Destructa z materiałów Biblioteki Kórnickiej. Stare druki XVIII w. cd. 2

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : 311526/1
 • Współautor:
  • Kaliński Jan Damascen Erymanthus in Helicone sylva Christiano-politica, sancti Regis [...] instructus triumphalibus vestigijs [...] Stanislai Comitis a Denhoff [...] detritus. seu libri IV. elegiarum. Authore Joanne Damasceno a Matre Dei [krypt., nazw. Kaliński Jan Damascen].
  • Miaskowski Adrian jezuita (1657-1737) Deus in essentia Unus, in personis Trinus, sex disputationibus theologicè propugnatus a [...].
  • Naruszewicz Adam (1733-1796) Historya Jana Karola Chodkiewicza [...], Warszawa 1781
  • Dögen Matthias "Krieges Baukunst durch Matthias Dögen von dramburg [...]
  • Załuski, Józef Andrzej (1702-1774), Programma literarium ad biblio-philos, typothetas et bibliopegos, tum et qubsvis liberalium artium amatores, [...] Józefa [Anet qubsvis liberalium artium amatores, [...] Józefa [Andrzeja] Załuskiego[...], publikowane roku 1732. 2. Ian, Warszawa 1732
  • Gelarowski Bonawentura "Kazania na niedziele całego roku i święta Chrystusowe od [...] miane a po śmierci jego wydane", 1727
  • Siemieński Stanisław Benedykt Nepomucen, Słowo przedwieczne [...]
  • Jabłonowski Antoni Barnaba (1732-1799) Uniwersał Komisji Skarbowej w sprawie dostaw zboża dla komend pruskich, ok. 1763
 • Tytuł : Destructa z materiałów Biblioteki Kórnickiej. Stare druki XVIII w. cd. 2

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 245 a Destructa z materiałów Biblioteki Kórnickiej. |Stare druki XVIII w. cd. 2
 • 520 a 65. "Respons czytany, y dyktowany Jmci Panu Margrabiemu de Vallory, Dworu Francuskiego Ministrowi", "List Krola JMci Pana Hetmana W. Kor. de data Die 6. Maji 1745", "Kopia Listu Krola JMci Pruskiego do JMci Pana Hetmana W. Kor. de data z Obozu pod Ronstockiem die 5. Junij 1745", "List Consilij Intimi Krola JMci Polskiego, Elektora Saskiego, ad intimos Krola JMci Pruskiego, Consiliarios, d.d. w Dreźnie die 25. Junij 1745", "List Consilij Intimi Krola JMci Polskiego Elektora Saskiego, ad Intimos Krola Jmci Pruskiego Consiliarios, d.d. w Dreźnie die 28. Junij 1745", "List Consilij Intimi Krola Jmci Polskiego, Elektora Saskiego, ad intimos Krola JMci Pruskiego, Consiliaros, d.d. w Dreźnie die 19. Junij 1745", [...], "List ab Intimis Krola Jmci Pruskiego Consiliariis, ad Intimos Krola JMci Polskiego, Elektora Saskiego Consiliarum d.d. w Berlinie die 30. Aug. 1745" - aneks, to nie jest sygn. 36137, Remarques sur un e~3xcrit publie~3x, Berlin sons le titre de Manifest de se Majeste~3x le roy de Prusse [...], Dresde 10 IX 1745
 • 520 a 56. "Explicatio Praetensae Romanae Resolutionis super Juramento in Comitiis Convocationis praestito Anno 1733"
 • 520 a 70. Siemieński Stanisław Benedykt Nepomucen, Słowo przedwieczne [...] - (dubl. do sygn. 33688)
 • 520 a 55. "Constytucye na zakończenie konfederacyi Tarnogrodzkiej [...] 1717 [...] Lutego pierwszego", część II - "Konstytucye Wielkiego Xstwa Litt. 1717",Warszawa Schol. Piar. (dubl. do sygn. 37594, 3771,36594, 312289), dwa egzemplarze
 • 520 a 71. "Privilegium Regis Sigismundi Augusti, omnibus natis Nobilibus & equeftris ordinis, dummodo Christianam fidem profiteantur, in Comitiis Vilnae Anno 1563, die 6. Junii conceffum, concernens aequalitatem libertatis & aequalem capacitatemad Officia & Honores", "Confederatio inter Socios graeco- rufficae & evangelcaereligionis, inftituta Vilnae A. 1599, "[...]"
