seymiku deputackiego do krola [...] [Jana Kazimierza] y do [...] primasa [Wacława Leszczynskiego] przez [...] podstole[g]o chełmskiego posłane 14 septembris 1665." s. 113-115
  • "Informatia de medys pomiarkowania sie zprzeszłym panem marszałkiem, ktorych znim zazywana nim do publicatiey dekretow przyszło z odkryciem procederow iego y dobrowolney zguby przyczyna." s. 120-123
  • "Respons na iawny ktory pod titułem informatiey de medys pomiarkowania sie z [...] panem marszałkiem [Jerzym Lubomierskiem] z wielą plotek y szalbierstwa kaznia wydała." s. 123-133
  • "Uniwersał [...] Jerzego Lubomierskiego marszałka w. koron[nego] do woiewodztwa krakowskiego zpod Libusze dnia y roku iako nizey [6 VI 1665]." s. 135-137
  • "List [...] [Stanisława] Warszyckiego kasztellana krakowskiego do krola [...] [Jana Kazimierza], 20 VI 1665." s. 140
  • "Copia listu [...] [Jerzego] Lubomierskiego marszałka wiel[kiego] koron[nego]do krola [...] [Jana Kazimierza] zpod Jarosławia de data [26 juli 1665]." s. 141-142
  • "Consilium bellicum we dworze mieleckim nad Wisłoką 1665." s. 142-145
  • "Tractat woyska [...] w związku będącego z [...] [Jerzym] Lubomierskim marszałkiem wielkim a hetmanem polnym koronnym 1665." s. 146
  • "Copia listu [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] do krola [...] [Jana Kazimierza] z Krakowa 3 juli 1665." s. 146-148 "Respons krola [...] [Jana Kazimierza] na ten list [...], 21 VII 1665." s. 148-150
  • "Gradus negociationis [...] biskupowi krakowskiemu [Andrzejowi Trzebickiemu] albo raczej conditie podane od krola [...] [Jana Kazimierza] [...] [Jerzemu] Lubomierskiemu marszałkowi wielkiemu koronnemu." [b. r. 1665?] s. 150-151
  • "Copia listu [...] [Barbary] Lubomierskiey marszałkowey koronney na seymiki." [b. r. 1665?] s. 151
  • "List [...] [Jerzego] Lubomierskiego marszałka w. koronnego do [...] kanclerza [Mikołaja Prażmowskiego]." [b. r. 1665?] s. 152
  • "Respons [...] kanclerza / Mikołaja Prażmowskiego [na ten list." [b. r. 1665?] s. 153-155
  • "Copia listu [...] Andrzeja Maksymiliana Fredra kasztellana lwowskiego do [...] kanclerza koronnego [Mikołaja Prażmowskiego] z Kormanic 23 july 1665." s. 155-156
  • "Copia responsu od [...] [Jana Kazimierza] do [...] kasztellana lwowskiego [Andrzeja Maksymiliana Fredry] zpod Sierocka roku 1665 17 lipca." s. 156
  • "Copia listu [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] do [...] / Jerzego [Lubomierskiego, 22 IX 1665." s. 157-158
  • "Rescript na ten list." s. 158-160
  • "Namowa woyska związkowego y [...] [Jerzego] Lubomierskiego z woiewodztwy wielgopolskiemi y puncta miedzy niemi 1665." s. 160-164
  • "Respons na puncta od woyska woiewodztwom podane pod Kazmierzą 24 octobris [1665] od woiewodztw." s. 164-173
  • "Votum szlachcica iednego iako było zrazu postąpic sobie w sprawie [...] marszałka [Jerzego Lubomierskiego]." s. 173-184
  • "Copia listu senatora pewnego do confidenta swego broniacego sprawy pana marszałka [Jerzego Lubomierskiego], 20 decembris 1665 anno." s. 184-213
  • "Respons wolnego szlachcica na list senatora tego 1665." s. 214-216 nia zapisane. s. 217-229
  • "Diariusz seymu walnego warszawskiego w roku 1666 17 martii et sequentibus odprawuiące się." s. 229-240
  • "Acta tegosz seymu co sie przez trzy dni w izbie poselskiey agitowało." s. 241-248
  • "Manifestatia krola [...] [Jana Kazimierza] po rozerwanym tim seimie, 11 V 1666." s. 248-254"Amnistia generalna taka miała bidz." s. 254-255
  • "Forma iuramenti [...] marszałka poselskiego [Marcina Oborskiego]. s. 255-261
  • "Votum [...] [Krzysztofa] Grzymałtowskiego / Grzymułtowskiego [kasztellana poznanskiego na tymże seymie [...] mianowanym." [1667] s. 262-264
  • "Mowa porozerwanym seymie [...] [Jana Odrowąża / Pieniąszka / Pianiążka] staroste oswiecimskiego directora izby poselskiey zegnaiąc krola [...] [Jana Kazimierza] 1666." s. 264-265
  • "Uniwersaz woiewodztwa krakowskiego do woiewodztwa ruskiego de data ut infra." [1666] s. 265-268
  • "Uniwersał krola [...] [Jana Kazimierza] do urzedow mieyskich y wieyskich, woytow, sołtysow, chłopow w gurach mieszkaiących." [11 III 1665] s. 268-277
  • "Copia listu senatora jednego do confidenta swego przed seymem a. 1666." s. 277-278
  • "Uniwersał [...] podkomorze[g]o sendomirskiego do woiewodztwa sendomirskiego po rozerwanym seymie a. 1666." s. 278-282
  • "Luadum pospolitego ruszenia woiewodztwa sendomirskiego a. 1666." [w Opatowie 3 II] s. 282-286
  • "Laudum woiewodztw wielgopolskich po rozerwanym seymie 1666." [18 V 1666] s. 286-287
  • "Memoriał [...] staroscie radomskiego [...] do [...] [Jerzego] Lubomirskiego dany z woli [...] [Jana Kazimierza] przez [...] Mikołaia Prazmowskiego biskupa łuckiego kanclerza wielk[ieg]o kor[onneg]o y nominata arcybiskupstwa gniezninskiego die 24 junii anno d[omin]i 1666." s. 287-288
  • "Respons krolowey [...] [Marii Ludwiki] na list [...] [Jerzego] Lubomirskiego." [22 VI 1666. s. 288
  • "Copia listu [...] kanclerza w[ielkieg]o kor[onneg]o [Mikołaja Prażmowskiego] do [...] / Jerzego [Lubomirskiego.] 24 VI 1666] s. 289-293
  • "Memoriał exorbitantiy głownieyszych considerabilium na seymikach [...]" s. 293-299
  • "Copia listu obywatelajednego zza Wisły, w ktorym opisuie contenta seymiku opatowskiego a. 1666." s. 299-303
  • "Script wydany in anno 1666 sub titulo : " Quot capita tot sensus." s. 303-306
 • Proweniencja: "z Łukaszewiczowych" - [ręką K. W. Kielisińskiego]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Sejm 1666 Warszawa
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Listy polskie 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Uniwersał 17 w.
  • Instrukcje poselskie 17 w.
 • Uwagi: Pismo 2 rąk: jedna ręka od s. 1-213, następnie od s. 217-336, druga ręka, a od s. 337-433 ręka pierwsza. Użyto 5 gatunków papieru, znaki wodne trudno czytelne (ze względu na zapisanie kart tekstem oraz drobny filgran) i nieznane, jeden z nich wyobrażający głowę konia w kolistym otoku przypomina znak wodny u Kamanina i Witwickiej nr 1115. Drugi przedstawiający 2 kobiety u dołu napis "Allemode" (np. s. 344, 350, 356) papier podobny u Lichaczewa nr 683 i 684.
