"Series zebranych manuskryptów przez [...] Antoniego z Miłkowic Borzysławskiego chorążego y wicestarosty trembowelskiego pułkownika Woysk J. K. Mci Rzeczypospolitey pisać zaczęta w roku 1760".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00459
 • Kopie: Mf 883
 • Autor: Borzysławski Antoni chorąży halicki konfederat barski
 • Tytuł: "Series zebranych manuskryptów przez [...] Antoniego z Miłkowic Borzysławskiego chorążego y wicestarosty trembowelskiego pułkownika Woysk J. K. Mci Rzeczypospolitey pisać zaczęta w roku 1760".
 • Miejsce i czas powstania: 1760-1763
 • Opis fizyczny: 94 k. 20x33 cm
 • Oprawa: półskórek, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Rkps zawiera listy i inne pisma dotyczące sejmików Ziemi Halickiej, mowy sejmowe, manifesty, pisma o charakterze publicystycznym i satyrycznym związane z programem reform z lat 1760-1763. "Uniwersał na Seym Walny Warszawski od [...] Augusta III krola polskiego w roku 1760 wydany". Warszawa 12 czerwca 1760 k. 2
  • "Credentiales posłowi JKMci to iest [...] Jastrzębskiemu do Ziemi Halickiey". Warszawa 11 Czerwca 1760 k. 2v-3
  • "Instrukcya JKMci temusz [...] Jastrzębskiemu dana na seymik przedseymowy poselski do halickiej ziemi". 1760 k. 3
  • Łubieński, Władysław prymas, "Kopije listu [... Władysława] Łubienskiego prymasa na seymik poselski halicki do urzędników [...]" 5 sierpnia 1760 k. 3v-4
  • Branicki, Jan Klemens, "Kopija listu [... Jana Klemensa] Branickiego hetmana w. k. podobnież do ziemi halickiej pisanego". 09.08. 1760 k. 4v-5v
  • Bieliński, Franciszek, "Kopija listu [... Franciszka] Bielinskiego marszałka w. k. do [...] ziemian halickich na seymiki halickie pisanego". Otwock 13 sierpnia 1760 k. 5v-7
  • Potocki, Józef, "Kopia listu [...] Jozefa Potockiego starosty lezańskiego [leżajskiego] do [...] [Antoniego] Borzysławskiego chorążego trembowelskiego de dia 11 Julij 1760 z Brodow pisanego" k. 7
  • Czartoryski, August Aleksander, "Kopia listu [...] [Augusta Aleksandra Czartoryskiego] wojewody ruskiego do tegoż [...] [Antoniego Borzysławskiego] pisany". Puławy 30 sierpnia 1760 k. 7v-8
  • Potocki, Franciszek Salezy, "Kopia listu [...] Franciszka Salezego Potockiego] w[ojewo]dy kijowskiego do tego ż [...] [Antoniego Borzysławskiego] chorążego pisany 26 augusti 1760 z Tartakowa" k. 8
  • Potocki, Franciszek Salezy, "Kopia listu od tegoż samego [...] w[ojewo]dy kijowskiego [Franciszka Salezego Potockiego] do tegoż [...] Antoniego Borzysławskiego] chorążego 2 7[septem]bris z Tartakowa pisany własną ręko" k. 8.
  • Borzysławski Antoni, "Respons od [...] [Antoniego] Borzysławskiego chorążego trębowolskiego do tegoż [...] w[ojewo]dy [Franciszka Salezego Potockiego] 22 7[septem]bris 1760 z Laszek" k. 8v
  • Leżeński,, "Manifest od [...] Leżenskiego posła podolskiego przeciwko Seymowi Walnemu Warszawskiemu w roku 1760 uczyniony [...]". Warszawa 8 pazdziernika 1760 k. 8v-9
  • "Series [...] deputatów w Seymie roku 1760" k. 9v-10 Borzysławski, Antoni, "Kopia listu [...] chorążego trembowelskiego do [...] Podhorskiego deputata z powiatu krzemienieckiego de data z Laszek 21 8[octo]bris 1760" k. 10 "Kopia manifestu [...] kanclerzow w Warszawie uczynionego". [Podp.:] Jan Małachowski kanclerz w. k., [Fryderyk] Michał Czartoryski kanclerz WXLitt. M[ichał] Wodzicki podkanclerzy koronny Warszawa 3 listopada 1760 k. 10-11
  • "Literatum Universalium ab [...] [Augusto Aleksandro] Czartoryski pro Comitiosis Succamerarialibus Haliciensis emanatt". Warszawa 26 grudnia 1760 k. 11 "Actum in Castro Haliciensi feria tertia in crastino festi Immaculata Conceptionis Beatissima Virginis Maria 1760". [Podp.:] Jan z Goleiowa Golejowski podstoli trembowel[ski] marszałek koła rycerskiego Ziemi Halickiej Jan Ludwik Dąbrowski podstoli płocki [...] assessor teyze [...] Ziemi [...] Maciey Przyłuski stolnik zerniechowski 9 grudnia 760 "Kopia manifestu [...] dygnitarzów krzemienieckiego powiatu o nieważność Seymikow z trzech uniwersałow dnia iednego maiących się agitować. Wypis z Xiąg grodzkich Krzemienieckich". [Podp.:] Franciszek Zagurski, Andrzej Przyłuski, Antoni Józef Malusi [i in.] 19 grudnia 1760 k. 12v-13
  • Potocki, Eustachy, "Kopia listu [...] [Eustachego] Potockiego g[enera]ła arthyleryi Woysk X[ięstwa] Lit[ewskiego] do [Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego pisana". 1760 k. 13.
  • Borzysławski Antoni, "Respons na tenże list [...] Borzysławskiego chorążego halickiego do [...] [Eustachego] Potockiego g[enerała] a[rtylerii] K[sięstwa] Lit[ewskiego]". 2 luty 1761 k. 13v.
  • Borzysławski Antoni, "Kopia listu do [...] Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. k. od [...] [Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego". 16 lutego 1761 z Niezborka k. 13v.
  • Borzysławski Antoni, "Kopia listu do [...] Regenta Woyskowego od [...] Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego". 16 lutego 1761 z Niezborka k. 14
  • Borzysławski Antoni, "Kopia listu do [...] starosty branskiego od [...] Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego". 16 lutego 1761 z Niezborka k. 14
  • "Kopia manifestu w grodzie Lwowskim Roku 1761 na zajutr[z] po nawroceniu S[wię]tego Pawła Apostoła przeciwko ziemstwu Krzemienieckiemu uczynionego". 26 stycznia? 30 czerwca? k. 14-15.
