Interregnum Joannis III zaczętego d. 17 Junii A. Dni 1696.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00398
 • Kopie: Mf 422
 • Tytuł: Interregnum Joannis III zaczętego d. 17 Junii A. Dni 1696.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: VI, 261 k. 37x22 cm
 • Oprawa: Skóra czerwona, tłoczenia, złocenia, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "List [...] kardynala [Mich. Radziejowskiego] na seymiki do woiewodztw, ziem y powiatów koron. y W. X. Lit. przedkonwokacyalne 10.07. 1696 k. 57
  • "Literae [...] cardinalis primatis [Mich. Radziejowskiego] ad conventum generalem Margieburgio[sem] et terrarum Prussiae" 09.07. 1696 k. 57v List królowej na sejmiki przedkonwokacjalne do województw, ziem i powiatów 12.07. 1696 k. 57v-58 List królewiczów [...] na sejmiki przedkonwokacjalne do województw, ziem i powiatow 11.07. 1696 k. 58
  • "List [Stanislawa] Jabłonowskiego kaszt. krak. na sejmiki przedkonwokacjalne k. 58v-59
  • "List [Stanisława Hieronima] Lubomirskiego marszałka i podskarbiego w. k. na sejmiki ratione depozytów k. 59v
  • "List [...] wojew. wilen. [Kaz. Sapiehy] do kard. Michała Radziejowskiego 11.07. 1696 k. 59v-60
  • "Respons" 16.07. 1696 k. 60
  • "List Mich. Radziejowskiego kard. do sochaczewskiego ratione sejmiku przedkonwokacjalnego" k. 60v
  • "List kasztelana sendom. [Stefana] Bidzińskiego do królowej" 10.07. 1696 k. 60v-61
  • "Przestroga życzliwa Rzptey na seymik naypierwszy interregni 1696 k. 61-62v
  • "Seymików przedkonwokacyalnych lauda, konfederacye, partykularbe, instrukcye posłom, listy y inne transakcye aż do konwokacyi zachodzące y responsa"
  • "Konfederacye województw wielkopolskich poznańskiego y kaliskiego 1696" k. 62v-64
  • "Instrukcya w[oje]wództw poznańskiego y kaliskiego [...] posłom na konwokacye [...] 29 Augusti 1696 złożoną w Warszawie [...]" k. 64-67v
  • "Konfederacye w[oie]wództwa sandomirskiego z seymu przedkonwokacyalnego" k. 68
  • "Konfederacja województwa ruskiego" k. 68v-70
  • "Konfederacya województwa lubelskiego" k. 70-71
  • "Konfederacja ziemi Czerskiej" k. 71
  • "Propozycya na generale woiewództwa mazowieckiego w Warszawie 22 Julii" k. 71v-73
  • "Instrukcye z Koła rycerskiego z Ziemie Wysogrodzkiey do [...] kardynala [...] Mich. Radziejowskiego] 27.07. 1696 k. 73
  • "Laudum ziemi Sochaczewskiej z seymiku przedkonwokacyalnego" [VII. 1696 k. 73v-74v
  • "List wwództwa brzeskiego Litt. po zerwanym seymiku antekonwokacyalnym do [...] kardynała [M. Radziejowskiego] z Brześcia 20 Julii A. 1696" k. 74v-75
  • "Respons [...] kardynała do tegoż wwództwa" 09.08. [1696] k. 75
  • "List [...] Jana Przebendowskiego] kasztelana chełmińskiego do [...] kardynała [Mich. Radziejowskiego] d. 2 de Aug. 1696" k. 75
  • "Respons Xcia kardynała [Mich. Radziejowskiego] do [...] Jana Przebendowskiego] kaszt. chełm. dany d. 10. Aug. 1696" k. 76
  • "Literae magistratus Gedanen[sis] ad [...] cardinale[m] [M. Radz.] d. 31. Julii 1696" k. 76v-77
  • "Responsum [...] cardinalis [...] ad Magistratum Gedanensem" 14.08. 1696 k. 77
  • "List Xcia [...] bawarskiego [Maksymiliana II Emanuela] do królewicza Jakuba [...] d. 13. Aug. [1696]" k. 77
  • "List [...] Kazimierza] Sapiehy wwody wileńskiego k. W. X. L. do [...] prymasa [Mich. Radziejowskiego] 16. Aug. 1696 k. 77v
  • "List tegoż wwody wileńskiego [Kazimierza Sapiehy] do Xcia prymasa [Mich. Radz.] 17.08. 1696 k. 77v-78
  • "Uniwersał [...] prymasa [Mich. Radz.] na powtórne seymiki przedkonwokacyalne do wwództw ziem [...] 1696" k. 78
  • "Laudum tuitionis indigenatus pallatinatuum provinciae Prussiae d. 17 Augusti 1696" k. 78v-79
  • "Laudum satisfactionis pro dominis internuntiis civitatum Maiorum Prussiae" k. 79
  • "Laudum securitatis consiliorum publicarum provinciae Prussiae terrarum" 17.08. 1696 k. 79v
  • "Laudum remissionis ad iudicia interregni in ca[us]a violentiae" k. 79v
  • "Litterae conventus generalis terrarum Prussiae ad [...] cardinalem primates [Mich. Radziejowski k. 79v-80
  • "List [...] senatorów w Warszawie rezydujących do [...] kardynała [Mich. Radziejowskiego] ratione przyjazdu królowej na konwokacye" [20.08. 1696 k. 80
  • "List [Stanisława Lubomirskiego] marszałka w. k. do [...] kardynała ratione wyjazdu królowej na konwokacę" k. 80
  • "Akkurencya o śmierci [...] Jana III y innych transakcyach d. 17 defuncti" k. 80v-81v
  • "Dyaryusz seymu Convocationis tempora interregni Ann Duo 1696 to die 29 Augusti" k. 82-94 na sejmiku antekomicjalnym w Środzie 24.07. 1696 Działo się w Opatowie na seymiku convocationis [...] 27.07. 1696 Działo się w Wiśni 27.07. 1696 dat. w Czersku 27.07. 1696 Por. rkps Ossol. sygn. 652 k. 16-27
  • "List królowej [...] na seymiki relationis do wwództw W. X. Litt. pisany k. 94
  • "List królewicza Jakuba na seymiki relationis do wwództw" k. 94v
  • "Supplika pokorna Oyczyzny do królowey [...] w dolegliwościach" k. 94v-95
  • "List przetłomaczony z francuskiego królowej [...] Marii Kazimiery] do pana krakowskiego kasztelana [Stanisława Jabłonowskiego] z Warszawy d. 1 Novembris 1696" k. 95
  • "Supplika od Prawdy do Królowej Jey Mci" k. 95v-96
  • "List marsz. w. kor. [Stanislawa] Lubomirskiego do kard. [Michała] Radzieiowskiego oznajmiający o śmierci króla. 17.06. 1696 [i] Odpowiedź. 18.06. 1696. k. 1
  • "Ultimatum vale [...] synom koronnym od [...] Jana III [...]" k. 1-2 "Ostatnie vale oycowskiej miłości [...]" [Inc.: ]
  • "Relacya doktorów o exinteracye ciała [...] Jana III" 16.06. 1696 k. 2
  • "Plenipotencya dana od królewicza [...] Jakuba [Stefanowi] Potockiemu łowczemu koron[nemu]". 17.06. 1696. k. 2v
  • List królewicza Jakuba do Stefana Potockiego łowczego kor. 17.06. 1696 k. 2v
  • List król. Jakuba do kardynała Michała Radzieiowskiego 19.06. 1696. i "Respons" k. 2v-3
  • List królewiczów Aleksandra i Konstantego do kard. M. Radziejowskiego. 19.06. 1696. i Odpowiedź 20.06. 1696 k. 3
  • List królowej [Marii Kazimiery] żałobny oraz o szawilskiej ekonomii do wojewody wileńskiego [Kazimierza] Sapiehy k. 3v
  • List królowej do podskarbiego W. X. L. [Benedykta] Sapiehy k. 3v-4
  • List królowej do [Stanisława] Jabłonowskiego kasztelana krak. w. k. skarb Żółkiewski in tutellam oddając k. 4
  • "List królowej do [Stanisława] Małachowskiego wdy kaliskiego w tymże interesie k. 4
  • "List królowej do senatorów k. 4
  • "Plenipotencja od królewiczów [...] Alexandra y Konstantego dana [...] kasztelanowi krak[owskiemu Stanisławowi Jabłonowskiemu k. 4v
  • "List [Stanisława] Jabłonowskiego k. krak. do [...] prymasa [Michała Radziejowskiego] 22.06. 1696 k. 4v-5
  • List [...] Szczęsnego-Feliksa] Potockiego wdy krak. k. w. k. do [...] prymasa 24.07. 1696 k. 5
  • List [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] do [...] Jana] Małachowskiego biskupa krakowskiego, 26.06. 1696 k. 5
  • "Propozycya [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] d. 27 Junii w Warszawie 1696 do naznaczenia seymików y konwokacye w tych punktach wyrażona" k. 5v
  • "Konkluzya sesus consilii przez [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] deklarowana" k. 6
  • "Universał [...] prymasa kardynały [Michała Radziejowskiego] do województw, ziem y powiatów o śmierci Jana III donoszący, seymiki oraz y konwokacyę naznaczający", 27.06. 1696 k. 6-8v
  • List innotescencyonalny [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] do Trybunału koron[nego] o interregnum. 28.07. 1696 k. 8
  • "List innotescencyonalny do W. X. Lit. Trybunału od [...] kardynała prymasa [Michała Radziejowskiego k. 8
  • "Respons Trybunału koron[nego] do [...] kardynala [M. Radziejowskiego k. 8v
  • "Plenipotencya od królewicza [...] Jakuba dana [...] Stefanowi Potockiemu] łowczemu koronnemu na objęcie dóbr Brodów nazwanych y innych. 29.06. 1696 k. 8v-9
  • "List [...] bpy krak. [Jana] Małachowskiego do [...] kardynała prymasa [M. Radziejowskiego] 30.07. 1696 k. 9
  • "Ktoś od kogoś oznajmują coś z Warszawy" 30.06. 1696 k. 9v
  • "Respons na ktosia od kogoś oznajmującego coś z Warszawy" 30.06. 1696 k. 9v-12v
  • "Kondolencye do królewiczów [...]" k. 12v-13
  • "Kondolencye królowej [...]" k. 13 29. "Epitaphium [...] Joanni III" k. 13v-14v
  • "List [...] kardynała [M. Radziejowskiego] do [Feliksa] Potockiego wdy krak." 03.07. 1696 k. 14v-15
  • "List kard. [Mich. Radziejowskiego] do [Stanisława] Jabłonowskiego kasztelana krak." 03.07. 1696 k. 15
  • "List kardynała [Mich. Radziejowskiego] do [Kazim. Sapiehy] wojewody wileńskiego" k. 15v
  • "List królewicza [...] Alexandra i Konstantego do bpa krakowskiego [Jana Małachowskiego]" 05.07. 1696 k. 15v
  • "List królewiczów Aleksandra i Konstantego do wojewody sandom. [Michała] Warszyckiego k. 15v-16
  • List Aleksandra i Konstantego do kasztelana sandom. [Stefana] Biedzińskiego 11.07. 1696 k. 16
  • Literae innotescientiales primatis [...] M. Radziejowskiego] od ducem Curlandiae [Fridericum Casimirum] 11.07. 1696 k. 16
  • "Uniwersał innotescencyonalny o śmierci Jana III od [...] kardynała [M. Radziejowskiego] ad Ducatum Curlandiae k. 16
  • "Literae innotescentiales [...] Cardinalis [Mich. Radziejowski] ad Magistratum Majorum civitatum Prusiae 05.07. 1696 k. 16v
  • List [...] Lubomirskich [Stanisława i Hieronima] marszałka y podskarbiego wielkich k. do [Stanisława] Jabłonowskiego kaszt. krak. k. w. k. w Warszawie 7. Julii [1696] ratione skarbów żółkiewskich k. 16v-17
  • Responsum ducis Curlandiae [Friderici Casimiri] ad innotescentionales litteras [...] Cardinalis [Mich. Radz.] 26.09. 1696 k. 17
  • "List [...] kaszt. sandom. [Stefana Bidzińskiego] do podskarbiego w. kor. [Hieronima Lubomirskiego k. 17
  • "List kaszt. sandom. [Stefana Bidzińskiego] do podskarb. w. kor. [Hieronima Lubomirskiego k. 17v-18
  • "List [Kazimierza] Sapiehy wdy wileńskiego k. W. X. L. do kardynała Mich. Radz.07.07. 1696. i Respons prymasa 14.07. 1696 k. 18, 18
  • "List [...] kasztelana krak. [Stanisława Jabłonowskiego] do [Feliksa - Szczęsnego?] Potockiego wdy krak. k. 18v-19
  • "Ordynans [...] Szczęsnego] Potockiego wdy krak. k. pol. kor. do kommendanta Żółkiew[skiego] [Łosia] 08.07. 1696 k. 19
  • "List [...] Stanisława Jabłonowskiego] kaszt. krak. k. w. k., do [...] Szczęsnego] Potockiego wdy krak." 10.07. 1696 k. 19
  • List [Szczęsnego Potockiego] wdy krak. do [Stanisława Jabłonowskiego] kaszt. krak.08.07. 1696 k. 19v
  • "List [odpowiedź Stanisława Jabłonowskiego] kaszt. krak. do [Szczęsnego Potockiego] wdy krak." 10.08. 1696 k. 20
  • "Literae universales ad nobilitatem Curlandiae ab [...] cardinali [Mich. Radz.]" 11.07. 1696 k. 20v wiersz (został w r. 1702 po zm. Jakubie
  • "Ad Summum Pontificem" k. 20v-21
  • "Ad [...] cardinalem decanum k. 21
  • "[...] perill [Joanni] Bohum k. 21v
  • "Instructio [...] Joanni Bohum" k. 21v-22
  • "Ad Romanorum imperatorem [Leopoldum k. 22
  • "Ad regem Hungariae [Josephum k. 22v-23
  • "Instructio [...] Samueli Proshi equiti Meliten, ad Soferam cae[sare]am Regiam k. 23
  • "Ad regem Galiarum [Ludwik XIV k. 23v
  • "Ad regem Angliae Jacobum II Vilhelmum k. 23v-24
  • Ad regem Sveciae [Carolum XI k. 24
  • "Instructio [...] Eveldi? - Edvaldi? Sackim ad [...] Carolum Svecor[um [...] regem" k. 24
  • "Ad regem Daniae [Christianum II k. 24v-25
  • "Ad regem Hispaniae [Carolum]" k. 25
  • "Ad regem Portugaliae [Petrum]" k. 25
  • "Ad regem Cypri ducem Sabaudiae [Victor II Amadeo duci Sabaudiae k. 25
  • "Ad reginam Eleonoram" k. 25v
  • "Ad principem Venetiarum [Sylvestrum Valerium k. 25v
  • "Ad Status Hollandiae" k. 25v
  • "Ad magnum aquitum militensium magistrum [ordini hierosolymitani k. 26
  • "Ad electorem Coloniensem [Clementem Josephum k. 26
  • "Ad electorem Moguntinum archiepisc. k. 26
  • "Ad electorem Trevirensem archiepisc. [Philippum Christophorum k. 26
  • "Ad electorem Bavariae princem [Maximilianum k. 26v
  • "Instructio [...] Christophori [Towiański [...] ad [...] electorem Bavariae data" k. 27
  • "Ad electorem Neoburgicum [Joannum Wilhelmum k. 27
  • "Ad electorem Hannovergensem [Ernestum Augustum k. 27v
  • "Ad electorem Brandenburgicum [Fridericum I k. 27v-28
  • "Ad [...] electorem Saxo[ni]ae [Fridericum Augustum" k. 28 Responsa extemorum principum ad literas innoscentiales [...] cardinalis [...]
  • "Ab imperatore Romanorum [...] Leopoldovi k. 28
  • "A rege Hungariae [Josepho]" k. 28v
  • "A rege Daniae [Christiano V]" k. 28v-29
  • "A [...] Eleonora regina Poloniae k. 29
  • "ab ordinibus foederati Belgi" k. 29v
  • "Literae ab iisdem ordinibus frederati Belgii ad [...] cardinalem [Mich. Radziejowski] ratione dissidentium in Polonia degentium" k. 29v-30
  • "Responsum ab electore Moguntino k. 30
  • "Ab electore Trevireusi [Joanne Hugone k. 30v
  • "Ab electore Bavariae [Maximilian II Emanuel k. 30v
  • "Ab electore Neoburgico [Joanne Vilhelmo k. 30v-31 11. "a comite palatino Rheni [Carolus Philippus k. 30
  • "Ab electore Hannovergensi [Ernesto Augusto k. 31v
  • "Ab electore Brandenburgico [Fridericus k. 31v-32
  • "List [...] Stanisława Jabłonowskiego] kaszt. krak. do [...] kard. [Michała Radziejowskiego], 13.07. 1696 k. 32v-33
  • "Gazety z różnych krajów głoszące funebralne elegia [...] s. p. [...] Janowi III" k. 33-34v
  • "List królowej do papieża [Innocentego XII k. 34v-35 List królowej do ces. Leopolda k. 35
  • "List królewiczów [...] Jakuba, Alexandra y Konstantego do [...] kardynała 09.07. 1696 k. 35
  • List król. Jakuba do ces. Leopolda I k. 35v
  • List król. Jakuba, Alexandra y Konstantego do ces. Leopolda k. 35v-36
  • "Król. Jakub, Alexander i Konstanty do króla Hiszpanii [Karola] k. 36
  • "Król. Jakub, Aleksander i Konstanty do króla rzymskiego k. 36
  • "Król. Jakub, Aleksander i Konstanty do króla Szwecji [Karola XI] k. 36v
  • "Konsyderacye względem areszta na summy y depozyta żółkiewskie" k. 36v-37
  • "Respons na konsyderacye czyli obietnice względem aresztu na depozyta żółkiewskie" k. 37v-39v
  • "Elogia seu inscriptiones in sacrophago erecto Viennae 1696 a Leopoldo I Romanorum imperatore [...] Joannis III" k. 39v-40v
  • "Rozmowa królowey [...] z królewiczem JMcią Jakubem a teraznieyszych rzeczach" k. 40v-43
  • "Zdrowa reflexya [...] nad paskwilem pod tytułem "Rozmowa królowey [...] z królewiczem Jakubem" k. 43-47
  • "Praetensionae [...] królewicza [...] Jakuba o które mere tylko iako o swoie nie wchodząc in diquisitionem praw y zapisów krolowey Jej Mci przymawia się" k. 47
  • "Konsyderacye dowodzące iż krolowa [...] iura advitalitia przez [...] króla [...] zmarłego in aequalitate status będącego ad praesens praetendera nie może" k. 47v-48
  • "Respons na konsyderacye respectu iurium uxorialium [...] krolowey Jey Mci" k. 48-49
  • "Racye ad detrusionem racyi iuris advitalitiis ale królowey Jej Mci inficientium" k. 49
  • "Punkta pretensyi Rzeczypospolitey do s. p. Króla [...] Jana Trzeciego [...]" k. 49v
  • "Rachunek krótki domu królewskiego z Rzptą y prywatnemi prebendentami" k. 50-51
  • "Reflexye na seymiki przedkonwokacyalne dla informacyi woiewodztwom" k. 51-52
  • "Punkta do reflexyi seymików y do obwarowania bardzo potrzebne k. 52-53
  • "Replika na Punkta do reflexyi seymików" k. 53-56v
  • "Proiekt confoederationis na seymiki przedkonwokacyalne wydany dla informacyi dla uformowania party kularnych konfederacyi" k. 56v-57
  • "O związku woyska koronnego - Listy z responsami, proiekta z replikami y inne transakcye do uspokoienia tandem y traktat k. 141-172v
  • "Początek y okazya Związku y skonfederowanego woyska koronnego" k. 141v-142
  • "Punkta na których konjuracya stanęła Związku koronnego" k. 142
  • "Jurament woyska poslkiego w tę radę opisany" k. 142
  • "Jurament codzoziemskiego woyska" k. 142
  • "Punkta przy których confederacye woysk polskich opponuie się ufundowaniem w Kole Generalnym przed Kniaziem d. 2 Septembris 1696 posłom do Rzeczypospolitey" k. 142
  • "Komput panów konsyliarzów woyska związkowego" k. 142v-143
  • "Rota przysięgi pp konsyliarzów związkowych k. 143 "Rota przysięgi p. sędziemu woyska związkowego" k. 134
  • "Rota przysięgi [...] "pisarza związkowego" k. 143
  • "Rota przysięgi [...] posłów związkow na konwolacyę" k. 143
  • "Artykuły woyska skonfederowanego" [1696 k. 143
  • "Uniwersał [...] Piotra Bogusława] Baranowskiego marszałka związkowego d. 3 Septembris 1696 wydany" k. 143v
  • "Manifest [...] commissarzów od Rzeczypospolitey z konwokacyi do Związku ratione niedoyscia z nim traktatu d. 4 Novembris 1696" k. 143v-146v
  • "Manifest związku woyska koronnego y jego commissarzów do traktatu niedoszłego" k. 146v
  • "Przestroga lubo li informacje do p. marszałka koła rycerskiego alias związkowego żołnierzom od X. [Józefa] Szumlańskiego władyki lwowskiego posłana" k. 146v-147
  • "Instrukcya [Andrzejowi Pietrowskiemu, Wojciechowi Gurowskiemu] posłom związku koronnego do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa" 13. 11. 1696 k. 147
  • "Reskrypt na instrukcyę [...] posłów woyska skonfederowanego dany od woiewództw wielkopolskich d. 10 Decembris do Srzody na seymik ex limitatione przypadający sprowadzonych" k. 148
  • "List [Piotra Bogusława] marszałka woyska skonfederowanego do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa" i "Respons" k. 148 i k. 148v-149
  • "List [Stanisława?] Lubomirskiego marszałka w. k. do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa" 07. 12. 1696 i Respons na ten list", k. 149.