 • 520 a 68. "Doniesienie" - wyklejka z sygn. 19931
 • 520 a 72. "Poprawa władzy woyskowey" - projekt do prawa z roku 1788, drugi egzemplarz zawiera część treści pierwszego (z pewnymi zmianami) i dalszą, nową treść
 • 520 a 67. "Lwow Głowa Xięstwa Ruskiego Nieba y Ziemi Monarchini Miasto Złotą Z rąk I.O. Mikołaia Ignacego na Wyżycach Wyzyckiego Arcy Biskupa Metropolitańskiego Lwowskiego NaySS. Nayia Snieyszey y niezwyciężoney Krolowy Polskiey Koroną Ozdobiony A przy tych oddaniu Koron panegirycznym Kazaniem przez X. Gabriela Andrzeia Kasparowicza Prothonotaryusza apostolskiego Swięt: Theol: Licent. Kaznodzieie Archi - Kath: Lwowskiey Ormianskiey Swiatu całemu Prezentowany, 1751 - karta tytułowa, (dublet do sygn. 314653 i 38154)
 • 520 a 73. Fortuna publica cum serenissimo [...], Cracoviae 1764 - (dubl. do sygn. 38670)
 • 520 a 69. Jabłonowski Antoni Chryzostom, Uniwersał Komisji Skarbowej w sprawie dostaw zboża dla komend pruskich, ok. 1763 - (dubl. do sygn. 36161)
 • 520 a 74. Komisya woyskowa oraz ustanowienie rządu y komendy woyska - (dubl. do sygn. 310774), brak składki A
 • 520 a 66. "Polonicarum Rerum Latini", Basileae- karta tytułowa, (dubl. do Cim.F. 4056 i 4260)
 • 520 a 57. "Jurament Króla JMci Obranego Stanisława Augusta Super Pacta Conventa. W Kościele S. Jana w Warszawie. Dnia 13. Września uczyniony." - to nie jest sygn. 314179, Porządek na seymie wolnym elekcji [...] roku 1764 [...], ale ten fragment pokrywa się tekstowo z sygn. 314179
 • 520 a 75. "Prorogacya seymu"
 • 520 a 64. Konstytucye seymu walnego ordynaryinego w Warszawie Roku [...] MDCCLXVI dnia 6. Października złożonego, Warszawa b.r. [...] u XX., Scholarum Piarum - (dubl. do sygn. 314228)
 • 520 a 76. "Kazanie Pogrzebowe[...]" - bardzo zniszczone, dawna sygn. 38472, 38499
 • 520 a 63. "Rozporządzenia [...]" [w] Wypis czasowy ogłoszonych przez Ces. Król. pełnomocną Kommissyię Zadworną w Galicyi Zachodniej od 1go Stycznia do ostatniego Marca 1799
 • 520 a 77. Westpreussisches allergna~:xdigst confirnirtes Feuer Societa~:xts Reglement, 24 X 1789 - to samo, ale w języku polskim
 • 520 a 62. "Odpowiedź od Tronu Posłom Woyska W.X.L. przez J.W. Jmci Pana Jana Sapiehe Kanclerza Wielkiego W.X. Litewskiego"
 • 520 a 78. "Mercure Galant"
 • 520 a 61. Konfederacje Generalne 16 II 1704, Actum in curia regie Varseviensi sabbato ante dominicam Cantate - (dubl. do sygn. 38235, 36092, 33748, 38390)
 • 520 a 79. Gelarowski Bonawentura, "Kazania na niedziele całego roku i święta Chrystusowe od [...] miane a po śmierci jego wydane", 1727 - d.sygn. 237200
 • 520 a 54. "Constytucye na zakończenie konfederacyi Tarnogrodzkiey [...] 1717 [...] Lutego pierwszego", część I - "Constytucye Koronne Seymu Pacificationis Warsz. 1717", Warszawa Schol. Piar. (dubl. do sygn. 37594, 3771, 36594, 312289)
 • 520 a 80. Dögen Matthias, "Krieges Baukunst durch Matthias Dögen von dramburg [...] - d.sygn. 39928