  • Małachowski Jan, "Kopia responsu [...] kanclerza koron[nego Jana Małachowskiego] do [...] podkanclerzego [Michała Wodzickiego] z Konskich 4ta Februarij 1761" k. 15
  • Karwowski, Stanisław, "Kopia manifestu [...] [Stanisława] Karwowskiego łowczego y posła ziemi bielski[ej] z wojewodztwa podlaskiego przyczynę przywiedziony od siebie Konstytucyi [przekreślone] w Izbie Poselskiey Konstytucyi Roku 1609 objasniaiący". Warszawa 2 Maja 1761 Roku k. 17v-18v
  • "Manifest [...] posłow na Seym Extraordynaryiny Warszawski Dnia 27 kwietnia roku 1761 zaczęty". [Podp.:] Jan Antoni Horain Podkomorzy, Dominik Alexandrowicz Pisarz Ziemski, Stanisław Lubomirski Strażnik W. K. 29 kwietnia 1761 k. 18v-22
  • Kossecki, Stefan, "Kopia manifestu [...] Stefana Kosseckiego starosty Morozowieckiego". Słonim 13 marca 1761 k. 22 "Pamięć na Seymiki" k. 23v-25
  • "Opisanie wewnętrzne monety nowey srebrney" k. 25
  • "Z Piotrkowa Kuryer Polski donosi o pewnym doysciu Trybunału Koronnego w ktorym omnes omnia vident lauda-biblia o czym wiersze A[nn]o 1761" k. 25v-26
  • "Questiones Certe de reductione moneta moderne" k. 26
  • "Desiderium equitis Poloni qui in calamitate prostratus juvendo Patria Labium Armis vult guerere sortem" k. 26v-27
  • "Deputaci na trybunał Koronny 1761 A[nn]o" k. 27
  • Mielęcki, Andrzej, "Kopia manifestu [...] Andrzeja Mielęckiego [kapitana] Szwadronu Konnego [...] Franciszka [Salezego] Potockiego wojewody kijowskiego przeciwko [...] Eustachemu, generałowi Woysk WXL y Franciszkowi woiewodzicowi poznańskiemu, Potockim względem jarmarku Tarnopolskiego in A[nno] 1761 uczynionego" k. 27v-29
  • "Kopia z memoryału podanego Sołtanowi przez [...] Rezyna Pruskiego do Porty Otomanskiey vigore ktorego traktat z pomienioną Portą a Krolem Pruskim offensive et defensive przeciwko Moskwie d secunda aprilis 1761 an[n]o w Konstantynopolu po długiey na dywanie uwadze stanął" k. 29v-30
  • Wojakow, "Kopia memoryału od [...] Wojakow ministra dworu rossyiskiego [...] krolowi Imci Augustowi Trzeciemu w Warszawie die 3 Novembris 1761 A[nn]o podanego" k. 30v
  • "Kopia listu pewnego senatora do [...] Radziwiłła koniuszego Wielkiego Xięstwa Litewskiego pisanego". 28 października 1761 k. 31 Łubieński, Władysław prymas, "Kopia listu [...] [Władysława] Łubieńskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Korony Polskiey y W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] pisanego do [...] króla Augusta III] z Skierniewicz 26 9[novem]bris 1761" k. 31v
  • Miaskowski, Wojciech, "Kopia listu [...] [Wojciecha Miaskowskiego] woiewody kaliskiego do [...] ministrow y senatorow ad latus Regium w roku 1761 będących" k. 32 Żebrowski,, "Kopia listu pisanego od pewnego przyjaciela [...] pana Żebrowskiego regimentarza Porty Podolskiey die 11 Februarij roku 1762" k. 32v-33
  • "Kopia listu do [...] podskarbiego pisanego". [Podp.:] Melchior Prawdzicki, Eustachy Rzetelnicki "Pokłon Izraelitow polskich do [...] podskarbiego w[ielkiego] koron[nego]". "Die 15 [Piętnasty] Maij 1762 w Lublinie na Trybunale pod czas agituiącey się sprawy wdowinskiey podane wiersze" k. 35v
  • "Kopia manifestu od [...] Kiernickiego i innych przeciwko [...] Roznowi uczynionego A. D. 1761" k. 35v-36
  • "Kopia remanifestu w tymze Grodzie Halickim uczynionego 1762" k. 36v-38
  • Potocki, Franciszek Salezy, "Kopia listu [...] Franciszka Salezego Potockiego w[ojewo]dy kijowskiego de data ejus 20 maj 1762 z Krystyampola do [...] [Antoniego] Borzysławskiego chorążego halickiego pisanego" k. 38
  • Borzysławski, Antoni, "Respons od [...] [Antoniego] Borzysławskiego chorążego halickiego temuż [...] Franciszkowi Salezemu Potockiemu] wojewodzie kijowskiemu na wyrazony list z Lublina die 26 maij 1762 A[nn]o dany" k. 38.
  • Potocki Piotr, "Kopia manifestu [...] Piotra Potockiego starosty śniatyńskiego w grodzie lubelskim Fra 4 ta pt Dm reminiscere datem [6 marca] A[nn]o D[omi]ni 1762 uczynionego" k. 38v "Przestrogi dane matki synowi z francuskiego przytłumaczone" k. 39-48
  • "Kopia listu Hana [...] Tatarskiego do [...] [Jana Klemensa Branickiego] wojewody krakowskiego hetmana wielkiego koronnego pisanego 12 Maj A[n]no 1762 przez umyslnego gonca ultimis Junij odebranego" k. 48v-49
  • "Copia diplomatis per [...] Carolum principem Regium Poloniarum [...] [Franciszka] Krasinska capitaneidae nes Corczynendo dati in nova civitate Korczyn [...] cantate 1762 per oblatam penuti". Warszawa 20 Marca 1760 k. 49
  • Intercyza zawarta między królewiczem polskim, księciem Kurlandii Karolem a Stanisławem Krasińskim ojcem Franciszki Krasińskiej. Warszawa dnia 20 marca 1760 k. 49v-50 "In oblatum [...] Małachowski cancellarij regni" k. 50
  • "Manifest po zerwanym Seymie Ordynaryinym Warszawskim 1767 uczyniony". [Podp.:] Wojciech Męciński, Ignacy Błędowski, Franciszek Dębinski [i in.] Warszawa 4 października 1767 k. 50v-52
  • Manifest drugiey strony uczyniony 1667 [poprawiono:] 1767". [Podp.:] Stanisław Lętowski, Fryderyk Jozef Moszyński, Adam Mniszek [i in.] Warszawa 8 pazdziernika 1767 k. 53-55
  • Szymakowski, "List [...] Szymakowskiego, ktory Seym zerwał do [...] Podoskiego z ziemie ciechanowskiey posłow" k. 55 Podoski, "Respons [...] Podoskiego" k. 55v
  • "Rzetelny diariusz od zaczęcia prawem naznaczonego Seymu w Warszawie w roku teraznieyszym 1762" k. 56-57v
  • Szymakowski, "Kopia manifestu [...] Szymakowskiego posła ziemi ciechanowskiey na Seym Ordynariyny Warszawski w roku 1762gim zaniesionego" k. 57v-58
  • "Series [...] deputatow ex anno 1762 do in annum 1763 tium w Piot[r]kowie zgodnie do juramentu przypuszczonych ex Collegio Seculari" k. 58v-59 Brühl, Alojzy Fryderyk Józef,
  • "Kopia manifestu [...] Bruchla [Alojzego Fryderyka Józefa Brühla] cześnika kor[onnego] w Grodzie Warszawskim uczynionego". 16 pazdz. 1762 k. 59
  • "Excerpt ex Laudo Publico wojewodztwa rawskiego 14 8[octo]bri w Bolimowie przez te w[ojewo]dztw rezolucyi szukania sposobu do obrony Oyczyzny y przyprowadzenia prawa do skutku o popisach" k. 59v-60
  • Łubieński Władysław, prymas, "Mowa [...] [Władysława Łubieńskiego] prymasa pod czas Senatus Consilium w Warszawie miana 25 8[octo]bris 1762" k. 60v-62
  • Rzewuski, Wacław, "Mowa [...] [Wacława] Rzewuskiego w[ojewo]dy krakowskiego hetmana polnego koron[nego] dziękuiąca za wojewodztwo krakowskie miana na Radzie Senatorskiey w Warszawie R[oku] P[ańskiego] 1762 25 Pazdziernika" k. 62v-63
  • Czartoryski, Fryderyk Michał, "Mowa [...] [Fryderyka Michała] Czartoryiskiego kanclerza W X Litewskiego na Senatus Consilium w Warszawie dnia 25 8[octo]bra 1762 zaczętym d. 30 ejusdem [miana]" k. 63v-67
  • Zamoyski, Jędrzej, "Mowa [...] [Jędrzeja] Zamoyskiego woiewody inowrocławskiego na Senatus Consilium miana 1762 roku" k. 67-69