 • Opracowania:
  • Łoś Wł. "Pamiętniki." Poczubut-Odlanicki J. Wł. "Pamiętnik 1640-1684." Jemiołowski M. "Pamiętniki." "Księga pamiętnicza Medekszy." Czermak W. "Z czasów Jana Kazimierza." Czermak W. "Sprawa Lubomirskiego w r. 1664." s. 40-41 Czerniak W. "Próba naprawy Rzeczypospolitej za Jana Kazimierza." Wierzbowski St. "Konnotata wypadków w domu i w kraju zaszłych od 1634-1689." Załuski J. K. "O rokoszu Lubomirskiego." Załuski J. K. "O związku Świderskiego." Korzon T. "Dola i niedola Jana Sobieskiego." T. 1 Czapliński W. E. "Opozycja wielkopolska po krwawym potopie." Dłużewski Julian "Quot capita tot sensus"
  • Łoś Wł. "Pamiętniki." Poczubut-Odlanicki J. Wł. "Pamiętnik 1640-1684." Jemiołowski M. "Pamiętniki." "Księga pamiętnicza Medekszy." Czermak W. "Z czasów Jana Kazimierza." Czermak W. "Sprawa Lubomirskiego w r. 1664." s. 40-41 Czerniak W. "Próba naprawy Rzeczypospolitej za Jana Kazimierza." Wierzbowski St. "Konnotata wypadków w domu i w kraju zaszłych od 1634-1689." Załuski J. K. "O rokoszu Lubomirskiego." Załuski J. K. "O związku Świderskiego." Korzon T. "Dola i niedola Jana Sobieskiego." T. 1 Czapliński W. E. "Opozycja wielkopolska po krwawym potopie." Dłużewski Julian "Quot capita tot sensus"

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol
 • 130 0 . $a Nieszczęsna pamiątka nieszczęścia Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza
 • 245 0 0 $a Niesczesna pamiątka niesczescia Rzeczypospolity za panowania [...] Jana Kazimierza in anno 1666exto.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1666
 • 300 $a 434 s. $c 30x20 cm
 • 340 $d Rkps $e Skóra brązowa, złocenia, 16 w.
 • 500 $a Pismo 2 rąk: jedna ręka od s. 1-213, następnie od s. 217-336, druga ręka, a od s. 337-433 ręka pierwsza. Użyto 5 gatunków papieru, znaki wodne trudno czytelne (ze względu na zapisanie kart tekstem oraz drobny filgran) i nieznane, jeden z nich wyobrażający głowę konia w kolistym otoku przypomina znak wodny u Kamanina i Witwickiej nr 1115. Drugi przedstawiający 2 kobiety u dołu napis "Allemode" (np. s. 344, 350, 356) papier podobny u Lichaczewa nr 683 i 684.
 • 520 $a List Jerzego Lubomirskiego hetmana polnego kor. do Jana Kazimierza króla Polski Łowicz 11.09.1662 s. 42-45 "List tegoz [...] pana [Jerzego Lubomirskiego] marszałka do [...] commisarzow do Lwowa pisany w teyze materiey. de data 11 septembris [1662] ." s. 45-47 "List [...] Jerzego Lubomirskiego [...] na seymik przed seymowy wisinski 31 septembr[is] 1664 [...]" s. 57-61 List Jerzego Lubomirskiego hetmana polnego kor. do Jana Kazimierza Janowiec 08.12.1664 s. 61-62 "Respons [...] posłom z woiewodztwa ruskie[g]o seymiku wisinskiego [...] Ludwikowi Niezabitowskiemu [...] y Marcinowi Trzebuchowskiemu z cancellariey w. koronney. 3 decembr[is] 1664." s. 62-64 "Copia listu pewney osoby z Warszawy de data 20 decembr[is] [...] 1664." s. 64-66 "List [...] [Jerzego] Lubomirskiego marszałka w. koronnego na seymik wisinski po rozerwanym pierwszym seymie dnia 19 lutego 1665 roku odprawuiącego się." s. 74-75 "Manifestatia [...] [Jerzego] Lubomirskiego w Lubelskim Tribunale [...] dat. feria quinta post dominicam." s. 75-76 "Copia listu [...] [Stanisława] Warszyckiego kasztellana krakowskie[g]o do [...] canclerza koronne[g]o [Mikołaja Prażmowskiego] pisany w Minsku 22 juny 1665." s. 76-77 "Copia listu x. kanclerza koronne[g]o [Mikołaja Prażmowskiego] do [...] [Stanisława] Warszyckiego kasztellana krakowskie[g]o. s. 77-80 "Respons [...] pana krakowskiego [Stanisława Warszyckiego] [...] kanclerzowi [Mikołajowi Prażmowskiemu]. s. 80-83 "Copia listu od [...] [Wacława] Lesczynskiego arcybiskupa gniezninskiego do [...] [Jerzego] Lubomirskiego. 1664." s. 83-84 "Copia listu [...] [Jerzego] Lubomierskiego do [...] / Tomasza [Leżynskiego biskupa chełmskiego z Bytomia de data 19 octobris 1664." s. 84-85 "Copia listu [...] [Stanisława] Warszyckiego kasztellana krakowskiego do [...] arcybiskupa gniezninskiego [Wacława Leszczynskiego]. s. 85-87 "Copia listu [...] [Jerzego] Lubomierskiego mar. w. koronnego do Tribunału Lubelskie[g]o koronnego 27 juny 1665." s. 91-92 List z Trybunału Koronnego do Jana Kazimierza s. 92 "Copia listu do krolowey [...] [Marii Ludwiki] od tegosz Tribunału." s. 92 "Respons [...] Władysławowi Silnickiemu kanonikowi gniezninskiemu y wielunskiemu [...] Jerzemu Komorowskiemu podstaroasciemu nowomieyskiemu [...] do JKM [Jana Kazimierza] od tegoz Tribunału dany [...] in junio 1666." s. 94-95 "Copia listu krola [...] [Jana Kazimierza] do [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] pisany." [B. r. 1665?] s. 102-104 "Copia listu od woyska związkowego do woiewodztwa wołhynskiego 7 septembris 1665." s. 107-109 "Respons woiewodztwa wołynskiegona ten list." s. 109-110 "Copia listu JKM [Jana Kazimierza] do woiewodztwa wołynskiego, 26 VIII 1665." s. 115-117 "Respons na ten list woiewodztwa wołynskiego." s. 117-118 "Ceduła w liscie, 7 VIII 1665." s. 118-119 "Respons na list woiew[odztwa] wołyn[skiego], 15 VIII 1665." s. 119-120 "Copia listu [...] [Jana Kazimierza] do [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] z Warszawy d. 17 mai a. d. 1665." s. 133-135
 • 520 $a "Druga informacja od xiędza Małachowskiego przy oddanym liscie sub titulo memoranda na seymiki." s. 311-328
 • 520 $a "Script pewny niewinnosc [...] [Jerzego] Lubomirskiego ukazuiący." s. 328-331
 • 520 $a Copia listu [...] [Jerzego] Lubomirskiego do krola [...] [Jana Kazimierza] de data w Głogowie 25 novembris 1665 a[nn]o." s. 331-333
 • 520 $a "Diariusz przez [...] pana poznanskiego [wojewodę Jana Leszczyńskiego lub Andrzeja Grudzieńskiego?] wydany pod Brześćciem Kuiawskim die 15 julii 1666 anno." s. 333-336
 • 520 $a "Respons [...] Andrzeiowi Radlickiemu sędziemu nakielskiemu y Krzysztofowi Mycielskiemu wysłanym do [...] [Jana Kazimierza] od sredzkiego zgromadzenia niektorych obywatelow poznan[skieg]o y kaliskiego wodztw z cancellaryey w. k[o]ron[n]ey dany 8 junii 1666." s. 337-339
 • 520 $a "Copia tractatu wescia w związek woyska z [...] marszałkiem wielkim koronnym z directiey pana Ostrżyckiego." s. 339-340
 • 520 $a "Jurament." [6 VII 1665] s. 340-342