  • "Respons [...] marszałka związkowego [Piotra Bogumiła Baranowskiego] do [...] Jerzego] Denhoffa bpa przemyskiego kanclerza w. k." k. 149v
  • "Respons z seymiku krakowskiego posłom związku koronnego" k. 149v-150
  • "List jednego towarzysza związkowego do G. IV. konsyliarza tegoż związku reprezentuiąc ma skrupuły o Związku" k. 150-151
  • "Respons jednego consyliarza przy [...] marszałku związkowym koronnym zostaiącego na list pewnego hultaia [...] pisany z Samborza d. 29 Januarii 1696" k. 151-152v
  • "Hymnus patriae ad condoeratos" k. 152v-153
  • "Hymnus confoederatorum militum ad regem et Recuplicam desolatam" k. 153
  • "List z konferencyi u [...] Michała Radziejowskiego] prymasa do comissyi lwowskiey do. 20 Februarii" [1697 k. 153
  • "Supplex patria ad confoederatos" k. 153v
  • "Uniwersał P[iotra] Baranowskiego do chorągwi aby przybywali do koła rycerskiego na konferencyę" 27.02. 1697 k. 153v "Instrukcya do reassumpcyi traktatu" k. 154
  • "Mowa [...] biskupa płockiego [Jędrzeja] Załuskiego podczas reassumpcyi traktatu z Związkiem w Samborze wydrukowanem d. 11 Marty 1697 miana" k. 154v-156v
  • "Mowa druga [bpa płockiego Jędrzeja Załuskiego] d. 13 Marty [1697] przy pożegnaniu po deklaracyey, że się związek nie rozwiąże" k. 156v-158
  • "List [...] Jędrzeja] Załuskiego biskupa płockiego do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa o niedoyściu traktatu z Związkiem w Samborze" k. 158-160
  • "Instrukcya posłom związkowym [...] Adamowi Chociszewskiemu Andrzejowi Borkowskiemu do [...] comissyi lwowskich wyprawionym d. 14 Marty 1697 w Samborze dana" k. 160
  • "List iednego theologa odpisuiącego na list do siebie dany od iednego z pp związkowych" k. 160v-164v
  • "Respons pruskiej prowincyi na generale grudziąckim d. 21 Marty dany na instrukcyę związku d. 30 Januarii posłom związkowym" k. 164v-165
  • "List [...] Łukasza] Horodyńskiego do pewnego consyliarza woyska związkowego koronnego [...] d. 29 Marty 1697 [...]" k. 165
  • "List [...] Franciszki] Ogińskiej c[horążyny] W. X. L[it.] do [...] starosty ostrogskiego" k. 165v
  • "List [...] Łukasza] Horodyńskiego do pewnego consyliarza stryja swego" k. 165v-166
  • "Seymików postkonwokacyalnych relacyjnych instrukcye, confoederacye, iuramenta, listy z responsami, projekta z replikami, senatus consilio [...]"
  • "List seymiku wielkopolskiego do królewicza [...] Jakuba in Novembri 1696" k. 123v
  • "Instrukcya posłom woiewództwa lubelskiego do [...] Stanislawa i Hieronima] Lubomirskich marsz. y podsk. w. k. " k. 123v-124
  • "List pewnego szlachcica [Mathiasa Ogonowskiego] do przyiaciela swego z pod Czerska o seymikach relacyinych" k. 124
  • "List woiewództw wielkopolskich z seymiku srzedzkiego do innych woiewództw" k. 124v-125
  • "Copia listu kasztelana inowrocławskiego [Franciszka Grzybowskiego] do [Michała Radziejowskiego] kardynała d. 23 Novembris 1696" k. 125
  • "Mowa pana Szyszki stolnika bracławskiego deputata od izby poselskiej z prowincyi Litt. do Rad y Xcia prymasa [Mich. Radziejowskiego] przy oddaniu listów do kapturu Warszawskiego na Zamku d. 27 Novembris" k. 125
  • "Respons [...] Stanisława Dębskiego] biskupa kujawskiego do [...] Mich. Radziejowskiego] ratione summ złożonych [przez] królewicza Jakuba" k. 125v-126
  • "Respons z seymiku wielkopolskiego do [Stanisława Dębskiego] biskupa kujawskiego po zerwanej konwokacyi" k. 126
  • "Excerpt z listu jednego wielkiego statysty pisanego po seymikach relationis po wszystkich woiewództwach Rzeczypospolitej" k. 126v-127
  • "Confoederacja ziem pruskich" k. 127
  • "List woiewodztw wielkopolskich do wszystkich innych województw koronnych o związku woyska koronnego y innych niebezpieczeństw" k. 128
  • "Iuramentum z laudum seymiku srzedzkiego" k. 128
  • "List krolowej [Marii Kazimiery [...] do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa o Związku litewskim d. 28 Decembris w Warszawie" k. 128
  • "Excerpt z listu pewnego z Warszawy pisanego d. 28 Decembris 1696" k. 128v-129
  • "Głos króla Imci [Jana III] z czyszcza do krolowey [...] przez Radeckiego d. 4 Januarii 1697" k. 129
  • "Respons krolowey [...] na Głos z czyszczy [...] 1697" k. 129v
  • "Klątew na zmyślaiącego Głos z czyszczy [...] 1697" k. 129v
  • "List [...] Michała Radziejowskiego] kardynała do [...] Jędrzeja Załuskiego] biskupa płockiego ratione rozwiązania Związku koronnego" k. 129v
  • "List [...] Michała Radziejowskiego] kardynała do [...] Jędrzeja Załuskiego] biskupa płockiego ratione obydwu commissyi" k. 130
  • "List [...] generała wielkopolskiego [Rafała Leszczyńskiego] do [...] Władysława Przyjemskiego] kasztelana kaliskiego po francusku pisany [b. r. 1697 k. 130
  • "Respons [...] kasztelana kaliskiego [...] 1697" k. 130
  • "Punkta z rawskiego seymiku d. 6 Januarii odprawionego 1697" k. 130v
  • "Confederacya Ziem Pruskich d. 10 Januarii 1697 na generale umówiona" k. 130v-131v
  • "Copia karty [...] Stanisława Dębskiego] biskupa kujawskiego do [...] Xiędza Bernicza nominate" i Respons k. 131v
  • "List królowej [...] do różnych [...] senatorów, urzędników poufałych przyjaciół na seymiki teraźniejsze d. 24 Jan. 1697 w Warsz. " k. 131v
  • "List [...] wojewody sieradzkiego [Jana] Pieniążka do [...] Jerzego] Denhoffa kanclerza w. k. biskupa przemyskiego de statu moderno interregno" i "Respons" k. 131v-132v i k. 132v-133
  • "Juramentum albo przysięga wdztwa krakowskiego na seymiku" k. 133 "Instrukcya powiatu starodubowskiego" k. 133
  • "Confederacja wdztwa brzeskiego Litt. " k. 133v-134
  • "List [...] Piotra Zychlińskiego podkomorzego kaliskiego do [...] Władysława Przyiemskiego kasztelana kaliskiego 1697 [...]" k. 134
  • "Respons [...] Michała Radziejowskiego] prymasa do Ziemi wyszogrodzkiej" k. 134v-135
  • "Respons [...] Michała Radziejowskiego [...] prymasa do wdztwa lubelskiego d. 20 Marty [1697]" k. 135
  • "List [...] Michała Radziejowskiego] do królowey ratione wyjazdu z Warszawy d. 20 Marty [1697?]" k. 135v
  • "Respons królowej [...] 28? Marty 1696? 1697? [w nagł.: roku 1697, w tekście 1696 k. 135v
  • List "Z Warszawy d. 28 Marty 1697-mo" k. 135v-136
  • "List Gazy Gierey" sołtana [nie sejmowe] do [Stanisława] Jabłonowskiego kasztelana krakowskiego k. 136
  • "Postskrypt [...] kasztelana krakowskiego [St. Jabłonowskiego] ręką własną do [...] Rafała Leszczyńskiego] woiewody łęczyckiego generała wielkopolskiego [...]" k. 136v
  • "Senatus consilii albo Rady walney puncta proposita o pośle tatarskim o związku koronnym od Xcia prymasa d. 13 Apr. 1696" k. 136v-137
  • "Vota senatorum deliberativa super iis punctis senatus consilii d. 13 Aprilis 1697" k. 137-139
  • "Conclusio od [...] Mich. Radziejowskiego] kardynała senatus consilij punctorum promulgata d. 13 Aprilis 1697mo" k. 139
  • "Puncta laudi seymiku liwskiego d. 15 Aprilis odprawionego A. 1697" k. 139-140
  • "Z Poznania d. 19 Aprilis 1797 [!] [błędnie, 1697] o scyssyi" k. 140
  • "List [...] Michała Radziejowskiego] kardynala do [...] starosty osieckiego 4 Mai 1697mo pisany" k. 140
  • "List pewnego do [...] Michała Radziejowskiego] kardynała o seymikach elekcyalnych" k. 140
  • "List [...] Michala Radziejowskiego] prymasa do [...] Czarnkowskiego" [sejmik średzki?] 03.05. 1697 k. 140
  • "List [...] Michała Radziejowskiego] kardynała do [Władysława Przyjemskiego] kasztelana kaliskiego o seymiku przed elekcyą" k. 140v
  • "Wyprawa szlachcica mazowieckiego na pospolite ruszenie do elekcyi nowego pana" k. 140v-141
  • "Respons na wyprawę szlachcica mazowieckiego" k. 141-141v wiersz wiadomość o sejmikach
  • "W samą zaś konwokacyę. Vota senatorskie, listy y proiecta z responsami y inne zachodzące transakcye" "Oddawanie laski p. marszałkowi nowemu [Stefanowi Humieckiemu?] przez pana Dąbrowskiego podkomorzego wileńskiego d. 1 Septembris A. 1696" k. 97
  • "Dziękowanie [...] Chumienieckiego [Humieckiego] stolnika podolskiego za laskę konferowaną" k. 97
  • "Respons Xcia kardynała [Mich. Radziejowskiego] na denuncyacyą z izby poselskiej deputowanym o obraniu marszałka" k. 97v
  • "Plenipotencya krolewiczów [...] Alexandra y Konstantego [...] na zawiadowanie dóbr", 07.09. 1696 k. 97v
  • "Mowa marszałka poselskiego [St. Humieckiego?] przy złączeniu się izby poselskiey z senatem k. 98
  • "Respons p. marszałkowi poselskiemu Xciu [...] kardynała [Mich. Radziejowskiego] przy złączeniu się w senacie" k. 98v
  • "Propozycya Xcia JMci [Mich. Radziejowskiego] na konwokacyi" k. 98v-99
  • "Determinacya czasu elekcyi securitatis mieysca [...]" k. 99-100
  • "Votum [...] Jędrzeja Załuskiego?] biskupa płockiego lubo per exclusionem votor[um] pp senatorów niemiane przecież per partes różnemi okazyami dotknione w kilku głosach" k. 100-104
  • "Mowa ablegata moskiewskiego [...] do senatu podczas interregnum w konwokację k. 104
  • "Mowa p. marszałka [Stefana Humieckiego?] do pp posłów posłusznego ieszcze woyska koronnego" k. 104v-105
  • "Respons p. marszałka [St. Humieckiego] posłom woyskowym W. X. L. k. 105
  • "Respons Xcia kardynała [Mich. Radziejowskiego] posłom woyska W. X. Lit. w senacie dany d. 12 Septembris a 1696" k. 105
  • "Respons p. marszałka posłom woyska koron[neg]o k. 105
  • "Poseł Lit. posłowi koronnemu pewnemu zdrowia y lepszey polityki życzy" k. 105-106
  • "Mowa marszałka poselskiego [St. Humieckiego] po wyjściu z senatu w poselskiej Izbie miana" k. 106
  • "Tegoż [marszałka poselskiego Stefana Humieckiego] mowa witając pana marszałka w. k. [Stanisława Lubomirskiego] w izbie poselskiej miana" k. 106
  • "Na rozerwanie konwokacyi" k. 106v
  • "Pożegnanie izby senatorskiej którego iednak od rationes doyścia partykularney konfederacyi nie pozwoliły wymówić" k. 106v
  • "Litera electoris Bavariae [Maksymiliana II Emanuela] ad [...] cardinalem primatem [Mich. Radz. k. 106v
  • "Respons [...] cardinalis [...] ad electorem Bavariae k. 106v-107
  • "Praesens instructio ex corporis humani oeconomia epigraphe o wyiściu z senatu do izby poselskiey w konfederację" k. 107
  • "List pewny z Warszawy d. 27 Septembris A. 1696" k. 107
  • "Konfederacya generalna" k. 107v
  • "Mowa [...] Jana] Odrowąża Pieniążka wwdy sieradzkiego przy determinacyi extraordynaryiney konfederacyi d. 2 Octobris 1696" k. 107v-108v
  • "Lament wolności podczas konfederacyi" k. 108v-109
  • "Uniwersał Xcia [...] prymasa [Mich. Radziejowskiego]" 6. 10. 1696 k. 109
  • "Postcript Xcia [...] kardynała w responsie do [...] wojewody krakowskiego [Feliksa Potockiego k. 109v
  • "Supplika pokorna oyczyzny do krolowey [...] w delegliwościach jey" k. 110
  • "O samym zerwaniu konwokacyi. Listy z responsami, projekta z replikami y prywatne zdania z innemi transakcyami"
  • "Odkryta maszkara przyczyny zerwaney konwokacyi listem z Warszawy d. 4-ta Octobris pisanym 1696" k. 110-111v
  • "Prawda bez maszkary w responsie na list pod tytułem "Odkryta maszkara pisany" k. 111v-114
  • "Proiekt kto był okazyą zerwania konwokacyi y złożenia związku koronnego" k. 114-114v
  • "Sermo familiaris senatora z szlachcicem" k. 114v-116 "Proiectum ad comitida post ruptam Convocationem Varsaviae" k. 116
  • "List [Stanislawa Dębskiego] biskupa kujawskiego do Xcia ImCi kardynala prymasa [Mich. Radziejowskiego] d. 7 Octobris 1696 o przeprosinach królewicza Jakuba z królową k. 116v-117
  • "Respons Xcia JMci prymasa [Mich. Radziejowskiego] do [Stanisława Dębskiego] Xdza biskupa kujawskiego dany ratione tychże przeprosin" k. 117
  • "Respons posła pewnego do [...] Stanisława Dębskiego] biskupa kujawskiego ra[ti]one tychże przeprosin" k. 117v-118
  • "Przyjaciel przyjacielowi dziękuje za kommunikacyę listu do [Stanisława Dębskiego [...] biskupa kujawskiego od posła jakiegoś" k. 118-119v
  • "List Xcia [...] kardynała [Mich. Radziejowskiego] na seymiki rela[ti]onis do wwództw W. X. Litt. po zerwa[nej] con[wokacji]" k. 119v-120
  • "List Xcia ImCi kardynala [Mich. Radziejowskiego] do [...] przyiaciół dobrych w Koronie rela[tionis] post con[wokacjalne]" k. 120
  • "List [...] Aleksandra] Lipskiego kasztelana sieradzkiego na też seymiki relacyine" k. 120v
  • "List krolowey Jej Mci na seymiki relationis" k. 120v
  • "List [...] Mich. Radziejowskiego] kardynała do [...] Mikołaja Grudzieńskiego starosty gołubskiego" k. 120v
  • "List drukowany [Stanisława Dębskiego [...] biskupa kujawskiego na seymiki relationis d. 15 Octobris 1696" k. 121-122
  • "Respons z pewnego seymiku relationis po zerwaney konwokacyi na list Xiędza biskupa kujawskiego dany" XI. 1696 k. 122v-123v dwuwiersz wiersz notatka, że teraz powinien nastąpić "ex sequenti ordine" jej instrument, ale była wydrukowana w wielu egzempl.
  • "O różnych razem kandydatach [...] do tronu polskiego]" k. 178v-183v, 188v-189
  • "Strapiona Polska lamentuje na różnych razem candydatow cudzoziemskich że jej koronę gwałtem wydzierają [...]"
  • "List pewnego in materia competitorum do korony Polskiej ze Gdańska d. 30. Juli A. 1696" k. 180
  • "Szlachcic szlachcicowi zdrowia dobrego o różnych razem candydatach" k. 181
  • "Zdanie o kandydatach prawdziwie kochającego oyczyznę syna" k. 182v-183
  • "Króciusienko zebrane racye przez które dowodzi się, że ani Bawarczyk ani Xiąże de Conty nie mogą potiri voto suo w konkurrencyi na tron polski" k. 183-184v
  • "Lament strapioney oyczyzny po zerwaney konwokacyi interregni, o związkach woyska koronnego y W. X. L. o kandydatach nieszczęście swoie opłakuiących y utyskuiących" k. 184v-188v
  • "Mowa [...] posła francuskiego [Melchiora Polignac] którey lubo nie miał u Rzpltey dla zerwaney conwokacyi iednak tę per copies divulgavit" k. 189
  • "Responsem [...] mareschalci n[omi]ne equestris ordinis ad [...] legatum Galliae regis quod redditurus erat" k. 189v
  • "Litterae ablegati Gallici ad Respublicam Polonam" 26. 10. 1696 k. 189v-190
  • "Epistola [...] Stanislai] Dębski eppi Cujaviensi ad legatum Galliae regis" k. 190
  • "Responsum [...] legati [...]" k. 190-192
  • "Literae [...] Georgii Donhoff eppi Praemisliensis Cancellarii regni ad [...] legatum Gallicum" k. 192
  • "Responsum [...] legati Gallici [...] Georgio Donhoff k. 192 Winkler Marcin,
  • "Uwaga drukowana polityczna nad responsem [i copia responsu [...] posła francuskiego [...] Stanisławowi Dębskiemu] biskupowi kujawskiemu danym [...] Filadelpowi Arystogenes przy zdrowiu dobrym pomyślnych szczęśliwości". 1697 k. 193-200
  • "Refflexye polityczne na responsem [...] posła francuskiego obszernym na list [...] Stanisława Dębskiego] biskupa kujawskiego" k. 200-203
  • "Literae cuiusdam sub nomine [...] episcopi Cuiaviensi [St. Dębski] refutantes responsum [...] ablegati Gallici" k. 203-206
  • "Responsum [...] Stanislai] Dębski episcopi Vladislaviensis ad literas [...] legati Gallici" k. 206-207
  • "List sąsiada do sąsiada refutując respons [...] posła francuskiego dany [...] biskupowi kujawskiemu" k. 207v-209v
  • "Nobilis Poloni epistola ad [...] legatum Galliae refutans responsum eius datum [...] episcopo Vladislaviensis [...]" 1696 k. 209v-211v
  • "List z Koła woiewodztwa brzeskiego Kujawskiego do [...] prymasa [Michała Radziejowskiego] o relegacyę posła francuskiego z okazyi responsu danego [...] Stanislawowi Dębskiemu k. 211v-212
  • "Magni Zamoyscy manes exponunt [exprimunt?] Gallorum iura od inclytam Coronam Poloniae" k. 212
  • "List pewny do przestrogi Rzeczypospolitey bardzo potrzebny przeciw konkurrencji Xiążęcia de Conti" k. 212v-214
  • "Rationes pro non eligendo Galliae principe in regem Poloniae" k. 214-215
  • "List [...] opata de Polignac posła francuskiego w Polsce do [...] Chatoneusza [Chateauneuf Pierre Antoine de Castagner] margrabiego francuskiego Castagneres w Constantynopolu będącego przetłumaczony" 29.09. 1695 k. 215-216
  • "Przestroga na tenże list wzwyż przetłumaczony [...]" k. 216
  • "List [...] Grzegorza Antoniego Ogińskiego] chorążego WXL do tegoż [...] stryja consyliarza związku koronnego odesłany od [...] Łukasza] Chorodyńskiego k. 166
  • "List od tegoż [Grzegorza Antoniego Ogińskiego] do [...] marszałka związkowego koronnego [Bogusława Piotra Baranowskiego]" k. 166
  • "List od tegoż [Grzegorza Antoniego Ogińskiego] do [...] marszałka [Bogusława Piotra Baranowskiego] ratione posiłków dla woyska związkowego WXL" k. 166v
  • "Dyskurs [...] commissarzów Rzptey z [...] pany związkowemi koronnemi" k. 166v-167v
  • "Anagramma seu epigramma [...] marszałkowi związkowemu" i "Respons na to od p. Baranowskiego" k. 167v-168
  • "List obudwu comissyi lwowskich do [...] sędziów kapturowych o niedoyściu traktatu [...]" k. 168
  • "List od obudwu comissyi lwowskich do [...] senatorów o tymże traktacie" k. 168
  • "List od tychże komissyi do [...] Michała Radziejowskiego] kardynala ratione tegoż niedoszłego traktatu" k. 168v-169
  • "Pobudka na pośpiech do Łowicza imco p. Baranowskiemu marszałkowi związkowemu d. 29 Marty 1696" k. 169
  • "Instrukcya posłom związkowym do [...] prymasa [Mich. Radziejowskiego [...] Andrzejowi z Zakliczyna Jordanowi, Adamowi Chociszewskiemu [...] 1697" k. 169
  • "Senatus consilium przedelekcyalne ratione rozwiązania Związku" 19.04. 1697 k. 169v-170v
  • "Respons senatus consilii na instrukcyę [...] posłom woyska skonfederowanego" 19.04. 1697 k. 170v-171
  • "Uniwersał [...] Mich. Radziejowskiego] kardynała do woiewodztw o znoszeniu związku koronnego in casu necessitatis" k. 171
  • "Traktat z woyskiem skonfederowanym koronnym o całą Rzptę umowiony w Samborze d. 30 Aprilis 1697" k. 171v-172v
  • "O związku woyska litewskiego i o niektórych tamecznych transakcyach" "Przysięga związku woyska W. X. Litewskiego" k. 173
  • "Universał [Grzegorza Antoniego] Ogińskiego marszałka związku do woiewodztw W. X. Litew. zapraszając do obrony. 17. 10. 1696 k. 173
  • "List tegoż marszałka [Grzegorza Antoniego Ogińskiego] do [...] Dominika] Radziwiłła kanclerza W. X. Litt. k. 173v
  • "List [...] Dominika] Radziwiłła kanclerza W. X. Litt. do tegoż [...] marszałka związku [Grzegorza Ant. Ogińskiego k. 173v
  • "List [Kazimierza] Sapiehy hetmana W. X. Lit. do województw ratione związku [...]" k. 173v
  • "List powtórny od tegoż [Kazimierza Sapiehy hetm. W. X. Litt.] do tychże woiewództw" k. 174
  • "List [...] Grzegorza Antoniego Ogińskiego] marszałka związkowego do [...] Karola] Radziwiłła podkanclerzego W. X. Litewskiego" k. 174
  • "List [...] Michała Dominika] Słuszki wdy płockiego [!] [winno być połockiego] do [Józefa Bogusława] Słuszki kasztelana wileńskiego h. p. Litew." k. 174-175
  • "Respons [Józefa Bogusława] Słuszki kasztelana wileńskiego do [Michała Dominika Słuszki] wojewody połockiego" k. 175
  • "List [...] Karola] Radziwiłła podkanclerzego litewskiego do pewnego d. 17. Novembris 1696" k. 175v
  • "Traktata i ugody z Związkiem Lit. assekuracya imci pana [Kazimierza Sapiehy] wojewody wileńskiego h. w. X. L. " k. 175v-176
  • "Assekuracya [...] związkowych dana [...] Kazimierzowi Sapiesze] wojewodzie wileńskiemu" k. 176
  • "Na rozwiązanie związku litewskiego a na zatwardziałość y nieużytość koronnego" k. 176
  • "Rationes pro parte [...] Dominika i Karola] Radziwiłłów kanclerza i podkanclerzego W. X. Litt. militantes in puncto iż książęta [...] są priores et pitiores legum futores Xiężny neyburskiej oraz dóbr wszystkich [...] administratores" k. 176v-177
  • "Punkta super materia excommunicatiorus lata[m] per [...] Constantinum] Brzostowski episcopum Vilnensem" k. 177
  • "Epigramma na rozwiązanie Związku Litewskiego" k. 177
  • "List [...] Kryszpina [Jędrzeja] wdy witebskiego do [...] xiędza Szaniawskiego" k. 177v
  • "List [...] xiędza Szaniawskiego do [...] Józefa Bogusława Słuszki] kasztelana wileńskiego" k. 177v
  • "Punkt ex instrumento komplanacyi [...] Jędrzeja Kryspina] woiewody witebskiego z [...] Sapiehami" k. 177v
  • "Punkt ugody [...] Kazimierza Sapiehy] wdy wileńskiego h. W. X. L. z [...] Andrzejem] Kryspinem wdą witebskim" k. 177v-178
  • "Mowa [...] posła wdztwa brzeskiego W. X. L. do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa w Skierniewicach 30. Decembris 1696" k. 178
  • "Respons [...] prymasa [...]" k. 178 wiersz
  • "Konwikcya listu fałszu pod imieniem posła francuskiego [Melchiora de Polignac'a] wydanego tegoż listu" k. 216v-217v
  • "Propozycye [...] króla francuskiego [Ludwika XIV] do [...] Rzptey Polskiej na przyszłą elekcyę" k. 217v-218
  • "Censura candidatorium z narodu francuskiego Rzptey dla przestrogi potrzebne" k. 218v-219
  • "Kandydat Xiąże bawarski - o iego konkurrencyi zdanie" k. 219
  • "Zalecenie na thron polski Xcia [...] bawarskiego [Maksymiliana Emanuela] wydane" k. 219-221v
  • "Dyskurs ieżeli może bydz Xiąże bawarski elektem na królestwo polskie" k. 221v-223
  • "Kandydat Piasta. Projekta o konkurrencyi Królewiczów [...] Jakuba, Aleksandra, Konstantego" k. 223-225, 227v-228v
  • "Litterae [...] Jacobi principis Poloniarum ad regem Hispaniae [Karol II Habsburg]" k. 224v
  • "Propositiones [...] królewicza Jakuba wydrukowane podczas elekcyi" k. 225v
  • "Propozycye cesarza [...] Leopolda I] za królewiczem [...] Jakubem] w mowie posła jego wyrażona" k. 225v-227
  • "Xiąże Neyburski kandydat. Propozycya do [...] Rzeczypospolitey Polskiey od [...] elektora Heydelberskiego za [...] Xiążęciem [...] Neyburskim Karolem bratem swoim uczyniona" k. 229
  • "Literae [...] Caroli Neyburgici palatini Rheni ad [...] senatores Regni". 19.04. 1697 k. 229v-230
  • "Xiąże Odeschalki [Livio Odescalchi] kandydat. Propositiones illius ad [...] Pol. Remp. [...]" k. 230
  • "Propozycye do [...] Rzptey Polskiey Xiążęcia [...] Livii Odeschalka [...]" k. 230v-231
  • "Xiąże lotaryński kandydat. propositiones [...] a [...] Eleonora Polonia[e] regina vidue factae [...] Leopoldo Lotharingiae [...]" k. 231
  • "Xiąże de Baden kandydat. Zdanie szlachcica drukowane [...] o tymże xiążęciu de Baden [...]" k. 231-232
  • "Xiąże Saski kandydat. Propozycye do Rzptey od nowego kandydata [...] Augusta elektora saskiego [...]" k. 232-233
  • "Han krymski kandydat. Kondycye od niego podane Rzptey" k. 233
  • "O przyszłej elekcyi. Różne przestrogi do uwagi o projektach [...]" k. 233v-234
  • "Zwierciadło na elekcyę wystawiane Krolestwa Polskiego pro casu abdicationis w którym Polszcze upatrywać potrzeba has necessitates candidatos comitantes" k. 234
  • "Templum pacis" k. 234v-236
  • "Consyderacye życzliwego syna oyczyzny" k. 236
  • "Votum senatorum in electione futura" k. 236v wiersze, anagrama nie dokończ. w j. łac. to samo co wyżej tylko po polsku i w całości o przyszłej elekcji
  • "Dyaryusz elekcyi w Warszawie 15 [16?] Mai 1697" k. 238v-258v "Respons [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] w Okopach dany imci X nuncyuszowi [...]" k. 258v-259
  • "Respons Xcia kardynała od senatu dany [...] posłowi cesarskiemu [...]" k. 259 Zapiski dot. sytuacji wewn. kraju po elekcji k. 259
  • "Respons podkomorzego teyże ziemi, który porozumiawszy się z innemi ziemianami na seymik relationis taki dał w głosie swoim temu posłowi" k. 261
  • "Relacya prawdziwa o seymie przeszłym na seymie relationis d. 17 Novembris A. 1732 [...]" k. 261v do 26.06. 1697
 • Proweniencja: "Wiszn." - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Sejm 1696 Warszawa konwokacyjny
  • Sejm 1696 Warszawa konwokacyjny
  • Elekcja 17 w.