  • Horodyński, Stefan, "Mowa [...] Stefana Horodynskiego miecznika kijowskiego pisarza grodzkiego lwowskiego dziękująca za pioro sobie konferowane od [...] [Eustachego] Potockiego generała artylleryi W. X. Litewskiego, lwowskiego generalnego starosty dnia 2 grudnia roku 1762 miana" k. 69v-70
  • Sapieha, Aleksander, "Mowa [...] Alexandra Sapiehy, połockiego w[ojewo]dy hetmana polnego litt[ewskiego] na Senatus Consilium miana 1762go Roku" k. 70v-72
  • "Expediatur in Apotheca Vapulantium idque sine a d[omi]no flagellante quoniam infirmitas prope ad desperationem". [Podp.:] Stepchanus medicinae doctor k. 72v-73
  • "Stan polski teraznieyszy z koniekturą pewnego szlachcica polskiego krotko opisany Anno 1762" k. 73-74
  • Sierakowski, Wacław, "Kopia listu [...] [Wacława] Sierakowskiego arcybiskupa lwow[skiego] d. 28 febr[uarii] 1763 a z Danaiowa do [...] [Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego pisanego" k. 74v
  • Borzysławski, Antoni, "Kopia listu [...] chorążego halickiego do [...] [Wacława Sierakowskiego] arcybiskupa lwowskiego d. 8 mar[tii] 1763 odpisanego" k. 75
  • "Enigma dla Polski" k. 75v
  • "Kopia listu woiewodztwa kaliskiego do [...] kasztelana krakowskiego 16 may 1763 a[nn]o pisanego" k. 75v-76
  • "Opisanie dziejów wilenskich w Wilnie a die 14 aprilis 1763 a[nn]o" k. 76v-80
  • "Monitor No I" k. 80v-81
  • "Monitor No II" k. 81-82
  • "Kopia listu krola IMci pruskiego do [...] kasztelana krakowskiego hetmana w[ielkiego] kor[onnego] 1 junij 1763 anno pisanego" k. 82
  • "Kopia prezenty [...] Jerzemu Waskiewiczowi aspirantowi do stanu duchownego na parafią Nizborecką daney w roku 1763 20 julii w Laszkach" k. 82v
  • "Monitor No III" k. 83 "Szlachcic dobrze zyczący Oyczyznie, a nie Konfederacyi perswaduie [...] Michałowi Czartoryiskiemu kanclerzowi WXLit. y całemu domowi Jego 11 junii 1763 a[nn]o" k. 83-86
  • "Kopia reflexyi zbawiennych przez prawdziwego syna Oyczyzny Polakom nieuważaiącym ostatniey zguby wiary y wolności podanych" k. 86-87
  • "Monitor Numero IV" k. 87v-88
  • Rzewuski, Wacław, "List Oyczyzny do Synow Koronnych o Konfederacyi". 3 sierpnia 1763 k. 88v-89
  • "Kopia listu od Jmci Pana T do Jmci Pana D 20 Aug[usti] 1763 Anno pisanego" k. 89v
  • "Kopia responsu na list pod imieniem Oyczyzny do Kochanych Synów o Konfederacyi pisanego 3 aug[usti] 1763 anno" k. 90
  • "List pewnego Senatora do [...] Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego 29 augusti 1763 a[nn]o" k. 90v-91
  • Sierakowski, Wacław Hieronim, "Mowa [...] Wacława Hieronima z Bogusławic Sierakowskiego arcybiskupa metropoliey Lwowskiey pod czas przysięgi [...] Eustachego Potockiego generała altileryi WXLit starosty lwowskiego miana 10 9[novem]bri Anno D[omi]ni 1762 w Zamku Lwowskim Niższym" k. 91v-92
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksandrowicz, Dominik pisarz Ziemski
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775)
  • Horain Jan Antoni podkomorzy
  • Jastrzębski poseł
  • Karol Krystian Wettyn (królewicz polski ; 1733-1796)
  • Krasińska Franciszka
  • Krasiński Stanisław ojciec Franciszki
  • Małachowski Jan kanclerz w. kor. (1698-1762)
  • Podhorski deputat pow. krzemienieckiego
  • Potocki Eustachy cześnik kor. sta lwowski (1720-1768)
  • Radziwiłł Udalryk Krzysztof koniuszy lit. (1712-1770)
  • Waśkiewicz Jerzy
  • Wodzicki Michał podkanclerzy kor. bp przemyski (1687-1764)
  • Sejm 1760 Warszawa
  • sejm 1761 Warszawa nadzwyczajny
  • Sejm ekstraordynaryjny warszawski 28.04.1761
  • Sejmik halicki 1762
  • Senatus Consilium 1762
  • Senatus Consilium 1767
  • Listy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Sejm 18 w.
  • Sejmiki 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie) 18 w.
  • Kijów (Ukraina) 18 w.
  • Lwów (Ukraina) 18 w.
  • Warszawa 18 w.
  • Wilno (Litwa) 18 w.
  • Żydzi 18 w.
  • Tatarzy
 • Uwagi: Rkps BK 459 stanowi całość z BK 462 k. 93-94 czyste
 • Katalogi: PSB II, 371

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 041 0 @ $a pol $a lat
 • 100 $a Borzysławski Antoni $c chorąży halicki konfederat barski
 • 245 $a "Series zebranych manuskryptów przez [...] Antoniego z Miłkowic Borzysławskiego chorążego y wicestarosty trembowelskiego pułkownika Woysk J. K. Mci Rzeczypospolitey pisać zaczęta w roku 1760".
 • 246 $a Series zebranych ciekawości 1760-63. $g z inw. rkpsów
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1760-1763
 • 300 $a 94 k. $c 20x33 cm
 • 340 $d Rkps $e półskórek, 19 w.
 • 400 $a Czartoryski Fryderyk Michał kanclerz w. lit. zob. Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit.
 • 400 $a Wojakow zob. Vojakov
 • 500 $a Rkps BK 459 stanowi całość z BK 462 $a k. 93-94 czyste
 • 510 $a PSB $c II, 371
 • 520 $a Rkps zawiera listy i inne pisma dotyczące sejmików Ziemi Halickiej, mowy sejmowe, manifesty, pisma o charakterze publicystycznym i satyrycznym związane z programem reform z lat 1760-1763. "Uniwersał na Seym Walny Warszawski od [...] Augusta III krola polskiego w roku 1760 wydany". Warszawa 12 czerwca 1760 k. 2
 • 520 $a "Credentiales posłowi JKMci to iest [...] Jastrzębskiemu do Ziemi Halickiey". Warszawa 11 Czerwca 1760 k. 2v-3
 • 520 $a "Instrukcya JKMci temusz [...] Jastrzębskiemu dana na seymik przedseymowy poselski do halickiej ziemi". 1760 k. 3
 • 520 $a Łubieński, Władysław prymas, "Kopije listu [... Władysława] Łubienskiego prymasa na seymik poselski halicki do urzędników [...]" 5 sierpnia 1760 k. 3v-4
 • 520 $a Branicki, Jan Klemens, "Kopija listu [... Jana Klemensa] Branickiego hetmana w. k. podobnież do ziemi halickiej pisanego". 09.08. 1760 k. 4v-5v
 • 520 $a Bieliński, Franciszek, "Kopija listu [... Franciszka] Bielinskiego marszałka w. k. do [...] ziemian halickich na seymiki halickie pisanego". Otwock 13 sierpnia 1760 k. 5v-7
 • 520 $a Potocki, Józef, "Kopia listu [...] Jozefa Potockiego starosty lezańskiego [leżajskiego] do [...] [Antoniego] Borzysławskiego chorążego trembowelskiego de dia 11 Julij 1760 z Brodow pisanego" k. 7
 • 520 $a Czartoryski, August Aleksander, "Kopia listu [...] [Augusta Aleksandra Czartoryskiego] wojewody ruskiego do tegoż [...] [Antoniego Borzysławskiego] pisany". Puławy 30 sierpnia 1760 k. 7v-8
 • 520 $a Potocki, Franciszek Salezy, "Kopia listu [...] Franciszka Salezego Potockiego] w[ojewo]dy kijowskiego do tego ż [...] [Antoniego Borzysławskiego] chorążego pisany 26 augusti 1760 z Tartakowa" k. 8
 • 520 $a Potocki, Franciszek Salezy, "Kopia listu od tegoż samego [...] w[ojewo]dy kijowskiego [Franciszka Salezego Potockiego] do tegoż [...] Antoniego Borzysławskiego] chorążego 2 7[septem]bris z Tartakowa pisany własną ręko" k. 8.