 • 520 $a "Respons [...] Jerzemu Steczkiewiczowi namiestnikowi chorągwie wielmoznego woiewody bracławskiego, Woyciechowi Bielickiemu chorozemu [...]staroscie Lubelskiego posłom od woyska [...] dany ex senatus consullo w obozie pod łysobykami /?/ [...]" [15 VII 1665] s. 343-345
 • 520 $a "Copia listu od woyska do [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Potockiego] zpod Lelowa d. 8 augustis anno d[omi]ni 1665." s. 345-348
 • 520 $a "Uniwersał od [...] [Jerzego] Lubomirskiego marszałka w. koronnego." [z obozu pod Miechowem 9 VIII 1665] s. 348-351
 • 520 $a "Uniwersał od woyska związkowego pod [...] Adamem Ostrzyckim będącego." [Do woiewodztw z obozu pod Miechowem 9 VIII 1665] s. 351-352
 • 520 $a "Respons od [...] woiewody krakowskiego hetmana wielkiego koronnego [Stanisława Potockiego] [...] Andrzeiowi Rozwadowskiemu y [...] Przetowskiemu posłom od rycerstwa w związku będącego przysłanym w obozie pod Mstowem d. X [10] augustis 1665." s. 353-354
 • 520 $a "Copia listu do [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] od [...] marszałka wielkiego koronnego [Jerzego Lubomirskiego] d. 21 septembris 1665." s. 354-356
 • 520 $a "Copia listu do [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] d. 28 septembris 1665." [od Jerzego Lubomirskiego] s. 356-359
 • 520 $a "Respons od woyska związkowego na puncta sobie podane." s. 359-360
 • 520 $a "Copia listu od woyska do [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] d. 29 septembris 1665." s. 360-361
 • 520 $a "List arcybiskupa gniezninskiego] [Wacława Leszczynskiego] do woyska związkowego. Rawa d. 5 X 1665." s. 361-362
 • 520 $a "Odpowiedź na ten list Adama Ostrzyckiego arcybiskupowi gniezninskiemu Wacławowi Leszczynskiemu." [6 V 1665] s. 362-363
 • 520 $a "Instructia [...] commisarzom die 15 octobris zpod Dobrzy." [od woyska] s. 363-364
 • 520 $a "Copia listu od [...] podkanclerzego koronnego [Andrzeja Olszowskiego] do pana [Jana Trach] Gninskiego podkomorzego pomorskiego." s. 365
 • 520 $a "Copia listu do krola [...] [Jana Kazimierza] zpod Gebi d. 27 octobris 1665." [od woyska związkowego] s. 365
 • 520 $a "List Krzysztofa Grzymułtowskiego do kasztellana krakowskiego Stanisława Warszyckiego." [25 X 1665] s. 366
 • 520 $a "List Jerzego Lubomirskiego do podkomorzego krakowskiego." [Strzelno d. 29 octobris 1665] s. 366-367
 • 520 $a "Respons na propositie poznanskiemu y kaliskiemu woiewodztwom od woyska w obozie pod Kazimierzą d. 24 octob[ris] [1665] proponowane." s. 367-368
 • 520 $a "Do woiewodztw od woyska." s. 369-370
 • 520 $a "Puncta pod Strzelnem namowione d. 29 octobris 1665." s. 370-371
 • 520 $a "Elucidatia." [Podsumowanie punctow ugody] s. 371-372
 • 520 $a "Rescript na elucidatią z rady [...] [Jana Kazimierza] na puncta umowione pod Styrzelnem przez [...] biskupow krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] y chełmskiego] Tomasza Lezenskiego [takze przez [...] starostę grabowieckiego y czesnika kiiowskiego [...] dany od woyska [...] pod Pakoscią d. 11 novembris 1665." s. 372-375
 • 520 $a "List biskupow krakowskiego y chełmskiego [Andrzeja Trzebickiego i Tomasza Lezenskiego [do Jerzego Lubomirskiego." [7 XI 1665] s. 375
 • 520 $a "Tractat z [...] marszałkiem wielkim koronnym [Jerzym Lubomirskim] pod Wartą." s. 376-378
 • 520 $a "Tractat woyska [...] w związku będącego zgodnie w obozie pod łabiszynem dnia 11 [...] novembris [1665] przy rozesciu sie na stanowiska namowiony i postanowiony." s. 378-383
 • 520 $a "Krotka a prawdziwa o pospolitym ruszeniu informatia woiewodztw wielgopolskich 1665 y actorum w nim compendium." s. 383-385
 • 520 $a "Tractat koła woyskowego /we/ Wschowey odprawuiącego sie d. 1-ma decembris 1665." s. 385-386
 • 520 $a "Copie credensu od woyska na seymiki." [Wschowa, 12 I 1666]
 • 520 $a s. 386-391 "Instructia [...] panom" posłom na sejmik od woyska związkowego, b.d. 1666 s. 391-393 "List Jerzego Lubomirskiego do woyska związkowego." [Wrocław 12 I 1666] s. 393-395 "Tractat koła woyska [...] w Schowie d. 25 februaris odprawuiącego sie anno 1666." s. 395-396 "List od woyska związkowego na seym walny warszawski d. 17 III 1666 zaczynaiący sie, Wschowa 25 II 1666." s. 396 "List od woyska związkowego od biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego, 25 II 1666." s. 396-397 "List Jerzego Lubomirskiego do Jana Kazimierza." [1666/ s. 397-398 "Copia listu od [...] marszałka] [Jerzego Lubomirskiego] do poselskiey izby." [Wrocław, 10 III 1666] s. 398-405 "Instructia [...] Andrzeiowi Sciborowi chełmskiemu porucznikowi rothy pancerney [...] [Jerzego Lubomirskiego], [...] Zachariaszowi Kaszowskiemu pułkownikowi JKMci, [...] Januszowi Bieykowskiemu sędziemu woyska JKM y porucznikowi [...] [Jerzego Lubomirskiego/ y Władysławowi Chelikowskiemu chorążemu [...] starosty szremskiego posłom na seym walny szescniedzielny w Warszawie pro d. 17 martij złożony wyprawionym od woyska [...] w związku będącego." s. 405 "Copia listu [...] kanclerza koronnego [Mikołaja Prażmowskiego [do pana krakowskiego / Stanisława Warszyckiego]." s. 406-409 "Copia amnistiey od krola [...] [Jana Kazimierza] y senatu do woyska przysłana pod Wartę przez [...] suffragana zmudzkiego." [1666] s. 409-411 "Puncta przez [...] commisarzow umowione z woyskiem." [1666] s. 412 "List Stanisława Koniecpolskiego do marszałka woyska związkowego [Adama Ostrzyckiego]." [Brody, 11 VI 1666] s. 412-417 "Laudum woiewodztw krakowskiego, poznanskiego, sendomirskiego, kaliskiego, sieradzkiego, łęczyckiego w obozie pod Kołem, 3 VII 1666." s. 417-418 "Puncta podane do umowienia y concludowania z [...] woiewodztwy od woyska JKMci y Rzptey." s. 418-419 "Copia assecuratiey od woiewodztw woyska związkowego." s. 420-421 "Uniwersał Jerzego Lubomirskiego do woyska." [1666] s. 421 "Copia uniwersału [...] pana krakowskiego [Stanisława Warszyckiego] do woiewodztw." [1666] s. 422 "List do kasztellana krakowskiego [Stanisława Warszyckiego] od woyska." s. 423-424 "Instructia [...] Woiciechowi Modrzeiewskiemu łowczemu sieradzkiemu [...], Krzysztophowi Duninowi chorązemu pancerney rothy, [...] od [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Potockiego/ do woyska związkowego dana w obozie pod Rawą d. 27 junii 1666." s. 425-426 nie zapisane. s. 427-433 "Regestr contentorum tego diariusza."
