Akta do panowania Augusta II.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01003
 • Kopie: Mf 586
 • Tytuł: Akta do panowania Augusta II.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 524 s. 34x22 cm
 • Oprawa: Skóra beżowa (BK 1977 r.)
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Diariusz Congressu Warszawskiego stante limitatione seymu odprawionego Anno D[omini] 1726to" s. 1-9
  • "Copia literarum regis Borussiae ad regem Poloniae" 1725 s. 9
  • "Sermo Conradi de Schwerin, ablegati Borussiae regis habitus coram [...] Poloniarum rege d. 3 Febr. 1726" s. 9-11
  • "Z Warszawy die 24 Febr. 1726" [Opis iluminacji i dekoracji, malowanych na płótnie. Obecny na balu król wraz z synem] s. 11
  • "Przestroga stanów Rzeczypospolitey od kochaiącego oyczyzny syna do pilney uwagi tymże stanom podana" s. 11-16
  • "Mowa [...] Stanisława Chomentowskiego, woiewody mazowieckiego, posła wielkiego do cara [...] moskiewskiego przy pożegnaniu tegoż Cara [...] miana Anno Domini 1720 die 14 Julii" s. 16-17
  • "Conditiones pacis Sveciam inter et Daniam conclusa" 1720 s. 17-19
  • Konferencja w Warszawie w 1719 między senatem, ministrami polskimi z Kantymirem Murdzą, posłem tatarskim s. 19-20
  • "Replika pewnego katolika na votum [...] Pana Jerzego Przependowskiego, podskarbiego w[ielkiego] kor[onnego] ktore miał in congressu Senatus publico w Warszawie D. 7 Febr: a[nn]o 1726" s. 20-24
  • "Z Warszawy d. 2 Martii 1726 A[nn]o" [opis sali balowej, dekoracji; bal na którym obecny był król, królewicz i panna Orzelska] s. 24
  • "Ze Lwowa 20 Februarii a[nn]o D[omini] 1726". [Opis pogrzebu pana krakowskiego] s. 24
  • "Relacya o pogrzebie [...] pana ordynata Zamoyskiego odprawionym w Zamościu anno D[omini] 1726 d. 24 martii" s. 25
  • "Relacya o wyprowadzeniu ciała [...] pana Sieniawskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana w. koronnego ze Lwowa do Brzeżan Anno Domini 1726 d. 23 martii" s. 26-27
  • "Z Warszawy d. 20 April 1726" [Udział króla i królewicza w uroczystościach wielkopostnych w obecności ministrów, senatorów i dworzan] s. 27-28
  • "Z Prus d. 26 Maii a[nn]o 1726" [Carowa moskiewska mianowała dowódcą regimentu ks. holsztyńskiego. Papież kazał zrobić "misterną robotą organy dla cesarza chińskiego na prezent". s. 28
  • "Z Lublina 26 Maii a[nn]o D[omini] 1726" [Opis budowa kościoła Kapucynów] s. 28-29
  • "Z Drezna 21 Maii a[nn]o D[omini] 1726to" [Drabant zabił predykanta Hana, co spowodowało tumult w mieście i napad na Jezuitów] s. 29
  • "Copia Uniwersału na seymiki przedseymowe" 1726 s. 29-30
  • "Copia listu Mustafy paszy chocimskiego do [...] hetmana polnego koronnego a[nn] D[o]m[in]i 1726" s. 30-31
  • "Respons" s. 31-32
  • "Copia invitatoriarum [...] pani krakowskiey na pogrzeb [...] pana krakowskiego H[etmana] W[ielkiego] K[oronnego]" s. 32
  • "Copia universału principis Curlandiae et Semigalliae" s. 32-35
  • "Copia rescripti ad status Curlandiae" s. 35-36
  • "Gazeta Die 10 julii anno 1726 s. 36-38
  • "Die 4 julii anno 1726" [Poselstwo Pana Kunickiego chorążego z listem] s. 38-39
  • "Die 8 Julii a[nn]o D[omini] 1726" [Opis pojedynku] s. 39
  • "Memoryał od officyerów gwarnizonu! dubińskiego assystuiącego [...] Trybunałowi Koron[nego] w Lublinie podany a[nn]o 1726 d. 9 Julii" s. 39-41
  • "Epitaphium [...] Vitzhum succamerario Saxoniae" s. 41-42
  • "Epitaphium Carolo V Svecorum, Gottorum, Vandalorumque regi" s. 42-48
  • "Inscriptopnes ad Castrum Doloris In funere [...] Męcińskiego Subdapiferis Vielunenae? inclaro monte Częstochoviensi anno domini 1725" s. 48
  • "Diariusz seymu walnego warszawskiego anni 1722di" s. 49-74
  • "Pożegnanie Izby Poselskiey po niedoszłym Seymie" k. 74- 76
  • "Specyfikacya [...] Posłow tak koronnych Jako W[okewod]o[wie] X[ięstw]a Litewskiego na Seym niedoszły in anno 1722de" s. 76-79
  • "Kontynuacya Dyariusza eiusdem Anni" s. 79-88
  • Uniwersał Stanisława Leszczyńskiego króla Polski z 1711 roku s. 88-92
  • Uniwersał Józefa Potockiego wdy kajowskiego poznańskiego hetmana w. kor. z 1711 roku s. 92-95
  • Uniwersał Machometa Gerey sułtana z 1711 roku s. 95-96
  • "Kródka! relacya aktu weselnego [...] Fryderika Augusta królewica polskiego X[ię]cia Saskiego z [...] Maryą Jozefiną Arcyxiężną Rakuską w Pałacu Cesarskim Faworyt nazwanym w Wiedniu d. 20 Sierpnia Roku 1719" s. 96-99
  • "Punkta in materia kommendy ułożone 1722" s. 99-100
  • "Punkta na seymiki przedseymowe podane ex parte [...] [Krzysztofa Antonigo Szembka] X[iędza Biskupa Kuiawskiego in a[nn]o D[omi]ni 1724to" s. 100-101
  • "Respons X[ię]cia [...] prymasa na list X[ię]cia [...] Dołhorukiego" 1725 s. 101-103
  • "Mowa [...] kardynała de Rochan miana do [Marii Leszczyńskiej] królowey francuskiey córki króla Stanisława idącey do szlubu per procurationem z [Ludwikiem XV] krolem [...] Francuzkim w Sztrausburgu a[nn]o 1725 d. 15 augusti" s. 103-105
  • "Respons na mowę [...] Pana Fincha Ministra krola [...] Angielskiego przez [...] Panow Ministrow Status Koronnych i W[ielkiego] X[ięstwa] Litte[wskiego] dany w Warszawie Die 18 Augusti a[nn]o D[omini[ 1725to" s. 105-107
  • "Memoriale Celsissimi Primatis Regni, Senatorum et Ministrorum Status, porrectum sacra regia Maiestati Varsavia anno D[omi]ni 1725 d. X 7bris" s. 107-109
  • "Refleksya informuiąca względem teraźnieyszego stanu i sytuacyi państwa moskiewskiego po śmierci carskiej a[nn]o 1725" s. 109-110
  • "Diaryusz seymu grodzińskiego! ex limitatione anni 1724 in anno 1726 przypadaiącego" s. 111-150
  • "Copia Listu [...] [Jana Szembka] Pana Kanclerza W[ielkiego] Koronn[ego] na Seymik Relationis Ziemi Warszawskiey A[nn]o D[omini] 1721 d. 20 Martii" s. 151-152
  • "Informacya z strony Dobr Xsiążąt Ostrogskich, ordynackiemi pretendowanych" s. 152-153