 • 520 a 53. Załuski Józef Andrzej, Programma literarium ad biblio-philos, typothetas et bibliopegos, tum et qubsvis liberalium artium amatores, [...] Józefa [Anet qubsvis liberalium artium amatores, [...] Józefa [Andrzeja] Załuskiego[...], publikowane roku 1732. 2. Ian, Warszawa 1732 - (dubl. do sygn. 14921)
 • 520 a 81. Miaskowski Adrian, "Deus in essentia Unus, in personis Trinus, sex disputationibus theologicè propugnatus a [...]. - d. sygn. 34630
 • 520 a 52. Naruszewicz Adam Stanisław, Historya Jana Karola Chodkiewicza [...], Warszawa 1781 - (dubl. do sygn. 14645/2)
 • 520 a 82. Kaliński Jan Damascen, "Erymanthus in Helicone |sylva Christiano-politica, sancti Regis [...] instructus triumphalibus vestigijs [...] Stanislai Comitis a Denhoff [...] detritus. seu |libri IV. elegiarum. Authore Joanne Damasceno a Matre Dei [krypt., nazw. Kaliński Jan Damascen]". - d. sygn. 15635
 • 520 a 51. "Modlitwa naymilsza Bogu, Ofiarowana za Umarłych. albo Kazanie po czas Kapituły Franciszkanskiey przy solennych Exekwiach za Braci Zmarłych w Kościele Kaliskim S. Stanisława miane Roku 1721. Dnia I, Lipca." 1 marca 1725
 • 520 a 60. "Kazanie w Dzień[...]" - dawna sygn. BK 809
 • 520 a 59. Nexus colligatarum domuum et dolorum fascia [...], 1724 - (dubl. do sygn. 37556)
 • 520 a 58. "Index in Tomum III. Atlantices"
 • 740 a "Constytucye na zakończenie konfederacyi Tarnogrodzkiej [...] 1717 [...] Lutego pierwszego", część II - "Konstytucye Wielkiego Xstwa Litt. 1717",Warszawa Schol. Piar.
 • 740 a "Index in Tomum III. Atlantices"
 • 740 a Nexus colligatarum domuum et dolorum fascia [...], 1724 - ( dubl. do sygn. 37556)
 • 740 a "Kazanie w Dzień[...]"
 • 740 a Konfederacje Generalne 16 II 1704, Actum in curia regie Varseviensi sabbato ante dominicam Cantate
 • 740 a "Odpowiedź od Tronu Posłom Woyska W.X.L. przez J.W. Jmci Pana Jana Sapiehe Kanclerza Wielkiego W.X. Litewskiego"
 • 740 a "Rozporządzenia [...]" [w] Wypis czasowy ogłoszonych przez Ces. Król. pełnomocną Kommissyię Zadworną w Galicyi Zachodniej od 1go Stycznia do ostatniego Marca 1799
 • 740 a Konstytucye seymu walnego ordynaryinego w Warszawie Roku [...] MDCCLXVI dnia 6. Października złożonego, Warszawa b.r. [...] u XX., Scholarum Piarum
 • 740 a "Polonicarum Rerum Latini", Basileae
 • 740 a "Lwow Głowa Xięstwa Ruskiego Nieba y Ziemi Monarchini Miasto Złotą Z rąk I.O. Mikołaia Ignacego na Wyżycach Wyzyckiego Arcy Biskupa Metropolitańskiego Lwowskiego NaySS. Nayia Snieyszey y niezwyciężoney Krolowy Polskiey Koroną Ozdobiony A przy tych oddaniu Koron panegirycznym Kazaniem przez X. Gabriela Andrzeia Kasparowicza Prothonotaryusza apostolskiego Swięt: Theol: Licent. Kaznodzieie Archi - Kath: Lwowskiey Ormianskiey Swiatu całemu Prezentowany, 1751
 • 740 a "Doniesienie"
 • 740 a "Privilegium Regis Sigismundi Augusti, omnibus natis Nobilibus & equeftris ordinis, dummodo Christianam fidem profiteantur, in Comitiis Vilnae Anno 1563, die 6. Junii conceffum, concernens aequalitatem libertatis & aequalem capacitatemad Officia & Honores", "Confederatio inter Socios graeco- rufficae & evangelcaereligionis, inftituta Vilnae A. 1599, "[...]"