 • 520 $a "Uniwersał Jana Samuela Świderskiego marszałka koła rycerskiego do dygnitarzy, urzędników ziemskich i grodzkich, 23VI 1661, w obozie pod Ptyczą." s. 1
 • 520 $a "Tractat koła generalnego woysk [...] Rptey tak polskiego iako y cudzoziemskiego zaciągu [...] w Olborzu, die 12 [17] decembris postanowiony anno d[omi]ni 1662." s. 2-6
 • 520 $a "Puncta od krolowey [...] [Marii Ludwiki] podane przez [...] posłow X. Swiecickiego [Święcickiego] sufragana zmudzkiego y [...] Szczukę custosza poznanskiego [...] marszałkowi związkowemu woyska koronnego [...] 1661." s. 6-7 oraz "Respons na te puncta." s. 7-9
 • 520 $a "Dissuasoria confoederationis. 1661. s. 9-15
 • 520 $a "Tractat dalszego procederu woyska swiatobliwego związku w kole generalnym w Kielcach . 21 novembris 1661." s. 15-21
 • 520 $a "Instructia od woyska [...] do ziemie chełmskiey na seymik przez [...] Michała Humienieckiego [...] y [...] Mikołaja Wysockiego [...] utima decembr[is] 1661." s. 21-23
 • 520 $a "Postanowienie koła rycerskiego woyska [...] w Kielcach . die 6 febr[aris] 1662 odprawuiącego się." s. 24-29
 • 520 $a "Uniwersał [...] [Jana Samuela] Swiderskiego [...] do wo[iewo]dztw y ziem . de data 7 marty 1662 z Kielc pod seym." s. 29-31
 • 520 $a "Declaratio ratione summa ad soluendum militibus per illustres et magcos palatinos ac alios assignatos 1663." s. 31-35
 • 520 $a "Poczatek diffidentiey y załosney transactiey przez zaczete o electiey a iadowite falicie." s. 35-36
 • 520 $a "Mowa krola [Jana Kazimierza] ktorą miał w senacie na seymie [...] 1661 [4 lipca] de eligendo succesore za zywota swego." s. 36-39
 • 520 $a "Mowa posła sekretarza [...] xcia [...] de Conde w Warszawie podczas conclusiey seymu 1661 anno do [...] [Marii Ludwiki] przy prae sentiey posła francuskiego [...]" s. 40
 • 520 $a "Respons [...] canclerza W. X. Litt. imieniem obydwu." s. 40-41
 • 520 $a "Instructia na seymik przed seymowy wisinski wodztwa ruskiego [...] dnia 31 sierpnia roku panskiego 1664." s. 47-56
 • 520 $a "Terminata sądowa z [...] marszalkiem w. koronnym [Jerzym Lubomirskim] y z diariuszem poczatku seymowania z Warszawy 12 decembr[is] 1664." s. 66-71
 • 520 $a "Dekret na [...] marszałka w. koronnego [Jerzego Lubomirskiego], [b. r. 1665]." s. 71-73
 • 520 $a "Puncta od woyska [...] woiewodztwom poznanskiemu y kaliskiemu 23 octobris pod Kazimierzem podane [...] 1665." s. 87-88
 • 520 $a "Respons na propositie poznanskiemu y kaliskiemu woiewodztwom od woyska w obozie pod Kazimierzem 24 octobris 1665 proponowane." s. 88-90
 • 520 $a "Elucidatia z Rady JKM na puncta od [...] krakowskie[g]o y chełmskie[g]o biskupom proponowane dana w obozie na Podgorzu Dzikowskim dnia czwartego [...] listopada roku 1665." s. 90-91
 • 520 $a "Instructia [...] Chrisostomowi Gizyckiemu sędziemu ziemie wielunskiey y Balcerowi na Sniogorzawie Wąsowiczowi podsędkowi sendomierskiemu, posłom od Tribunału Koronnego do JKMci [Jana Kazimierza] wysłanym z Lublina, die 2 juny [...] 1665." s. 93-94
 • 520 $a "Uniwersał od [...] [Jerzego] Lubomierskiego injulio wydany roku panskiego 1665."
 • 520 $a "Laudum woiewodztwa sieradzkiego strony pospolitego ruszenia 1665." s. 98-99
 • 520 $a "Uniwersał wydany od woyska związkowego in julio [...] 1665." s. 99-102
 • 520 $a "Przysięga [...] [Jerzego] Lubomierskiego y woyska JKMci pode Lwowem [...] 1665." s. 104-105
 • 520 $a "Uniwersał [...] [Jerzego] Lubomierskiego." s. 105-107
 • 520 $a "Copie instructiey woysk w związku będących posłowi swemu [...] Karolowi Stachowskiemu [...]daney od woiewodztwa wołynskiego." s. 110-111
 • 520 $a "Instructia woiewodztwa wołynskiego do krola [...] [Jana Kazimierza] z seymiku deputackiego dana [...] podkomorzemu włodzimierskiemu y [...] podczaszemu wołynskiemu posłom wysłanym z Włodzimierza 14 septembris 1665." s. 111-113
 • 520 $a "Puncta instructiey ziemie chełmskiey z seymiku deputackiego do krola [...] [Jana Kazimierza] y do [...] primasa [Wacława Leszczynskiego] przez [...] podstole[g]o chełmskiego posłane 14 septembris 1665." s. 113-115
 • 520 $a "Informatia de medys pomiarkowania sie zprzeszłym panem marszałkiem, ktorych znim zazywana nim do publicatiey dekretow przyszło z odkryciem procederow iego y dobrowolney zguby przyczyna." s. 120-123
 • 520 $a "Respons na iawny ktory pod titułem informatiey de medys pomiarkowania sie z [...] panem marszałkiem [Jerzym Lubomierskiem] z wielą plotek y szalbierstwa kaznia wydała." s. 123-133
 • 520 $a "Uniwersał [...] Jerzego Lubomierskiego marszałka w. koron[nego] do woiewodztwa krakowskiego zpod Libusze dnia y roku iako nizey [6 VI 1665]." s. 135-137
 • 520 $a "List [...] [Stanisława] Warszyckiego kasztellana krakowskiego do krola [...] [Jana Kazimierza], 20 VI 1665." s. 140
 • 520 $a "Copia listu [...] [Jerzego] Lubomierskiego marszałka wiel[kiego] koron[nego]do krola [...] [Jana Kazimierza] zpod Jarosławia de data [26 juli 1665]." s. 141-142
 • 520 $a "Consilium bellicum we dworze mieleckim nad Wisłoką 1665." s. 142-145
 • 520 $a "Tractat woyska [...] w związku będącego z [...] [Jerzym] Lubomierskim marszałkiem wielkim a hetmanem polnym koronnym 1665." s. 146
 • 520 $a "Copia listu [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] do krola [...] [Jana Kazimierza] z Krakowa 3 juli 1665." s. 146-148 "Respons krola [...] [Jana Kazimierza] na ten list [...], 21 VII 1665." s. 148-150
 • 520 $a "Gradus negociationis [...] biskupowi krakowskiemu [Andrzejowi Trzebickiemu] albo raczej conditie podane od krola [...] [Jana Kazimierza] [...] [Jerzemu] Lubomierskiemu marszałkowi wielkiemu koronnemu." [b. r. 1665?] s. 150-151
 • 520 $a "Copia listu [...] [Barbary] Lubomierskiey marszałkowey koronney na seymiki." [b. r. 1665?] s. 151
 • 520 $a "List [...] [Jerzego] Lubomierskiego marszałka w. koronnego do [...] kanclerza [Mikołaja Prażmowskiego]." [b. r. 1665?] s. 152
 • 520 $a "Respons [...] kanclerza / Mikołaja Prażmowskiego [na ten list." [b. r. 1665?] s. 153-155