 • 520 $a Borzysławski Antoni, "Respons od [...] [Antoniego] Borzysławskiego chorążego trębowolskiego do tegoż [...] w[ojewo]dy [Franciszka Salezego Potockiego] 22 7[septem]bris 1760 z Laszek" k. 8v
 • 520 $a Leżeński,, "Manifest od [...] Leżenskiego posła podolskiego przeciwko Seymowi Walnemu Warszawskiemu w roku 1760 uczyniony [...]". Warszawa 8 pazdziernika 1760 k. 8v-9
 • 520 $a "Series [...] deputatów w Seymie roku 1760" k. 9v-10 Borzysławski, Antoni, "Kopia listu [...] chorążego trembowelskiego do [...] Podhorskiego deputata z powiatu krzemienieckiego de data z Laszek 21 8[octo]bris 1760" k. 10 "Kopia manifestu [...] kanclerzow w Warszawie uczynionego". [Podp.:] Jan Małachowski kanclerz w. k., [Fryderyk] Michał Czartoryski kanclerz WXLitt. M[ichał] Wodzicki podkanclerzy koronny Warszawa 3 listopada 1760 k. 10-11
 • 520 $a "Literatum Universalium ab [...] [Augusto Aleksandro] Czartoryski pro Comitiosis Succamerarialibus Haliciensis emanatt". Warszawa 26 grudnia 1760 k. 11 "Actum in Castro Haliciensi feria tertia in crastino festi Immaculata Conceptionis Beatissima Virginis Maria 1760". [Podp.:] Jan z Goleiowa Golejowski podstoli trembowel[ski] marszałek koła rycerskiego Ziemi Halickiej Jan Ludwik Dąbrowski podstoli płocki [...] assessor teyze [...] Ziemi [...] Maciey Przyłuski stolnik zerniechowski 9 grudnia 760 "Kopia manifestu [...] dygnitarzów krzemienieckiego powiatu o nieważność Seymikow z trzech uniwersałow dnia iednego maiących się agitować. Wypis z Xiąg grodzkich Krzemienieckich". [Podp.:] Franciszek Zagurski, Andrzej Przyłuski, Antoni Józef Malusi [i in.] 19 grudnia 1760 k. 12v-13
 • 520 $a Potocki, Eustachy, "Kopia listu [...] [Eustachego] Potockiego g[enera]ła arthyleryi Woysk X[ięstwa] Lit[ewskiego] do [Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego pisana". 1760 k. 13.
 • 520 $a Borzysławski Antoni, "Respons na tenże list [...] Borzysławskiego chorążego halickiego do [...] [Eustachego] Potockiego g[enerała] a[rtylerii] K[sięstwa] Lit[ewskiego]". 2 luty 1761 k. 13v.
 • 520 $a Borzysławski Antoni, "Kopia listu do [...] Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. k. od [...] [Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego". 16 lutego 1761 z Niezborka k. 13v.
 • 520 $a Borzysławski Antoni, "Kopia listu do [...] Regenta Woyskowego od [...] Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego". 16 lutego 1761 z Niezborka k. 14
 • 520 $a Borzysławski Antoni, "Kopia listu do [...] starosty branskiego od [...] Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego". 16 lutego 1761 z Niezborka k. 14
 • 520 $a "Kopia manifestu w grodzie Lwowskim Roku 1761 na zajutr[z] po nawroceniu S[wię]tego Pawła Apostoła przeciwko ziemstwu Krzemienieckiemu uczynionego". 26 stycznia? 30 czerwca? k. 14-15.
 • 520 $a Małachowski Jan, "Kopia responsu [...] kanclerza koron[nego Jana Małachowskiego] do [...] podkanclerzego [Michała Wodzickiego] z Konskich 4ta Februarij 1761" k. 15
 • 520 $a Karwowski, Stanisław, "Kopia manifestu [...] [Stanisława] Karwowskiego łowczego y posła ziemi bielski[ej] z wojewodztwa podlaskiego przyczynę przywiedziony od siebie Konstytucyi [przekreślone] w Izbie Poselskiey Konstytucyi Roku 1609 objasniaiący". Warszawa 2 Maja 1761 Roku k. 17v-18v
 • 520 $a "Manifest [...] posłow na Seym Extraordynaryiny Warszawski Dnia 27 kwietnia roku 1761 zaczęty". [Podp.:] Jan Antoni Horain Podkomorzy, Dominik Alexandrowicz Pisarz Ziemski, Stanisław Lubomirski Strażnik W. K. 29 kwietnia 1761 k. 18v-22
 • 520 $a Kossecki, Stefan, "Kopia manifestu [...] Stefana Kosseckiego starosty Morozowieckiego". Słonim 13 marca 1761 k. 22 "Pamięć na Seymiki" k. 23v-25
 • 520 $a "Opisanie wewnętrzne monety nowey srebrney" k. 25
 • 520 $a "Z Piotrkowa Kuryer Polski donosi o pewnym doysciu Trybunału Koronnego w ktorym omnes omnia vident lauda-biblia o czym wiersze A[nn]o 1761" k. 25v-26
 • 520 $a "Questiones Certe de reductione moneta moderne" k. 26
 • 520 $a "Desiderium equitis Poloni qui in calamitate prostratus juvendo Patria Labium Armis vult guerere sortem" k. 26v-27
 • 520 $a "Deputaci na trybunał Koronny 1761 A[nn]o" k. 27
 • 520 $a Mielęcki, Andrzej, "Kopia manifestu [...] Andrzeja Mielęckiego [kapitana] Szwadronu Konnego [...] Franciszka [Salezego] Potockiego wojewody kijowskiego przeciwko [...] Eustachemu, generałowi Woysk WXL y Franciszkowi woiewodzicowi poznańskiemu, Potockim względem jarmarku Tarnopolskiego in A[nno] 1761 uczynionego" k. 27v-29
 • 520 $a "Kopia z memoryału podanego Sołtanowi przez [...] Rezyna Pruskiego do Porty Otomanskiey vigore ktorego traktat z pomienioną Portą a Krolem Pruskim offensive et defensive przeciwko Moskwie d secunda aprilis 1761 an[n]o w Konstantynopolu po długiey na dywanie uwadze stanął" k. 29v-30
 • 520 $a Wojakow, "Kopia memoryału od [...] Wojakow ministra dworu rossyiskiego [...] krolowi Imci Augustowi Trzeciemu w Warszawie die 3 Novembris 1761 A[nn]o podanego" k. 30v
 • 520 $a "Kopia listu pewnego senatora do [...] Radziwiłła koniuszego Wielkiego Xięstwa Litewskiego pisanego". 28 października 1761 k. 31 Łubieński, Władysław prymas, "Kopia listu [...] [Władysława] Łubieńskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Korony Polskiey y W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] pisanego do [...] króla Augusta III] z Skierniewicz 26 9[novem]bris 1761" k. 31v
 • 520 $a Miaskowski, Wojciech, "Kopia listu [...] [Wojciecha Miaskowskiego] woiewody kaliskiego do [...] ministrow y senatorow ad latus Regium w roku 1761 będących" k. 32 Żebrowski,, "Kopia listu pisanego od pewnego przyjaciela [...] pana Żebrowskiego regimentarza Porty Podolskiey die 11 Februarij roku 1762" k. 32v-33
 • 520 $a "Kopia listu do [...] podskarbiego pisanego". [Podp.:] Melchior Prawdzicki, Eustachy Rzetelnicki "Pokłon Izraelitow polskich do [...] podskarbiego w[ielkiego] koron[nego]". "Die 15 [Piętnasty] Maij 1762 w Lublinie na Trybunale pod czas agituiącey się sprawy wdowinskiey podane wiersze" k. 35v
 • 520 $a "Kopia manifestu od [...] Kiernickiego i innych przeciwko [...] Roznowi uczynionego A. D. 1761" k. 35v-36
 • 520 $a "Kopia remanifestu w tymze Grodzie Halickim uczynionego 1762" k. 36v-38
 • 520 $a Potocki, Franciszek Salezy, "Kopia listu [...] Franciszka Salezego Potockiego w[ojewo]dy kijowskiego de data ejus 20 maj 1762 z Krystyampola do [...] [Antoniego] Borzysławskiego chorążego halickiego pisanego" k. 38
 • 520 $a Borzysławski, Antoni, "Respons od [...] [Antoniego] Borzysławskiego chorążego halickiego temuż [...] Franciszkowi Salezemu Potockiemu] wojewodzie kijowskiemu na wyrazony list z Lublina die 26 maij 1762 A[nn]o dany" k. 38.