  • "Copia listu [...] Pana Podskarbiego N[aszego] K[rólestwa] d. 16 Martii" s. 153-154
  • "Copia Administracyi ordynacyi ostrogskiey" s. 154
  • "Copia Commissyi ordynacyi ostrogskiey" s. 154-155
  • "Apparatus Funebralis na Exekuiach [...] Pani Duninowey Regentowy Koron[ny] przy wyprowadzeniu ciała z kościoła warszawskiego od Reformatow do Miedniewic a[nn]o 1725 d. 15 9bris" s. 155-156
  • "Copia Responsarium Regis Prussia ad [...] Regem Polonia" s. 156-158
  • "Copia Listu Cara Moskiewskiego do [...] Pana Stanisława Denhoffa na ten czas Miwcznika Koronnego, a teraz Woiewody Potockiego" 1712 s. 159-161
  • "Descriptio picturarum, symbolorum et lemmatum in funere [...] Hieronymi Wierusz Niemoiowski, iudicis terrestris vielunensis, fundatoris templi in Collegio Vielunensis Scholarum Piarum Anno Domini 1726 die 30 Septembris" s. 161-162
  • Epitafia s. 162-164
  • "Proiekt respektem Kurlandyi uformowany na seymie anno 1726" s. 164-166
  • "Diploma J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci ratione Kurlandyi" 1726 s. 166-167
  • "Z Łucka d. 24 8bris 1726" [pierwszy synod diecezji od 14 lat ] s. 167
  • Opis komety, która ukazała się na niebie w Kamieńcu s. 167
  • "Z Lublina d. 3tia 9bris 1726" [opis spraw sądowych, które toczyły się przed Trybunałem] s. 167-169
  • "Kopia pewnego listu z Piotrkowa d. 23 novembris a[nn]o 1726" s. 169-170
  • "Mowa [...] Pana Krakowskiego Starszego Deputata w Izbie Sądowej Trybunalskiey podczas Tumultum" s. 170
  • "Copia Listu Trybunału Piotrkowskiego do Woiewodzt[w] Ziem y powiatow na Seymiki Relationis 4ta February przypadaiące w Roku 1727" s. 170-171
  • "Cudzoziemska Gazeta d. 8 Xbris 1726to" s. 172
  • "Z Kamieńca 28 9bris 1726" [dysputa między oficerami, katolikami i dyssydentami] s. 172-173
  • "COpia Listu X[ię]cia [...] Biskupa Krakowskiego do [...] Pana Feldmarszałka Fleminga" s. 175
  • "Copia Recredentialium a [...] Rege Poloniae ad Regem Angliae. 1725" s. 175
  • "Copia Literarum ab eodem [...] Rege ad Regem Angliae" s. 175-176
  • "Conclusum Senatus Consilii in A[nn]o D[omini] 1720" s. 176-178
  • "Circulares J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci do [...] Senatorow pro futurose natus Consilio" 1721 s. 178
  • "Circulaces powtorne J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci za przybyciem do Warszawy" 1721 s. 178-179
  • "Copia Listu [...] [Mikołaja Baltazara Olszańskiego] Pana Chorążego Wołyńskiego do [Felicjana Konstantego Szaniewskiego] Xiążęcia [...] Biskupa krakowskiego w Interessie Ordynacyi ostrogskiey. A[nn]o D[omini] 1721 mense Martio" s. 179
  • "Copia Credentalium Regis Sveciae ad [...] Regem Poloniae" 1721 s. 180
  • "Copia Recredentalium [...] Regis Pol[oniae] ad Regem Sveciae" 1721 s. 180
  • "Relation Genuina Transakcyi miedzy krolem [...] a [...] Hetmanami Pbpyga Narodow in materia kommendy wyoska cudzoziemskiego" s. 180-184
  • "Complanacya Xiążąt Pieczętarzow Litewskich in praesentia Maiestatis Regiae uczyniona" s. 184-186
  • "Copia Hramoty [...] Carskiego wieteczeństwa do krola [...] i do Rz[eczypos]p[oli]tey" 1722 s. 186-189
  • "Respons krola [...] na mamoriał [...] [Stanisława Szembka] X[ię]cia Prymasa, wyzey położony" 1725 s. 189-190
  • "Mowa [...] Pana Iaroszewskiego Starosty Płockiego do krola [...] do woiewodztwa mazowieckiego Posła z Generału tegoż w[ojewó]dztwa obranego. miana d. 19 7bris a[nn]o D[omini] 1726" s. 190-192
  • "Copia Literarum ab ordinibus Generalibus Faederati Belgii ad [...] Regem Poloniae a[nn]o D[omini] 1725 d. 2 7bris" s. 192-193
  • "Instrukcya krola Stanisława dana corce swoiey krolowey Francuskiey przy pożegnaniu a[nn]o D[omi]ni 1725" s. 193-197
  • "Copia Listu I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci do Cara [...] Moskiewskiego" 1718 s. 197-198
  • "Titulus Literarum a Praefulgida Porta Ottomanica ad [...] Regem Poloniae et Rem p[ub]l[i]cam" s. 198
  • "Copia uniwersału krola [...] na seymiki Relationis" 1720 s. 198-199
  • "Inskrypcye na pogrzebie X[ię]cia kardynała Radzieowskiego w Warszawie w kościele oo. Misijonarzow a[nn]o 1720 d. 29 7ebruaris" s. 199
  • "Desideria proponowane w kole Generalnym Woyskowym pod Hermanowem die 27 Iulii A[nn]o 1720" s. 200-201
  • "Oswiadczenie odiazdu krola [...]" s. 201-202
  • "Puncta pro senatus consilio" s. 202
  • "Conclusum" s. 202-203
  • "Memoryał Posła Cesarskiego" s. 203-204
  • "Excerptum ex Reflexione cuiusdam Galli sub Tempus Conventus Generalis Ordinum Regni Poloniae praesentis Varsaviae supra aliquas eiusdem actus circumstantias Anno Domini 1720 d. 20 Xbris" s. 204-207
  • "Copia Literarum supremi Ducis Exercituum Regni ad supremum Praefulgidae Porrae Ottomanicae Vezyrum A[nn]o 1721" s. 207
  • "Copia Listu Wezyrskiego z Tureckiego na Polski przetłumaczonego pisanego [Mustafa] Abdy Paszy Chocimskiego a[nn]o D[omini] 1721" s. 207-208
  • "Puncta pro Senatus Consilio d. 17 maii A[nn]o D[omini] 1721 celebrando" s. 208
  • "Votum [...] [Felicjana Konstantego Szaniawskiego] Biskupa krakowskiego w Warszawie in Senatus Consilio minae A[n]no Dimini 1721 d. 17 maii" s. 208-210
  • "Traktat zkonkludowany miedzy ministrami [...] carskiego w[ojewództw]a z iedney, a pełnomocnym Postem krola Perskiego Izmelaem Bekiem nazwanym z drugiey strony w Petersburgu a[nn]o D[omini] 1723 d. 12 7bris" s. 210-211
  • "Krotka Relacya o Exekucyi Dekretu na Toruńczanow. Z Torunia d. 10 Xbris anno Domini 1724to" s. 420-423
  • "Copia Listu Responsu [...] Krola [...] Polskiego do krola Pruskiego z niemieckiego przetłomaczona" s. 423-424
  • "Copia Listu Abdy Paszy Chocimskiego do [...] Pana Krakowskiego" s. 424-425
  • "Mowa [...] Xiędza Zachniewicza Kanonika Warszawskiego na Pogrzebie zmarłego Nuncyusza 18 Martii anno 1722 u oo. Teatynow miana w Warszawie" s. 425-429