 • 520 $a "Copia listu [...] Andrzeja Maksymiliana Fredra kasztellana lwowskiego do [...] kanclerza koronnego [Mikołaja Prażmowskiego] z Kormanic 23 july 1665." s. 155-156
 • 520 $a "Copia responsu od [...] [Jana Kazimierza] do [...] kasztellana lwowskiego [Andrzeja Maksymiliana Fredry] zpod Sierocka roku 1665 17 lipca." s. 156
 • 520 $a "Copia listu [...] biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] do [...] / Jerzego [Lubomierskiego, 22 IX 1665." s. 157-158
 • 520 $a "Rescript na ten list." s. 158-160
 • 520 $a "Namowa woyska związkowego y [...] [Jerzego] Lubomierskiego z woiewodztwy wielgopolskiemi y puncta miedzy niemi 1665." s. 160-164
 • 520 $a "Respons na puncta od woyska woiewodztwom podane pod Kazmierzą 24 octobris [1665] od woiewodztw." s. 164-173
 • 520 $a "Votum szlachcica iednego iako było zrazu postąpic sobie w sprawie [...] marszałka [Jerzego Lubomierskiego]." s. 173-184
 • 520 $a "Copia listu senatora pewnego do confidenta swego broniacego sprawy pana marszałka [Jerzego Lubomierskiego], 20 decembris 1665 anno." s. 184-213
 • 520 $a "Respons wolnego szlachcica na list senatora tego 1665." s. 214-216 nia zapisane. s. 217-229
 • 520 $a "Diariusz seymu walnego warszawskiego w roku 1666 17 martii et sequentibus odprawuiące się." s. 229-240
 • 520 $a "Acta tegosz seymu co sie przez trzy dni w izbie poselskiey agitowało." s. 241-248
 • 520 $a "Manifestatia krola [...] [Jana Kazimierza] po rozerwanym tim seimie, 11 V 1666." s. 248-254"Amnistia generalna taka miała bidz." s. 254-255
 • 520 $a "Forma iuramenti [...] marszałka poselskiego [Marcina Oborskiego]. s. 255-261
 • 520 $a "Votum [...] [Krzysztofa] Grzymałtowskiego / Grzymułtowskiego [kasztellana poznanskiego na tymże seymie [...] mianowanym." [1667] s. 262-264
 • 520 $a "Mowa porozerwanym seymie [...] [Jana Odrowąża / Pieniąszka / Pianiążka] staroste oswiecimskiego directora izby poselskiey zegnaiąc krola [...] [Jana Kazimierza] 1666." s. 264-265
 • 520 $a "Uniwersaz woiewodztwa krakowskiego do woiewodztwa ruskiego de data ut infra." [1666] s. 265-268
 • 520 $a "Uniwersał krola [...] [Jana Kazimierza] do urzedow mieyskich y wieyskich, woytow, sołtysow, chłopow w gurach mieszkaiących." [11 III 1665] s. 268-277
 • 520 $a "Copia listu senatora jednego do confidenta swego przed seymem a. 1666." s. 277-278
 • 520 $a "Uniwersał [...] podkomorze[g]o sendomirskiego do woiewodztwa sendomirskiego po rozerwanym seymie a. 1666." s. 278-282
 • 520 $a "Luadum pospolitego ruszenia woiewodztwa sendomirskiego a. 1666." [w Opatowie 3 II] s. 282-286
 • 520 $a "Laudum woiewodztw wielgopolskich po rozerwanym seymie 1666." [18 V 1666] s. 286-287
 • 520 $a "Memoriał [...] staroscie radomskiego [...] do [...] [Jerzego] Lubomirskiego dany z woli [...] [Jana Kazimierza] przez [...] Mikołaia Prazmowskiego biskupa łuckiego kanclerza wielk[ieg]o kor[onneg]o y nominata arcybiskupstwa gniezninskiego die 24 junii anno d[omin]i 1666." s. 287-288
 • 520 $a "Respons krolowey [...] [Marii Ludwiki] na list [...] [Jerzego] Lubomirskiego." [22 VI 1666. s. 288
 • 520 $a "Copia listu [...] kanclerza w[ielkieg]o kor[onneg]o [Mikołaja Prażmowskiego] do [...] / Jerzego [Lubomirskiego.] 24 VI 1666] s. 289-293
 • 520 $a "Memoriał exorbitantiy głownieyszych considerabilium na seymikach [...]" s. 293-299
 • 520 $a "Copia listu obywatelajednego zza Wisły, w ktorym opisuie contenta seymiku opatowskiego a. 1666." s. 299-303
 • 520 $a "Script wydany in anno 1666 sub titulo : " Quot capita tot sensus." s. 303-306
 • 530 $d Mf 204
 • 530 $b BN $d Mf 2628
 • 530 $d Mf 204
 • 541 $c a $d 1847
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "z Łukaszewiczowych" - [ręką K. W. Kielisińskiego] $d BK II, 234 $w Działyński Tytus (1796-1861) $w Łukaszewicz Józef Andrzej (1799-1873)
 • 563 $a Oprawa renesansowa, w wąskiej ramce tłoczony medalion z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i aniołkami trzymającymi koronę. Zachowane ślady złocenia. Na spodniej części okładziny wyciski figuralne (Luter, Melanchton, Erazm z Rotterdamu, Huss, Karol V i inni). Na grzbiecie zniszczona nalepka ze starym napisem " [...] eszczy Pamiątka". Do tylnej części okładki użyto jako wyklejek pergaminu z napisem ruskim, fragmenty kolorowej ryciny z szatami liturgicznymi, papierowy tekst z drukiem greckim (bardzo fragmentaryczny). Ten sam pergamin z napisem ruskim co na wyklejki użyto na paski do zszycia rękopisu.
 • 581 $a Łoś Wł. "Pamiętniki." $a Poczubut-Odlanicki J. Wł. "Pamiętnik 1640-1684." $a Jemiołowski M. "Pamiętniki." $a "Księga pamiętnicza Medekszy." $a Czermak W. "Z czasów Jana Kazimierza." $a Czermak W. "Sprawa Lubomirskiego w r. 1664." s. 40-41 $a Czerniak W. "Próba naprawy Rzeczypospolitej za Jana Kazimierza." $a Wierzbowski St. "Konnotata wypadków w domu i w kraju zaszłych od 1634-1689." $a Załuski J. K. "O rokoszu Lubomirskiego." $a Załuski J. K. "O związku Świderskiego." $a Korzon T. "Dola i niedola Jana Sobieskiego." T. 1 $a Czapliński W. E. "Opozycja wielkopolska po krwawym potopie." $a Dłużewski Julian "Quot capita tot sensus"
 • 581 $a Łoś Wł. "Pamiętniki." $a Poczubut-Odlanicki J. Wł. "Pamiętnik 1640-1684." $a Jemiołowski M. "Pamiętniki." $a "Księga pamiętnicza Medekszy." $a Czermak W. "Z czasów Jana Kazimierza." $a Czermak W. "Sprawa Lubomirskiego w r. 1664." s. 40-41 $a Czerniak W. "Próba naprawy Rzeczypospolitej za Jana Kazimierza." $a Wierzbowski St. "Konnotata wypadków w domu i w kraju zaszłych od 1634-1689." $a Załuski J. K. "O rokoszu Lubomirskiego." $a Załuski J. K. "O związku Świderskiego." $a Korzon T. "Dola i niedola Jana Sobieskiego." T. 1 $a Czapliński W. E. "Opozycja wielkopolska po krwawym potopie." $a Dłużewski Julian "Quot capita tot sensus"
 • 610 2 . $a Sejm 1666 Warszawa
 • 650 . 9 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Listy polskie $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Mowy sejmowe $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Uniwersał $y 17 w.