  • Bezkrólewie 17 w.
  • Poezja okolicznościowa 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
 • Uwagi: Por. rkpsy Ossol. nry 256, 257, 651 i 652 k. 260 pusta
 • Katalogi: E. XXVI, 55
 • Opracowania:
  • "List królowej [...] na seymiki relationis [...] - druk: Rogalski L., Dzieje Jana III Sobieskiego [...], Warszawa 1847 s. 430-431 "Instrukcye z Koła rycerskiego [...] - druk: Szujski J. op. cit. T. 4 s. 160 "Instrukcya woiewodztw poznańskiego y kaliskiego [...] - druk: Szujski J., Dzieje Polski, Kraków 1894 T. 4 s. 160 "Konsyderacye dowodzące iż krolowa [...] iura advitalitia [...] - druk: Załuski op. cit. II s. 43-44 - łac. "Rozmowa królowey [...] z królewiczem JMcią Jakubem [...] - druk: Walewski A., Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III, Kraków 1874 s. 29 Gazety z różnych krajów głoszące funebralne elegia [...] s. p. [...] Janowi III - druk: zob. Nowak-Dłużewski J., Bibliografia op. cit. s. 74
  • 39. List [...] Lubomirskich [...] - druk: Załuski II, s. 41-42 - łac. 35. List Aleksandra i Konstantego do kaszt. sandom. [...] - druk: Załuski II, s. 33 - łac. 34. List królewiczów [...] do wdy sandom. [...] - druk: Załuski II, s. 32-33 - łac. 33. List królewicza [...] Alexandra i Konstantego do bpa krak. [...] - druk: Załuski II, s. 32 - lac. 32. List kardynala [Mich. Radz. ] do [Kaz. Sapiehy [...] - druk: Załuski II, s. 27 - w j. łac. 31. List kard. [Mich. Radz. ] do [Stanisława] Jabłonowskiego [...] - druk: Załuski II s. 26-27 - w j. łac. 29."Epitaphium [...] Joanii III" - druk: Nowak-Dłużewski J., Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej, Warszawa 1964 s. 75 19."Universał [...] prymasa kardynała [M. Radz. ] do województw [...]" - druk: Załuski II, s. 37-41; 7. List królewiczów Aleksandra i Konstantego do kard. M. Radziejowskiego [...] - druk: Załuski A. Ch., Epistolarum [...] II, s. 31;
  • "List królowej [...] na seymiki relationis [...] - druk: Rogalski L., Dzieje Jana III Sobieskiego [...], Warszawa 1847 s. 430-431 "Instrukcye z Koła rycerskiego [...] - druk: Szujski J. op. cit. T. 4 s. 160 "Instrukcya woiewodztw poznańskiego y kaliskiego [...] - druk: Szujski J., Dzieje Polski, Kraków 1894 T. 4 s. 160 "Konsyderacye dowodzące iż krolowa [...] iura advitalitia [...] - druk: Załuski op. cit. II s. 43-44 - łac. "Rozmowa królowey [...] z królewiczem JMcią Jakubem [...] - druk: Walewski A., Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III, Kraków 1874 s. 29 Gazety z różnych krajów głoszące funebralne elegia [...] s. p. [...] Janowi III - druk: zob. Nowak-Dłużewski J., Bibliografia op. cit. s. 74
  • Walewski op. cit. T. 1 s. 269 Nowak-Dłużewski op. cit. s. 87 Nowak-Dłużewski op. cit. s. 87 Walewski op. cit. T. 1 s. 267-268
  • "Sermo familiaris [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 86 "Uniwersał Xcia [...] prymasa [...]" - druk: Załuski op. cit. II, s. 141-143 - łac.; zob. też: Katalog rękopisów BUW, Warszawa 1963 T. 1 s. 115 "Lament wolności [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 79 "Praesens instructio ex corporis humani [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 84 "Pożegnanie izby senatorskiej [...]" - druk: Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 162-163 "Respons p. marszałka posłom woyska koronnego" - druk: Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 162 "Respons p. marszałka [...] posłom woyskowym W. X. L." - druk: Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 162 "Mowa p. marszałka [St. Humieckiego] posłom [...]" - druk: Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 161-162 "Mowa ablegata moskiewskiego [...]" - druk: Walewski op. cit. T. 1 s. 59 "Votum [...] Jędrzeja Załuskiego?] bpa płockiego [...]" - druk: Załuski A. Ch., Mowy na radach y seymach roznymi czasy miane, Kalisz 1702 s. 80-88 "Propozycya Xcia JMci [M. Radziejowskiego] na konwokacyi" - druk: Walewski op. cit. T. 1 s. 55 "Mowa marszałka poselskiego [...]" - druk: Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 161; Walewski op. cit. T. 1 s. 54 "Dziękowanie [...] Chumienieckiego [...]" - druk: Ostrowski-Daneykowicz J., Swada polska [...] Lublin 1747 T. 1 s. 160-161
  • "Respons Xcia kardynała od senatu dany [...]" - druk: Mowy [...] kardynała Prymasa op. cit. "Respons [...] kardynała [M. Radziejowskiego [...]" - druk: pt. Mowy [...] kardynała Prymasa Koronnego y W. X. L. miane in Campo Electorali 1697, B. m. r.
  • "Xiąże Saski kandydat [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 358-361; Podgórski op. cit. T. 2 s. 218-225; Rogalski op. cit. s. 492-496 "Xiąże de Baden kandydat [...]" - druk: pt. Zdanie szlachica polskiego cudzych interessow wiadomego, B. m. r. [1697] "Xiąże lotaryński kandydat [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 358; Walewski op. cit. T. 1 s. 328 "Propozycye do [...] Rzptey Polskiey [...]" - druk: Podgórski op. cit. T. 2 s. 237-240; Przegląd Pozn. T. 20 s. 363-364; Walewski op. cit. s. 328-329 "Xiąże Neyburski kandydat [...]" - druk: Podgórski op. cit. T. 2 s. 232-237; Załuski II op. cit. s. 356-358 - łac. "Propositiones [...] królewicza Jakuba [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 353-354 łac.; Rogalski op. cit. s. 487-488 "Kandydat Piasta [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 87, 88, 89, 85 "Dyskurs ieżeli może bydz Xiąże bawarski [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 194 "Kandydat Xiąże bawarski [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 49 "Censura candidatorum z narodu francuskiego [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 334-336 "Propozycye [...] króla francuskiego [Ludwika XIV [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 354-356 łac.; Rogalski op. cit. s. 488-492; Podgórski A., Pomniki do dziejow Polski wieku siedemnastego, Wrocław 1840 T. 2 s. 225-231 "List [...] opata de Polignac [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 337 "Rationes pro non eligendo Galliae [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 361-363 "Magni Zamoyscy manes [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 91 - tam uwagi o autorstwie "Responsum [...] legati [...]" - druk: Szujski, Dzieje Polski T. 4 s. 166; Załuski II op. cit. s. 151-156; Zabiegi posła [...]; Przegląd Pozn. T. 19, 1854 s. 405; Walewski op. cit. s. 132 "Epistola [...] Stanislai] Dębski [...]" - druk: Przegląd Poznański T. 19, 1854 s. 404; Walewski op. cit. s. 131; Załuski II op. cit. s. 151 - Zabiegi posła francuskiego ks. Polignac po śmierci Jana III [...] "List pewnego in materia competitorum [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 79 "O różnych razem kandydatach [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 92, 96, 84, 83, 79, 80, 93
  • "Epigramma na rozwiązanie Związku Litewskiego" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 107 (?) "Na rozwiązanie związku litewskiego [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 107 (?) "Assekuracya [...] związkowych dana [...]" - druk: Rogalski op. cit. s. 454; Walewski op. cit. s. 247 "Traktata i ugody z Związkiem Lit. [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 247 "List [...] Michała Dominika] Słuszki wdy płockiego [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 166-168, łac.; Walewski op. cit. s. 238 "Universał [Grzegorza Antoniego] Ogińskiego [...]" - druk: Rogalski op. cit. s. 432-432; Walewski op. cit. s. 238-239 "Pobudka na pośpiech do Łowicza [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 105 "List o tychże komissyi [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 234 "Respons na to od p. Baranowskiego" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 104"List obudwu comissyi lwowskich [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 233 "Anagramma seu epigramma [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 104 "Instrukcya posłom związkowym [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 304-305 - łac.; Walewski I op. cit. s. 232-233; Rogalski op. cit. s. 471-472 "Mowa druga [bpa płockiego Jędrzeja Załuskiego]" - druk: Załuski, Mowy na radach op. cit. s. 92-96; Załuski, Mowy w Samborze; Załuski II op. cit. s. 295-299 - łac.; Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 210-213 "Mowa [...] biskupa płockiego [Jędrzeja] Załuskiego [...]" - druk: Załuski, Mowy na radach op. cit. s. 88-92; Załuski A. Ch., Mowy w Samborze pod czas traktatow z skonfederowanym woyskiem miane, b.m., b.d. [1697]; Załuski op. cit. II, s. 286-291 - łac. "Uniwersał P[iotra] Baranowskiego do chorągwi [...]" - druk: Walewski op. cit. I, s. 228 "Hymnus confoederatorum [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 106"Supplex patria [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 106 "Hymnus patriae ad confoederatos" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 106 "List [Piotra Bogusława] marszałka woyska skonfederowanego [...]" i "Respons" - druk: Rogalski op. cit. s. 450-451 "Reskrypt na instrukcyę [...] posłów woyska [...]" - druk: Rogalski op. cit. s. 450-451 "Instrukcya [...] posłom związku koronnego [...]" - druk: Rogalski op. cit. s. 449-450 "Manifest [...] commissarzów od Rzeczypospolitey [...]" - druk: Rogalski op. cit. s. 435-44; Walewski op. cit. I, s. 217-218 "Uniwersał [...] Piotra Bogusława] Baranowskiego [...]" - druk: Załuski op. cit. II, 101 - łac. "Punkta przy których confederacye woysk [...]" - druk: Walewski op. cit. I, 63 "Punkta na których stanęła Związku koronnego" - druk: Załuski op. cit II, 99-101 - łac.
  • "Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego." T. I, s. 115 Ostrowski-Daneykowicz "Swada polska" 1747 T. I, s. 160-161.
  • Załuski A. Ch."Mowy na radach y seymach roznymi czasy miane." 1702 s. 80-88. Walewski T. I, s. 54-55 Rogalski L. "Dzieje Jana III Sobieskiego." 1847 J. Szujski "Dzieje Polski." 1894 T. IV, s. 160. Walewski A. "Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III." 1874 Załuski II 26-27, 32, 33, 41-42. Nowak-Dłużewski"Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej." 1964 s. 75.
  • "Respons Xcia kardynała od senatu dany [...]" - druk: Mowy [...] kardynała Prymasa op. cit. "Respons [...] kardynała [M. Radziejowskiego [...]" - druk: pt. Mowy [...] kardynała Prymasa Koronnego y W. X. L. miane in Campo Electorali 1697, B. m. r.
  • "Xiąże Saski kandydat [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 358-361; Podgórski op. cit. T. 2 s. 218-225; Rogalski op. cit. s. 492-496 "Xiąże de Baden kandydat [...]" - druk: pt. Zdanie szlachica polskiego cudzych interessow wiadomego, B. m. r. [1697] "Xiąże lotaryński kandydat [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 358; Walewski op. cit. T. 1 s. 328 "Propozycye do [...] Rzptey Polskiey [...]" - druk: Podgórski op. cit. T. 2 s. 237-240; Przegląd Pozn. T. 20 s. 363-364; Walewski op. cit. s. 328-329 "Xiąże Neyburski kandydat [...]" - druk: Podgórski op. cit. T. 2 s. 232-237; Załuski II op. cit. s. 356-358 - łac. "Propositiones [...] królewicza Jakuba [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 353-354 łac.; Rogalski op. cit. s. 487-488 "Kandydat Piasta [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 87, 88, 89, 85 "Dyskurs ieżeli może bydz Xiąże bawarski [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 194 "Kandydat Xiąże bawarski [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 49 "Censura candidatorum z narodu francuskiego [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 334-336 "Propozycye [...] króla francuskiego [Ludwika XIV [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 354-356 łac.; Rogalski op. cit. s. 488-492; Podgórski A., Pomniki do dziejow Polski wieku siedemnastego, Wrocław 1840 T. 2 s. 225-231 "List [...] opata de Polignac [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 337 "Rationes pro non eligendo Galliae [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 361-363 "Magni Zamoyscy manes [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 91 - tam uwagi o autorstwie "Responsum [...] legati [...]" - druk: Szujski, Dzieje Polski T. 4 s. 166; Załuski II op. cit. s. 151-156; Zabiegi posła [...]; Przegląd Pozn. T. 19, 1854 s. 405; Walewski op. cit. s. 132 "Epistola [...] Stanislai] Dębski [...]" - druk: Przegląd Poznański T. 19, 1854 s. 404; Walewski op. cit. s. 131; Załuski II op. cit. s. 151 - Zabiegi posła francuskiego ks. Polignac po śmierci Jana III [...] "List pewnego in materia competitorum [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 79 "O różnych razem kandydatach [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 92, 96, 84, 83, 79, 80, 93

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a Interregnum
 • 245
   0
   0
  a Interregnum Joannis III zaczętego d. 17 Junii A. Dni 1696.
 • 246
   1
   @
  a "Ostatnie vale oycowskiej miłości [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
  @
  a "Dies Irae, die ista [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Illa ego Sarmatiae mater [...]" g k. 153v i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nieszczęśliwam ja Polska, żem takowe syny [...]" g k. 178v-183v i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Monarcho który państw ciężkie machiny [...]" g k. 184v i [Inc.:]
 • 246
   1
  @
  a "Vertice Joannis Lechi viduate corona [...]" g k. 212r i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "U starożytnych ten zwyczaj miewano [...]" g k. 167v-168r i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "To prawda że stary wiek [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a Nie dziwno czemu kwapię się związkowi [...] g k. 169r
 • 246
   1
   @
  a Związek w koronie stanął [...] g k. 176 i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a Nie wszystkie przecie spokoyne żywioły [...] g k. 177v i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nieszczęśliwam ja Polska, żem takowe syny [...]" g k. 178v-183v i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Monarcho który państw ciężkie machiny [...]" g k. 184v i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Vertice Joannis Lechi viduate corona [...]" g k. 212r i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a VI, 261 k. c 37x22 cm
 • 340 d Rkps e Skóra czerwona, tłoczenia, złocenia, 18 w.