  • "Copia traktatu miedzy Carem [...] i Koroną Szwedzką w Neysztadzie zkonkludowanego 30 augusti 1721" i opis uroczystości s. 429-440
  • "Mowa kanclerza Ruskiego do Cara [...]" s. 440-441
  • "Copia Listu Cara [...] moskiewskiego do [...] [Adama Mikołaja Sieniawskiego] Pana kasztelana krakowskiego Hetmana W[ielkiego] Koron[nego] z Peerburga d. 24 7bris anno D[omi]ni 1721" s. 441-442
  • "Copia Responsu od [...] [Adama Mikołaja Sieniawskiego] Pana krakowskiego do Cara [...]" s. 442
  • "Circulares krola [...] do [...] Panow Senatorow" s. 442-444
  • "Relacya Aktu Pogrzebowego [...] Pani Krasińskiey kasztelanowy Płockiey die 28 9bris odprawionego" s. 444-445
  • "Sermo Celsissimi Principis Primatis Regni et M. D. L. ad Legatum [...] Cesareae m[i]ttis in conferentis habitus" s. 445
  • "Rezolucya Posła Cesarskiego" s. 445-446
  • "Rezolucya X[ię]ciu Dołhoruckiemu Ministrowi Pełnomocnemu Naiasnieyszego Cara [...], dana 1724" s. 446-447
  • "Opisanie apparatu albo ornamentu w kościele warszawskim OO. Kapucynów podczas introdukcyi B: Andreae de Comitibus" s. 447-452
  • "Proiekt z Berlina" s. 452
  • "Respons z Polski" s. 452-453
  • "Alterum Responsum ad hunc Pasquillum stolidissimum ponetur inferius sub titulo: Penna aquila Polonae" s. 453
  • "Ordo [...] Iudicum Deputatorum ad Trubunal Regni. Feria 2da post Festum S. Francisci Confessoris proxima. Anno Domini 1723tio" (11.10.1723) s. 453-455
  • "Forma Prezenty na Kanonią ad J[eg]o krolewskiey M[ośc]i 1mo Titulus Regis plenissimus exprimitur 2do Sequitur" s. 455-456
  • "Allocutio Summi Pontificis habita in primo Consistorio die 12 Iunii Anno 1724" s. 456-457
  • "Titulus Episcopo Vratislaviensi competens est hic" s. 457
  • "Relacya odprawionego aktu pogrzebowego [...] [Urszuli Przebendowskiej] pani woiewodziny malborskiey na Jasney Górze [...] 1723" s. 457-461
  • "Informacya przeciwna tey, którą [...] Alexander August Czartoryski kawaler Maltański iako plenipotent Zakonu maltańskiego do druku podał i na seymiki rozesłał. Tymże przykładem imieniem [...] Pawła Lubartowicza Sanguszka Marszałka Nadwornego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o do uwagi stanowi rycerskiemu podana" s. 461-465
  • "Epitaphium pseudomartyris Joannis Godefridi Resner [...] ob patrata in thumultu Thorun[iensis] crimina, capite plexi" s. 465-4468
  • "Tractatus inter caesarem et regem Hispaniae a[nn]o 1726 d. 3 aprilis" s. 468-474
  • "Ordo [...] judicum deputatorum ad Tribunal; Regni in A[nn]o 1722" s. 474-476
  • "Edictum cara moskiewskiego in anno 1722" s. 476-477
  • "Forma Iuramenti" s. 477-478
  • "Specifikacya [...] panow kommisarzów na Trybunał Radomski zgromadzonych a[nn]o 1722" s. 478-479
  • "Z Drezna d. 13 Maii A[nn]o 1722" [opis kosztowności i prezentów] s. 479
  • "Z Prus 2 Iunii a[nn]o 1722" [relacja górników i inżynierów z podróży na Syberię] s. 479
  • "W Zamościu 3 Iunii a[nn]o 1722" [piorun uderzył w gmach akademii] s. 479
  • "Cudzoziemskie anni 1722" [wiadomości o księżnej de Conte; inkwizycje króla angielskiego; opis zarazy w Tulonie; opis protestu niezadowolonych ewangelistów w Ratyzbonie; opis aresztowań w Anglii zwolenników pretendenta do tronu; opis potwora złowionego pod Neapolem; plaga szarańczy w Wiedniu] s. 480-482
  • "Ze Lwowa 9 7bris 1722" [opis grad "na kształt trupich główek"] s. 482
  • "Z Lublin 13 Xbris a[nn]o ut supra [1722]" [opis rozprawy w trubunale podczas której Żyda chciał zmienić religię] s. 482
  • "Combinacya ratione wydaney do dóbr ordynacyi Ostrogskiey sub beneplacito et ratihabitione [...] Maiestatu krola [...] i Stanow Rz[eczy]p[ospoli]tey między [...] Panem Tarłem woiewodą lubelskim, [...] Panem Poniatowskim Generałem Woysk I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci i Rz[eczy]p[ospoli]tey i [...] X[ię]ciem [...] Pawłem Lubartowiczem Sanguszkiem marszałkiem nadwornym W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskiego] za interpozycyą z obopolnych przyiacioł i mediatorow w Wąworkowie postanowiona i zkonkludowana na d. 7ma Iunii 1722da" s. 482-483
  • "Circulares króla [...]" s. 483-484
  • "Copia listu wezyrskiego pisanego do hospodara wołoskiego i multańskiego" s. 484
  • "Circulares krola [...] s. 484-485
  • "[Nowiny] Cudzoziemskie anni 1723" [Relacje o miłosierdziu króla hiszpańskiego, o Jezuicie, pośle od cesarza chińskiego, pretendencie angielskim, cesarzu, edykcie podatkowym króla francuskiego; opis pożaru w Wenecji;opis zamachu na cara; opis powstania nowej sekty w Montpellier; opd wydania edyktu handlowego w Berlinie; wydanie przez senat wenecki edyktu w sprawie Żydów; opis pożaru w Mediolanie; wybuch Wezuwiusza; opis lustracji wojsk w Dreźnie; w Szewcjii wydano dekret przeciw Osthoffowi] s. 485-489
  • "Z Wilna 7 Februarii 1723 a[nn]o" [opis wjazdu wojewody wileńskiego; opis pogrzebu biskupa wileńskiego] s. 489
  • "Z Krakowa d. 27 Iunii 1723" [opis egzekucji szlachcica z Wielkipolski, którego kat "po trzy razy docinał, ale głowa trzymała się"] s. 490
  • "Z Wilna d. 27 Iunii 1723" [opis pożaru] s. 490
  • "Z Krakowa 4 Iulii 1723" [szlachcic Mietkowski i Mszanecki chcieli Żydom sprzedać dziecko] s. 491
  • "Ze Lwowa d. 28 Iulii 1723 a[nn]o" [opis audiencji] s. 491-492
  • "Ze Lwowa a[nn]o ut supra [1723]" [piorun uszkodził kościół Bernardynów] s. 492
  • "Z Wilna d. 8 augusti 1723" [opis sprawy kasztelana nowogrodzkiego] s. 492
  • "Z Białej Rusi" [niedźwiedź napada na ulicach Mohylowa] s. 492
  • "Z Warszawy 14 augusti a[nn]o ut supra [1723]" [fałszywa wiadomość o cudownym obrazie pod Moczydłowem] s. 492
  • "Copia Responsu od Woiewodztwa Nowogrodzkiego do X[ię]cia [...] Czartoryskiego Kawalera Maltańskiego z Seymiku Relationis" s. 492-493
  • "[Nowiny] Cudzoziemskie Anni 1724" [smok pokryty łuską; opis zamienia słońca w Londynie i Paryżu] s. 493