 • 653 $a Instrukcje poselskie 17 w.
 • 700 1 2 $a Bielnicki, Wojciech $c sta lubelski.
 • 700 1 2 $a Bieykowski, Janusz $c Sędzia wojsk królewskich.
 • 700 1 2 $a Chelikowski Władysław $c sta śremski.
 • 700 1 2 $a Dunin Krzysztof $c chorąży roty pancernej wojewody krakowskiego.
 • 700 1 2 $a Fredro, Andrzej Maksymilian $c pisarz barokowy $d (ca 1620-1679)
 • 700 1 2 $a Giżycki Chryzostom $c Sędzia ziemi wieluńskiej.
 • 700 1 2 $a Gniński Jan $c wda chełmiński podkanclerzy kor. $d (?-1685)
 • 700 1 2 $a Grudziński Andrzej Karol $c wda kaliski poznański $d (1611-1678)
 • 700 1 2 $a Grzymułtowski Krzysztof $c wda poznański $d (1620-1687)
 • 700 0 2 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 700 1 2 $a Kaszowski Zachariasz $c Pułkownik króla Jana Kazimierza.
 • 700 1 2 $a Komorowski Jerzy $c Podsta nowomiejski.
 • 700 1 2 $a Koniecpolski Stanisław $c klan krakowski? $d (1643-1682)
 • 700 1 2 $a Leszczyński Jan $c wda poznański krakowski kancl. w. kor. $d 1603-1678
 • 700 1 2 $a Leszczyński Wacław $c prymas $d (1605-1666)
 • 700 1 2 $a Leżeński Tomasz $c bp chełmski
 • 700 1 2 $a Lubomirski Jerzy Sebastian $c marszałek w. hetman pol. kor. $d (1616-1667)
 • 700 1 2 $a Ludwika Maria $c (królowa Polski ; $d 1611-1667)
 • 700 1 2 $a Małachowski Jan $c bp krak. podkanclerzy kor. $d (1623-1699)
 • 700 1 2 $a Modrzejowski Wojciech $c łowczy sieradzki.
 • 700 1 2 $a Niezabitowski Ludwik $c Stolnik bracławski.
 • 700 1 2 $a Olszowski Andrzej $c prymas podkancl. kor. $d (1621-1677)
 • 700 1 2 $a Ostrzycki Adam $c Marszałek wojsk związkowych $d (1665-1666)
 • 700 1 2 $a Pac Krzysztof Zygmunt $c kanclerz w. lit. $d (1621-1684)
 • 700 1 2 $a Pieniążek Jan Chryzostom $c sta oświęcimski wda sieradzki $d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 1 2 $a Potocki Feliks (Szczęsny) Kazimierz $c wda krakowski hetman w. kor. $d (?-1702)
 • 700 1 2 $a Prażmowski Mikołaj Jan $c kanclerz w. kor. prymas $d (1617-1673)
 • 700 1 2 $a Radlicki Andrzej $c Sędzia nakielski.
 • 700 1 2 $a Ścibor Andrzej $c Porucznik chełmski roty pancernej
 • 700 1 2 $a Silnicki Władysław $c Kanonik gnieźnieński i wileński.
 • 700 1 2 $a Stachowski Karol $c Poseł wojsk będących w związku Lubomirskiego.
 • 700 1 2 $a Steczkowski Jerzy $c Namiestnik chorągwi wojewody bracławskiego
 • 700 1 2 $a Świderski Jan Samuel $c przywódca opozycji antykrólewskiej w 1661
 • 700 1 2 $a Trzebicki Andrzej $c podkancl. kor. bp krak. $d (1607-1679)
 • 700 1 2 $a Trzebuchowski Marcin $c Pracownik kancelarii w. kor.
 • 700 1 2 $a Warszycki Stanisław $c wda mazowiecki klan krakowski $d (?-1681)
 • 700 1 2 $a Wąsowicz Balcer $c Podsędek sandomierski.
 • 700 1 2 $a Zahorowski $c Podczaszy wołyński.
 • 740 $a Listy Jerzego Lubomirskiego hetmana polnego kor. do Jana Kazimierza króla Polski 1662-1664
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego marszałka do commisarzow do Lwowa pisany w teyze materiey. de data 11 septembris 1662 .
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego na seymik przed seymowy wisinski 31 septembris 1664
 • 740 $a Respons posłom z woiewodztwa ruskiego seymiku wisinskiego Ludwikowi Niezabitowskiemu y Marcinowi Trzebuchowskiemu z cancellariey w. koronney. 3 decembris 1664.
 • 740 $a Copia listu pewney osoby z Warszawy de data 20 decembris 1664.
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego marszałka w. koronnego na seymik wisinski po rozerwanym pierwszym seymie dnia 19 lutego 1665 roku odprawuiącego się.
 • 740 $a Manifestatia Jerzego Lubomirskiego w Lubelskim Tribunale dat. feria quinta post dominicam.
 • 740 $a List Stanisława Warszyckiego klana krakowskiego do kanclerza kor. Mikołaja Prażmowskiego 1665
 • 740 $a List Mikołaja Prażmowskiego kanclerza kor. do Stanisława Warszyckiego klana krakowskiego
 • 740 $a Respons pana krakowskiego Stanisława Warszyckiego kanclerzowi Mikołajowi Prażmowskiemu
 • 740 $a List Wacława Leszczyńskiego abpa gnieźnieńskiego do Jerzego Lubomirskiego 1664
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego do Tomasza Leżyńskiego bpa chełmskiego 1664
 • 740 $a List Stanisława Warszyckiego klana krakowskiego do Wacława Leszczyńskiego abpa gnieźnieńskiego
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego marszałka w. kor. do Trybunału Lubelskiego Koronnego 1665
 • 740 $a List z Trybunału Koronnego do Jana Kazimierza
 • 740 $a List do Marii Ludwiki królowej Polski od Trybunału Lubelskiego Koronnego
 • 740 $a Respons Władysławowi Silnickiemu kanonikowi gniezninskiemu y wielunskiemu Jerzemu Komorowskiemu podstaroasciemu nowomieyskiemu do JKM Jana Kazimierza od tegoz Tribunału dany 1666.
 • 740 $a List Jana Kazimierza króla Polski do Andrzeja Trzebickiego bpa krakowskiego 1665?
 • 740 $a Copia listu od woyska związkowego do woiewodztwa wołhynskiego 7 septembris 1665. oraz |Respons woiewodztwa wołynskiegona ten list.
 • 740 $a List Jana Kazimierza do woiewodztwa wołynskiego 1665 oraz |Respons na ten list woiewodztwa wołynskiego.
 • 740 $a Respons na list woiewodztwa wołynskiego, 15 VIII 1665.
 • 740 $a List Jana Kazimierza do Andrzeja Trzebickiego bpa krakowskiego 1665
 • 740 $a Druga informacja od xiędza Małachowskiego przy oddanym liscie sub titulo memoranda na seymiki
 • 740 $a Script pewny niewinnosc Jerzego Lubomirskiego ukazuiący
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego do Jana Kazimierza 1665
 • 740 $a Diariusz przez pana poznańskiego wdę Jana Leszczyńskiego lub Andrzeja Grudzieńskiego? wydany pod Brześćciem Kuiawskim die 15 julii 1666 anno
 • 740 $a Respons Andrzeiowi Radlickiemu y Krzysztofowi Mycielskiemu wysłanym do Jana Kazimierza od sredzkiego zgromadzenia obywatelow poznańskiego y kaliskiego wodztw z cancellaryey w. koronney 1666
 • 740 $a Copia tractatu wescia w związek woyska z marszałkiem wielkim koronnym z directiey pana Ostrżyckiego
 • 740 $a Jurament 1665
 • 740 $a Respons Jerzemu Steczkiewiczowi namiestnikowi chorągwie woiewody bracławskiego, Woyciechowi Bielickiemu staroście Lubelskiego posłom od woyska dany ex senatus consullo w obozie pod Łysobykami? 1665
 • 740 $a Copia listu od woyska do woiewody krakowskiego Stanisława Potockiego zpod Lelowa d. 8 augustis anno domini 1665.