 • 520 $a Potocki Piotr, "Kopia manifestu [...] Piotra Potockiego starosty śniatyńskiego w grodzie lubelskim Fra 4 ta pt Dm reminiscere datem [6 marca] A[nn]o D[omi]ni 1762 uczynionego" k. 38v "Przestrogi dane matki synowi z francuskiego przytłumaczone" k. 39-48
 • 520 $a "Kopia listu Hana [...] Tatarskiego do [...] [Jana Klemensa Branickiego] wojewody krakowskiego hetmana wielkiego koronnego pisanego 12 Maj A[n]no 1762 przez umyslnego gonca ultimis Junij odebranego" k. 48v-49
 • 520 $a "Copia diplomatis per [...] Carolum principem Regium Poloniarum [...] [Franciszka] Krasinska capitaneidae nes Corczynendo dati in nova civitate Korczyn [...] cantate 1762 per oblatam penuti". Warszawa 20 Marca 1760 k. 49
 • 520 $a Intercyza zawarta między królewiczem polskim, księciem Kurlandii Karolem a Stanisławem Krasińskim ojcem Franciszki Krasińskiej. Warszawa dnia 20 marca 1760 k. 49v-50 "In oblatum [...] Małachowski cancellarij regni" k. 50
 • 520 $a "Manifest po zerwanym Seymie Ordynaryinym Warszawskim 1767 uczyniony". [Podp.:] Wojciech Męciński, Ignacy Błędowski, Franciszek Dębinski [i in.] Warszawa 4 października 1767 k. 50v-52
 • 520 $a Manifest drugiey strony uczyniony 1667 [poprawiono:] 1767". [Podp.:] Stanisław Lętowski, Fryderyk Jozef Moszyński, Adam Mniszek [i in.] Warszawa 8 pazdziernika 1767 k. 53-55
 • 520 $a Szymakowski, "List [...] Szymakowskiego, ktory Seym zerwał do [...] Podoskiego z ziemie ciechanowskiey posłow" k. 55 Podoski, "Respons [...] Podoskiego" k. 55v
 • 520 $a "Rzetelny diariusz od zaczęcia prawem naznaczonego Seymu w Warszawie w roku teraznieyszym 1762" k. 56-57v
 • 520 $a Szymakowski, "Kopia manifestu [...] Szymakowskiego posła ziemi ciechanowskiey na Seym Ordynariyny Warszawski w roku 1762gim zaniesionego" k. 57v-58
 • 520 $a "Series [...] deputatow ex anno 1762 do in annum 1763 tium w Piot[r]kowie zgodnie do juramentu przypuszczonych ex Collegio Seculari" k. 58v-59 Brühl, Alojzy Fryderyk Józef,
 • 520 $a "Kopia manifestu [...] Bruchla [Alojzego Fryderyka Józefa Brühla] cześnika kor[onnego] w Grodzie Warszawskim uczynionego". 16 pazdz. 1762 k. 59
 • 520 $a "Excerpt ex Laudo Publico wojewodztwa rawskiego 14 8[octo]bri w Bolimowie przez te w[ojewo]dztw rezolucyi szukania sposobu do obrony Oyczyzny y przyprowadzenia prawa do skutku o popisach" k. 59v-60
 • 520 $a Łubieński Władysław, prymas, "Mowa [...] [Władysława Łubieńskiego] prymasa pod czas Senatus Consilium w Warszawie miana 25 8[octo]bris 1762" k. 60v-62
 • 520 $a Rzewuski, Wacław, "Mowa [...] [Wacława] Rzewuskiego w[ojewo]dy krakowskiego hetmana polnego koron[nego] dziękuiąca za wojewodztwo krakowskie miana na Radzie Senatorskiey w Warszawie R[oku] P[ańskiego] 1762 25 Pazdziernika" k. 62v-63
 • 520 $a Czartoryski, Fryderyk Michał, "Mowa [...] [Fryderyka Michała] Czartoryiskiego kanclerza W X Litewskiego na Senatus Consilium w Warszawie dnia 25 8[octo]bra 1762 zaczętym d. 30 ejusdem [miana]" k. 63v-67
 • 520 $a Zamoyski, Jędrzej, "Mowa [...] [Jędrzeja] Zamoyskiego woiewody inowrocławskiego na Senatus Consilium miana 1762 roku" k. 67-69
 • 520 $a Horodyński, Stefan, "Mowa [...] Stefana Horodynskiego miecznika kijowskiego pisarza grodzkiego lwowskiego dziękująca za pioro sobie konferowane od [...] [Eustachego] Potockiego generała artylleryi W. X. Litewskiego, lwowskiego generalnego starosty dnia 2 grudnia roku 1762 miana" k. 69v-70
 • 520 $a Sapieha, Aleksander, "Mowa [...] Alexandra Sapiehy, połockiego w[ojewo]dy hetmana polnego litt[ewskiego] na Senatus Consilium miana 1762go Roku" k. 70v-72
 • 520 $a "Expediatur in Apotheca Vapulantium idque sine a d[omi]no flagellante quoniam infirmitas prope ad desperationem". [Podp.:] Stepchanus medicinae doctor k. 72v-73
 • 520 $a "Stan polski teraznieyszy z koniekturą pewnego szlachcica polskiego krotko opisany Anno 1762" k. 73-74
 • 520 $a Sierakowski, Wacław, "Kopia listu [...] [Wacława] Sierakowskiego arcybiskupa lwow[skiego] d. 28 febr[uarii] 1763 a z Danaiowa do [...] [Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego pisanego" k. 74v
 • 520 $a Borzysławski, Antoni, "Kopia listu [...] chorążego halickiego do [...] [Wacława Sierakowskiego] arcybiskupa lwowskiego d. 8 mar[tii] 1763 odpisanego" k. 75
 • 520 $a "Enigma dla Polski" k. 75v
 • 520 $a "Kopia listu woiewodztwa kaliskiego do [...] kasztelana krakowskiego 16 may 1763 a[nn]o pisanego" k. 75v-76
 • 520 $a "Opisanie dziejów wilenskich w Wilnie a die 14 aprilis 1763 a[nn]o" k. 76v-80
 • 520 $a "Monitor No I" k. 80v-81
 • 520 $a "Monitor No II" k. 81-82
 • 520 $a "Kopia listu krola IMci pruskiego do [...] kasztelana krakowskiego hetmana w[ielkiego] kor[onnego] 1 junij 1763 anno pisanego" k. 82
 • 520 $a "Kopia prezenty [...] Jerzemu Waskiewiczowi aspirantowi do stanu duchownego na parafią Nizborecką daney w roku 1763 20 julii w Laszkach" k. 82v
 • 520 $a "Monitor No III" k. 83 "Szlachcic dobrze zyczący Oyczyznie, a nie Konfederacyi perswaduie [...] Michałowi Czartoryiskiemu kanclerzowi WXLit. y całemu domowi Jego 11 junii 1763 a[nn]o" k. 83-86