 • 500 a Por. rkpsy Ossol. nry 256, 257, 651 i 652 a k. 260 pusta
 • 510 a E. c XXVI, 55
 • 520 a "List [...] kardynala [Mich. Radziejowskiego] na seymiki do woiewodztw, ziem y powiatów koron. y W. X. Lit. przedkonwokacyalne 10.07. 1696 k. 57
 • 520 a "Literae [...] cardinalis primatis [Mich. Radziejowskiego] ad conventum generalem Margieburgio[sem] et terrarum Prussiae" 09.07. 1696 k. 57v List królowej na sejmiki przedkonwokacjalne do województw, ziem i powiatów 12.07. 1696 k. 57v-58 List królewiczów [...] na sejmiki przedkonwokacjalne do województw, ziem i powiatow 11.07. 1696 k. 58
 • 520 a "List [Stanislawa] Jabłonowskiego kaszt. krak. na sejmiki przedkonwokacjalne k. 58v-59
 • 520 a "List [Stanisława Hieronima] Lubomirskiego marszałka i podskarbiego w. k. na sejmiki ratione depozytów k. 59v
 • 520 a "List [...] wojew. wilen. [Kaz. Sapiehy] do kard. Michała Radziejowskiego 11.07. 1696 k. 59v-60
 • 520 a "Respons" 16.07. 1696 k. 60
 • 520 a "List Mich. Radziejowskiego kard. do sochaczewskiego ratione sejmiku przedkonwokacjalnego" k. 60v
 • 520 a "List kasztelana sendom. [Stefana] Bidzińskiego do królowej" 10.07. 1696 k. 60v-61
 • 520 a "Przestroga życzliwa Rzptey na seymik naypierwszy interregni 1696 k. 61-62v
 • 520 a "Seymików przedkonwokacyalnych lauda, konfederacye, partykularbe, instrukcye posłom, listy y inne transakcye aż do konwokacyi zachodzące y responsa"
 • 520 a "Konfederacye województw wielkopolskich poznańskiego y kaliskiego 1696" k. 62v-64
 • 520 a "Instrukcya w[oje]wództw poznańskiego y kaliskiego [...] posłom na konwokacye [...] 29 Augusti 1696 złożoną w Warszawie [...]" k. 64-67v
 • 520 a "Konfederacye w[oie]wództwa sandomirskiego z seymu przedkonwokacyalnego" k. 68
 • 520 a "Konfederacja województwa ruskiego" k. 68v-70
 • 520 a "Konfederacya województwa lubelskiego" k. 70-71
 • 520 a "Konfederacja ziemi Czerskiej" k. 71
 • 520 a "Propozycya na generale woiewództwa mazowieckiego w Warszawie 22 Julii" k. 71v-73
 • 520 a "Instrukcye z Koła rycerskiego z Ziemie Wysogrodzkiey do [...] kardynala [...] Mich. Radziejowskiego] 27.07. 1696 k. 73
 • 520 a "Laudum ziemi Sochaczewskiej z seymiku przedkonwokacyalnego" [VII. 1696 k. 73v-74v
 • 520 a "List wwództwa brzeskiego Litt. po zerwanym seymiku antekonwokacyalnym do [...] kardynała [M. Radziejowskiego] z Brześcia 20 Julii A. 1696" k. 74v-75
 • 520 a "Respons [...] kardynała do tegoż wwództwa" 09.08. [1696] k. 75
 • 520 a "List [...] Jana Przebendowskiego] kasztelana chełmińskiego do [...] kardynała [Mich. Radziejowskiego] d. 2 de Aug. 1696" k. 75
 • 520 a "Respons Xcia kardynała [Mich. Radziejowskiego] do [...] Jana Przebendowskiego] kaszt. chełm. dany d. 10. Aug. 1696" k. 76
 • 520 a "Literae magistratus Gedanen[sis] ad [...] cardinale[m] [M. Radz.] d. 31. Julii 1696" k. 76v-77
 • 520 a "Responsum [...] cardinalis [...] ad Magistratum Gedanensem" 14.08. 1696 k. 77
 • 520 a "List Xcia [...] bawarskiego [Maksymiliana II Emanuela] do królewicza Jakuba [...] d. 13. Aug. [1696]" k. 77
 • 520 a "List [...] Kazimierza] Sapiehy wwody wileńskiego k. W. X. L. do [...] prymasa [Mich. Radziejowskiego] 16. Aug. 1696 k. 77v
 • 520 a "List tegoż wwody wileńskiego [Kazimierza Sapiehy] do Xcia prymasa [Mich. Radz.] 17.08. 1696 k. 77v-78
 • 520 a "Uniwersał [...] prymasa [Mich. Radz.] na powtórne seymiki przedkonwokacyalne do wwództw ziem [...] 1696" k. 78
 • 520 a "Laudum tuitionis indigenatus pallatinatuum provinciae Prussiae d. 17 Augusti 1696" k. 78v-79
 • 520 a "Laudum satisfactionis pro dominis internuntiis civitatum Maiorum Prussiae" k. 79
 • 520 a "Laudum securitatis consiliorum publicarum provinciae Prussiae terrarum" 17.08. 1696 k. 79v
 • 520 a "Laudum remissionis ad iudicia interregni in ca[us]a violentiae" k. 79v
 • 520 a "Litterae conventus generalis terrarum Prussiae ad [...] cardinalem primates [Mich. Radziejowski k. 79v-80
 • 520 a "List [...] senatorów w Warszawie rezydujących do [...] kardynała [Mich. Radziejowskiego] ratione przyjazdu królowej na konwokacye" [20.08. 1696 k. 80
 • 520 a "List [Stanisława Lubomirskiego] marszałka w. k. do [...] kardynała ratione wyjazdu królowej na konwokacę" k. 80
 • 520 a "Akkurencya o śmierci [...] Jana III y innych transakcyach d. 17 defuncti" k. 80v-81v
 • 520 a "Dyaryusz seymu Convocationis tempora interregni Ann Duo 1696 to die 29 Augusti" k. 82-94 na sejmiku antekomicjalnym w Środzie 24.07. 1696 Działo się w Opatowie na seymiku convocationis [...] 27.07. 1696 Działo się w Wiśni 27.07. 1696 dat. w Czersku 27.07. 1696 Por. rkps Ossol. sygn. 652 k. 16-27
 • 520 a "List królowej [...] na seymiki relationis do wwództw W. X. Litt. pisany k. 94
 • 520 a "List królewicza Jakuba na seymiki relationis do wwództw" k. 94v
 • 520 a "Supplika pokorna Oyczyzny do królowey [...] w dolegliwościach" k. 94v-95
 • 520 a "List przetłomaczony z francuskiego królowej [...] Marii Kazimiery] do pana krakowskiego kasztelana [Stanisława Jabłonowskiego] z Warszawy d. 1 Novembris 1696" k. 95
 • 520 a "Supplika od Prawdy do Królowej Jey Mci" k. 95v-96
 • 520 a "List marsz. w. kor. [Stanislawa] Lubomirskiego do kard. [Michała] Radzieiowskiego oznajmiający o śmierci króla. 17.06. 1696 [i] Odpowiedź. 18.06. 1696. k. 1
 • 520 a "Ultimatum vale [...] synom koronnym od [...] Jana III [...]" k. 1-2 "Ostatnie vale oycowskiej miłości [...]" [Inc.: ]
 • 520 a "Relacya doktorów o exinteracye ciała [...] Jana III" 16.06. 1696 k. 2
 • 520 a "Plenipotencya dana od królewicza [...] Jakuba [Stefanowi] Potockiemu łowczemu koron[nemu]". 17.06. 1696. k. 2v
 • 520 a List królewicza Jakuba do Stefana Potockiego łowczego kor. 17.06. 1696 k. 2v
 • 520 a List król. Jakuba do kardynała Michała Radzieiowskiego 19.06. 1696. i "Respons" k. 2v-3
 • 520 a List królewiczów Aleksandra i Konstantego do kard. M. Radziejowskiego. 19.06. 1696. i Odpowiedź 20.06. 1696 k. 3
 • 520 a List królowej [Marii Kazimiery] żałobny oraz o szawilskiej ekonomii do wojewody wileńskiego [Kazimierza] Sapiehy k. 3v
 • 520 a List królowej do podskarbiego W. X. L. [Benedykta] Sapiehy k. 3v-4
 • 520 a List królowej do [Stanisława] Jabłonowskiego kasztelana krak. w. k. skarb Żółkiewski in tutellam oddając k. 4
 • 520 a "List królowej do [Stanisława] Małachowskiego wdy kaliskiego w tymże interesie k. 4
 • 520 a "List królowej do senatorów k. 4
 • 520 a "Plenipotencja od królewiczów [...] Alexandra y Konstantego dana [...] kasztelanowi krak[owskiemu Stanisławowi Jabłonowskiemu k. 4v
 • 520 a "List [Stanisława] Jabłonowskiego k. krak. do [...] prymasa [Michała Radziejowskiego] 22.06. 1696 k. 4v-5
 • 520 a List [...] Szczęsnego-Feliksa] Potockiego wdy krak. k. w. k. do [...] prymasa 24.07. 1696 k. 5
 • 520 a List [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] do [...] Jana] Małachowskiego biskupa krakowskiego, 26.06. 1696 k. 5
 • 520 a "Propozycya [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] d. 27 Junii w Warszawie 1696 do naznaczenia seymików y konwokacye w tych punktach wyrażona" k. 5v
 • 520 a "Konkluzya sesus consilii przez [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] deklarowana" k. 6
 • 520 a "Universał [...] prymasa kardynały [Michała Radziejowskiego] do województw, ziem y powiatów o śmierci Jana III donoszący, seymiki oraz y konwokacyę naznaczający", 27.06. 1696 k. 6-8v
 • 520 a List innotescencyonalny [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] do Trybunału koron[nego] o interregnum. 28.07. 1696 k. 8
 • 520 a "List innotescencyonalny do W. X. Lit. Trybunału od [...] kardynała prymasa [Michała Radziejowskiego k. 8
 • 520 a "Respons Trybunału koron[nego] do [...] kardynala [M. Radziejowskiego k. 8v
 • 520 a "Plenipotencya od królewicza [...] Jakuba dana [...] Stefanowi Potockiemu] łowczemu koronnemu na objęcie dóbr Brodów nazwanych y innych. 29.06. 1696 k. 8v-9
 • 520 a "List [...] bpy krak. [Jana] Małachowskiego do [...] kardynała prymasa [M. Radziejowskiego] 30.07. 1696 k. 9
 • 520 a "Ktoś od kogoś oznajmują coś z Warszawy" 30.06. 1696 k. 9v
 • 520 a "Respons na ktosia od kogoś oznajmującego coś z Warszawy" 30.06. 1696 k. 9v-12v
 • 520 a "Kondolencye do królewiczów [...]" k. 12v-13
 • 520 a "Kondolencye królowej [...]" k. 13 29. "Epitaphium [...] Joanni III" k. 13v-14v
 • 520 a "List [...] kardynała [M. Radziejowskiego] do [Feliksa] Potockiego wdy krak." 03.07. 1696 k. 14v-15
 • 520 a "List kard. [Mich. Radziejowskiego] do [Stanisława] Jabłonowskiego kasztelana krak." 03.07. 1696 k. 15
 • 520 a "List kardynała [Mich. Radziejowskiego] do [Kazim. Sapiehy] wojewody wileńskiego" k. 15v
 • 520 a "List królewicza [...] Alexandra i Konstantego do bpa krakowskiego [Jana Małachowskiego]" 05.07. 1696 k. 15v
 • 520 a "List królewiczów Aleksandra i Konstantego do wojewody sandom. [Michała] Warszyckiego k. 15v-16
 • 520 a List Aleksandra i Konstantego do kasztelana sandom. [Stefana] Biedzińskiego 11.07. 1696 k. 16
 • 520 a Literae innotescientiales primatis [...] M. Radziejowskiego] od ducem Curlandiae [Fridericum Casimirum] 11.07. 1696 k. 16
 • 520 a "Uniwersał innotescencyonalny o śmierci Jana III od [...] kardynała [M. Radziejowskiego] ad Ducatum Curlandiae k. 16
 • 520 a "Literae innotescentiales [...] Cardinalis [Mich. Radziejowski] ad Magistratum Majorum civitatum Prusiae 05.07. 1696 k. 16v
 • 520 a List [...] Lubomirskich [Stanisława i Hieronima] marszałka y podskarbiego wielkich k. do [Stanisława] Jabłonowskiego kaszt. krak. k. w. k. w Warszawie 7. Julii [1696] ratione skarbów żółkiewskich k. 16v-17
 • 520 a Responsum ducis Curlandiae [Friderici Casimiri] ad innotescentionales litteras [...] Cardinalis [Mich. Radz.] 26.09. 1696 k. 17
 • 520 a "List [...] kaszt. sandom. [Stefana Bidzińskiego] do podskarbiego w. kor. [Hieronima Lubomirskiego k. 17
 • 520 a "List kaszt. sandom. [Stefana Bidzińskiego] do podskarb. w. kor. [Hieronima Lubomirskiego k. 17v-18
 • 520 a "List [Kazimierza] Sapiehy wdy wileńskiego k. W. X. L. do kardynała Mich. Radz.07.07. 1696. i Respons prymasa 14.07. 1696 k. 18, 18
 • 520 a "List [...] kasztelana krak. [Stanisława Jabłonowskiego] do [Feliksa - Szczęsnego?] Potockiego wdy krak. k. 18v-19
 • 520 a "Ordynans [...] Szczęsnego] Potockiego wdy krak. k. pol. kor. do kommendanta Żółkiew[skiego] [Łosia] 08.07. 1696 k. 19
 • 520 a "List [...] Stanisława Jabłonowskiego] kaszt. krak. k. w. k., do [...] Szczęsnego] Potockiego wdy krak." 10.07. 1696 k. 19
 • 520 a List [Szczęsnego Potockiego] wdy krak. do [Stanisława Jabłonowskiego] kaszt. krak.08.07. 1696 k. 19v
 • 520 a "List [odpowiedź Stanisława Jabłonowskiego] kaszt. krak. do [Szczęsnego Potockiego] wdy krak." 10.08. 1696 k. 20
 • 520 a "Literae universales ad nobilitatem Curlandiae ab [...] cardinali [Mich. Radz.]" 11.07. 1696 k. 20v wiersz (został w r. 1702 po zm. Jakubie
 • 520 a "Ad Summum Pontificem" k. 20v-21
 • 520 a "Ad [...] cardinalem decanum k. 21
 • 520 a "[...] perill [Joanni] Bohum k. 21v
 • 520 a "Instructio [...] Joanni Bohum" k. 21v-22
 • 520 a "Ad Romanorum imperatorem [Leopoldum k. 22
 • 520 a "Ad regem Hungariae [Josephum k. 22v-23
 • 520 a "Instructio [...] Samueli Proshi equiti Meliten, ad Soferam cae[sare]am Regiam k. 23
 • 520 a "Ad regem Galiarum [Ludwik XIV k. 23v
 • 520 a "Ad regem Angliae Jacobum II Vilhelmum k. 23v-24
 • 520 a Ad regem Sveciae [Carolum XI k. 24
 • 520 a "Instructio [...] Eveldi? - Edvaldi? Sackim ad [...] Carolum Svecor[um [...] regem" k. 24
 • 520 a "Ad regem Daniae [Christianum II k. 24v-25
 • 520 a "Ad regem Hispaniae [Carolum]" k. 25
 • 520 a "Ad regem Portugaliae [Petrum]" k. 25
 • 520 a "Ad regem Cypri ducem Sabaudiae [Victor II Amadeo duci Sabaudiae k. 25
 • 520 a "Ad reginam Eleonoram" k. 25v
 • 520 a "Ad principem Venetiarum [Sylvestrum Valerium k. 25v
 • 520 a "Ad Status Hollandiae" k. 25v
 • 520 a "Ad magnum aquitum militensium magistrum [ordini hierosolymitani k. 26
 • 520 a "Ad electorem Coloniensem [Clementem Josephum k. 26
 • 520 a "Ad electorem Moguntinum archiepisc. k. 26
 • 520 a "Ad electorem Trevirensem archiepisc. [Philippum Christophorum k. 26
 • 520 a "Ad electorem Bavariae princem [Maximilianum k. 26v
 • 520 a "Instructio [...] Christophori [Towiański [...] ad [...] electorem Bavariae data" k. 27
 • 520 a "Ad electorem Neoburgicum [Joannum Wilhelmum k. 27
 • 520 a "Ad electorem Hannovergensem [Ernestum Augustum k. 27v
 • 520 a "Ad electorem Brandenburgicum [Fridericum I k. 27v-28
 • 520 a "Ad [...] electorem Saxo[ni]ae [Fridericum Augustum" k. 28 Responsa extemorum principum ad literas innoscentiales [...] cardinalis [...]
 • 520 a "Ab imperatore Romanorum [...] Leopoldovi k. 28
 • 520 a "A rege Hungariae [Josepho]" k. 28v
 • 520 a "A rege Daniae [Christiano V]" k. 28v-29
 • 520 a "A [...] Eleonora regina Poloniae k. 29
 • 520 a "ab ordinibus foederati Belgi" k. 29v
 • 520 a "Literae ab iisdem ordinibus frederati Belgii ad [...] cardinalem [Mich. Radziejowski] ratione dissidentium in Polonia degentium" k. 29v-30
 • 520 a "Responsum ab electore Moguntino k. 30
 • 520 a "Ab electore Trevireusi [Joanne Hugone k. 30v
 • 520 a "Ab electore Bavariae [Maximilian II Emanuel k. 30v
 • 520 a "Ab electore Neoburgico [Joanne Vilhelmo k. 30v-31 11. "a comite palatino Rheni [Carolus Philippus k. 30
 • 520 a "Ab electore Hannovergensi [Ernesto Augusto k. 31v
 • 520 a "Ab electore Brandenburgico [Fridericus k. 31v-32
 • 520 a "List [...] Stanisława Jabłonowskiego] kaszt. krak. do [...] kard. [Michała Radziejowskiego], 13.07. 1696 k. 32v-33
 • 520 a "Gazety z różnych krajów głoszące funebralne elegia [...] s. p. [...] Janowi III" k. 33-34v
 • 520 a "List królowej do papieża [Innocentego XII k. 34v-35 List królowej do ces. Leopolda k. 35
 • 520 a "List królewiczów [...] Jakuba, Alexandra y Konstantego do [...] kardynała 09.07. 1696 k. 35
 • 520 a List król. Jakuba do ces. Leopolda I k. 35v
 • 520 a List król. Jakuba, Alexandra y Konstantego do ces. Leopolda k. 35v-36
 • 520 a "Król. Jakub, Alexander i Konstanty do króla Hiszpanii [Karola] k. 36
 • 520 a "Król. Jakub, Aleksander i Konstanty do króla rzymskiego k. 36
 • 520 a "Król. Jakub, Aleksander i Konstanty do króla Szwecji [Karola XI] k. 36v
 • 520 a "Konsyderacye względem areszta na summy y depozyta żółkiewskie" k. 36v-37
 • 520 a "Respons na konsyderacye czyli obietnice względem aresztu na depozyta żółkiewskie" k. 37v-39v
 • 520 a "Elogia seu inscriptiones in sacrophago erecto Viennae 1696 a Leopoldo I Romanorum imperatore [...] Joannis III" k. 39v-40v
 • 520 a "Rozmowa królowey [...] z królewiczem JMcią Jakubem a teraznieyszych rzeczach" k. 40v-43
 • 520 a "Zdrowa reflexya [...] nad paskwilem pod tytułem "Rozmowa królowey [...] z królewiczem Jakubem" k. 43-47
 • 520 a "Praetensionae [...] królewicza [...] Jakuba o które mere tylko iako o swoie nie wchodząc in diquisitionem praw y zapisów krolowey Jej Mci przymawia się" k. 47
 • 520 a "Konsyderacye dowodzące iż krolowa [...] iura advitalitia przez [...] króla [...] zmarłego in aequalitate status będącego ad praesens praetendera nie może" k. 47v-48
 • 520 a "Respons na konsyderacye respectu iurium uxorialium [...] krolowey Jey Mci" k. 48-49
 • 520 a "Racye ad detrusionem racyi iuris advitalitiis ale królowey Jej Mci inficientium" k. 49
 • 520 a "Punkta pretensyi Rzeczypospolitey do s. p. Króla [...] Jana Trzeciego [...]" k. 49v
 • 520 a "Rachunek krótki domu królewskiego z Rzptą y prywatnemi prebendentami" k. 50-51
 • 520 a "Reflexye na seymiki przedkonwokacyalne dla informacyi woiewodztwom" k. 51-52
 • 520 a "Punkta do reflexyi seymików y do obwarowania bardzo potrzebne k. 52-53
 • 520 a "Replika na Punkta do reflexyi seymików" k. 53-56v
 • 520 a "Proiekt confoederationis na seymiki przedkonwokacyalne wydany dla informacyi dla uformowania party kularnych konfederacyi" k. 56v-57
 • 520 a "O związku woyska koronnego - Listy z responsami, proiekta z replikami y inne transakcye do uspokoienia tandem y traktat k. 141-172v
 • 520 a "Początek y okazya Związku y skonfederowanego woyska koronnego" k. 141v-142
 • 520 a "Punkta na których konjuracya stanęła Związku koronnego" k. 142
 • 520 a "Jurament woyska poslkiego w tę radę opisany" k. 142
 • 520 a "Jurament codzoziemskiego woyska" k. 142
 • 520 a "Punkta przy których confederacye woysk polskich opponuie się ufundowaniem w Kole Generalnym przed Kniaziem d. 2 Septembris 1696 posłom do Rzeczypospolitey" k. 142
 • 520 a "Komput panów konsyliarzów woyska związkowego" k. 142v-143
 • 520 a "Rota przysięgi pp konsyliarzów związkowych k. 143 "Rota przysięgi p. sędziemu woyska związkowego" k. 134
 • 520 a "Rota przysięgi [...] "pisarza związkowego" k. 143
 • 520 a "Rota przysięgi [...] posłów związkow na konwolacyę" k. 143
 • 520 a "Artykuły woyska skonfederowanego" [1696 k. 143
 • 520 a "Uniwersał [...] Piotra Bogusława] Baranowskiego marszałka związkowego d. 3 Septembris 1696 wydany" k. 143v
 • 520 a "Manifest [...] commissarzów od Rzeczypospolitey z konwokacyi do Związku ratione niedoyscia z nim traktatu d. 4 Novembris 1696" k. 143v-146v
 • 520 a "Manifest związku woyska koronnego y jego commissarzów do traktatu niedoszłego" k. 146v
 • 520 a "Przestroga lubo li informacje do p. marszałka koła rycerskiego alias związkowego żołnierzom od X. [Józefa] Szumlańskiego władyki lwowskiego posłana" k. 146v-147
 • 520 a "Instrukcya [Andrzejowi Pietrowskiemu, Wojciechowi Gurowskiemu] posłom związku koronnego do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa" 13. 11. 1696 k. 147
 • 520 a "Reskrypt na instrukcyę [...] posłów woyska skonfederowanego dany od woiewództw wielkopolskich d. 10 Decembris do Srzody na seymik ex limitatione przypadający sprowadzonych" k. 148
 • 520 a "List [Piotra Bogusława] marszałka woyska skonfederowanego do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa" i "Respons" k. 148 i k. 148v-149
 • 520 a "List [Stanisława?] Lubomirskiego marszałka w. k. do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa" 07. 12. 1696 i Respons na ten list", k. 149.