 • 740 $a Uniwersał od Jerzego Lubomirskiego marszałka w. koronnego 1665
 • 740 $a Uniwersał od woyska związkowego pod Adamem Ostrzyckim będącego 1665
 • 740 $a Respons od hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego Andrzeiowi Rozwadowskiemu y Przetowskiemu posłom od rycerstwa w związku będącego przysłanym w obozie pod Mstowem 1665
 • 740 $a Listy Jerzego Lubomirskiego marszałka w. kor. do bpa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego 1665
 • 740 $a Respons od woyska związkowego na puncta sobie podane
 • 740 $a Copia listu od woyska do biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego d. 29 septembris 1665
 • 740 $a List arcybiskupa gniezninskiego Wacława Leszczynskiego do woyska związkowego. Rawa d. 5 X 1665
 • 740 $a Odpowiedź na ten list Adama Ostrzyckiego arcybiskupowi gniezninskiemu Wacławowi Leszczynskiemu 1665
 • 740 $a Instructia commisarzom die 15 octobris zpod Dobrzy
 • 740 $a List Andrzeja Olszowskiego podkanclerzego kor. do Jana Trach Gninskiego podkomorzego pomorskiego
 • 740 $a Copia listu do krola Jana Kazimierza zpod Gebi d. 27 octobris 1665. od woyska związkowego
 • 740 $a List Krzysztofa Grzymułtowskiego do kasztellana krakowskiego Stanisława Warszyckiego. 1665
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego do podkomorzego krakowskiego 1665
 • 740 $a Respons na propositie poznańskiemu y kaliskiemu woiewodztwom od woyska w obozie pod Kazimierzą d. 24 octobris 1665 proponowane
 • 740 $a Do woiewodztw od woyska
 • 740 $a Puncta pod Strzelnem namowione d. 29 octobris 1665
 • 740 $a Elucidatia |Podsumowanie punctow ugody
 • 740 $a Rescript na elucidatią z rady Jana Kazimierza na puncta umowione pod Styrzelnem przez biskupow krakowskiego Andrzeja Trzebickiego y chełmskiego Tomasza Lezenskiego dany od woyska pod Pakoscią d. 11 novembris 1665
 • 740 $a List biskupow krakowskiego y chełmskiego Andrzeja Trzebickiego i Tomasza Lezenskiego do Jerzego Lubomirskiego 1665
 • 740 $a Tractat z marszałkiem wielkim koronnym Jerzym Lubomirskim pod Wartą
 • 740 $a Tractat woyska w związku będącego zgodnie w obozie pod łabiszynem dnia 11 novembris 1665 przy rozesciu sie na stanowiska namowiony i postanowiony
 • 740 $a Krotka a prawdziwa o pospolitym ruszeniu informatia woiewodztw wielgopolskich 1665 y actorum w nim compendium
 • 740 $a Tractat koła woyskowego /we/ Wschowey odprawuiącego sie d. 1-ma decembris 1665
 • 740 $a Copie credensu od woyska na seymiki 1666
 • 740 $a Rkps ze zbioru Józefa Łukaszewicza nabył T. Działyński od Ashera antykwariusza berlińskiego w 1847 r.
 • 740 $a Instructia panom posłom na sejmik od woyska związkowego 1666
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego do woyska związkowego 1666
 • 740 $a Tractat koła woyska w Schowie d. 25 februaris odprawuiącego sie anno 1666
 • 740 $a List od woyska związkowego na seym walny warszawski d. 17 III 1666 zaczynaiący sie, Wschowa 25 II 1666
 • 740 $a List od woyska związkowego od biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego, 25 II 1666
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego do Jana Kazimierza. 1666
 • 740 $a List marszałka Jerzego Lubomirskiego do poselskiej izby 1666
 • 740 $a Instructia Andrzeiowi Sciborowi Zachariaszowi Kaszowskiemu Januszowi Bieykowskiemu y Władysławowi Chelikowskiemu posłom na seym walny szescniedzielny w Warszawie pro d. 17 martij złożony wyprawionym od woyska w związku będącego
 • 740 $a List Mikołaja Prażmowskiego kanclerza w. kor. do pana krakowskiego / Stanisława Warszyckiego
 • 740 $a Copia amnistiey od krola Jana Kazimierza y senatu do woyska przysłana pod Wartę przez suffragana zmudzkiego 1666
 • 740 $a Puncta przez commisarzow umowione z woyskiem 1666
 • 740 $a List Stanisława Koniecpolskiego do marszałka woyska związkowego Adama Ostrzyckiego 1666
 • 740 $a Laudum woiewodztw krakowskiego, poznańskiego, sendomirskiego, kaliskiego, sieradzkiego, łęczyckiego w obozie pod Kołem, 3 VII 1666
 • 740 $a Puncta podane do umowienia y concludowania z woiewodztwy od woyska JKMci y Rzptey
 • 740 $a Copia assecuratiey od woiewodztw woyska związkowego
 • 740 $a Uniwersał Jerzego Lubomirskiego do woyska 1666
 • 740 $a Copia uniwersału pana krakowskiego Stanisława Warszyckiego do woiewodztw. 1666
 • 740 $a List do kasztellana krakowskiego Stanisława Warszyckiego od woyska.
 • 740 $a Instructia Woiciechowi Modrzeiewskiemu Krzysztophowi Duninowi od woiewody krakowskiego Stanisława Potockiego/ do woyska związkowego dana w obozie pod Rawą d. 27 junii 1666
 • 740 $a Regestr contentorum tego diariusza.
 • 740 $a Uniwersał Jana Samuela Świderskiego marszałka koła rycerskiego do dygnitarzy, urzędników ziemskich i grodzkich, 23 VI 1661, w obozie pod Ptyczą.
 • 740 $a Tractat koła generalnego woysk Rptey tak polskiego iako y cudzoziemskiego zaciągu w Olborzu, die 12 17 decembris postanowiony 1662
 • 740 $a Puncta od krolowey Marii Ludwiki podane przez posłow X. Swiecickiego Święcickiego sufragana zmudzkiego y Szczukę custosza poznańskiego marszałkowi związkowemu woyska koronnego 1661 oraz |Respons na te puncta.