  • Oddawanie Laski Seymowey" s. 493-497
  • "Dziękowanie za Laskę , ore [...] Pana Referendarza koron[nego]" s. 496-497
  • "Puncta pro exigentia temporis ułożone względem Woyska I[eg]o K[rólewskiej] M[oś]ci i Rzeczypospolitey Oboyga Narodow" s. 497-498
  • "Ordo [...] deputatów na Trybunał litewski in anno 1725" s. 498
  • "[Nowiny] Cudzoziemskie 1725" [Nowa moneta w Brandenburgii; w Berlinie wystawienie komedii, która ukazywała "rozrywanie prowincyi Rzplitey Polskiey od kilku monarchów"; w Rydze po rusku zaczęto drukować Księgę Życia i czynów cara moskiewskiego, którą sam car zbierał przez lat dwie i dyktował; nowa moneta i walka z kalwinami we Francji; rozruchy w Pradze- studenci biją Żydów; opis pogrzebu cara i jego córki Marii Petrówny; wiadomości z Londynu; w Szwecji znaleziono dekret "przeciw mniemanemu królowi ferowany", zakaz drukowania w Wiedniu "paskwilów z toruńskiej materyi pod gardłem, chcąc pokazać, że detractores cudzey sławy nie mają estymacyi"; zawieruchy śnieżne na Krymie- sztorm niszczy flotę wojenną szwedzką; ślub ks. holsztyńskiego z carówną; opis ślubu w Dreźnie gen. Fryse z ks. de Kozel, który się odbył "kosztem królewskim"; manifest carowej przeciwko arcybiskupowi nowogrodzkiemu Teodyzyuszowi; ślub króla francuskiego z Leszczyńską; zamach na Stanisława Leszczyńskiego na zamku Falkenburg] 499-502
  • "Z Lublina d. 4 Martii 1725" [grasuje zbiegły z więzienia Antoni Tyszkiewicz; opis protest bpa chełmińskiego i prymasa w sprawie "Proiektów i paskwilów" toruńskich] s. 503
  • "Z Piotrkowa d. 24 Martii" [dekret przeciw doktorowi medycyny, Żydowi, Fortessowi oskarżonemu o bluźnierstwo; Brandenburczycy porywają mężczyzn] s. 503
  • "Ze Lwowa d. 23 aprilis" [opis przywiezienia Żydów, zabójców Jaryczewskiego] s. 503
  • "Z Jarosławia" [opis pożaru; bójka złotnika z żołnierzem] s. 503-504
  • "Z Torunia [d. 8 Junii a[nn]o 1725]" [pogrzeb katolika- rajcy toruńskiego] s. 504
  • Opis napadu na Żydów pod Chrzczonowem 1725 s. 504
  • "Ze Lwowa 13 Junii a[nn]o 1725" [rozruchy antyżydowskie] s. 504-505
  • "Ze Lwowa d. 20 Iunii 1725" [relacja o karmelitankach, przyjmujących dysydentki z Węgier] s. 505
  • "W Poznaniu d. 18 Iunii a[nn]o 1725" [opis nawałnicy i szkód w mieście] s. 505-506
  • "Ze Lwowa d. 4 Iulii 1725" [kobieta ukradła hostię dla Żydów; ulewne deszcze] s. 506
  • "Z Krakowa d. 15 Iulii 1725" [krwawa zwada o grę w kości między Srebrnickim i Przydkowskim] s. 506
  • Opis pożaru kościoła pijarów w Łukowie s. 507
  • "W Warszawie [20. 07.]" [cudowny obraz u Augustianów, którego nikt jeszcze nie widział] s. 507
  • "Z Łucka 9 Iulii" [opis pogrzebu kasztelanowej wołyńskiej- opis ceremonii, stroju] s. 507-508
  • "Z Torunia d. 15 Iulii a[nn]o 1725" [słychać było niebywały huk] s. 508
  • "Ordo [...] deputatów na Trybunał Radomski in anno 1725" s. 508-509
  • "Inscriptio funebralis Petro Alexievicio magno duci Moscoviae" s. 509-511
  • "Reflexiones nonnullae contra praetensam a Potentiis Dissidentium infractionem Pactorum Oliviensium per Decretum Assessoriale in negotio Thorunensi latum" s. 511-512
  • "Copia listu pewnego urzędnika do pewnego przyiaciela" s. 513-517
  • "Copia listu pewnego senatora ad ministrum regni, w którym go informuie o wschowskim zieździe anno Doomini 1718" s. 517-520
  • "Ordo [...] deputatów na Trybunał Koronny w Roku Pańskim 1719" s. 521-522
  • "Mowa [...] Pana Morsztyna Woiewody Sandomierskiego Kowalskiego, Łojowskiego Starosty d. 16 Ianuarii a[nn]o D[omi]ni 1720 miana na podzękowanie za krzesło senatorskie" s. 522-524
  • "Mowa Posła Perskiego Sophi pod czas audiencyi u Cara Moskiewskiego miana 22 aug. 1723" s. 212-213
  • "Somnia seu meditatio super modernam pacem" s. 213-214
  • "Diaryusz seymu grodzińskiego! odprawionego A[nno] D[omi]ni 1718: Mowa Xięcia [...] Czrtoryskiego podkanclerzego W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskiego] od Tronu przy przy powitaniu [...] Izby Poselskiey s. 214-215, Punkta Propozycyi od Tronu s. 215-226" s. 214-226
  • "Proiekt na seymik przedseymowy grodziński w Wieluniu A[nn]o D[omi]ni 1718" s. 226-227
  • "Expostulacya Praesentis Senatus ex mente I[ego] K[rólewskiej] M[ości] uczyniona et in scripto X[ię]ciu Dołhoruckiemu dana ratione Woysk Carskich nazad powracaiących do Polski w Rydzynie d. 10 Iunii Anno Domini 1718" s. 227-229
  • "Z Warszawy d. 12 8bris 1718" [orda przygotowuje się do walki] s. 229
  • "Z Zamościa 8 8bris 1718" [oficerowie napadli na stolnika bełzkiego Dranińskiego] s. 229
  • "Z Warszawy 21 7bris 1718" [opis audiencji królewskiej w Grodnie podczas trwania obrad sejmu] s. 229-230
  • "Punkta Traktatu miedzy Cesarzem [...] Chrześciańskim i Portą Othomańską uczynione w Passanowiczach a[nn]o d[omi]ni 1718 d. 21 Julii" s. 230-231
  • "Z Gdańska 10 7bris 1718" [opis zborjenia Prus, zawarcia pokoju szwedzko-moskiewskiego; poselstwo carskiego posła de Tucko w sprawie Maklemburgii] s. 231-232
  • "Z Warszawy d. 6 8bris 1718" [opis przybycia nuncjusza papieskiego fo Grodna; opis konfliktu angielsko-hiszpańskiego - stanowisko Holandii w sprawie tego konfliktu; traktat szwedzko-moskiewski] s. 232-233
  • "Ze Lwowa d. 8 9bris 1714" [opis legacji do króla w srpawie ewakuacji wojska stojącego po Sokalem] s. 233
  • "Z Warszawy 17 9bris 1714" [opis poselstwa do króla w sprawie ewakuacji wojska] s. 233-234
  • "Instrukcya do I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci, [...] Wybranowskiemu Chorążemu Podolskiemu Porucznikowi Chorągwi Husarskiey Krolewicza [...] Alexandra, Branickiemu Stolnikowi Buskiemu [...] [Jerzego Antoniego Warszyckiego] Pana Kasztelana Łęczyckiego, Przebendowskiemu Staroście Mławskiemu Pułkownikowi Arkabuzeryi I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci i Rz[eczypos]p[oli]tey Posłom od Woyska koronnego Polskiego i Cudzoziemskiego Zaciągu dana w obozie pod Nakwaszą d. 26 Octobris A[nn]o 1714" s. 234-235