 • 520 $a "Kopia reflexyi zbawiennych przez prawdziwego syna Oyczyzny Polakom nieuważaiącym ostatniey zguby wiary y wolności podanych" k. 86-87
 • 520 $a "Monitor Numero IV" k. 87v-88
 • 520 $a Rzewuski, Wacław, "List Oyczyzny do Synow Koronnych o Konfederacyi". 3 sierpnia 1763 k. 88v-89
 • 520 $a "Kopia listu od Jmci Pana T do Jmci Pana D 20 Aug[usti] 1763 Anno pisanego" k. 89v
 • 520 $a "Kopia responsu na list pod imieniem Oyczyzny do Kochanych Synów o Konfederacyi pisanego 3 aug[usti] 1763 anno" k. 90
 • 520 $a "List pewnego Senatora do [...] Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego 29 augusti 1763 a[nn]o" k. 90v-91
 • 520 $a Sierakowski, Wacław Hieronim, "Mowa [...] Wacława Hieronima z Bogusławic Sierakowskiego arcybiskupa metropoliey Lwowskiey pod czas przysięgi [...] Eustachego Potockiego generała altileryi WXLit starosty lwowskiego miana 10 9[novem]bri Anno D[omi]ni 1762 w Zamku Lwowskim Niższym" k. 91v-92
 • 530 $d Mf 883
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d BK II, 333 $d 145 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a Aleksandrowicz, Dominik $c pisarz Ziemski
 • 600 $a August $b III $c (król Polski ; $d 1696-1763)
 • 600 $a Czartoryski Michał Fryderyk $c kanclerz w. lit. $d (1696-1775)
 • 600 $a Horain Jan Antoni podkomorzy
 • 600 $a Jastrzębski $c poseł
 • 600 $a Karol Krystian Wettyn $c (królewicz polski ; $d 1733-1796)
 • 600 $a Krasińska Franciszka
 • 600 $a Krasiński Stanisław $c ojciec Franciszki
 • 600 $a Małachowski Jan $c kanclerz w. kor. $d (1698-1762)
 • 600 $a Podhorski $c deputat pow. krzemienieckiego
 • 600 $a Potocki Eustachy $c cześnik kor. sta lwowski $d (1720-1768)
 • 600 $a Radziwiłł Udalryk Krzysztof $c koniuszy lit. $d (1712-1770)
 • 600 $a Waśkiewicz Jerzy
 • 600 $a Wodzicki Michał $c podkanclerzy kor. bp przemyski $d (1687-1764)
 • 610 $a Sejm $y 1760 $z Warszawa
 • 610 $a sejm 1761 Warszawa nadzwyczajny
 • 610 $a Sejm ekstraordynaryjny warszawski $d 28.04.1761
 • 610 $a Sejmik halicki $y 1762
 • 610 $a Senatus Consilium 1762
 • 610 $a Senatus Consilium 1767
 • 611 $a Konfederacja 1763
 • 650 $a Listy $y 18 w.
 • 650 $a Mowy $y 18 w.
 • 650 $a Sejm $y 18 w.
 • 650 $a Sejmiki $y 18 w.
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 18 w.
 • 651 $a Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Kijów (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Lwów (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Warszawa $y 18 w.
 • 651 $a Wilno (Litwa) $y 18 w.
 • 653 $a Żydzi 18 w.
 • 653 $a Tatarzy
 • 700 $a Bieliński Franciszek $c marsz. w. kor. $d (1683-1766)
 • 700 $a Borzysławski Antoni $c chorąży trembowelski
 • 700 $a Branicki Jan Klemens $c hetman w. kor. $d (1689-1771)
 • 700 $a Czartoryski August Aleksander $c wda ruski $d (1695-1782)
 • 700 $a Czartoryski Michał $c kancl. W. Ks. Lit. $d (1696-1775)
 • 700 $a Golejewski Jan $c podstoli trembowelski
 • 700 $a Łubieński Władysław $c prymas $d (1703-1767)
 • 700 $a Malusi Antoni Józef
 • 700 $a Małachowski Jan $c kancl. w. kor. $d (1698-1762)
 • 700 $a Potocki Eustachy $c gen. artylerii wojsk W. Ks. Lit. $d (1720-1768)
 • 700 $a Potocki Franciszek Salezy $c wda kijowski $d (1700-1772)
 • 700 $a Potocki Józef $c sta leżajski
 • 700 $a Zagórski Franciszek
 • 700 $a Lubomirski Stanisław marszałek w. kor. 1720-1783
 • 700 $a Stephanus Medicinae Doctor
 • 740 $a Uniwersał na Seym Walny Warszawski od Nayiasnieyszego Augusta III Krola Polskiego w Roku 1760 wydany. Warszawa 12 czerwca 1760
 • 740 $a Credentiales Posłowi JKMci to iest JPu Jastrzębskiemu do Ziemi Halickiey. Warszawa 11 Czerwca 1760
 • 740 $a Instrukcya JKMci temusz JnPu Jastrzębskiemu dana na Seymik Przedseymowy Poselski do Halickiej Ziemi. 1760
 • 740 $a Series JWW deputatów w Seymie roku 1760.
 • 740 $a manifest kanclerzow w Warszawie uczynionego.
 • 740 $a Literatum Universalium ab Augusto Aleksandro Czartoryski pro Comitiosis Succamerarialibus Haliciensis emanatt. Warszawa 26 grudnia 1760
 • 740 $a Actum in Castro Haliciensi 1760 Feria Tertia in Crastino Festi Immaculata Conceptionis Beatissima Virginis Maria
 • 740 $a manifest Dygnitarzów Krzemienieckiego Powiatu |o nieważność Seymikow z trzech uniwersałow Dnia iednego maiących się agitować. Wypis z Xiąg grodzkich Krzemienieckich. Podp. Franciszek Zagurski Andrzej Przyłuski Antoni Józef Malusi i in. 19 grudnia 1760
 • 740 $a Respons na tenże list Wielmożnego Antoniego Borzysławskiego Chorążego Halickiego do Potockiego Generała Artylerii Księstwa Litewskiego. 2 luty 1761
 • 740 $a List do Jana Klemensa Branickiego hetmana Wielkiego Koronnego od Antoniego Borzysławskiego Chorążęgo Halickiego. 16 lutego 1761 z Niezborka
 • 740 $a manifest przeciwko ziemstwu Krzemienieckiemu uczynionego. w grodzie Lwowskim Roku 1761 26 stycznia? 30 czerwca? $a List do starosty Brańskiego od Antoniego Borzysławskiego Chorążego Halickiego. 16 lutego 1761 z Niezborka $a List do Regenta Woyskowego od Antoniego Borzysławskiego Chorążego Halickiego. 16 lutego 1761 z Niezborka
 • 740 $a List Franciszka Salezego Potockiego Wojewody Kijowskiego do Ziemi Halickiej na Seymik przed Seymowy Extraordynarijny w Roku 1761.