 • 740 $a Dissuasoria confoederationis. 1661
 • 740 $a Tractat dalszego procederu woyska swiatobliwego związku w kole generalnym w Kielcach . 21 novembris 1661
 • 740 $a Instructia od woyska do ziemie chełmskiey na seymik przez Michała Humienieckiego y Mikołaja Wysockiego utima decembris 1661
 • 740 $a Postanowienie koła rycerskiego woyska w Kielcach die 6 febraris 1662 odprawuiącego się
 • 740 $a Uniwersał Jana Samuela Swiderskiego do woiewodztw y ziem de data 7 marty 1662 z Kielc pod seym
 • 740 $a Declaratio ratione summa ad soluendum militibus per illustres et magcos palatinos ac alios assignatos 1663
 • 740 $a Poczatek diffidentiey y załosney transactiey przez zaczete o electiey a iadowite falicie
 • 740 $a Mowa krola Jana Kazimierza ktorą miał w senacie na seymie 1661 4 lipca de eligendo succesore za zywota swego
 • 740 $a Mowa posła sekretarza xcia de Conde w Warszawie podczas conclusiey seymu 1661 anno do Marii Ludwiki przy prae sentiey posła francuskiego
 • 740 $a Respons canclerza W. X. Litt. imieniem obydwu
 • 740 $a Instructia na seymik przed seymowy wisinski wodztwa ruskiego dnia 31 sierpnia roku pańskiego 1664
 • 740 $a Terminata sądowa z marszalkiem w. koronnym Jerzym Lubomirskim y z diariuszem poczatku seymowania z Warszawy 12 decembris 1664
 • 740 $a Dekret na marszałka w. koronnego Jerzego Lubomirskiego 1665
 • 740 $a Puncta od woyska woiewodztwom poznańskiemu y kaliskiemu 23 octobris pod Kazimierzem podane 1665
 • 740 $a Respons na propositie poznańskiemu y kaliskiemu woiewodztwom od woyska w obozie pod Kazimierzem 24 octobris 1665 proponowane
 • 740 $a Elucidatia z Rady JKM na puncta od krakowskiego y chełmskiego biskupom proponowane dana w obozie na Podgorzu Dzikowskim roku 1665
 • 740 $a Instructia Chrisostomowi Gizyckiemu sędziemu ziemie wielunskiey y Balcerowi na Sniogorzawie Wąsowiczowi podsędkowi sendomierskiemu, posłom od Tribunału Koronnego do JKMci Jana Kazimierza wysłanym z Lublina 1665
 • 740 $a Uniwersał od Jerzego Lubomierskiego injulio wydany roku pańskiego 1665
 • 740 $a Laudum woiewodztwa sieradzkiego strony pospolitego ruszenia 1665
 • 740 $a Uniwersał wydany od woyska związkowego in julio 1665
 • 740 $a Przysięga Jerzego Lubomierskiego y woyska JKMci pode Lwowem 1665
 • 740 $a Uniwersał Jerzego Lubomierskiego
 • 740 $a Copie instructiey woysk w związku będących posłowi swemu Karolowi Stachowskiemu daney od woiewodztwa wołynskiego
 • 740 $a Instructia woiewodztwa wołynskiego do Jana Kazimierza z seymiku deputackiego dana podkomorzemu włodzimierskiemu y podczaszemu wołynskiemu z Włodzimierza 14 septembris 1665
 • 740 $a Puncta instructiey ziemie chełmskiey z seymiku deputackiego do krola Jana Kazimierza y do primasa Wacława Leszczynskiego przez podstolego chełmskiego posłane 14 septembris 1665
 • 740 $a Informatia de medys pomiarkowania sie zprzeszłym panem marszałkiem, ktorych znim zazywana nim do publicatiey dekretow przyszło z odkryciem procederow iego y dobrowolney zguby przyczyna
 • 740 $a Respons na iawny ktory pod titułem informatiey de medys pomiarkowania sie z panem marszałkiem Jerzym Lubomierskiem z wielą plotek y szalbierstwa kaznia wydała
 • 740 $a Uniwersał Jerzego Lubomierskiego marszałka w. koronnego do woiewodztwa krakowskiego zpod Libusze 1665
 • 740 $a List Stanisława Warszyckiego kasztellana krakowskiego do krola Jana Kazimierza, 20 VI 1665
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego marszałka w. kor. do Jana Kazimierza 1665
 • 740 $a Consilium bellicum we dworze mieleckim nad Wisłoką 1665
 • 740 $a Tractat woyska w związku będącego z Jerzym Lubomierskim marszałkiem wielkim a hetmanem polnym koronnym 1665
 • 740 $a List Andrzeja Trzebickiego bpa krakowskiego do Jana Kazimierza 1665
 • 740 $a Respons krola Jana Kazimierza na ten list , 21 VII 1665
 • 740 $a Gradus negociationis biskupowi krakowskiemu Andrzejowi Trzebickiemu albo raczej conditie podane od krola Jana Kazimierza Jerzemu Lubomierskiemu marszałkowi wielkiemu koronnemu 1665?
 • 740 $a List Barbary Lubomirskiej marszałkowej koronnej na sejmiki 1665?
 • 740 $a List Jerzego Lubomierskiego marszałka w. koronnego do kanclerza Mikołaja Prażmowskiego 1665?
 • 740 $a Respons kanclerza Mikołaja Prażmowskiego na ten list 1665?
 • 740 $a List Andrzeja Maksymiliana Fredra klana lwowskiego do kanclerza kor. Mikołaja Prażmowskiego 1665
 • 740 $a Copia responsu od Jana Kazimierza do kasztellana lwowskiego Andrzeja Maksymiliana Fredry zpod Sierocka roku 1665 17 lipca.
 • 740 $a List Andrzeja Trzebickiego bpa krakowskiego do Jerzego Lubomirskiego 1665 oraz |Rescript na ten list
 • 740 $a Namowa woyska związkowego y Jerzego Lubomierskiego z woiewodztwy wielgopolskiemi y puncta miedzy niemi 1665
 • 740 $a Respons na puncta od woyska woiewodztwom podane pod Kazmierzą 24 octobris 1665 od woiewodztw
 • 740 $a Votum szlachcica iednego iako było zrazu postąpic sobie w sprawie marszałka Jerzego Lubomierskiego
 • 740 $a Copia listu senatora pewnego do confidenta swego broniacego sprawy pana marszałka Jerzego Lubomierskiego, 20 decembris 1665 anno
 • 740 $a Respons wolnego szlachcica na list senatora tego 1665
 • 740 $a Diariusz seymu walnego warszawskiego w roku 1666 17 martii et sequentibus odprawuiące się
 • 740 $a Acta tegosz seymu co sie przez trzy dni w izbie poselskiey agitowało.
 • 740 $a Manifestatia krola Jana Kazimierza po rozerwanym tim seimie, 11 V 1666
 • 740 $a Amnistia generalna taka miała bidz
 • 740 $a Forma iuramenti marszałka poselskiego Marcina Oborskiego
 • 740 $a Votum Krzysztofa Grzymałtowskiego / Grzymułtowskiego kasztellana poznańskiego na tymże seymie mianowanym 1667
 • 740 $a Mowa porozerwanym seymie Jana Odrowąża / Pieniąszka / Pianiążka staroste oswiecimskiego directora izby poselskiey zegnaiąc krola Jana Kazimierza 1666
 • 740 $a Uniwersał woiewodztwa krakowskiego do woiewodztwa ruskiego de data ut infra. 1666
 • 740 $a Uniwersał krola Jana Kazimierza do urzedow mieyskich y wieyskich, woytow, sołtysow, chłopow w gurach mieszkaiących. 1665
 • 740 $a Copia listu senatora jednego do confidenta swego przed seymem a. 1666
 • 740 $a Uniwersał podkomorzego sendomirskiego do woiewodztwa sendomirskiego po rozerwanym seymie a. 1666
 • 740 $a Luadum pospolitego ruszenia woiewodztwa sendomirskiego a. 1666
 • 740 $a Laudum woiewodztw wielgopolskich po rozerwanym seymie 1666
 • 740 $a Memoriał staroscie radomskiego do Jerzego Lubomirskiego dany z woli Jana Kazimierza przez Mikołaia Prazmowskiego kanclerza wielkiego koronnego 1666
 • 740 $a Respons krolowey Marii Ludwiki na list Jerzego Lubomirskiego 1666
 • 740 $a Copia listu kanclerza wielkiego koronnego Mikołaja Prażmowskiego do / Jerzego Lubomirskiego. 24 VI 1666
 • 740 $a Memoriał exorbitantiy głownieyszych considerabilium na seymikach
 • 740 $a Copia listu obywatelajednego zza Wisły, w ktorym opisuie contenta seymiku opatowskiego a. 1666
 • 740 $a Script wydany in anno 1666 sub titulo: |Quot capita tot sensus
 • 740 $a Informatia dworskim przyiaciołom od canceliaryey wielkiey koronnea przed seymem anno domini 1664
 • 852 $j BK 00362
 • 999 $d 2017-07-21

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00362