  • Uniwersał Stanisława I króla Polski s. 235-237
  • "Descriptio status Regni Poloniae [...] Litt[ewskiego]" s. 237-238
  • "Krotka informacya storny Dobr Ostrogskich Xiążąt, ktora te dobra Ordynackiemi zowią" s. 238-240
  • "Copia Listu [...] Pana W[ojewo]dy Ruskiego do X[ię]cia [...] Biskupa krakowskiego z pod kamieńca 29 Ianu[arii]" s. 240-241
  • "Copia Listu [...] Leduchowskiego Podkomorzego Krzemienieckiego do tegoż" s. 241
  • "Copia Listu X[ię]cia Woiewody Krakowskiego do tegoż z Krakowa" s. 242-243
  • "Copia Listu tegoż do X[ię]cia [...] Prymasa" s. 243
  • "Copia Listu [...] [Adama Mikołaja Sieniawskiego] Pana Krakowskiego Hetmana W[ielkiego] K[oronnego] na Seymik Relationis z Brzeżan 6 Mart[ii] 1721" s. 243-244
  • "Excerpt z Listu [...] Pana Starosty Kopanickiego z Peterburgu d. 17 Junii A[nn]o 1718 pisanego" s. 244-245
  • "Conclusum" s. 245-247
  • "Copia Listu pewnego z Drezna d. 29 Ianuar[ii] 1721" s. 247-249
  • "Z Poznania d. 31 Ian[uarii]" [oczekiwanie na przyjazd biskupa do katedry] s. 249
  • "Z Gdańska d. 1 Febr[uarii]" [opis walki] s. 249-250
  • "Z Lublina d. 2 Ian[uarii]" [ ślub wnuczki kasztelanowej wołyńskiej, Joanny Potockiej, ze Stanisławem Wincentem Jabłonowskim wojewodą rawskim] s. 250-251
  • "Oblatio est officio praesenti Castrensi Capitaneali Sandomiriensi Laudum Conventas particularis Opatovien[s] d. 11ma Mensis 7bris Anno ad praesens currenti, sub directione Magnifici Alexandri de Krasne Krasinski Pincerna Sandomiriensis ex Marschalci Eiusdem concelebrans sancitt[issimi] manu Eiusdem Mag[ni]f[o]ci Marschalci subscriptt[o] et sigillo communitt[is] infrascriptum tenoris sequentis" 1714 s. 251-255
  • "Qua ratione Papa in Urbem Romam Imperium obtinuerit i doczesną tenże na Cecarze i krole authoritatem" s. 255-257
  • "Relatio genuina de morbo et obitu [...] primatis regni Stanislai in Słupow Szembek" 1721 s. 257-260
  • "Konsyderacye super statum praesentem Królestwa Polskiego" s. 260-264
  • "Manifest Rzeczy-pospolitey" s. 264-267
  • "Punkta od Ministrow Cara [...] podane w Gdańsku d. 26 april[is] A[nn]o 1726?" s. 267-270
  • "Respons [...] Pana marszałka Generalney Konfederacyi per modum listu, na Uniwersał [...] Pana Fleminga d. 18 Xbris 1715 a[nn]o" s. 270-277
  • "Rozmowa królowy [...] z królewicem! [...] Jakubem o teraźnieyszych rzeczach, na pierwszy dzień" s. 277-285
  • "Zdrowa refleksya (bo reskryptu niegodzien) nad paskwilem pod tytułem "Rozmowa królowy [...] z królewicem! [...] Jakubem na dzień pierwszy" s. 285-294
  • "Copia Mowy Poselskiey od Woyska Koronnego do krola [...] w Warszawie s. 14 9bris 1714 a[nn]o" s. 294-296
  • "Mowa posła sandomierskiego do I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci d. 8 7bris 1724" s. 296
  • "Copia Listu I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci do Cara [...] Moskiewskiego" s. 296-297
  • "Copia Listu krola Pruskiego do krola [...] Polskiego" s. 297-299
  • "Copia responsu Krola [...] Polskiego na List krola [...] Pruskiego" s. 299-300
  • "Copia Listu krola Pruskiego do Szlachetnego [...] Pana Andrzeia de Boien oberszterleytnanta i surrogata Starostwa Nedborskiego i Działdomskiego, pisanego d. 27 Februarii anno Domini 1724" s. 300-301
  • "Copia Listu krola [...] Polskiego do krola Pruskiego" 1724 s. 301-302
  • "Copia Literarum REgis Poloniae ad Regem Prussiae" 1724 s. 302-303
  • "Copia Uniwersału I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci do Woiewodztw Pogranicznych od Brandenburgii" s. 303-304
  • "Copia Responsu ad Deliberatorias I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci od [...] [Stanisława Jana Jabłonowskiego] Pana Woiewody Ruskiego" s. 304-306
  • "Copia Listu I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci do urzędnikow woiewodztw ziem i powiatow koronnych i W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskieg]o" s. 306-307
  • "Ordo et numerus Ill[ust]r[issim]orum Ill[ust]rium et M[a]g[nifi]corum ex Senatu et equestri ordine commissariorum pro Tribunali fisci regni sedentium d. 15 maii 1724to anno in Stuba solita Radomia ad incidentiam delege Termini Comparentium" s. 307-308
  • "Z Prus d. 22 Maii 1724" [poselstwo moskiewskie do Chin w sprawie nowej kampanii; relacje dotyczące Danii, Anglii, Holandii] s. 308-309
  • "Ze Lwowa d. 17 Maii 1724" [pojedynek podstolego Janickiego z chorążym Bogonirem; dekrety trybunalskie] s. 309-310
  • "Z Lublina d. 21 Maii 1724to" [rozprawa w Trybunale dotycząca zabójstwa Orłowskiego; pożar Oleszczyc] s. 310
  • "Z Wilna d. 14 Maii 1724to" [ zabójstwo Kopcia, plebana jeziorskiego] s. 310-311
  • "Z Warszawy d. 26 Maii 1724to" [dyspozycja króla w sprawie ekonomii na sześć lat] s. 311
  • "Wiadomości polskie i cudzoziemskie in Anno Domini 1724": ["Ze Lwowa d. 1 Martii 1724" s. 311-313, "Z Warszawy d. 10 Martii 1724" s. 313-314, "Z Wilna d. 9 aprilis 1724" s. 314, "Ze Lwowa d. 12 aprilis 1724" s. 314-315, "Z Warszawy d. 21 aprilis 1724" s. 315-317, "Ze Lwowa d. 10 Maii 1724" s. 317, "Z Lublina d. 14 Maii 1724" s. 317, "Z Krakowa d. 14 Maii 1724" s. 317, "Z Prus d. 15 Maii 1724" s. 318-319, "Z Wilna d. 27 Maii 1724" s. 319, "Ze Lwowa d. 31 Maii 1724" s. 319, "Z Lublina 4 Iunii 1724" s. 319, "Z Warszawy d. 9 Junii 1724" s. 319321, "Z Rzymu d. 3 Iunii 1724" s. 312-322, "Z Zamościa d. 30 Iunii 1724" s. 322, "Z Warszawy d. 8 Iulii 1724" s. 322-323, "Ze Lwowa d. 12 Iulii 1724" s. 323-324, "Z Lublina d. 16 Iulii 1724" s. 324, "Z Krakowa d. ut supra [16.07.1724] s. 324, "Z Warszawy d. 21 Iulii 1724" s. 324-326, "Z Kamieńca d. 24 Iulii 1724" s. 326, "Ze Lwowa d. 2 augusti 1724" s. 327-328, "Z Pruss d. 7 aug[usti] 1724" s. 328-329, "Z Warszawy d. 12 augusti 1724" s. 329-330. "Ze Lwowa d. 30 aug[usti] 1724" s. 330-331, "Z Lublina d. 3 7bris 1724" s. 331, "Z Lublina d. 20 augusti 1724" s. 331, "Ze Lwowa 3 7bris 1724" s. 331-332, "Z Pruss 4 7bris 1724" s. 332-333, "Z Warszawy d. 9 7bris 1724" s. 333, "Ze Lwowa d. 20 7bris 1724" s. 333-334, "Z Torunia d. ut supra [20.09.1724]" s. 334-335, "Z Warszawy d. 30 7bris 1724" s. 335, "Ze Lwowa d. 27 7bris 1724" s. 335-336, "Z Lublina d. 1 8bris 1724" s. 336, "Z Pruss die et a[nn]o ut supra [01.10.1724]" s. 336, "Ze Lwowa d. 25 8bris 1724" s. 336-337, "Z Warszawy d. 30 7bris 1724" s. 337-338] s. 311-338