 • 740 a "Poprawa władzy woyskowey"
 • 740 a Fortuna publica cum serenissimo [...], Cracoviae 1764
 • 740 a Komisya woyskowa oraz ustanowienie rządu y komendy woyska
 • 740 a "Modlitwa naymilsza Bogu, Ofiarowana za Umarłych. albo Kazanie po czas Kapituły Franciszkanskiey przy solennych Exekwiach za Braci Zmarłych w Kościele Kaliskim S. Stanisława miane Roku 1721. Dnia I, Lipca." 1 marca 1725
 • 740 a "Prorogacya seymu"
 • 740 a "Kazanie Pogrzebowe[...]"
 • 740 a Westpreussisches allergna~:xdigst confirnirtes Feuer Societa~:xts Reglement, 24 X 1789
 • 740 a "Mercure Galant"
 • 740 a "Constytucye na zakończenie konfederacyi Tarnogrodzkiey [...] 1717 [...] Lutego pierwszego", część I - "Constytucye Koronne Seymu Pacificationis Warsz. 1717", Warszawa Schol. Piar.
 • 740 a "Explicatio Praetensae Romanae Resolutionis super Juramento in Comitiis Convocationis praestito Anno 1733"
 • 740 a "Jurament Króla JMci Obranego Stanisława Augusta Super Pacta Conventa. W Kościele S. Jana w Warszawie. Dnia 13. Września uczyniony."
 • 777 a Kaliński Jan Damascen t Erymanthus in Helicone |sylva Christiano-politica, sancti Regis [...] instructus triumphalibus vestigijs [...] Stanislai Comitis a Denhoff [...] detritus. seu |libri IV. elegiarum. Authore Joanne Damasceno a Matre Dei [krypt., nazw. Kaliński Jan Damascen].
 • 777 a Miaskowski Adrian jezuita (1657-1737) t Deus in essentia Unus, in personis Trinus, sex disputationibus theologicè propugnatus a [...].
 • 777 a Naruszewicz Adam (1733-1796) t Historya Jana Karola Chodkiewicza [...], Warszawa 1781
 • 777 a Dögen Matthias t "Krieges Baukunst durch Matthias Dögen von dramburg [...]
 • 777 a Załuski, Józef Andrzej (1702-1774), t Programma literarium ad biblio-philos, typothetas et bibliopegos, tum et qubsvis liberalium artium amatores, [...] Józefa [Anet qubsvis liberalium artium amatores, [...] Józefa [Andrzeja] Załuskiego[...], publikowane roku 1732. 2. Ian, Warszawa 1732
 • 777 a Gelarowski Bonawentura t "Kazania na niedziele całego roku i święta Chrystusowe od [...] miane a po śmierci jego wydane", 1727
 • 777 a Siemieński Stanisław Benedykt Nepomucen, t Słowo przedwieczne [...]
 • 777 a Jabłonowski Antoni Barnaba (1732-1799) t Uniwersał Komisji Skarbowej w sprawie dostaw zboża dla komend pruskich, ok. 1763
 • 852 j 311526/1 n 2 q Destr.
 • 999 a MM

Indexes