 • 520 a "Respons [...] marszałka związkowego [Piotra Bogumiła Baranowskiego] do [...] Jerzego] Denhoffa bpa przemyskiego kanclerza w. k." k. 149v
 • 520 a "Respons z seymiku krakowskiego posłom związku koronnego" k. 149v-150
 • 520 a "List jednego towarzysza związkowego do G. IV. konsyliarza tegoż związku reprezentuiąc ma skrupuły o Związku" k. 150-151
 • 520 a "Respons jednego consyliarza przy [...] marszałku związkowym koronnym zostaiącego na list pewnego hultaia [...] pisany z Samborza d. 29 Januarii 1696" k. 151-152v
 • 520 a "Hymnus patriae ad condoeratos" k. 152v-153
 • 520 a "Hymnus confoederatorum militum ad regem et Recuplicam desolatam" k. 153
 • 520 a "List z konferencyi u [...] Michała Radziejowskiego] prymasa do comissyi lwowskiey do. 20 Februarii" [1697 k. 153
 • 520 a "Supplex patria ad confoederatos" k. 153v
 • 520 a "Uniwersał P[iotra] Baranowskiego do chorągwi aby przybywali do koła rycerskiego na konferencyę" 27.02. 1697 k. 153v "Instrukcya do reassumpcyi traktatu" k. 154
 • 520 a "Mowa [...] biskupa płockiego [Jędrzeja] Załuskiego podczas reassumpcyi traktatu z Związkiem w Samborze wydrukowanem d. 11 Marty 1697 miana" k. 154v-156v
 • 520 a "Mowa druga [bpa płockiego Jędrzeja Załuskiego] d. 13 Marty [1697] przy pożegnaniu po deklaracyey, że się związek nie rozwiąże" k. 156v-158
 • 520 a "List [...] Jędrzeja] Załuskiego biskupa płockiego do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa o niedoyściu traktatu z Związkiem w Samborze" k. 158-160
 • 520 a "Instrukcya posłom związkowym [...] Adamowi Chociszewskiemu Andrzejowi Borkowskiemu do [...] comissyi lwowskich wyprawionym d. 14 Marty 1697 w Samborze dana" k. 160
 • 520 a "List iednego theologa odpisuiącego na list do siebie dany od iednego z pp związkowych" k. 160v-164v
 • 520 a "Respons pruskiej prowincyi na generale grudziąckim d. 21 Marty dany na instrukcyę związku d. 30 Januarii posłom związkowym" k. 164v-165
 • 520 a "List [...] Łukasza] Horodyńskiego do pewnego consyliarza woyska związkowego koronnego [...] d. 29 Marty 1697 [...]" k. 165
 • 520 a "List [...] Franciszki] Ogińskiej c[horążyny] W. X. L[it.] do [...] starosty ostrogskiego" k. 165v
 • 520 a "List [...] Łukasza] Horodyńskiego do pewnego consyliarza stryja swego" k. 165v-166
 • 520 a "Seymików postkonwokacyalnych relacyjnych instrukcye, confoederacye, iuramenta, listy z responsami, projekta z replikami, senatus consilio [...]"
 • 520 a "List seymiku wielkopolskiego do królewicza [...] Jakuba in Novembri 1696" k. 123v
 • 520 a "Instrukcya posłom woiewództwa lubelskiego do [...] Stanislawa i Hieronima] Lubomirskich marsz. y podsk. w. k. " k. 123v-124
 • 520 a "List pewnego szlachcica [Mathiasa Ogonowskiego] do przyiaciela swego z pod Czerska o seymikach relacyinych" k. 124
 • 520 a "List woiewództw wielkopolskich z seymiku srzedzkiego do innych woiewództw" k. 124v-125
 • 520 a "Copia listu kasztelana inowrocławskiego [Franciszka Grzybowskiego] do [Michała Radziejowskiego] kardynała d. 23 Novembris 1696" k. 125
 • 520 a "Mowa pana Szyszki stolnika bracławskiego deputata od izby poselskiej z prowincyi Litt. do Rad y Xcia prymasa [Mich. Radziejowskiego] przy oddaniu listów do kapturu Warszawskiego na Zamku d. 27 Novembris" k. 125
 • 520 a "Respons [...] Stanisława Dębskiego] biskupa kujawskiego do [...] Mich. Radziejowskiego] ratione summ złożonych [przez] królewicza Jakuba" k. 125v-126
 • 520 a "Respons z seymiku wielkopolskiego do [Stanisława Dębskiego] biskupa kujawskiego po zerwanej konwokacyi" k. 126
 • 520 a "Excerpt z listu jednego wielkiego statysty pisanego po seymikach relationis po wszystkich woiewództwach Rzeczypospolitej" k. 126v-127
 • 520 a "Confoederacja ziem pruskich" k. 127
 • 520 a "List woiewodztw wielkopolskich do wszystkich innych województw koronnych o związku woyska koronnego y innych niebezpieczeństw" k. 128
 • 520 a "Iuramentum z laudum seymiku srzedzkiego" k. 128
 • 520 a "List krolowej [Marii Kazimiery [...] do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa o Związku litewskim d. 28 Decembris w Warszawie" k. 128
 • 520 a "Excerpt z listu pewnego z Warszawy pisanego d. 28 Decembris 1696" k. 128v-129
 • 520 a "Głos króla Imci [Jana III] z czyszcza do krolowey [...] przez Radeckiego d. 4 Januarii 1697" k. 129
 • 520 a "Respons krolowey [...] na Głos z czyszczy [...] 1697" k. 129v
 • 520 a "Klątew na zmyślaiącego Głos z czyszczy [...] 1697" k. 129v
 • 520 a "List [...] Michała Radziejowskiego] kardynała do [...] Jędrzeja Załuskiego] biskupa płockiego ratione rozwiązania Związku koronnego" k. 129v
 • 520 a "List [...] Michała Radziejowskiego] kardynała do [...] Jędrzeja Załuskiego] biskupa płockiego ratione obydwu commissyi" k. 130
 • 520 a "List [...] generała wielkopolskiego [Rafała Leszczyńskiego] do [...] Władysława Przyjemskiego] kasztelana kaliskiego po francusku pisany [b. r. 1697 k. 130
 • 520 a "Respons [...] kasztelana kaliskiego [...] 1697" k. 130
 • 520 a "Punkta z rawskiego seymiku d. 6 Januarii odprawionego 1697" k. 130v
 • 520 a "Confederacya Ziem Pruskich d. 10 Januarii 1697 na generale umówiona" k. 130v-131v
 • 520 a "Copia karty [...] Stanisława Dębskiego] biskupa kujawskiego do [...] Xiędza Bernicza nominate" i Respons k. 131v
 • 520 a "List królowej [...] do różnych [...] senatorów, urzędników poufałych przyjaciół na seymiki teraźniejsze d. 24 Jan. 1697 w Warsz. " k. 131v
 • 520 a "List [...] wojewody sieradzkiego [Jana] Pieniążka do [...] Jerzego] Denhoffa kanclerza w. k. biskupa przemyskiego de statu moderno interregno" i "Respons" k. 131v-132v i k. 132v-133
 • 520 a "Juramentum albo przysięga wdztwa krakowskiego na seymiku" k. 133 "Instrukcya powiatu starodubowskiego" k. 133
 • 520 a "Confederacja wdztwa brzeskiego Litt. " k. 133v-134
 • 520 a "List [...] Piotra Zychlińskiego podkomorzego kaliskiego do [...] Władysława Przyiemskiego kasztelana kaliskiego 1697 [...]" k. 134
 • 520 a "Respons [...] Michała Radziejowskiego] prymasa do Ziemi wyszogrodzkiej" k. 134v-135
 • 520 a "Respons [...] Michała Radziejowskiego [...] prymasa do wdztwa lubelskiego d. 20 Marty [1697]" k. 135
 • 520 a "List [...] Michała Radziejowskiego] do królowey ratione wyjazdu z Warszawy d. 20 Marty [1697?]" k. 135v
 • 520 a "Respons królowej [...] 28? Marty 1696? 1697? [w nagł.: roku 1697, w tekście 1696 k. 135v
 • 520 a List "Z Warszawy d. 28 Marty 1697-mo" k. 135v-136
 • 520 a "List Gazy Gierey" sołtana [nie sejmowe] do [Stanisława] Jabłonowskiego kasztelana krakowskiego k. 136
 • 520 a "Postskrypt [...] kasztelana krakowskiego [St. Jabłonowskiego] ręką własną do [...] Rafała Leszczyńskiego] woiewody łęczyckiego generała wielkopolskiego [...]" k. 136v
 • 520 a "Senatus consilii albo Rady walney puncta proposita o pośle tatarskim o związku koronnym od Xcia prymasa d. 13 Apr. 1696" k. 136v-137
 • 520 a "Vota senatorum deliberativa super iis punctis senatus consilii d. 13 Aprilis 1697" k. 137-139
 • 520 a "Conclusio od [...] Mich. Radziejowskiego] kardynała senatus consilij punctorum promulgata d. 13 Aprilis 1697mo" k. 139
 • 520 a "Puncta laudi seymiku liwskiego d. 15 Aprilis odprawionego A. 1697" k. 139-140
 • 520 a "Z Poznania d. 19 Aprilis 1797 [!] [błędnie, 1697] o scyssyi" k. 140
 • 520 a "List [...] Michała Radziejowskiego] kardynala do [...] starosty osieckiego 4 Mai 1697mo pisany" k. 140
 • 520 a "List pewnego do [...] Michała Radziejowskiego] kardynała o seymikach elekcyalnych" k. 140
 • 520 a "List [...] Michala Radziejowskiego] prymasa do [...] Czarnkowskiego" [sejmik średzki?] 03.05. 1697 k. 140
 • 520 a "List [...] Michała Radziejowskiego] kardynała do [Władysława Przyjemskiego] kasztelana kaliskiego o seymiku przed elekcyą" k. 140v
 • 520 a "Wyprawa szlachcica mazowieckiego na pospolite ruszenie do elekcyi nowego pana" k. 140v-141
 • 520 a "Respons na wyprawę szlachcica mazowieckiego" k. 141-141v wiersz wiadomość o sejmikach
 • 520 a "W samą zaś konwokacyę. Vota senatorskie, listy y proiecta z responsami y inne zachodzące transakcye" "Oddawanie laski p. marszałkowi nowemu [Stefanowi Humieckiemu?] przez pana Dąbrowskiego podkomorzego wileńskiego d. 1 Septembris A. 1696" k. 97
 • 520 a "Dziękowanie [...] Chumienieckiego [Humieckiego] stolnika podolskiego za laskę konferowaną" k. 97
 • 520 a "Respons Xcia kardynała [Mich. Radziejowskiego] na denuncyacyą z izby poselskiej deputowanym o obraniu marszałka" k. 97v
 • 520 a "Plenipotencya krolewiczów [...] Alexandra y Konstantego [...] na zawiadowanie dóbr", 07.09. 1696 k. 97v
 • 520 a "Mowa marszałka poselskiego [St. Humieckiego?] przy złączeniu się izby poselskiey z senatem k. 98
 • 520 a "Respons p. marszałkowi poselskiemu Xciu [...] kardynała [Mich. Radziejowskiego] przy złączeniu się w senacie" k. 98v
 • 520 a "Propozycya Xcia JMci [Mich. Radziejowskiego] na konwokacyi" k. 98v-99
 • 520 a "Determinacya czasu elekcyi securitatis mieysca [...]" k. 99-100
 • 520 a "Votum [...] Jędrzeja Załuskiego?] biskupa płockiego lubo per exclusionem votor[um] pp senatorów niemiane przecież per partes różnemi okazyami dotknione w kilku głosach" k. 100-104
 • 520 a "Mowa ablegata moskiewskiego [...] do senatu podczas interregnum w konwokację k. 104
 • 520 a "Mowa p. marszałka [Stefana Humieckiego?] do pp posłów posłusznego ieszcze woyska koronnego" k. 104v-105
 • 520 a "Respons p. marszałka [St. Humieckiego] posłom woyskowym W. X. L. k. 105
 • 520 a "Respons Xcia kardynała [Mich. Radziejowskiego] posłom woyska W. X. Lit. w senacie dany d. 12 Septembris a 1696" k. 105
 • 520 a "Respons p. marszałka posłom woyska koron[neg]o k. 105
 • 520 a "Poseł Lit. posłowi koronnemu pewnemu zdrowia y lepszey polityki życzy" k. 105-106
 • 520 a "Mowa marszałka poselskiego [St. Humieckiego] po wyjściu z senatu w poselskiej Izbie miana" k. 106
 • 520 a "Tegoż [marszałka poselskiego Stefana Humieckiego] mowa witając pana marszałka w. k. [Stanisława Lubomirskiego] w izbie poselskiej miana" k. 106
 • 520 a "Na rozerwanie konwokacyi" k. 106v
 • 520 a "Pożegnanie izby senatorskiej którego iednak od rationes doyścia partykularney konfederacyi nie pozwoliły wymówić" k. 106v
 • 520 a "Litera electoris Bavariae [Maksymiliana II Emanuela] ad [...] cardinalem primatem [Mich. Radz. k. 106v
 • 520 a "Respons [...] cardinalis [...] ad electorem Bavariae k. 106v-107
 • 520 a "Praesens instructio ex corporis humani oeconomia epigraphe o wyiściu z senatu do izby poselskiey w konfederację" k. 107
 • 520 a "List pewny z Warszawy d. 27 Septembris A. 1696" k. 107
 • 520 a "Konfederacya generalna" k. 107v
 • 520 a "Mowa [...] Jana] Odrowąża Pieniążka wwdy sieradzkiego przy determinacyi extraordynaryiney konfederacyi d. 2 Octobris 1696" k. 107v-108v
 • 520 a "Lament wolności podczas konfederacyi" k. 108v-109
 • 520 a "Uniwersał Xcia [...] prymasa [Mich. Radziejowskiego]" 6. 10. 1696 k. 109
 • 520 a "Postcript Xcia [...] kardynała w responsie do [...] wojewody krakowskiego [Feliksa Potockiego k. 109v
 • 520 a "Supplika pokorna oyczyzny do krolowey [...] w delegliwościach jey" k. 110
 • 520 a "O samym zerwaniu konwokacyi. Listy z responsami, projekta z replikami y prywatne zdania z innemi transakcyami"
 • 520 a "Odkryta maszkara przyczyny zerwaney konwokacyi listem z Warszawy d. 4-ta Octobris pisanym 1696" k. 110-111v
 • 520 a "Prawda bez maszkary w responsie na list pod tytułem "Odkryta maszkara pisany" k. 111v-114
 • 520 a "Proiekt kto był okazyą zerwania konwokacyi y złożenia związku koronnego" k. 114-114v
 • 520 a "Sermo familiaris senatora z szlachcicem" k. 114v-116 "Proiectum ad comitida post ruptam Convocationem Varsaviae" k. 116
 • 520 a "List [Stanislawa Dębskiego] biskupa kujawskiego do Xcia ImCi kardynala prymasa [Mich. Radziejowskiego] d. 7 Octobris 1696 o przeprosinach królewicza Jakuba z królową k. 116v-117
 • 520 a "Respons Xcia JMci prymasa [Mich. Radziejowskiego] do [Stanisława Dębskiego] Xdza biskupa kujawskiego dany ratione tychże przeprosin" k. 117
 • 520 a "Respons posła pewnego do [...] Stanisława Dębskiego] biskupa kujawskiego ra[ti]one tychże przeprosin" k. 117v-118
 • 520 a "Przyjaciel przyjacielowi dziękuje za kommunikacyę listu do [Stanisława Dębskiego [...] biskupa kujawskiego od posła jakiegoś" k. 118-119v
 • 520 a "List Xcia [...] kardynała [Mich. Radziejowskiego] na seymiki rela[ti]onis do wwództw W. X. Litt. po zerwa[nej] con[wokacji]" k. 119v-120
 • 520 a "List Xcia ImCi kardynala [Mich. Radziejowskiego] do [...] przyiaciół dobrych w Koronie rela[tionis] post con[wokacjalne]" k. 120
 • 520 a "List [...] Aleksandra] Lipskiego kasztelana sieradzkiego na też seymiki relacyine" k. 120v
 • 520 a "List krolowey Jej Mci na seymiki relationis" k. 120v
 • 520 a "List [...] Mich. Radziejowskiego] kardynała do [...] Mikołaja Grudzieńskiego starosty gołubskiego" k. 120v
 • 520 a "List drukowany [Stanisława Dębskiego [...] biskupa kujawskiego na seymiki relationis d. 15 Octobris 1696" k. 121-122
 • 520 a "Respons z pewnego seymiku relationis po zerwaney konwokacyi na list Xiędza biskupa kujawskiego dany" XI. 1696 k. 122v-123v dwuwiersz wiersz notatka, że teraz powinien nastąpić "ex sequenti ordine" jej instrument, ale była wydrukowana w wielu egzempl.
 • 520 a "O różnych razem kandydatach [...] do tronu polskiego]" k. 178v-183v, 188v-189
 • 520 a "Strapiona Polska lamentuje na różnych razem candydatow cudzoziemskich że jej koronę gwałtem wydzierają [...]"