 • 740 $a List Augusta Aleksandra Czartorijskiego wojewody y Generała Ziem Ruskich do Antoniego Borzysławskiego chorążego Halickiego pisanego 19 Februarij 1761 z Warszawy
 • 740 $a Rzetelny |diariusz od zaczęcia prawem naznaczonego Seymu w Warszawie w roku teraznieyszym 1762. $a Manifest drugiey strony uczyniony 1667 poprawiono 1767. Podp. Stanisław Lętowski Fryderyk Jozef Moszyński Adam Mniszek i in. Warszawa 8 pazdziernika 1767 k. 53-55 $a Manifest po zerwanym Seymie Ordynaryinym Warszawskim 1767 uczyniony. Podp. Wojciech Męciński Ignacy Błędowski Franciszek Dębinski i in. Warszawa 4 października 1767 $a In oblatum Małachowski Cancellarij Regni k. 50 $a Intercyza zawarta między Królewiczem polskim Księciem Kurlandii Karolem a Stanisławem Krasińskim ojcem Franciszki Krasińskiej. Warszawa dnia 20 marca 1760 $a Copia diplomatis per Carolum Principem Regium Poloniarum Franciszka Krasinska Capitaneidae nes Corczynendo dati in nova Civitate Korczyn cantate 1762 per oblatam penuti. Warszawa 20 Marca 1760 $a List Hana Tatarskiego do Jana Klemensa Branickiego wojewody Krakowskiego hetmana Wielkiego Koronnego pisanego 12 Maj Anno 1762 przez umyslnego gonca ultimis Junij odebranego. $a Przestrogi dane matki synowi z francuskiego przytłumaczone. $a Respons od Antoniego Borzysławskiego Chorążego Halickiego temuż Franciszkowi Salezemu Potockiemu wojewodzie Kijowskiemu na wyrazony list z Lublina die 26 maij 1762 dany. $a Kopia remanifestu w tymze Grodzie Halickim uczynionego 1762. $a Kopia manifestu od Kiernickiego i innych przeciwko Panu Roznowi uczynionego A. D. 1761. $a Die ||15 Piętnasty Maij 1762 w Lublinie na Trybunale pod czas agituiącey się sprawy wdowinskiey podane wiersze. $a Pokłon Izraelitow Polskich do Pana podskarbiego Wielkiego Koronnego. $a List do Pana podskarbiego pisanego. $a List pewnego senatora do Radziwiłła Koniuszego Wielkiego Xięstwa Litewskiego pisanego. 28 października 1761 $a Kopia z memoryału podanego Sołtanowi przez Rezyna Pruskiego do Porty Otomańskiey Vigore ktorego traktat z pomienioną Portą a Krolem Pruskim offensive et defensive przeciwko Moskwie D Secunda Aprilis 1761 w Konstantynopolu po długiey na dywanie uwadze stanął. $a Deputaci na trybunał Koronny 1761 $a Desiderium equitis Poloni qui in calamitate prostratus juvendo Patria Labium Armis vult guerere sortem. $a Questiones Certe |de reductione moneta moderne. $a Z Piotrkowa |Kuryer Polski donosi |o pewnym dojściu Trybunału Koronnego w ktorym omnes omnia vident lauda-biblia o czym wiersze Anno 1761. $a Opisanie wewnętrzne monety nowey srebrney. $a Pamięć na Seymiki. $a Manifest Posłow na Seym Extraordynaryiny Warszawski Dnia 27 kwietnia roku 1761 zaczęty.
 • 740 $a Series Deputatow ex Anno 1762 do In Annum 1763 tium w Piotrkowie zgodnie do Juramentu przypuszczonych ex Collegio Seculari.
 • 740 $a Excerpt ex Laudo Publico wojewodztwa Rawskiego 14 8octobri w Bolimowie przez te Wojewodztw rezolucyi szukania sposobu do obrony Oyczyzny y przyprowadzenia prawa do skutku o popisach.
 • 740 $a Expediatur |in Apotheca Vapulantium idque sine a Domino flagellante quoniam infirmitas prope ad desperationem.
 • 740 $a Stan polski teraznieyszy z koniekturą pewnego szlachcica polskiego krotko opisany Anno 1762.
 • 740 $a Enigma dla Polski
 • 740 $a List woiewodztwa Kaliskiego do kasztelana Krakowskiego 16 May 1763 Anno pisanego.
 • 740 $a Opisanie dziejów wilenskich w Wilnie a Die 14 14 Aprilis 1763 Anno.
 • 740 $a Monitor No I.
 • 740 $a Monitor No II.
 • 740 $a Kopia prezenty Jerzemu Waskiewiczowi aspirantowi do stanu duchownego na parafią Nizborecką daney w roku 1763 20 Julii w Laszkach.
 • 740 $a Monitor No III.
 • 740 $a Szlachcic dobrze zyczący Oyczyznie a nie Konfederacyi perswaduie Michałowi Czartoryiskiemu kanclerzowi WXLit. y całemu domowi Jego 11 Junii 1763 Anno.
 • 740 $a Kopia reflexyi zbawiennych przez prawdziwego syna Oyczyzny Polakom nieuważaiącym ostatniey zguby wiary y wolności podanych.
 • 740 $a Monitor Numero IV.
 • 740 $a List od Pana T do Pana D 20 Augusti 1763 Anno pisanego.
 • 740 $a Respons na list pod imieniem Oyczyzny do Kochanych Synów |o Konfederacyi pisanego 3 Augusti 1763 Anno.
 • 740 $a List pewnego Senatora do WJmci Pana Antoniego Borzysławskiego Chorążego Halickiego 29 Augusti 1763 Anno.
 • 777 $a Łubieński Władysław prymas 1703-1767 $t Kopije listu Jaśnie Oświeconego Xcie Władysława Łubienskiego Prymasa na Seymik Poselski Halicki do urzędników 5 sierpnia 1760
 • 777 $a Branicki Jan Klemens hetman w. kor. 1689-1771 $t Kopija listu Jana Klemensa Branickiego hetmana Wielkiego Koronnego podobnież do Ziemi Halickiej pisanego. 09.08. 1760
 • 777 $a Bieliński Franciszek marszałek w. kor. zm. 1766 $t Kopija listu Franciszka Bielinskiego Marszałka Wielkiego Koronnego do Ziemian Halickich na Seymiki Halickie pisanego. Otwock 13 sierpnia 1760
 • 777 $a Potocki Józef $t List Jozefa Potockiego starosty Lezańskiego Leżajskiego do Antoniego Borzysławskiego chorążego trembowelskiego de dia 11 Julij 1760 z Brodow pisanego
 • 777 $a Czartoryski Aleksander August wda ruski 1697-1782 $t List xięcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego wojewody Ruskiego do tegoż Antoniego Borzysławskiego pisany. Puławy 30 sierpnia 1760
 • 777 $a Potocki Franciszek Salezy wda kijowski 1700-1772 $t List Franciszka Salezego Potockiego Wojewody Kijowskiego do tegoż WJP Antoniego Borzysławskiego Chorążego pisany 26 Augusti 1760 z Tartakowa.
 • 777 $a Potocki Franciszek Salezy wda kijowski 1700-1772 $t List od tegoż samego Wojewody Kijowskiego Franciszka Salezego Potockiego do tegoż Antoniego Borzysławskiego Chorążego 2 7septembris z Tartakowa pisany własną ręko.