  • "Copia Deliberatorium [Augusta II] Iego Kr[ólewskiej] Mości" s. 338-339
  • "Respons [...] Pana Kasztelana Trockiego ad Delliberatorias I[eg]o Kr[ólewskiej] Mości" s. 339-341
  • "Copia Listu X[ię]cia [...] Prymasa na Seymiki antekomicyalne" 1724 s. 341-345
  • "Copia Listu [...] Pana Koniuszego W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskiego] do [...] Pana kasztelna krakowskiego Hetmana W[ielkiego] Koron[nego] z Frencuzkiey przetłomaczona" s. 345-346
  • "Copia instrukcyi na seymiki antekomicyalne Anno Domini 1724" s. 346-352
  • "Diaryusz seymu warszawskiego Anno Domini 1724 odprawuiącego się": ["Powitanie Izby Poselskiey przez [...] Pana Ossolińskiego podskarbiego nadwornego koronnego die 28 8bris anno Domini 1724" s. 353-358, "Mowa [...] Pana Potockiego Referendarza W[ielkiego] Koron[nrgo] Marszałka Poselskiego przy powitaniu krola [...] Die 4ta 8bris 1724" s. 358-361, "Propozycye od Tronu ore [...] Kanclerza W[ielkiego] Koron[nego] promulgowane. 1724" s. 361-379, "Mowa X[ięcia] Kazimierza Wieruszowskiego Soc[ietate] Iesu na Sądach assessorskich I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci przeciw Kryminałom Toruńskim miana d. 31 8bris 1724" s. 379-397, "Securitas Exekucyi Dekretu w sprawie Excessu Toruńskiego" s. 397-398, "Odłożenie Seymu" s. 398-399] s. 352-399
  • "Specyfikacya dział mozdzierzow[y]c[h] [...] krolewicza [...] Konstantyna [Sobieskiego] w Cekauzie Żołkiewskim znayduiących się zlustrowana i spisana d. 28 Maii 1724" s. 399-400
  • "Z Warszawy d. 18 9bris 1724" [dekret toruński; wyrok śmierci dla prezydenta Torunia] s. 400
  • "Copia Literarum Proconsulum et Consulum Thorunensium ad [...] provincialem Societ[atis] Jesu post Decretum [...] M[aies]t[a]tis in causa Thorun[ense] latum" 1724 s. 401
  • "Copia Literarum Iacobi Czernik Vice-Presidentis Thorunen[sis] ad [...] Provincionalem Soc[ietais] Iesu" 1724 s. 401-402
  • "Copia Responsarium Literarum [...] Provincionalis Societatis Iesu ad Magistratum Thorunensem" 1724 s. 402
  • "Copia Literarum Responsoriarum [...] Provincialis Societ[atis] Iesu ad Praenobilem Iacobum Czernik" s. 402-403
  • "Germane simcera et Catholice vera Relatio efferi tumultus et barbara profanationis Capellarum et oratorium Sacrorum, eversionis Altarium, concisionis et tandem infami rogo in publica platea sacrilegae exustionis Imaginum Christi Beatissimae et Sanctorum cum infinitis blasphemiis ac demum totius Collegii Thorunen[sis] Societ[atis] Iesu depraedationis etc. etc.etc. facta ab Haereticis eiusdem Civitatis d. 17 Iulii a[nn]o 1724" s. 403-407
  • "Genuina Copia Pasquilli Germanica Lingua[m] post enormiter tumultuariam depradationem Collegii Societatis Iesu a Thorunensibus Haereticis affixi valvis? eiusdem Collegii" s. 407-408
  • "Adversiones Catholicae, Statisticae, Iuridicae super hunc Pasquillum Haereticum" s. 408-410
  • "Informatio in causa Thorunensi desumpta ab oculatis testibus et inquisitionibus iuratis, ex Decreto Assessoriali et inductionibus" s. 410-416
  • "Puncta et Paragraphi Tractatus Olivensis secundum genuinum sensum referuntur per qua demonstratur Pactis Olivensibus in Decreto contra Thorunenses a iudicio [...] M[aies]t[a]tis lato anno 1724. nihil derogari" s. 416-419
  • "Contenta Decreti inter Religiosos Patres: Rectorem Ministrum totumq[ue] Collegium Thorunense Soc[ietatis] Iesu Actores ab una, atq[ue] nobiles et spectabiles: Praesidentem, Vicepraesidentem, Burgrabium, totumq[ue] Magistratum ac Communitatem Civitatis Thorunensis Citatos parte ab altera. Anno Domini 1724" s. 419-420
 • Proweniencja: Prawdopodobnie z biblioteki Kosseckiego nr 7
 • Hasła przedmiotowe:
  • Joannici 1722
  • Kapucyni Warszawa
  • Kolegium Pijarów Wieluń
  • kościół kapucynów Warszawa
  • paulini CzęstochowaP
  • Pijarzy Wieluń
  • Trybunał Koronny 1719
  • Trybunał Koronny 1723
  • Trybunał Koronny 1725 Radom
  • Trybunał Koronny 1726 Lublin
  • Trybunał Koronny Radom
  • Trybunał Litewski 1725
  • Sejm (1714) Groszowice
  • Sejm (1718) Wieluń
  • Sejm (1724)
  • Sejm (1726)
  • Sejm (1722) Warszawa
  • Sejm (1723) Warszawa
  • Sejm (1718) Grodno
  • Sejm (1722) Grodno
  • Sejm (1726) Grodno
  • Senat (1724)
  • Parlamentaria 18 w.
  • Sejm 18 w.
  • Emblematy (lit.) 18 w.
  • Epitafia (lit.) 18 w.
  • Gazety rękopiśmienne 18 w.
  • Pogrzeb 18 w.
  • Sądownictwo 18 w.
  • Tatarzy 18 w.
  • Traktat rosyjsko-szewdzki (1721)
  • Tratkat rosyjsko-perski (1723)
  • Traktat austriacko-hiszpański (1726)
  • Tulmut toruński (1724)
  • Kościół 18 w.
  • Ślub i wesele 18 w.
  • Wojsko 18 w. Polska
  • Pamflet 18 w.
  • Dania 18 w.
  • Kurlandia 18 w.
  • Szwecja 18 w.
  • Turcja 18 w.
  • Wieluń (woj. łódzkie) 18 w.
  • Włochy 18 w.
  • Wschowa (woj. lubuskie) 18 w.
  • Diariusze sejmowe 18 w.
  • Pokój 1720 Sztokholm
 • Uwagi: Pomyłka w liczbowaniu stron - brak 241-248.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Akta do panowania Augusta II.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 524 s. c 34x22 cm
 • 340 d rkps e Skóra beżowa (BK 1977 r.)
 • 500 a Pomyłka w liczbowaniu stron - brak 241-248.