 • 520 a "List pewnego in materia competitorum do korony Polskiej ze Gdańska d. 30. Juli A. 1696" k. 180
 • 520 a "Szlachcic szlachcicowi zdrowia dobrego o różnych razem candydatach" k. 181
 • 520 a "Zdanie o kandydatach prawdziwie kochającego oyczyznę syna" k. 182v-183
 • 520 a "Króciusienko zebrane racye przez które dowodzi się, że ani Bawarczyk ani Xiąże de Conty nie mogą potiri voto suo w konkurrencyi na tron polski" k. 183-184v
 • 520 a "Lament strapioney oyczyzny po zerwaney konwokacyi interregni, o związkach woyska koronnego y W. X. L. o kandydatach nieszczęście swoie opłakuiących y utyskuiących" k. 184v-188v
 • 520 a "Mowa [...] posła francuskiego [Melchiora Polignac] którey lubo nie miał u Rzpltey dla zerwaney conwokacyi iednak tę per copies divulgavit" k. 189
 • 520 a "Responsem [...] mareschalci n[omi]ne equestris ordinis ad [...] legatum Galliae regis quod redditurus erat" k. 189v
 • 520 a "Litterae ablegati Gallici ad Respublicam Polonam" 26. 10. 1696 k. 189v-190
 • 520 a "Epistola [...] Stanislai] Dębski eppi Cujaviensi ad legatum Galliae regis" k. 190
 • 520 a "Responsum [...] legati [...]" k. 190-192
 • 520 a "Literae [...] Georgii Donhoff eppi Praemisliensis Cancellarii regni ad [...] legatum Gallicum" k. 192
 • 520 a "Responsum [...] legati Gallici [...] Georgio Donhoff k. 192 Winkler Marcin,
 • 520 a "Uwaga drukowana polityczna nad responsem [i copia responsu [...] posła francuskiego [...] Stanisławowi Dębskiemu] biskupowi kujawskiemu danym [...] Filadelpowi Arystogenes przy zdrowiu dobrym pomyślnych szczęśliwości". 1697 k. 193-200
 • 520 a "Refflexye polityczne na responsem [...] posła francuskiego obszernym na list [...] Stanisława Dębskiego] biskupa kujawskiego" k. 200-203
 • 520 a "Literae cuiusdam sub nomine [...] episcopi Cuiaviensi [St. Dębski] refutantes responsum [...] ablegati Gallici" k. 203-206
 • 520 a "Responsum [...] Stanislai] Dębski episcopi Vladislaviensis ad literas [...] legati Gallici" k. 206-207
 • 520 a "List sąsiada do sąsiada refutując respons [...] posła francuskiego dany [...] biskupowi kujawskiemu" k. 207v-209v
 • 520 a "Nobilis Poloni epistola ad [...] legatum Galliae refutans responsum eius datum [...] episcopo Vladislaviensis [...]" 1696 k. 209v-211v
 • 520 a "List z Koła woiewodztwa brzeskiego Kujawskiego do [...] prymasa [Michała Radziejowskiego] o relegacyę posła francuskiego z okazyi responsu danego [...] Stanislawowi Dębskiemu k. 211v-212
 • 520 a "Magni Zamoyscy manes exponunt [exprimunt?] Gallorum iura od inclytam Coronam Poloniae" k. 212
 • 520 a "List pewny do przestrogi Rzeczypospolitey bardzo potrzebny przeciw konkurrencji Xiążęcia de Conti" k. 212v-214
 • 520 a "Rationes pro non eligendo Galliae principe in regem Poloniae" k. 214-215
 • 520 a "List [...] opata de Polignac posła francuskiego w Polsce do [...] Chatoneusza [Chateauneuf Pierre Antoine de Castagner] margrabiego francuskiego Castagneres w Constantynopolu będącego przetłumaczony" 29.09. 1695 k. 215-216
 • 520 a "Przestroga na tenże list wzwyż przetłumaczony [...]" k. 216
 • 520 a "List [...] Grzegorza Antoniego Ogińskiego] chorążego WXL do tegoż [...] stryja consyliarza związku koronnego odesłany od [...] Łukasza] Chorodyńskiego k. 166
 • 520 a "List od tegoż [Grzegorza Antoniego Ogińskiego] do [...] marszałka związkowego koronnego [Bogusława Piotra Baranowskiego]" k. 166
 • 520 a "List od tegoż [Grzegorza Antoniego Ogińskiego] do [...] marszałka [Bogusława Piotra Baranowskiego] ratione posiłków dla woyska związkowego WXL" k. 166v
 • 520 a "Dyskurs [...] commissarzów Rzptey z [...] pany związkowemi koronnemi" k. 166v-167v
 • 520 a "Anagramma seu |epigramma [...] marszałkowi związkowemu" i "Respons na to od p. Baranowskiego" k. 167v-168
 • 520 a "List obudwu comissyi lwowskich do [...] sędziów kapturowych o niedoyściu traktatu [...]" k. 168
 • 520 a "List od obudwu comissyi lwowskich do [...] senatorów o tymże traktacie" k. 168
 • 520 a "List od tychże komissyi do [...] Michała Radziejowskiego] kardynala ratione tegoż niedoszłego traktatu" k. 168v-169
 • 520 a "Pobudka na pośpiech do Łowicza imco p. Baranowskiemu marszałkowi związkowemu d. 29 Marty 1696" k. 169
 • 520 a "Instrukcya posłom związkowym do [...] prymasa [Mich. Radziejowskiego [...] Andrzejowi z Zakliczyna Jordanowi, Adamowi Chociszewskiemu [...] 1697" k. 169
 • 520 a "Senatus consilium przedelekcyalne ratione rozwiązania Związku" 19.04. 1697 k. 169v-170v
 • 520 a "Respons senatus consilii na instrukcyę [...] posłom woyska skonfederowanego" 19.04. 1697 k. 170v-171
 • 520 a "Uniwersał [...] Mich. Radziejowskiego] kardynała do woiewodztw o znoszeniu związku koronnego in casu necessitatis" k. 171
 • 520 a "Traktat z woyskiem skonfederowanym koronnym o całą Rzptę umowiony w Samborze d. 30 Aprilis 1697" k. 171v-172v
 • 520 a "O związku woyska litewskiego i o niektórych tamecznych transakcyach" "Przysięga związku woyska W. X. Litewskiego" k. 173
 • 520 a "Universał [Grzegorza Antoniego] Ogińskiego marszałka związku do woiewodztw W. X. Litew. zapraszając do obrony. 17. 10. 1696 k. 173
 • 520 a "List tegoż marszałka [Grzegorza Antoniego Ogińskiego] do [...] Dominika] Radziwiłła kanclerza W. X. Litt. k. 173v
 • 520 a "List [...] Dominika] Radziwiłła kanclerza W. X. Litt. do tegoż [...] marszałka związku [Grzegorza Ant. Ogińskiego k. 173v
 • 520 a "List [Kazimierza] Sapiehy hetmana W. X. Lit. do województw ratione związku [...]" k. 173v
 • 520 a "List powtórny od tegoż [Kazimierza Sapiehy hetm. W. X. Litt.] do tychże woiewództw" k. 174
 • 520 a "List [...] Grzegorza Antoniego Ogińskiego] marszałka związkowego do [...] Karola] Radziwiłła podkanclerzego W. X. Litewskiego" k. 174
 • 520 a "List [...] Michała Dominika] Słuszki wdy płockiego [!] [winno być połockiego] do [Józefa Bogusława] Słuszki kasztelana wileńskiego h. p. Litew." k. 174-175
 • 520 a "Respons [Józefa Bogusława] Słuszki kasztelana wileńskiego do [Michała Dominika Słuszki] wojewody połockiego" k. 175
 • 520 a "List [...] Karola] Radziwiłła podkanclerzego litewskiego do pewnego d. 17. Novembris 1696" k. 175v
 • 520 a "Traktata i ugody z Związkiem Lit. assekuracya imci pana [Kazimierza Sapiehy] wojewody wileńskiego h. w. X. L. " k. 175v-176
 • 520 a "Assekuracya [...] związkowych dana [...] Kazimierzowi Sapiesze] wojewodzie wileńskiemu" k. 176
 • 520 a "Na rozwiązanie związku litewskiego a na zatwardziałość y nieużytość koronnego" k. 176
 • 520 a "Rationes pro parte [...] Dominika i Karola] Radziwiłłów kanclerza i podkanclerzego W. X. Litt. militantes in puncto iż książęta [...] są priores et pitiores legum futores Xiężny neyburskiej oraz dóbr wszystkich [...] administratores" k. 176v-177
 • 520 a "Punkta super materia excommunicatiorus lata[m] per [...] Constantinum] Brzostowski episcopum Vilnensem" k. 177
 • 520 a "Epigramma na rozwiązanie Związku Litewskiego" k. 177
 • 520 a "List [...] Kryszpina [Jędrzeja] wdy witebskiego do [...] xiędza Szaniawskiego" k. 177v
 • 520 a "List [...] xiędza Szaniawskiego do [...] Józefa Bogusława Słuszki] kasztelana wileńskiego" k. 177v
 • 520 a "Punkt ex instrumento komplanacyi [...] Jędrzeja Kryspina] woiewody witebskiego z [...] Sapiehami" k. 177v
 • 520 a "Punkt ugody [...] Kazimierza Sapiehy] wdy wileńskiego h. W. X. L. z [...] Andrzejem] Kryspinem wdą witebskim" k. 177v-178
 • 520 a "Mowa [...] posła wdztwa brzeskiego W. X. L. do [...] Michała Radziejowskiego] prymasa w Skierniewicach 30. Decembris 1696" k. 178
 • 520 a "Respons [...] prymasa [...]" k. 178 wiersz
 • 520 a "Konwikcya listu fałszu pod imieniem posła francuskiego [Melchiora de Polignac'a] wydanego tegoż listu" k. 216v-217v
 • 520 a "Propozycye [...] króla francuskiego [Ludwika XIV] do [...] Rzptey Polskiej na przyszłą elekcyę" k. 217v-218
 • 520 a "Censura candidatorium z narodu francuskiego Rzptey dla przestrogi potrzebne" k. 218v-219
 • 520 a "Kandydat Xiąże bawarski - o iego konkurrencyi zdanie" k. 219
 • 520 a "Zalecenie na thron polski Xcia [...] bawarskiego [Maksymiliana Emanuela] wydane" k. 219-221v
 • 520 a "Dyskurs ieżeli może bydz Xiąże bawarski elektem na królestwo polskie" k. 221v-223
 • 520 a "Kandydat Piasta. |Projekta o konkurrencyi Królewiczów [...] Jakuba, Aleksandra, Konstantego" k. 223-225, 227v-228v
 • 520 a "Litterae [...] Jacobi principis Poloniarum ad regem Hispaniae [Karol II Habsburg]" k. 224v
 • 520 a "Propositiones [...] królewicza Jakuba wydrukowane podczas elekcyi" k. 225v
 • 520 a "Propozycye cesarza [...] Leopolda I] za królewiczem [...] Jakubem] w mowie posła jego wyrażona" k. 225v-227
 • 520 a "Xiąże Neyburski kandydat. |Propozycya do [...] Rzeczypospolitey Polskiey od [...] elektora Heydelberskiego za [...] Xiążęciem [...] Neyburskim Karolem bratem swoim uczyniona" k. 229
 • 520 a "Literae [...] Caroli Neyburgici palatini Rheni ad [...] senatores Regni". 19.04. 1697 k. 229v-230
 • 520 a "Xiąże Odeschalki [Livio Odescalchi] kandydat. Propositiones illius ad [...] Pol. Remp. [...]" k. 230
 • 520 a "Propozycye do [...] Rzptey Polskiey Xiążęcia [...] Livii Odeschalka [...]" k. 230v-231
 • 520 a "Xiąże lotaryński kandydat. propositiones [...] a [...] Eleonora Polonia[e] regina vidue factae [...] Leopoldo Lotharingiae [...]" k. 231
 • 520 a "Xiąże de Baden kandydat. |Zdanie szlachcica drukowane [...] o tymże xiążęciu de Baden [...]" k. 231-232
 • 520 a "Xiąże Saski kandydat. Propozycye do Rzptey od nowego kandydata [...] Augusta elektora saskiego [...]" k. 232-233
 • 520 a "Han krymski kandydat. Kondycye od niego podane Rzptey" k. 233
 • 520 a "O przyszłej elekcyi. Różne przestrogi do uwagi o projektach [...]" k. 233v-234
 • 520 a "Zwierciadło na elekcyę wystawiane Krolestwa Polskiego pro casu abdicationis w którym Polszcze upatrywać potrzeba has necessitates candidatos comitantes" k. 234
 • 520 a "Templum pacis" k. 234v-236
 • 520 a "Consyderacye życzliwego syna oyczyzny" k. 236
 • 520 a "Votum senatorum in electione futura" k. 236v wiersze, anagrama nie dokończ. w j. łac. to samo co wyżej tylko po polsku i w całości o przyszłej elekcji
 • 520 a "Dyaryusz elekcyi w Warszawie 15 [16?] Mai 1697" k. 238v-258v "Respons [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] w Okopach dany imci X nuncyuszowi [...]" k. 258v-259
 • 520 a "Respons Xcia kardynała od senatu dany [...] posłowi cesarskiemu [...]" k. 259 Zapiski dot. sytuacji wewn. kraju po elekcji k. 259
 • 520 a "Respons podkomorzego teyże ziemi, który porozumiawszy się z innemi ziemianami na seymik relationis taki dał w głosie swoim temu posłowi" k. 261
 • 520 a "Relacya prawdziwa o seymie przeszłym na seymie relationis d. 17 Novembris A. 1732 [...]" k. 261v do 26.06. 1697
 • 530 d Mf 422
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a "Wiszn." - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego] d BK II, 270 w Działyński Tytus (1796-1861) w Wiszniewski Michał(1794-1865)
 • 581 a "List królowej [...] na seymiki relationis [...] - druk: Rogalski L., Dzieje Jana III Sobieskiego [...], Warszawa 1847 s. 430-431 a "Instrukcye z Koła rycerskiego [...] - druk: Szujski J. op. cit. T. 4 s. 160 a "Instrukcya woiewodztw poznańskiego y kaliskiego [...] - druk: Szujski J., Dzieje Polski, Kraków 1894 T. 4 s. 160 a "Konsyderacye dowodzące iż krolowa [...] iura advitalitia [...] - druk: Załuski op. cit. II s. 43-44 - łac. a "Rozmowa królowey [...] z królewiczem JMcią Jakubem [...] - druk: Walewski A., Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III, Kraków 1874 s. 29 a Gazety z różnych krajów głoszące funebralne elegia [...] s. p. [...] Janowi III - druk: zob. Nowak-Dłużewski J., Bibliografia op. cit. s. 74
 • 581 a 39. List [...] Lubomirskich [...] - druk: Załuski II, s. 41-42 - łac. a 35. List Aleksandra i Konstantego do kaszt. sandom. [...] - druk: Załuski II, s. 33 - łac. a 34. List królewiczów [...] do wdy sandom. [...] - druk: Załuski II, s. 32-33 - łac. a 33. List królewicza [...] Alexandra i Konstantego do bpa krak. [...] - druk: Załuski II, s. 32 - lac. a 32. List kardynala [Mich. Radz. ] do [Kaz. Sapiehy [...] - druk: Załuski II, s. 27 - w j. łac. a 31. List kard. [Mich. Radz. ] do [Stanisława] Jabłonowskiego [...] - druk: Załuski II s. 26-27 - w j. łac. a 29."Epitaphium [...] Joanii III" - druk: Nowak-Dłużewski J., Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej, Warszawa 1964 s. 75 a 19."Universał [...] prymasa kardynała [M. Radz. ] do województw [...]" - druk: Załuski II, s. 37-41; a 7. List królewiczów Aleksandra i Konstantego do kard. M. Radziejowskiego [...] - druk: Załuski A. Ch., Epistolarum [...] II, s. 31;
 • 581 a "List królowej [...] na seymiki relationis [...] - druk: Rogalski L., Dzieje Jana III Sobieskiego [...], Warszawa 1847 s. 430-431 a "Instrukcye z Koła rycerskiego [...] - druk: Szujski J. op. cit. T. 4 s. 160 a "Instrukcya woiewodztw poznańskiego y kaliskiego [...] - druk: Szujski J., Dzieje Polski, Kraków 1894 T. 4 s. 160 a "Konsyderacye dowodzące iż krolowa [...] iura advitalitia [...] - druk: Załuski op. cit. II s. 43-44 - łac. a "Rozmowa królowey [...] z królewiczem JMcią Jakubem [...] - druk: Walewski A., Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III, Kraków 1874 s. 29 a Gazety z różnych krajów głoszące funebralne elegia [...] s. p. [...] Janowi III - druk: zob. Nowak-Dłużewski J., Bibliografia op. cit. s. 74
 • 581 a "Confoeferacya Ziem pruskich d. 10 Januarii 1687 [...]" - druk: ||Walewski op. cit. T. 1 s. 269 a "Klątew na zmyślającego Głos z czyszcza [...]" - druk: ||Nowak-Dłużewski op. cit. s. 87 a "Głos króla Imci [Jana III z czyszcza do krolowey [...]" - druk: ||Nowak-Dłużewski op. cit. s. 87 a "Confoederacja ziem pruskich" - druk: ||Walewski op. cit. T. 1 s. 267-268
 • 581 a "Sermo familiaris [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 86 a "Uniwersał Xcia [...] prymasa [...]" - druk: Załuski op. cit. II, s. 141-143 - łac.; zob. też: Katalog rękopisów BUW, Warszawa 1963 T. 1 s. 115 a "Lament wolności [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 79 a "Praesens instructio ex corporis humani [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 84 a "Pożegnanie izby senatorskiej [...]" - druk: Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 162-163 a "Respons p. marszałka posłom woyska koronnego" - druk: Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 162 a "Respons p. marszałka [...] posłom woyskowym W. X. L." - druk: Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 162 a "Mowa p. marszałka [St. Humieckiego] posłom [...]" - druk: Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 161-162 a "Mowa ablegata moskiewskiego [...]" - druk: Walewski op. cit. T. 1 s. 59 a "Votum [...] Jędrzeja Załuskiego?] bpa płockiego [...]" - druk: Załuski A. Ch., Mowy na radach y seymach roznymi czasy miane, Kalisz 1702 s. 80-88 a "Propozycya Xcia JMci [M. Radziejowskiego] na konwokacyi" - druk: Walewski op. cit. T. 1 s. 55 a "Mowa marszałka poselskiego [...]" - druk: Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 161; Walewski op. cit. T. 1 s. 54 a "Dziękowanie [...] Chumienieckiego [...]" - druk: Ostrowski-Daneykowicz J., Swada polska [...] Lublin 1747 T. 1 s. 160-161
 • 581 a "Respons Xcia kardynała od senatu dany [...]" - druk: Mowy [...] kardynała Prymasa op. cit. a "Respons [...] kardynała [M. Radziejowskiego [...]" - druk: pt. Mowy [...] kardynała Prymasa Koronnego y W. X. L. miane in Campo Electorali 1697, B. m. r.
 • 581 a "Xiąże Saski kandydat [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 358-361; Podgórski op. cit. T. 2 s. 218-225; Rogalski op. cit. s. 492-496 a "Xiąże de Baden kandydat [...]" - druk: pt. Zdanie szlachica polskiego cudzych interessow wiadomego, B. m. r. [1697] a "Xiąże lotaryński kandydat [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 358; Walewski op. cit. T. 1 s. 328 a "Propozycye do [...] Rzptey Polskiey [...]" - druk: Podgórski op. cit. T. 2 s. 237-240; Przegląd Pozn. T. 20 s. 363-364; Walewski op. cit. s. 328-329 a "Xiąże Neyburski kandydat [...]" - druk: Podgórski op. cit. T. 2 s. 232-237; Załuski II op. cit. s. 356-358 - łac. a "Propositiones [...] królewicza Jakuba [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 353-354 łac.; Rogalski op. cit. s. 487-488 a "Kandydat Piasta [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 87, 88, 89, 85 a "Dyskurs ieżeli może bydz Xiąże bawarski [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 194 a "Kandydat Xiąże bawarski [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 49 a "Censura candidatorum z narodu francuskiego [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 334-336 a "Propozycye [...] króla francuskiego [Ludwika XIV [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 354-356 łac.; Rogalski op. cit. s. 488-492; Podgórski A., Pomniki do dziejow Polski wieku siedemnastego, Wrocław 1840 T. 2 s. 225-231 a "List [...] opata de Polignac [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 337 a "Rationes pro non eligendo Galliae [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 361-363 a "Magni Zamoyscy manes [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 91 - tam uwagi o autorstwie a "Responsum [...] legati [...]" - druk: Szujski, Dzieje Polski T. 4 s. 166; Załuski II op. cit. s. 151-156; Zabiegi posła [...]; Przegląd Pozn. T. 19, 1854 s. 405; Walewski op. cit. s. 132 a "Epistola [...] Stanislai] Dębski [...]" - druk: Przegląd Poznański T. 19, 1854 s. 404; Walewski op. cit. s. 131; Załuski II op. cit. s. 151 - Zabiegi posła francuskiego ks. Polignac po śmierci Jana III [...] a "List pewnego in materia competitorum [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 79 a "O różnych razem kandydatach [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 92, 96, 84, 83, 79, 80, 93
 • 581 a "Epigramma na rozwiązanie Związku Litewskiego" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 107 (?) a "Na rozwiązanie związku litewskiego [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 107 (?) a "Assekuracya [...] związkowych dana [...]" - druk: Rogalski op. cit. s. 454; Walewski op. cit. s. 247 a "Traktata i ugody z Związkiem Lit. [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 247 a "List [...] Michała Dominika] Słuszki wdy płockiego [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 166-168, łac.; Walewski op. cit. s. 238 a "Universał [Grzegorza Antoniego] Ogińskiego [...]" - druk: Rogalski op. cit. s. 432-432; Walewski op. cit. s. 238-239 a "Pobudka na pośpiech do Łowicza [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 105 a "List o tychże komissyi [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 234 a "Respons na to od p. Baranowskiego" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 104"List obudwu comissyi lwowskich [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 233 a "Anagramma seu epigramma [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 104 a "Instrukcya posłom związkowym [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 304-305 - łac.; Walewski I op. cit. s. 232-233; Rogalski op. cit. s. 471-472 a "Mowa druga [bpa płockiego Jędrzeja Załuskiego]" - druk: Załuski, Mowy na radach op. cit. s. 92-96; Załuski, Mowy w Samborze; Załuski II op. cit. s. 295-299 - łac.; Ostrowski-Daneykowicz op. cit. T. 1 s. 210-213 a "Mowa [...] biskupa płockiego [Jędrzeja] Załuskiego [...]" - druk: Załuski, Mowy na radach op. cit. s. 88-92; Załuski A. Ch., Mowy w Samborze pod czas traktatow z skonfederowanym woyskiem miane, b.m., b.d. [1697]; Załuski op. cit. II, s. 286-291 - łac. a "Uniwersał P[iotra] Baranowskiego do chorągwi [...]" - druk: Walewski op. cit. I, s. 228 a "Hymnus confoederatorum [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 106"Supplex patria [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 106 a "Hymnus patriae ad confoederatos" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 106 a "List [Piotra Bogusława] marszałka woyska skonfederowanego [...]" i "Respons" - druk: Rogalski op. cit. s. 450-451 a "Reskrypt na instrukcyę [...] posłów woyska [...]" - druk: Rogalski op. cit. s. 450-451 a "Instrukcya [...] posłom związku koronnego [...]" - druk: Rogalski op. cit. s. 449-450 a "Manifest [...] commissarzów od Rzeczypospolitey [...]" - druk: Rogalski op. cit. s. 435-44; Walewski op. cit. I, s. 217-218 a "Uniwersał [...] Piotra Bogusława] Baranowskiego [...]" - druk: Załuski op. cit. II, 101 - łac. a "Punkta przy których confederacye woysk [...]" - druk: Walewski op. cit. I, 63 a "Punkta na których stanęła Związku koronnego" - druk: Załuski op. cit II, 99-101 - łac.
 • 581 a "Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego." T. I, s. 115 a Ostrowski-Daneykowicz "Swada polska" 1747 T. I, s. 160-161.
 • 581 a Załuski A. Ch."Mowy na radach y seymach roznymi czasy miane." 1702 s. 80-88. a Walewski T. I, s. 54-55 a Rogalski L. "Dzieje Jana III Sobieskiego." 1847 a J. Szujski "Dzieje Polski." 1894 T. IV, s. 160. a Walewski A. "Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III." 1874 a Załuski II 26-27, 32, 33, 41-42. a Nowak-Dłużewski"Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej." 1964 s. 75.
 • 581 a "Respons Xcia kardynała od senatu dany [...]" - druk: Mowy [...] kardynała Prymasa op. cit. a "Respons [...] kardynała [M. Radziejowskiego [...]" - druk: pt. Mowy [...] kardynała Prymasa Koronnego y W. X. L. miane in Campo Electorali 1697, B. m. r.
 • 581 a "Xiąże Saski kandydat [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 358-361; Podgórski op. cit. T. 2 s. 218-225; Rogalski op. cit. s. 492-496 a "Xiąże de Baden kandydat [...]" - druk: pt. Zdanie szlachica polskiego cudzych interessow wiadomego, B. m. r. [1697] a "Xiąże lotaryński kandydat [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 358; Walewski op. cit. T. 1 s. 328 a "Propozycye do [...] Rzptey Polskiey [...]" - druk: Podgórski op. cit. T. 2 s. 237-240; Przegląd Pozn. T. 20 s. 363-364; Walewski op. cit. s. 328-329 a "Xiąże Neyburski kandydat [...]" - druk: Podgórski op. cit. T. 2 s. 232-237; Załuski II op. cit. s. 356-358 - łac. a "Propositiones [...] królewicza Jakuba [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 353-354 łac.; Rogalski op. cit. s. 487-488 a "Kandydat Piasta [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 87, 88, 89, 85 a "Dyskurs ieżeli może bydz Xiąże bawarski [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 194 a "Kandydat Xiąże bawarski [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 49 a "Censura candidatorum z narodu francuskiego [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 334-336 a "Propozycye [...] króla francuskiego [Ludwika XIV [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 354-356 łac.; Rogalski op. cit. s. 488-492; Podgórski A., Pomniki do dziejow Polski wieku siedemnastego, Wrocław 1840 T. 2 s. 225-231 a "List [...] opata de Polignac [...]" - druk: Walewski op. cit. s. 337 a "Rationes pro non eligendo Galliae [...]" - druk: Załuski II op. cit. s. 361-363 a "Magni Zamoyscy manes [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 91 - tam uwagi o autorstwie a "Responsum [...] legati [...]" - druk: Szujski, Dzieje Polski T. 4 s. 166; Załuski II op. cit. s. 151-156; Zabiegi posła [...]; Przegląd Pozn. T. 19, 1854 s. 405; Walewski op. cit. s. 132 a "Epistola [...] Stanislai] Dębski [...]" - druk: Przegląd Poznański T. 19, 1854 s. 404; Walewski op. cit. s. 131; Załuski II op. cit. s. 151 - Zabiegi posła francuskiego ks. Polignac po śmierci Jana III [...] a "List pewnego in materia competitorum [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 79 a "O różnych razem kandydatach [...]" - druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 92, 96, 84, 83, 79, 80, 93
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1696 Warszawa konwokacyjny
 • 610
   2
  .
  a Sejm 1696 Warszawa konwokacyjny
 • 650
   .
   9
  a Elekcja y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Bezkrólewie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Poezja okolicznościowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy sejmowe y 17 w.