 • 777 $a Borzysławski Antoni chorąży halicki konfederat barski $t Respons od WJP Antoniego Borzysławskiego Chorążego Trębowolskiego do tegoż Wojewody Franciszka Salezego Potockiego 22 7septembris 1760 z Laszek.
 • 777 $a Leżeński $t Manifest od Leżenskiego Posła Podolskiego przeciwko Seymowi Walnemu Warszawskiemu w roku 1760 uczyniony . Warszawa 8 pazdziernika 1760
 • 777 $a Borzysławski Antoni chorąży halicki konfederat barski $t List Antoniego Borzysławskiego Chorążego Trembowelskiego do Podhorskiego deputata z powiatu Krzemienieckiego de data z Laszek 21 8octobris 1760
 • 777 $a Potocki Eustachy cześnik kor. sta lwowski 1720-1768 $t List Eustachego Potockiego Generała Artyhleryi Woysk Xięstwa Litewskiego do Antoniego Borzysławskiego Chorążego Halickiego pisana. 1760
 • 777 $a Małachowski Jan kanclerz w. kor. 1698-1762 $t Respons kanclerza Koronnego Jana Małachowskiego do Podkanclerzego Michała Wodzickiego z Konskich 4ta Februarij 1761
 • 777 $a Rzewuski Franciszek marszałek nadworny kor. 1730-1800 $t Respons Franciszka Rzewuskiego Pisarza Polnego Koronnego na ten czas Marszałka Ziemi Halickiey na Seymiku przed Seymowym obranego 1761
 • 777 $a Sierakowski Wacław Hieronim abp lwowski 1699-1780 $t List Wacława Sierakowskiego arcybiskupa Lwowskiego na Seymik przed Seymowy Ziemi Halickiey pisany.
 • 777 $t Kopia manifestu Stanisława Karwowskiego łowczego y Posła ziemi Bielskiej z wojewodztwa Podlaskiego przyczynę przywiedziony od siebie Konstytucyi przekreślone w Izbie Poselskiey Konstytucyi Roku 1609 objasniaiący. Warszawa 2 Maja 1761 Roku
 • 777 $a Kossecki Stefan $t Kopia manifestu Stefana Kosseckiego starosty Morozowieckiego. Słonim 13 marca 1761
 • 777 $a Mielęcki Andrzej $t Kopia manifestu Andrzeja Mielęckiego Kapitana Szwadronu Konnego Franciszka Salezego Potockiego wojewody Kijowskiego przeciwko Eustachemu Generałowi Woysk WXL y Franciszkowi woiewodzicowi Poznańskiemu Potockim względem jarmarku Tarnopolskiego in Anno 1761 uczynionego.
 • 777 $a Vojakov $t Kopia Memoryału od Wojakow Ministra dworu rossyiskiego Krolowi Imci Augustowi Trzeciemu w Warszawie die 3 Novembris 1761 Anno podanego.
 • 777 $a Łubieński Władysław prymas 1703-1767 $t List Władysława Łubieńskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego Prymasa Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego pisanego do króla Augusta III z Skierniewicz 26 9novembris 1761.
 • 777 $a Miaskowski Wojciech Maksymilian wda kaliski ca 1683-1763 $t List Wojciecha Miaskowskiego woiewody Kaliskiego do Panow Ministrow y Senatorow ad latus Regium w roku 1761 będących.
 • 777 $a Żebrowski $t List pisanego od pewnego przyjaciela Żebrowskiego Regimentarza Party Podolskiey die 11 Februarij roku 1762.
 • 777 $a Potocki Franciszek Salezy wda kijowski 1700-1772 $t List Franciszka Salezego Potockiego Wojewody Kijowskiego de data ejus 20 maj 1762 z Krystyampola do Antoniego Borzysławskiego chorążego Halickiego pisanego.
 • 777 $a Potocki Piotr $t Kopia manifestu Piotra Potockiego starosty Sniatyńskiego w grodzie Lubelskim Fra 4 ta pt Dm reminiscere datem 6 marca 1762 uczynionego.
 • 777 $a Szymakowski $t List Szymakowskiego ktory Seym zerwał do Podoskiego z Ziemie Ciechanowskiey posłow.
 • 777 $a Podoski $t Respons Podoskiego.
 • 777 $a Szymakowski $t Kopia manifestu Szymakowskiego Posła Ziemi Ciechanowskiey na Seym Ordynariyny Warszawski w roku 1762gim zaniesionego.
 • 777 $a Brühl Alojzy Fryderyk Józef gen. $t Kopia manifestu Bruchla Alojzego Fryderyka Józefa Br~uhla cześnika koronnego w Grodzie Warszawskim uczynionego. 16 pazdz. 1762
 • 777 $a Łubieński Władysław prymas 1703-1767 $t Mowa Władysława Łubieńskiego Prymasa pod czas Senatus Consilium w Warszawie miana 25 8octobris 1762.
 • 777 $a Rzewuski Wacław Piotr hetman w. kor. klan krakowski 1706-1779 $t Mowa Wacława Rzewuskiego Wojewody Krakowskiego hetmana Polnego Koronnego dziękuiąca za wojewodztwo Krakowskie miana na Radzie Senatorskiey w Warszawie Roku Pańskiego 1762 25 Pazdziernika.
 • 777 $a Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. 1696-1775 $t Mowa Fryderyka Michała Czartoryiskiego kanclerza W X Litewskiego na Senatus Consilium w Warszawie dnia 25 8octobra 1762 zaczętym d. 30 ejusdem miana.
 • 777 $a Zamoyski Andrzej kanclerz w. kor. wda inowrocławski 1716-1792 $t Mowa Jędrzeja Zamoyskiego woiewody Inowrocławskiego na Senatus Consilium miana 1762 roku.
 • 777 $a Horodyński Stefan $t Mowa Stefana Horodynskiego miecznika Kijowskiego pisarza grodzkiego Lwowskiego dziękująca za pioro sobie konferowane od Eustachego Potockiego Generała Artylleryi W. X. Litewskiego Lwowskiego Generalnego starosty dnia 2 grudnia roku 1762 miana.
 • 777 $a Sapieha Aleksander Michał wda połocki kanclerz w. lit. 1730-1793 $t Mowa Pana Alexandra Sapiehy Połockiego Wojewody hetmana Polnego Littewskiego na Senatus consilium miana 1762go Roku.
 • 777 $a Sierakowski Wacław Hieronim abp lwowski 1699-1780 $t List Wacława Sierakowskiego arcybiskupa Lwowskiego D. 28 Februarii 1763 a z Danaiowa do Antoniego Borzysławskiego Chorążego Halickiego pisanego.
 • 777 $a Borzysławski Antoni chorąży halicki konfederat barski $t List Chorążego Halickiego do Wacława Sierakowskiego arcybiskupa Lwowskiego D. 8 Martii 1763 odpisanego.
 • 777 $a Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786) $t List Krola IMci Pruskiego do kasztelana Krakowskiego hetmana Wielkiego Koronnego 1 Junij 1763 Anno pisanego.
 • 777 $a Rzewuski Wacław Piotr hetman w. kor. klan krakowski 1706-1779 $t List Oyczyzny do Synow Koronnych o Konfederacyi. 3 sierpnia 1763
 • 777 $a Sierakowski Wacław Hieronim abp lwowski 1699-1780 $t Mowa J. W. Xiędza Wacława Hieronima z Bogusławic Sierakowskiego Arcy biskupa Metropoliey Lwowskiey pod czas przysięgi W Imci Pana Eustachego Potockiego Generała Altileryi WXLit starosty lwowskiego miana 10 9novembri Anno Domini 1762 w Zamku Lwowskim Niższym
 • 852 $j BK 00459
 • 999 $d 17.12.14

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00459