 • 520 a "Diariusz Congressu Warszawskiego stante limitatione seymu odprawionego Anno D[omini] 1726to" s. 1-9
 • 520 a "Copia literarum regis Borussiae ad regem Poloniae" 1725 s. 9
 • 520 a "Sermo Conradi de Schwerin, ablegati Borussiae regis habitus coram [...] Poloniarum rege d. 3 Febr. 1726" s. 9-11
 • 520 a "Z Warszawy die 24 Febr. 1726" [Opis iluminacji i dekoracji, malowanych na płótnie. Obecny na balu król wraz z synem] s. 11
 • 520 a "Przestroga stanów Rzeczypospolitey od kochaiącego oyczyzny syna do pilney uwagi tymże stanom podana" s. 11-16
 • 520 a "Mowa [...] Stanisława Chomentowskiego, woiewody mazowieckiego, posła wielkiego do cara [...] moskiewskiego przy pożegnaniu tegoż Cara [...] miana Anno Domini 1720 die 14 Julii" s. 16-17
 • 520 a "Conditiones pacis Sveciam inter et Daniam conclusa" 1720 s. 17-19
 • 520 a Konferencja w Warszawie w 1719 między senatem, ministrami polskimi z Kantymirem Murdzą, posłem tatarskim s. 19-20
 • 520 a "Replika pewnego katolika na votum [...] Pana Jerzego Przependowskiego, podskarbiego w[ielkiego] kor[onnego] ktore miał in congressu Senatus publico w Warszawie D. 7 Febr: a[nn]o 1726" s. 20-24
 • 520 a "Z Warszawy d. 2 Martii 1726 A[nn]o" [opis sali balowej, dekoracji; bal na którym obecny był król, królewicz i panna Orzelska] s. 24
 • 520 a "Ze Lwowa 20 Februarii a[nn]o D[omini] 1726". [Opis pogrzebu pana krakowskiego] s. 24
 • 520 a "Relacya o pogrzebie [...] pana ordynata Zamoyskiego odprawionym w Zamościu anno D[omini] 1726 d. 24 martii" s. 25
 • 520 a "Relacya o wyprowadzeniu ciała [...] pana Sieniawskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana w. koronnego ze Lwowa do Brzeżan Anno Domini 1726 d. 23 martii" s. 26-27
 • 520 a "Z Warszawy d. 20 April 1726" [Udział króla i królewicza w uroczystościach wielkopostnych w obecności ministrów, senatorów i dworzan] s. 27-28
 • 520 a "Z Prus d. 26 Maii a[nn]o 1726" [Carowa moskiewska mianowała dowódcą regimentu ks. holsztyńskiego. Papież kazał zrobić "misterną robotą organy dla cesarza chińskiego na prezent". s. 28
 • 520 a "Z Lublina 26 Maii a[nn]o D[omini] 1726" [Opis budowa kościoła Kapucynów] s. 28-29
 • 520 a "Z Drezna 21 Maii a[nn]o D[omini] 1726to" [Drabant zabił predykanta Hana, co spowodowało tumult w mieście i napad na Jezuitów] s. 29
 • 520 a "Copia Uniwersału na seymiki przedseymowe" 1726 s. 29-30
 • 520 a "Copia listu Mustafy paszy chocimskiego do [...] hetmana polnego koronnego a[nn] D[o]m[in]i 1726" s. 30-31
 • 520 a "Respons" s. 31-32
 • 520 a "Copia invitatoriarum [...] pani krakowskiey na pogrzeb [...] pana krakowskiego H[etmana] W[ielkiego] K[oronnego]" s. 32
 • 520 a "Copia universału principis Curlandiae et Semigalliae" s. 32-35
 • 520 a "Copia rescripti ad status Curlandiae" s. 35-36
 • 520 a "Gazeta Die 10 julii anno 1726 s. 36-38
 • 520 a "Die 4 julii anno 1726" [Poselstwo Pana Kunickiego chorążego z listem] s. 38-39
 • 520 a "Die 8 Julii a[nn]o D[omini] 1726" [Opis pojedynku] s. 39
 • 520 a "Memoryał od officyerów gwarnizonu! dubińskiego assystuiącego [...] Trybunałowi Koron[nego] w Lublinie podany a[nn]o 1726 d. 9 Julii" s. 39-41
 • 520 a "Epitaphium [...] Vitzhum succamerario Saxoniae" s. 41-42
 • 520 a "Epitaphium Carolo V Svecorum, Gottorum, Vandalorumque regi" s. 42-48
 • 520 a "Inscriptopnes ad Castrum Doloris In funere [...] Męcińskiego Subdapiferis Vielunenae? inclaro monte Częstochoviensi anno domini 1725" s. 48
 • 520 a "Diariusz seymu walnego warszawskiego anni 1722di" s. 49-74
 • 520 a "Pożegnanie Izby Poselskiey po niedoszłym Seymie" k. 74- 76
 • 520 a "Specyfikacya [...] Posłow tak koronnych Jako W[okewod]o[wie] X[ięstw]a Litewskiego na Seym niedoszły in anno 1722de" s. 76-79
 • 520 a "Kontynuacya Dyariusza eiusdem Anni" s. 79-88
 • 520 a Uniwersał Stanisława Leszczyńskiego króla Polski z 1711 roku s. 88-92
 • 520 a Uniwersał Józefa Potockiego wdy kajowskiego poznańskiego hetmana w. kor. z 1711 roku s. 92-95
 • 520 a Uniwersał Machometa Gerey sułtana z 1711 roku s. 95-96
 • 520 a "Kródka! relacya aktu weselnego [...] Fryderika Augusta królewica polskiego X[ię]cia Saskiego z [...] Maryą Jozefiną Arcyxiężną Rakuską w Pałacu Cesarskim Faworyt nazwanym w Wiedniu d. 20 Sierpnia Roku 1719" s. 96-99
 • 520 a "Punkta in materia kommendy ułożone 1722" s. 99-100
 • 520 a "Punkta na seymiki przedseymowe podane ex parte [...] [Krzysztofa Antonigo Szembka] X[iędza Biskupa Kuiawskiego in a[nn]o D[omi]ni 1724to" s. 100-101
 • 520 a "Respons X[ię]cia [...] prymasa na list X[ię]cia [...] Dołhorukiego" 1725 s. 101-103
 • 520 a "Mowa [...] kardynała de Rochan miana do [Marii Leszczyńskiej] królowey francuskiey córki króla Stanisława idącey do szlubu per procurationem z [Ludwikiem XV] krolem [...] Francuzkim w Sztrausburgu a[nn]o 1725 d. 15 augusti" s. 103-105
 • 520 a "Respons na mowę [...] Pana Fincha Ministra krola [...] Angielskiego przez [...] Panow Ministrow Status Koronnych i W[ielkiego] X[ięstwa] Litte[wskiego] dany w Warszawie Die 18 Augusti a[nn]o D[omini[ 1725to" s. 105-107
 • 520 a "Memoriale Celsissimi Primatis Regni, Senatorum et Ministrorum Status, porrectum sacra regia Maiestati Varsavia anno D[omi]ni 1725 d. X 7bris" s. 107-109
 • 520 a "Refleksya informuiąca względem teraźnieyszego stanu i sytuacyi państwa moskiewskiego po śmierci carskiej a[nn]o 1725" s. 109-110
 • 520 a "Diaryusz seymu grodzińskiego! ex limitatione anni 1724 in anno 1726 przypadaiącego" s. 111-150
 • 520 a "Copia Listu [...] [Jana Szembka] Pana Kanclerza W[ielkiego] Koronn[ego] na Seymik Relationis Ziemi Warszawskiey A[nn]o D[omini] 1721 d. 20 Martii" s. 151-152
 • 520 a "Informacya z strony Dobr Xsiążąt Ostrogskich, ordynackiemi pretendowanych" s. 152-153
 • 520 a "Copia listu [...] Pana Podskarbiego N[aszego] K[rólestwa] d. 16 Martii" s. 153-154
 • 520 a "Copia Administracyi ordynacyi ostrogskiey" s. 154
 • 520 a "Copia Commissyi ordynacyi ostrogskiey" s. 154-155
 • 520 a "Apparatus Funebralis na Exekuiach [...] Pani Duninowey Regentowy Koron[ny] przy wyprowadzeniu ciała z kościoła warszawskiego od Reformatow do Miedniewic a[nn]o 1725 d. 15 9bris" s. 155-156
 • 520 a "Copia Responsarium Regis Prussia ad [...] Regem Polonia" s. 156-158
 • 520 a "Copia Listu Cara Moskiewskiego do [...] Pana Stanisława Denhoffa na ten czas Miwcznika Koronnego, a teraz Woiewody Potockiego" 1712 s. 159-161
 • 520 a "Descriptio picturarum, symbolorum et lemmatum in funere [...] Hieronymi Wierusz Niemoiowski, iudicis terrestris vielunensis, fundatoris templi in Collegio Vielunensis Scholarum Piarum Anno Domini 1726 die 30 Septembris" s. 161-162
 • 520 a Epitafia s. 162-164