 • 700
   0
   2
  a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700
   1
   2
  a Baranowski Piotr Bogusław c marszałek konfederacji wojskowej
 • 700
   1
   2
  a Bidziński Stefan c wda sandomierski d (ca 1630-1704)
 • 700
   1
   2
  a Chociszewski Adam c poseł związkowy
 • 700
   0
   2
  a Chrystian b II c (król Danii, Norwegii i Szwecji ; d 1481-1559)
 • 700
   1
   2
  a Dąmbski Stanisław Kazimierz c bp chełmski płocki kujawski d (ca 1638-1700)
 • 700
   1
   2
  a Denhoff Jerzy Albrecht c kanclerz w. kor. bp krakowski d (1640-1702)
 • 700
   0
   2
  a Ernest August c elektor hanowerski d (1629-1698)
 • 700
   0
   2
  a Fryderyk b I c (król Prus ; d 1657-1713)
 • 700
   0
   2
  a Fryderyk Kazimierz c (książę kurlandzki ; d 1650-1698)
 • 700
   1
   2
  a Jabłonowski Stanisław Jan c klan krak. hetman w. kor. d (1634-1702)
 • 700
   0
   2
  a Jakub b II c (król Anglii ; d 1633-1701)
 • 700
   0
   2
  a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700
   0
   2
  a Jan Wilhelm c elektor neoburgundzki
 • 700
   1
   2
  a Jordan Andrzej z Zakliczyna c poseł związkowy
 • 700
   0
   2
  a Józef b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1678-1711)
 • 700
   0
   2
  a Karol b II c (król Hiszpanii ; d 1661-1700)
 • 700
   0
   2
  a Karol b XI c (król Szwecji ; d 1655-1697)
 • 700
   1
   2
  a Kryszpin-Kirszensztein Andrzej Kazimierz c wda witebski d (?-1704)
 • 700
   0
   2
  a Leopold b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1640-1705)
 • 700
   1
   2
  a Lipski Feliks Aleksander c wda kaliski klan d (?-1702)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Hieronim Augustyn c klan krakowski hetman w. kor. d ca 1647-1706
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Stanisław Herakliusz c marszałek w. kor. pisarz d (ca 1642-1702)
 • 700
   0
   2
  a Ludwik b XIV c (król Francji ; d 1638-1715)
 • 700
   0
   2
  a Maksymilian b II Emanuel c (elektor bawarski ; d 1662-1726)
 • 700
   1
  2
  a Małachowski Jan c bp krakowski podkanclerzy kor. d (1623-1699)
 • 700
   1
   2
  a Małachowski Stanisław c wda kaliski poznański d (1659-1699)
 • 700
   0
   2
  a Maria Kazimiera c (królowa Polski ; d 1641-1716)
 • 700
   1
   2
  a Ogiński Grzegorz (Hrehory) Antoni c sta żmudzki hetman polny lit. (?-1709)
 • 700
   1
  2
  a Pieniążek Jan Chryzostom c wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700
   1
   2
  a Potocki Feliks (Szczęsny) Kazimierz c wda krakowski hetman w. kor. d (?-1702)
 • 700
   1
   2
  a Potocki Stefan Aleksander c strażnik kor. wda bełski d (?-1726)
 • 700
   1
   2
  a Przyjemski Piotr c klan kaliski
 • 700
   1
   2
  a Radziejowski Michał c kard. prymas d (1641-1705)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Dominik Mikołaj c kanclerz w. lit. d (1643-1697)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Karol Stanisław c kanclerz w. lit. d (1669-1719)
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Kazimierz Jan Paweł c hetman w. lit. d (ca 1642-1720)
 • 700
   1
   2
  a Słuszka Dominik Michał c wda połocki d (1655-1713)
 • 700
   1
   2
  a Słuszka Józef Bogusław c klan wileński hetman polny lit. d (1652-1701)
 • 700
   1
   2
  a Sobieski Jakub Ludwik c królewicz polski d (1667-1737)
 • 700
   1
  2
  a Warszycki Michał c wda sandomierski d (?-1697)
 • 700
   0
   2
  a Wiktor Amadeusz b II c (król Sardynii ; d 1666-1732)
 • 700
  1
   2
  a Załuski Andrzej Chryzostom c bp kanclerz w. kor. d (ca 1650-1711)
 • 700
   1
   2
  a Żychliński Piotr c podkomorzy kaliski d (?-1697)
 • 740 a List M. Radziejowskiego kardynala na seymiki do woiewodztw, ziem y powiatów koron. y W. X. Lit. przedkonwokacyalne 1696
 • 740 a Literae cardinalis primatis Mich. Radziejowskiego ad conventum generalem Margieburgiosem et terrarum Prussiae 1696
 • 740 a List królowej na sejmiki przedkonwokacjalne do województw, ziem i powiatów 1696
 • 740 a List królewiczów na sejmiki przedkonwokacjalne do województw, ziem i powiatow 1696
 • 740 a List Stanislawa Jabłonowskiego kaszt. krak. na sejmiki przedkonwokacjalne
 • 740 a List Stanisława Hieronima Lubomirskiego marszałka i podskarbiego w. k. na sejmiki ratione depozytów
 • 740 a List wojew. wilen. Kaz. Sapiehy do kard. Michała Radziejowskiego 1696
 • 740 a Respons Michała Radziejowskiego kard. Kazimierzowi Sapieże wdzie wileńskiemu 1696
 • 740 a List Michała Radziejowskiego kard. do sochaczewskiego ratione sejmiku przedkonwokacjalnego
 • 740 a List kasztelana sendom. Stefana Bidzińskiego do królowej 1696
 • 740 a Przestroga życzliwa Rzptey na seymik naypierwszy interregni 1696
 • 740 a Seymików przedkonwokacyalnych lauda, konfederacye, partykularbe, instrukcye posłom, listy y inne transakcye aż do konwokacyi zachodzące y responsa
 • 740 a Konfederacye województw wielkopolskich poznańskiego y kaliskiego 1696
 • 740 a Instrukcya województw poznańskiego y kaliskiego posłom na konwokacye 29 Augusti 1696 złożoną w Warszawie
 • 740 a Konfederacye woiewództwa sandomirskiego z seymu przedkonwokacyalnego k. 68 Konfederacja województwa ruskiego
 • 740 a Konfederacya województwa lubelskiego
 • 740 a Konfederacja ziemi Czerskiej
 • 740 a Propozycya na generale woiewództwa mazowieckiego w Warszawie 22 Julii
 • 740 a Instrukcye z Koła rycerskiego z Ziemie Wysogrodzkiey do kardynala Mich. Radziejowskiego 1696
 • 740 a Laudum ziemi Sochaczewskiej z seymiku przedkonwokacyalnego VII. 1696
 • 740 a List wwództwa brzeskiego Litt. po zerwanym seymiku antekonwokacyalnym do kardynała M. Radziejowskiego z Brześcia 20 Julii A. 1696
 • 740 a Respons kardynała do tegoż wwództwa 1696
 • 740 a List Jana Przebendowskiego kasztelana chełmińskiego do kardynała Mich. Radziejowskiego d. 2 de Aug. 1696
 • 740 a Respons kardynała Mich. Radziejowskiego do Jana Przebendowskiego kaszt. chełm. dany d. 10. Aug. 1696
 • 740 a Literae magistratus Gedanensis ad cardinalem M. Radz. d. 31. Julii 1696
 • 740 a Responsum cardinalis ad Magistratum Gedanensem 1696
 • 740 a List Xcia bawarskiego Maksymiliana II Emanuela do królewicza Jakuba d. 13. Aug. 1696
 • 740 a List Kazimierza Sapiehy wwody wileńskiego k. W. X. L. do prymasa Mich. Radziejowskiego 16. Aug. 1696
 • 740 a List tegoż wwody wileńskiego Kazimierza Sapiehy do M. Radziejowskiego 1696
 • 740 a Uniwersał M. Radziejowskiego prymasa na powtórne seymiki przedkonwokacyalne do wwództw ziem 1696
 • 740 a Laudum tuitionis indigenatus pallatinatuum provinciae Prussiae d. 17 Augusti 1696
 • 740 a Laudum satisfactionis pro dominis internuntiis civitatum Maiorum Prussiae
 • 740 a Laudum securitatis consiliorum publicarum provinciae Prussiae terrarum 1696
 • 740 a Laudum remissionis ad iudicia interregni in causa violentiae
 • 740 a Litterae conventus generalis terrarum Prussiae ad cardinalem primates M. Radziejowski
 • 740 a List senatorów w Warszawie rezydujących do kardynała Mich. Radziejowskiego ratione przyjazdu królowej na konwokacye 1696
 • 740 a List Stanisława Lubomirskiego marszałka w. k. do kardynała ratione wyjazdu królowej na konwokacę
 • 740 a Akkurencya o śmierci Jana III y innych transakcyach d. 17 defuncti
 • 740 a Dyaryusz seymu Convocationis tempora interregni Ann Duo 1696 to die 29 Augusti
 • 740 a Na sejmiku antekomicjalnym w Środzie 1696
 • 740 a Działo się w Opatowie na seymiku convocationis 1696
 • 740 a Działo się w Wiśni 1696 dat. w Czersku 27.07.1696
 • 740 a List królowej na seymiki relationis do wwództw W. X. Litt. pisany
 • 740 a List królewicza Jakuba na seymiki relationis do wwództw
 • 740 a Supplika pokorna Oyczyzny do królowey w dolegliwościach
 • 740 a List przetłomaczony z francuskiego królowej Marii Kazimiery do pana krakowskiego kasztelana Stanisława Jabłonowskiego z Warszawy d. 1 Novembris 1696
 • 740 a Supplika od Prawdy do Królowej Jey Mci
 • 740 a List marsz. w. kor. Stanislawa Lubomirskiego do kard. Michała Radzieiowskiego oznajmiający o śmierci króla 1696
 • 740 a Respons Michała Radziejowskiego kard. Stanisławowi Lubomirskiemu marszałkowi w. kor. 1696
 • 740 a Ultimatum vale synom koronnym od Jana III
 • 740 a Relacya doktorów o exinteracye ciała Jana III 1696
 • 740 a Plenipotencya dana od królewicza Jakuba Stefanowi Potockiemu łowczemu koronnemu 1696
 • 740 a List Jakuba królewicza pol. do Stefana Potockiego łowczego kor. 1696
 • 740 a List Jakuba królewicza pol. do kard. Michała Radziejowskiego 1696.
 • 740 a Respons Michała Radziejowskiego kard. do Jakuba królewicza
 • 740 a List Aleksandra i Konstantego królewiczów do kard. M. Radziejowskiego 1696
 • 740 a Respons Michała Radziejowskiego kard. Aleksandrowi i Konstantemu królewiczom 1696
 • 740 a List Marii Kazimiery żałobny oraz o szawilskiej ekonomii do wdy wileńskiego Kazimierza Sapiehy
 • 740 a List Marii Kazimiery do podskarbiego W. X. L. Benedykta Sapiehy
 • 740 a List Marii Kazimiery do Stanisława Jabłonowskiego klana krak.
 • 740 a List królowej Marii Kazimiery do Stanisława Małachowskiego wdy kaliskiego
 • 740 a List królowej Marii Kazimiery do senatorów
 • 740 a Plenipotencja od królewiczów Aleksandra i Konstantego dla klana krak. Stanisława Jabłonowskiego
 • 740 a List Stanisława Jabłonowskiego klana krak. do prymasa Michała Radziejowskiego 1696
 • 740 a List Szczęsnego-Feliksa Potockiego wdy krak. do M. Radziejowskiego kard. 1696
 • 740 a List Michała Radziejowskiego kard. do Jana Małachowskiego bpa krakowskiego 1696
 • 740 a Propozycya kardynała Michała Radziejowskiego 1696 do naznaczenia seymików y konwokacye
 • 740 a Konkluzya sesus consilii przez kardynała Michała Radziejowskiego deklarowana
 • 740 a Universał Michała Radziejowskiego o śmierci Jana III donoszący, seymiki oraz y konwokacyę naznaczający 1696
 • 740 a List innotescencyonalny kardynała Michała Radziejowskiego do Trybunału koronnego o interregnum. 1696
 • 740 a List innotescencyonalny do W. X. Lit. Trybunału od prymasa Michała Radziejowskiego
 • 740 a Respons Trybunału koronnego do kardynala M. Radziejowskiego
 • 740 a Plenipotencya od królewicza Jakuba dana Stefanowi Potockiemu łowczemu koronnemu na objęcie dóbr Brodów 1696
 • 740 a List Jana Małachowskiego bpa krak. do M. Radziejowskiego kard. 1696
 • 740 a Ktoś od kogoś oznajmują coś z Warszawy 1696
 • 740 a Respons na ktosia od kogoś oznajmującego coś z Warszawy 1696
 • 740 a Kondolencye do królewiczów
 • 740 a Kondolencye królowej
 • 740 a Epitaphium Joanni III
 • 740 a List M. Radziejowskiego kard. do Feliksa Potockiego wdy krak. 1696
 • 740 a List M. Radziejowskiego kard. do Stanisława Jabłonowskiego klana krak. 1696
 • 740 a List M. Radziejowskiego do Kazimierza Sapiehy wdy wileńskiego
 • 740 a List królewiczów Aleksandra i Konstantego do bpa krakowskiego Jana Małachowskiego 1696
 • 740 a List królewiczów Aleksandra i Konstantego do wdy sandom. Michała Warszyckiego
 • 740 a List Aleksandra i Konstantego do kasztelana sandom. Stefana Biedzińskiego 1696
 • 740 a Literae innotescientiales primatis M. Radziejowskiego od ducem Curlandiae Fridericum Casimirum 1696
 • 740 a Uniwersał o śmierci Jana III od kardynała M. Radziejowskiego ad Ducatum Curlandiae
 • 740 a Literae innotescentiales Cardinalis Mich. Radziejowski ad Magistratum Majorum civitatum Prusiae 1696
 • 740 a List Lubomirskich Stanisława i Hieronima do Stanisława Jabłonowskiego kaszt. krak. 1696
 • 740 a Responsum ducis Curlandiae Friderici Casimiri ad innotescentionales litteras Cardinalis Mich. Radz. 1696
 • 740 a Listy Stefana Bidzińskiego klana sandom. do podskarbiego w. kor. Hieronima Lubomirskiego
 • 740 a List Kazimierza Sapiehy wdy wileńskiego M. Radziejowskiego kard. 1696
 • 740 a Respons M. Radziejowskiego kard. Kazimierzowi Sapieże 1696
 • 740 a List Stanisława Jabłonowskiego klana krak. do Feliksa - Szczęsnego? Potockiego wdy krak.
 • 740 a Ordynans Szczęsnego Potockiego wdy krak. do kommendanta Żółkiewskiego Łosia 1696
 • 740 a Listy Stanisława Jabłonowskiego klana krak. Szczęsnego Potockiego wdy krak. 1696
 • 740 a List Szczęsnego Potockiego wdy krak. do Stanisława Jabłonowskiego klana krak. 1696
 • 740 a Literae universales ad nobilitatem Curlandiae ab cardinali M. Radziejowskiego 1696
 • 740 a Ad Summum Pontificem
 • 740 a Ad cardinalem decanum
 • 740 a perill Joanni Bohum
 • 740 a Instructio Joanni Bohum
 • 740 a Ad Romanorum imperatorem Leopoldum
 • 740 a Ad regem Hungariae Josephum
 • 740 a Instructio Samueli Proshi equiti Meliten, ad Soferam caesaream Regiam
 • 740 a Ad regem Galiarum Ludwik XIV
 • 740 a Ad regem Angliae Jacobum II Vilhelmum
 • 740 a Ad regem Sveciae Carolum XI
 • 740 a Instructio Eveldi? - Edvaldi? Sackim ad Carolum Svecorum regem
 • 740 a Ad regem Daniae Christianum II
 • 740 a Ad regem Hispaniae Carolum
 • 740 a Ad regem Portugaliae Petrum
 • 740 a Ad regem Cypri ducem Sabaudiae Victor II Amadeo duci Sabaudiae
 • 740 a Ad reginam Eleonoram
 • 740 a Ad principem Venetiarum Sylvestrum Valerium
 • 740 a Ad Status Hollandiae
 • 740 a Ad magnum aquitum militensium magistrum ordini hierosolymitani
 • 740 a Ad electorem Coloniensem Clementem Josephum
 • 740 a Ad electorem Moguntinum archiepisc.
 • 740 a Ad electorem Trevirensem archiepisc. Philippum Christophorum
 • 740 a Ad electorem Bavariae princem Maximilianum
 • 740 a Instructio Christophori Towiański ad electorem Bavariae data
 • 740 a Ad electorem Neoburgicum Joannum Wilhelmum
 • 740 a Ad electorem Hannovergensem Ernestum Augustum
 • 740 a Ad electorem Brandenburgicum Fridericum I
 • 740 a Ad electorem Saxoniae Fridericum Augustum
 • 740 a Responsa extemorum principum ad literas innoscentiales cardinalis
 • 740 a Ab imperatore Romanorum Leopoldovi
 • 740 a A rege Hungariae Josepho
 • 740 a A rege Daniae Christiano V
 • 740 a A Eleonora regina Poloniae
 • 740 a Ab ordinibus foederati Belgi
 • 740 a Literae ab iisdem ordinibus frederati Belgii ad cardinalem Mich. Radziejowski ratione dissidentium in Polonia degentium
 • 740 a Responsum ab electore Moguntino
 • 740 a Ab electore Trevireusi Joanne Hugone
 • 740 a Ab electore Bavariae Maximilian II Emanuel
 • 740 a Ab electore Neoburgico Joanne Vilhelmo
 • 740 a A comite palatino Rheni Carolus Philippus
 • 740 a Ab electore Hannovergensi Ernesto Augusto
 • 740 a Ab electore Brandenburgico Fridericus
 • 740 a List Stanisława Jabłonowskiego kaszt. krak. do kard. Michała Radziejowskiego 1696
 • 740 a Gazety z różnych krajów głoszące funebralne elegia s. p. Janowi III
 • 740 a List królowej do papieża Innocentego XII
 • 740 a List królowej do ces. Leopolda
 • 740 a List królewiczów Jakuba, Alexandra y Konstantego do kardynała 1696
 • 740 a List król. Jakuba do ces. Leopolda I
 • 740 a List król. Jakuba, Alexandra y Konstantego do ces. Leopolda
 • 740 a Król. Jakub, Alexander i Konstanty do króla Hiszpanii Karola
 • 740 a Król. Jakub, Aleksander i Konstanty do króla rzymskiego
 • 740 a Król. Jakub, Aleksander i Konstanty do króla Szwecji Karola XI
 • 740 a Konsyderacye względem areszta na summy y depozyta żółkiewskie
 • 740 a Respons na konsyderacye czyli obietnice względem aresztu na depozyta żółkiewskie
 • 740 a Elogia seu inscriptiones in sacrophago erecto Viennae 1696 a Leopoldo I Romanorum imperatore Joannis III
 • 740 a Rozmowa królowey z królewiczem Jakubem a teraznieyszych rzeczach
 • 740 a Zdrowa reflexya nad paskwilem pod tytułem Rozmowa królowey z królewiczem Jakubem
 • 740 a Praetensionae królewicza Jakuba o które mere tylko iako o swoie nie wchodząc in diquisitionem praw y zapisów krolowey Jej Mci przymawia się
 • 740 a Konsyderacye dowodzące iż krolowa iura advitalitia przez króla zmarłego in aequalitate status będącego ad praesens praetendera nie może
 • 740 a Respons na konsyderacye respectu iurium uxorialium krolowey Jey Mci
 • 740 a Racye ad detrusionem racyi iuris advitalitiis ale królowey inficientium
 • 740 a Punkta pretensyi Rzeczypospolitey do s. p. Króla Jana Trzeciego
 • 740 a Rachunek krótki domu królewskiego z Rzptą y prywatnemi prebendentami
 • 740 a Reflexye na seymiki przedkonwokacyalne dla informacyi woiewodztwom
 • 740 a Punkta do reflexyi seymików y do obwarowania bardzo potrzebne
 • 740 a Replika na Punkta do reflexyi seymików
 • 740 a Proiekt confoederationis na seymiki przedkonwokacyalne wydany dla informacyi dla uformowania party kularnych konfederacyi
 • 740 a O związku woyska koronnego - |Listy z responsami, proiekta z replikami y inne transakcye do uspokoienia tandem y traktat
 • 740 a Początek y okazya Związku y skonfederowanego woyska koronnego
 • 740 a Punkta na których konjuracya stanęła Związku koronnego
 • 740 a Jurament woyska poslkiego w tę radę opisany
 • 740 a Jurament codzoziemskiego woyska
 • 740 a Punkta przy których confederacye woysk polskich opponuie się ufundowaniem w Kole Generalnym przed Kniaziem d. 2 Septembris 1696 posłom do Rzeczypospolitey
 • 740 a Komput panów konsyliarzów woyska związkowego
 • 740 a Rota przysięgi pp konsyliarzów związkowych
 • 740 a Rota przysięgi p. sędziemu woyska związkowego
 • 740 a Rota przysięgi pisarza związkowego
 • 740 a Rota przysięgi posłów związkow na konwolacyę
 • 740 a Artykuły woyska skonfederowanego 1696
 • 740 a Uniwersał Piotra Bogusława Baranowskiego marszałka związkowego d. 3 Septembris 1696 wydany
 • 740 a Manifest commissarzów od Rzeczypospolitey z konwokacyi do Związku ratione niedoyscia z nim traktatu d. 4 Novembris 1696
 • 740 a Manifest związku woyska koronnego y jego commissarzów do traktatu niedoszłego
 • 740 a Przestroga lubo li informacje do p. marszałka koła rycerskiego alias związkowego żołnierzom od X. Józefa Szumlańskiego władyki lwowskiego posłana
 • 740 a Instrukcya Andrzejowi Pietrowskiemu, Wojciechowi Gurowskiemu posłom związku koronnego do Michała Radziejowskiego prymasa 13. 11. 1696
 • 740 a Reskrypt na instrukcyę posłów woyska skonfederowanego dany od woiewództw wielkopolskich d. 10 Decembris do Srzody na seymik ex limitatione przypadający sprowadzonych
 • 740 a List Piotra Bogusława marszałka woyska skonfederowanego do Michała Radziejowskiego prymasa
 • 740 a Respons Michała Radziejowskiego Piotrowi Bogusławowi marszałkowi wojska skonfederowanego
 • 740 a List Stanisława? Lubomirskiego marszałka w. k. do Michała Radziejowskiego prymasa 1696
 • 740 a Respons Michała Radziejowskiego Stanisławowi Lubomirskiemu na ten list
 • 740 a Respons marszałka związkowego Piotra Bogumiła Baranowskiego do Jerzego Denhoffa bpa przemyskiego kanclerza w. k.
 • 740 a Respons z seymiku krakowskiego posłom związku koronnego
 • 740 a List jednego towarzysza związkowego do G. IV. konsyliarza tegoż związku reprezentuiąc ma skrupuły o Związku
 • 740 a Respons jednego consyliarza przy marszałku związkowym koronnym zostaiącego na list pewnego hultaia pisany z Samborza d. 29 Januarii 1696
 • 740 a Hymnus patriae ad condoeratos
 • 740 a Hymnus confoederatorum militum ad regem et Recuplicam desolatam
 • 740 a List z konferencyi u Michała Radziejowskiego prymasa do comissyi lwowskiey do. 20 Februarii 1697
 • 740 a Supplex patria ad confoederatos k. 153v Uniwersał Piotra Baranowskiego do chorągwi aby przybywali do koła rycerskiego na konferencyę 1697
 • 740 a Instrukcya do reassumpcyi traktatu
 • 740 a Mowa biskupa płockiego Jędrzeja Załuskiego podczas reassumpcyi traktatu z Związkiem w Samborze wydrukowanem d. 11 Marty 1697 miana
 • 740 a Mowa druga bpa płockiego Jędrzeja Załuskiego d. 13 Marty 1697 przy pożegnaniu po deklaracyey, że się związek nie rozwiąże
 • 740 a List Jędrzeja Załuskiego biskupa płockiego do Michała Radziejowskiego prymasa o niedoyściu traktatu z Związkiem w Samborze
 • 740 a Instrukcya posłom związkowym Adamowi Chociszewskiemu Andrzejowi Borkowskiemu do comissyi lwowskich wyprawionym d. 14 Marty 1697 w Samborze dana
 • 740 a List iednego theologa odpisuiącego na list do siebie dany od iednego z pp związkowych
 • 740 a Respons pruskiej prowincyi na generale grudziąckim d. 21 Marty dany na instrukcyę związku d. 30 Januarii posłom związkowym
 • 740 a List Łukasza Horodyńskiego do pewnego consyliarza woyska związkowego koronnego d. 29 Marty 1697
 • 740 a List Franciszki Ogińskiej chorążyny W. X. Lit. do starosty ostrogskiego
 • 740 a List Łukasza Horodyńskiego do pewnego consyliarza stryja swego
 • 740 a Seymików postkonwokacyalnych relacyjnych instrukcye, confoederacye, iuramenta, listy z responsami, projekta z replikami, senatus consilio
 • 740 a List seymiku wielkopolskiego do królewicza Jakuba in Novembri 1696
 • 740 a Instrukcya posłom woiewództwa lubelskiego do Stanislawa i Hieronima Lubomirskich marsz. y podsk. w. k.
 • 740 a List pewnego szlachcica Mathiasa Ogonowskiego do przyiaciela swego z pod Czerska o seymikach relacyinych
 • 740 a List woiewództw wielkopolskich z seymiku srzedzkiego do innych woiewództw
 • 740 a Copia listu kasztelana inowrocławskiego Franciszka Grzybowskiego do Michała Radziejowskiego kardynała d. 23 Novembris 1696
 • 740 a Mowa pana Szyszki stolnika bracławskiego deputata od izby poselskiej z prowincyi Litt. do Rad y Xcia prymasa Mich. Radziejowskiego przy oddaniu listów do kapturu Warszawskiego na Zamku d. 27 Novembris
 • 740 a Respons Stanisława Dębskiego biskupa kujawskiego do Mich. Radziejowskiego ratione summ złożonych przez królewicza Jakuba
 • 740 a Respons z seymiku wielkopolskiego do Stanisława Dębskiego biskupa kujawskiego po zerwanej konwokacyi
 • 740 a Excerpt z listu jednego wielkiego statysty pisanego po seymikach relationis po wszystkich woiewództwach Rzeczypospolitej
 • 740 a Confoederacja ziem pruskich
 • 740 a List woiewodztw wielkopolskich do wszystkich innych województw koronnych o związku woyska koronnego y innych niebezpieczeństw
 • 740 a Iuramentum z laudum seymiku srzedzkiego
 • 740 a List krolowej Marii Kazimiery do Michała Radziejowskiego prymasa o Związku litewskim d. 28 Decembris w Warszawie
 • 740 a Excerpt z listu pewnego z Warszawy pisanego d. 28 Decembris 1696
 • 740 a Głos króla Imci Jana III z czyszcza do krolowey przez Radeckiego d. 4 Januarii 1697
 • 740 a Respons krolowey na Głos z czyszczy 1697
 • 740 a Klątew na zmyślaiącego Głos z czyszczy 1697
 • 740 a List Michała Radziejowskiego kardynała do Jędrzeja Załuskiego biskupa płockiego ratione rozwiązania Związku koronnego
 • 740 a List Michała Radziejowskiego kardynała do Jędrzeja Załuskiego biskupa płockiego ratione obydwu commissyi
 • 740 a List generała wielkopolskiego Rafała Leszczyńskiego do Władysława Przyjemskiego kasztelana kaliskiego po francusku pisany 1697
 • 740 a Respons kasztelana kaliskiego 1697
 • 740 a Punkta z rawskiego seymiku d. 6 Januarii odprawionego 1697
 • 740 a Confederacya Ziem Pruskich d. 10 Januarii 1697 na generale umówiona
 • 740 a Copia karty Stanisława Dębskiego biskupa kujawskiego do Xiędza Bernicza nominate
 • 740 a Respons Bernicza księdza Stanisławowi Dębskiemu bpowi kujawskiemu
 • 740 a List królowej do różnych senatorów, urzędników poufałych przyjaciół na seymiki teraźniejsze d. 24 Jan. 1697 w Warsz.
 • 740 a List wojewody sieradzkiego Jana Pieniążka do Jerzego Denhoffa kanclerza w. k. biskupa przemyskiego de statu moderno interregno
 • 740 a Respons Jerzego Denhoffa kanclerza w. kor. do Jana Pieniążka wdy sieradzkiego
 • 740 a Juramentum albo przysięga wdztwa krakowskiego na seymiku
 • 740 a Instrukcya powiatu starodubowskiego
 • 740 a Confederacja wdztwa brzeskiego Litt.
 • 740 a List Piotra Zychlińskiego podkomorzego kaliskiego do Władysława Przyiemskiego kasztelana kaliskiego 1697
 • 740 a Respons Michała Radziejowskiego prymasa do Ziemi wyszogrodzkiej
 • 740 a Respons Michała Radziejowskiego prymasa do wdztwa lubelskiego d. 20 Marty 1697
 • 740 a List Michała Radziejowskiego do królowey ratione wyjazdu z Warszawy d. 20 Marty 1697?
 • 740 a Respons królowej 28? Marty 1696? 1697?
 • 740 a List Z Warszawy d. 28 Marty 1697-mo
 • 740 a List Gazy Gierey sołtana nie sejmowe do Stanisława Jabłonowskiego kasztelana krakowskiego
 • 740 a Postskrypt kasztelana krakowskiego St. Jabłonowskiego ręką własną do Rafała Leszczyńskiego woiewody łęczyckiego generała wielkopolskiego
 • 740 a Senatus consilii albo Rady walney puncta proposita o pośle tatarskim o związku koronnym od Xcia prymasa d. 13 Apr. 1696
 • 740 a Vota senatorum deliberativa super iis punctis senatus consilii d. 13 Aprilis 1697
 • 740 a Conclusio od Mich. Radziejowskiego kardynała senatus consilij punctorum promulgata d. 13 Aprilis 1697mo
 • 740 a Puncta laudi seymiku liwskiego d. 15 Aprilis odprawionego A. 1697
 • 740 a Z Poznania d. 19 Aprilis 1797 ! błędnie, 1697 o scyssyi
 • 740 a List Michała Radziejowskiego kardynala do starosty osieckiego 4 Mai 1697mo pisany
 • 740 a List pewnego do Michała Radziejowskiego kardynała o seymikach elekcyalnych
 • 740 a List Michala Radziejowskiego prymasa do Czarnkowskiego sejmik średzki? 1697
 • 740 a List Michała Radziejowskiego kardynała do Władysława Przyjemskiego kasztelana kaliskiego o seymiku przed elekcyą
 • 740 a Wyprawa szlachcica mazowieckiego na pospolite ruszenie do elekcyi nowego pana
 • 740 a Respons na wyprawę szlachcica mazowieckiego
 • 740 a Wiadomość o sejmikach
 • 740 a W samą zaś konwokacyę. |Vota senatorskie, listy y proiecta z responsami y inne zachodzące transakcye |Oddawanie laski p. marszałkowi nowemu Stefanowi Humieckiemu? przez pana Dąbrowskiego podkomorzego wileńskiego 1696
 • 740 a Dziękowanie Humieckiego stolnika podolskiego za laskę konferowaną
 • 740 a Respons kardynała M. Radziejowskiego na denuncyacyą z izby poselskiej deputowanym o obraniu marszałka
 • 740 a Plenipotencya krolewiczów Alexandra y Konstantego na zawiadowanie dóbr 1696
 • 740 a Mowa marszałka poselskiego St. Humieckiego? przy złączeniu się izby poselskiey z senatem
 • 740 a Respons p. marszałkowi poselskiemu Xciu kardynała M. Radziejowskiego przy złączeniu się w senacie
 • 740 a Propozycya M. Radziejowskiego na konwokacyi
 • 740 a Determinacya czasu elekcyi securitatis mieysca
 • 740 a Votum Jędrzeja Załuskiego? biskupa płockiego różnemi okazyami dotknione w kilku głosach
 • 740 a Mowa ablegata moskiewskiego do senatu podczas interregnum w konwokację
 • 740 a Mowa marszałka Stefana Humieckiego? do posłów posłusznego ieszcze woyska koronnego
 • 740 a Respons marszałka St. Humieckiego posłom woyskowym W. X. L.
 • 740 a Respons M. Radziejowskiego posłom woyska W. X. Lit. w senacie dany 1696
 • 740 a Respons marszałka posłom woyska koronnego
 • 740 a Poseł Lit. posłowi koronnemu pewnemu zdrowia y lepszey polityki życzy
 • 740 a Mowa marszałka poselskiego St. Humieckiego po wyjściu z senatu w poselskiej Izbie miana
 • 740 a Marszałka poselskiego Stefana Humieckiego mowa witając pana marszałka w. k. Stanisława Lubomirskiego w izbie poselskiej miana
 • 740 a Na rozerwanie konwokacyi
 • 740 a Pożegnanie izby senatorskiej którego iednak od rationes doyścia partykularney konfederacyi nie pozwoliły wymówić
 • 740 a Litera electoris Bavariae Maksymiliana II Emanuela ad cardinalem primatem M. Radziejowskiego
 • 740 a Respons cardinalis ad electorem Bavariae
 • 740 a Praesens instructio ex corporis humani oeconomia epigraphe o wyiściu z senatu do izby poselskiey w konfederację
 • 740 a List pewny z Warszawy d. 27 Septembris A. 1696
 • 740 a Konfederacya generalna
 • 740 a Mowa Jana Odrowąża Pieniążka wwdy sieradzkiego przy determinacyi extraordynaryiney konfederacyi d. 2 Octobris 1696
 • 740 a Lament wolności podczas konfederacyi
 • 740 a Uniwersał prymasa M. Radziejowskiego 1696
 • 740 a Postcript kardynała w responsie do wojewody krakowskiego Feliksa Potockiego
 • 740 a Supplika pokorna oyczyzny do krolowey w delegliwościach jey
 • 740 a O samym zerwaniu konwokacyi. Listy z responsami, projekta z replikami y prywatne zdania z innemi transakcyami |Odkryta maszkara przyczyny zerwaney konwokacyi listem z Warszawy d. 4-ta Octobris pisanym 1696
 • 740 a Prawda bez maszkary w responsie na list pod tytułem Odkryta maszkara pisany
 • 740 a Proiekt kto był okazyą zerwania konwokacyi y złożenia związku koronnego
 • 740 a Sermo familiaris senatora z szlachcicem
 • 740 a Proiectum ad comitida post ruptam Convocationem Varsaviae
 • 740 a List Stanislawa Dębskiego bpa kujawskiego do M. Radziejowskiego kard. 1696 |o przeprosinach królewicza Jakuba z królową
 • 740 a Respons M. Radziejowskiego kard. do Stanisława Dębskiego bpa kujawskiego
 • 740 a Respons posła pewnego do Stanisława Dębskiego biskupa kujawskiego ratione tychże przeprosin
 • 740 a Przyjaciel przyjacielowi dziękuje za kommunikacyę listu do Stanisława Dębskiego biskupa kujawskiego od posła jakiegoś
 • 740 a List kardynała M. Radziejowskiego na seymiki relationis do wwództw W. X. Litt. po zerwanej conwokacji
 • 740 a List M. Radziejowskiego do przyiaciół dobrych w Koronie relationis post conwokacjalne
 • 740 a List Aleksandra Lipskiego kasztelana sieradzkiego na też seymiki relacyine
 • 740 a List krolowey na seymiki relationis
 • 740 a List M. Radziejowskiego kardynała do Mikołaja Grudzieńskiego starosty gołubskiego
 • 740 a List drukowany Stanisława Dębskiego biskupa kujawskiego na seymiki relationis d. 15 Octobris 1696
 • 740 a Respons z pewnego seymiku relationis po zerwaney konwokacyi na list Xiędza biskupa kujawskiego dany 1696
 • 740 a O różnych razem kandydatach do tronu polskiego
 • 740 a Strapiona Polska lamentuje na różnych razem candydatow cudzoziemskich że jej koronę gwałtem wydzierają
 • 740 a List pewnego in materia competitorum do korony Polskiej 1696
 • 740 a Szlachcic szlachcicowi zdrowia dobrego o różnych razem candydatach
 • 740 a Zdanie o kandydatach prawdziwie kochającego oyczyznę syna
 • 740 a Króciusienko zebrane racye przez które dowodzi się, że ani Bawarczyk ani Xiąże de Conty nie mogą potiri voto suo w konkurrencyi na tron polski
 • 740 a Lament strapioney oyczyzny po zerwaney konwokacyi interregni o kandydatach nieszczęście swoie opłakuiących y utyskuiących
 • 740 a Mowa posła francuskiego Melchiora Polignac którey lubo nie miał u Rzpltey dla zerwaney conwokacyi iednak tę per copies divulgavit
 • 740 a Responsem mareschalci nomine equestris ordinis ad legatum Galliae regis quod redditurus erat
 • 740 a Litterae ablegati Gallici ad Respublicam Polonam 1696
 • 740 a Epistola Stanislai Dębski eppi Cujaviensi ad legatum Galliae regis
 • 740 a Responsum legati
 • 740 a Literae Georgii Donhoff eppi Praemisliensis Cancellarii regni ad legatum Gallicum
 • 740 a Responsum legati Gallici Georgio Donhoff
 • 740 a Refflexye polityczne na responsem posła francuskiego obszernym na list Stanisława Dębskiego biskupa kujawskiego
 • 740 a Literae cuiusdam sub nomine episcopi Cuiaviensi St. Dębski refutantes responsum ablegati Gallici
 • 740 a Responsum Stanislai Dębski episcopi Vladislaviensis ad literas legati Gallici
 • 740 a List sąsiada do sąsiada refutując respons posła francuskiego dany biskupowi kujawskiemu
 • 740 a Nobilis Poloni epistola ad legatum Galliae refutans responsum eius datum episcopo Vladislaviensis 1696
 • 740 a List z Koła woiewodztwa brzeskiego Kujawskiego do Michała Radziejowskiego o relegacyę posła francuskiego
 • 740 a Magni Zamoyscy manes exponunt exprimunt? Gallorum iura od inclytam Coronam Poloniae
 • 740 a List pewny do przestrogi Rzeczypospolitey bardzo potrzebny przeciw konkurrencji Xiążęcia de Conti
 • 740 a Rationes pro non eligendo Galliae principe in regem Poloniae
 • 740 a List opata de Polignac posła francuskiego w Polsce do Chatoneusza Chateauneuf Pierre Antoine de Castagner margrabiego francuskiego Castagneres w Constantynopolu będącego przetłumaczony 1695
 • 740 a Przestroga na tenże list wzwyż przetłumaczony
 • 740 a Interregnum Joannis III n 2
 • 740 a Dyaryusz seymu konwokacyinego 1696. n 2
 • 740 a Pisma ulotne z czasów bezkrólewia po Sobieskim. n 2
 • 740 a Dyaryusz elekcyi w Warszawie d. 15 16 mai 1697. n 2
 • 740 a List Grzegorza Antoniego Ogińskiego chorążego WXL do tegoż stryja consyliarza związku koronnego odesłany od Łukasza Chorodyńskiego
 • 740 a List od tegoż Grzegorza Antoniego Ogińskiego do marszałka związkowego koronnego Bogusława Piotra Baranowskiego
 • 740 a List od tegoż Grzegorza Antoniego Ogińskiego do marszałka Bogusława Piotra Baranowskiego ratione posiłków dla woyska związkowego WXL
 • 740 a Dyskurs commissarzów Rzptey z pany związkowemi koronnemi
 • 740 a Anagramma seu |epigramma marszałkowi związkowemu
 • 740 a Respons na to od p. Baranowskiego
 • 740 a List obudwu comissyi lwowskich do sędziów kapturowych o niedoyściu traktatu
 • 740 a List od obudwu comissyi lwowskich do senatorów o tymże traktacie
 • 740 a List od tychże komissyi do Michała Radziejowskiego kardynala ratione tegoż niedoszłego traktatu
 • 740 a Pobudka na pośpiech do Łowicza imco p. Baranowskiemu marszałkowi związkowemu d. 29 Marty 1696
 • 740 a Instrukcya posłom związkowym do prymasa Mich. Radziejowskiego Andrzejowi z Zakliczyna Jordanowi, Adamowi Chociszewskiemu 1697
 • 740 a Senatus consilium przedelekcyalne ratione rozwiązania Związku 1697
 • 740 a Respons senatus consilii na instrukcyę posłom woyska skonfederowanego 1697
 • 740 a Uniwersał M. Radziejowskiego kardynała do woiewodztw o znoszeniu związku koronnego in casu necessitatis
 • 740 a Traktat z woyskiem skonfederowanym koronnym o całą Rzptę umowiony w Samborze d. 30 Aprilis 1697
 • 740 a O związku woyska litewskiego i o niektórych tamecznych transakcyach
 • 740 a Przysięga związku woyska W. X. Litewskiego
 • 740 a Universał Grzegorza Antoniego Ogińskiego marszałka związku do woiewodztw W. X. Litew. zapraszając do obrony. 1696
 • 740 a List tegoż marszałka Grzegorza Antoniego Ogińskiego do Dominika Radziwiłła kanclerza W. X. Litt.
 • 740 a List Dominika Radziwiłła kanclerza W. X. Litt. do tegoż marszałka związku Grzegorza Ant. Ogińskiego
 • 740 a List Kazimierza Sapiehy hetmana W. X. Lit. do województw ratione związku
 • 740 a List powtórny od tegoż Kazimierza Sapiehy hetm. W. X. Litt. do tychże woiewództw
 • 740 a List Grzegorza Antoniego Ogińskiego marszałka związkowego do Karola Radziwiłła podkanclerzego W. X. Litewskiego
 • 740 a List Michała Dominika Słuszki wdy płockiego ! winno być połockiego do Józefa Bogusława Słuszki kasztelana wileńskiego h. p. Litew.
 • 740 a Respons Józefa Bogusława Słuszki kasztelana wileńskiego do Michała Dominika Słuszki wojewody połockiego
 • 740 a List Karola Radziwiłła podkanclerzego litewskiego do pewnego d. 17. Novembris 1696
 • 740 a Traktata i ugody z Związkiem Lit. assekuracya imci pana Kazimierza Sapiehy wojewody wileńskiego h. w. X. L.
 • 740 a Assekuracya związkowych dana Kazimierzowi Sapiesze wojewodzie wileńskiemu
 • 740 a Na rozwiązanie związku litewskiego a na zatwardziałość y nieużytość koronnego
 • 740 a Rationes pro parte Dominika i Karola Radziwiłłów kanclerza i podkanclerzego W. X. Litt. militantes in puncto iż książęta są priores et pitiores legum futores Xiężny neyburskiej oraz dóbr wszystkich administratores
 • 740 a Punkta super materia excommunicatiorus latam per Constantinum Brzostowski episcopum Vilnensem
 • 740 a Epigramma na rozwiązanie Związku Litewskiego
 • 740 a List Kryszpina Jędrzeja wdy witebskiego do xiędza Szaniawskiego
 • 740 a List Szaniawskiego xiędza do Józefa Bogusława Słuszki kasztelana wileńskiego
 • 740 a Punkt ex instrumento komplanacyi Jędrzeja Kryspina woiewody witebskiego z Sapiehami
 • 740 a Punkt ugody Kazimierza Sapiehy wdy wileńskiego h. W. X. L. z Andrzejem Kryspinem wdą witebskim
 • 740 a Mowa posła wdztwa brzeskiego W. X. L. do Michała Radziejowskiego prymasa w Skierniewicach 30. Decembris 1696
 • 740 a Respons prymasa
 • 740 a Konwikcya listu fałszu pod imieniem posła francuskiego Melchiora de Polignac'a wydanego tegoż listu
 • 740 a Propozycye króla francuskiego Ludwika XIV do Rzptey Polskiej na przyszłą elekcyę
 • 740 a Censura candidatorium z narodu francuskiego Rzptey dla przestrogi potrzebne
 • 740 a Kandydat Xiąże bawarski - o iego konkurrencyi zdanie
 • 740 a Zalecenie na thron polski Xcia bawarskiego Maksymiliana Emanuela wydane
 • 740 a Dyskurs ieżeli może bydz Xiąże bawarski elektem na królestwo polskie
 • 740 a Kandydat Piasta. |Projekta o konkurrencyi Królewiczów Jakuba, Aleksandra, Konstantego
 • 740 a Litterae Jacobi principis Poloniarum ad regem Hispaniae Karol II Habsburg
 • 740 a Propositiones królewicza Jakuba wydrukowane podczas elekcyi
 • 740 a Propozycye cesarza Leopolda I za królewiczem Jakubem w mowie posła jego wyrażona
 • 740 a Xiąże Neyburski kandydat. |Propozycya do Rzeczypospolitey Polskiey od elektora Heydelberskiego za Xiążęciem Neyburskim Karolem bratem swoim uczyniona
 • 740 a Literae Caroli Neyburgici palatini Rheni ad senatores Regni. 1697
 • 740 a Xiąże Odeschalki Livio Odescalchi kandydat. Propositiones illius ad Pol. Remp.
 • 740 a Propozycye do Rzptey Polskiey Xiążęcia Livii Odeschalka
 • 740 a Xiąże lotaryński kandydat. propositiones a Eleonora Poloniae regina vidue factae Leopoldo Lotharingiae
 • 740 a Xiąże de Baden kandydat. |Zdanie szlachcica drukowane o tymże xiążęciu de Baden
 • 740 a Xiąże Saski kandydat. Propozycye do Rzptey od nowego kandydata Augusta elektora saskiego
 • 740 a Han krymski kandydat. Kondycye od niego podane Rzptey
 • 740 a Respons podkomorzego teyże ziemi, który porozumiawszy się z innemi ziemianami na seymik relationis taki dał w głosie swoim temu posłowi
 • 740 a Relacya prawdziwa o seymie przeszłym na seymie relationis d. 17 Novembris A. 1732
 • 777 a Winkler Marcin profesor wymowy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego t "Uwaga drukowana polityczna nad responsem posła francuskiego Stanisławowi Dębskiemu biskupowi kujawskiemu danym 1697
 • 852 j BK 00398
 • 999 d 2017-09-12

Indexes