 • 520 a "Proiekt respektem Kurlandyi uformowany na seymie anno 1726" s. 164-166
 • 520 a "Diploma J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci ratione Kurlandyi" 1726 s. 166-167
 • 520 a "Z Łucka d. 24 8bris 1726" [pierwszy synod diecezji od 14 lat ] s. 167
 • 520 a Opis komety, która ukazała się na niebie w Kamieńcu s. 167
 • 520 a "Z Lublina d. 3tia 9bris 1726" [opis spraw sądowych, które toczyły się przed Trybunałem] s. 167-169
 • 520 a "Kopia pewnego listu z Piotrkowa d. 23 novembris a[nn]o 1726" s. 169-170
 • 520 a "Mowa [...] Pana Krakowskiego Starszego Deputata w Izbie Sądowej Trybunalskiey podczas Tumultum" s. 170
 • 520 a "Copia Listu Trybunału Piotrkowskiego do Woiewodzt[w] Ziem y powiatow na Seymiki Relationis 4ta February przypadaiące w Roku 1727" s. 170-171
 • 520 a "Cudzoziemska Gazeta d. 8 Xbris 1726to" s. 172
 • 520 a "Z Kamieńca 28 9bris 1726" [dysputa między oficerami, katolikami i dyssydentami] s. 172-173
 • 520 a "COpia Listu X[ię]cia [...] Biskupa Krakowskiego do [...] Pana Feldmarszałka Fleminga" s. 175
 • 520 a "Copia Recredentialium a [...] Rege Poloniae ad Regem Angliae. 1725" s. 175
 • 520 a "Copia Literarum ab eodem [...] Rege ad Regem Angliae" s. 175-176
 • 520 a "Conclusum Senatus Consilii in A[nn]o D[omini] 1720" s. 176-178
 • 520 a "Circulares J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci do [...] Senatorow pro futurose natus Consilio" 1721 s. 178
 • 520 a "Circulaces powtorne J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci za przybyciem do Warszawy" 1721 s. 178-179
 • 520 a "Copia Listu [...] [Mikołaja Baltazara Olszańskiego] Pana Chorążego Wołyńskiego do [Felicjana Konstantego Szaniewskiego] Xiążęcia [...] Biskupa krakowskiego w Interessie Ordynacyi ostrogskiey. A[nn]o D[omini] 1721 mense Martio" s. 179
 • 520 a "Copia Credentalium Regis Sveciae ad [...] Regem Poloniae" 1721 s. 180
 • 520 a "Copia Recredentalium [...] Regis Pol[oniae] ad Regem Sveciae" 1721 s. 180
 • 520 a "Relation Genuina Transakcyi miedzy krolem [...] a [...] Hetmanami Pbpyga Narodow in materia kommendy wyoska cudzoziemskiego" s. 180-184
 • 520 a "Complanacya Xiążąt Pieczętarzow Litewskich in praesentia Maiestatis Regiae uczyniona" s. 184-186
 • 520 a "Copia Hramoty [...] Carskiego wieteczeństwa do krola [...] i do Rz[eczypos]p[oli]tey" 1722 s. 186-189
 • 520 a "Respons krola [...] na mamoriał [...] [Stanisława Szembka] X[ię]cia Prymasa, wyzey położony" 1725 s. 189-190
 • 520 a "Mowa [...] Pana Iaroszewskiego Starosty Płockiego do krola [...] do woiewodztwa mazowieckiego Posła z Generału tegoż w[ojewó]dztwa obranego. miana d. 19 7bris a[nn]o D[omini] 1726" s. 190-192
 • 520 a "Copia Literarum ab ordinibus Generalibus Faederati Belgii ad [...] Regem Poloniae a[nn]o D[omini] 1725 d. 2 7bris" s. 192-193
 • 520 a "Instrukcya krola Stanisława dana corce swoiey krolowey Francuskiey przy pożegnaniu a[nn]o D[omi]ni 1725" s. 193-197
 • 520 a "Copia Listu I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci do Cara [...] Moskiewskiego" 1718 s. 197-198
 • 520 a "Titulus Literarum a Praefulgida Porta Ottomanica ad [...] Regem Poloniae et Rem p[ub]l[i]cam" s. 198
 • 520 a "Copia uniwersału krola [...] na seymiki Relationis" 1720 s. 198-199
 • 520 a "Inskrypcye na pogrzebie X[ię]cia kardynała Radzieowskiego w Warszawie w kościele oo. Misijonarzow a[nn]o 1720 d. 29 7ebruaris" s. 199
 • 520 a "Desideria proponowane w kole Generalnym Woyskowym pod Hermanowem die 27 Iulii A[nn]o 1720" s. 200-201
 • 520 a "Oswiadczenie odiazdu krola [...]" s. 201-202
 • 520 a "Puncta pro senatus consilio" s. 202
 • 520 a "Conclusum" s. 202-203
 • 520 a "Memoryał Posła Cesarskiego" s. 203-204
 • 520 a "Excerptum ex Reflexione cuiusdam Galli sub Tempus Conventus Generalis Ordinum Regni Poloniae praesentis Varsaviae supra aliquas eiusdem actus circumstantias Anno Domini 1720 d. 20 Xbris" s. 204-207
 • 520 a "Copia Literarum supremi Ducis Exercituum Regni ad supremum Praefulgidae Porrae Ottomanicae Vezyrum A[nn]o 1721" s. 207
 • 520 a "Copia Listu Wezyrskiego z Tureckiego na Polski przetłumaczonego pisanego [Mustafa] Abdy Paszy Chocimskiego a[nn]o D[omini] 1721" s. 207-208
 • 520 a "Puncta pro Senatus Consilio d. 17 maii A[nn]o D[omini] 1721 celebrando" s. 208
 • 520 a "Votum [...] [Felicjana Konstantego Szaniawskiego] Biskupa krakowskiego w Warszawie in Senatus Consilio minae A[n]no Dimini 1721 d. 17 maii" s. 208-210
 • 520 a "Traktat zkonkludowany miedzy ministrami [...] carskiego w[ojewództw]a z iedney, a pełnomocnym Postem krola Perskiego Izmelaem Bekiem nazwanym z drugiey strony w Petersburgu a[nn]o D[omini] 1723 d. 12 7bris" s. 210-211
 • 520 a "Krotka Relacya o Exekucyi Dekretu na Toruńczanow. Z Torunia d. 10 Xbris anno Domini 1724to" s. 420-423
 • 520 a "Copia Listu Responsu [...] Krola [...] Polskiego do krola Pruskiego z niemieckiego przetłomaczona" s. 423-424
 • 520 a "Copia Listu Abdy Paszy Chocimskiego do [...] Pana Krakowskiego" s. 424-425
 • 520 a "Mowa [...] Xiędza Zachniewicza Kanonika Warszawskiego na Pogrzebie zmarłego Nuncyusza 18 Martii anno 1722 u oo. Teatynow miana w Warszawie" s. 425-429
 • 520 a "Copia traktatu miedzy Carem [...] i Koroną Szwedzką w Neysztadzie zkonkludowanego 30 augusti 1721" i opis uroczystości s. 429-440
 • 520 a "Mowa kanclerza Ruskiego do Cara [...]" s. 440-441
 • 520 a "Copia Listu Cara [...] moskiewskiego do [...] [Adama Mikołaja Sieniawskiego] Pana kasztelana krakowskiego Hetmana W[ielkiego] Koron[nego] z Peerburga d. 24 7bris anno D[omi]ni 1721" s. 441-442
 • 520 a "Copia Responsu od [...] [Adama Mikołaja Sieniawskiego] Pana krakowskiego do Cara [...]" s. 442
 • 520 a "Circulares krola [...] do [...] Panow Senatorow" s. 442-444
 • 520 a "Relacya Aktu Pogrzebowego [...] Pani Krasińskiey kasztelanowy Płockiey die 28 9bris odprawionego" s. 444-445
 • 520 a "Sermo Celsissimi Principis Primatis Regni et M. D. L. ad Legatum [...] Cesareae m[i]ttis in conferentis habitus" s. 445
 • 520 a "Rezolucya Posła Cesarskiego" s. 445-446
 • 520 a "Rezolucya X[ię]ciu Dołhoruckiemu Ministrowi Pełnomocnemu Naiasnieyszego Cara [...], dana 1724" s. 446-447
 • 520 a "Opisanie apparatu albo ornamentu w kościele warszawskim OO. Kapucynów podczas introdukcyi B: Andreae de Comitibus" s. 447-452
 • 520 a "Proiekt z Berlina" s. 452
 • 520 a "Respons z Polski" s. 452-453
 • 520 a "Alterum Responsum ad hunc Pasquillum stolidissimum ponetur inferius sub titulo: Penna aquila Polonae" s. 453
 • 520 a "Ordo [...] Iudicum Deputatorum ad Trubunal Regni. Feria 2da post Festum S. Francisci Confessoris proxima. Anno Domini 1723tio" (11.10.1723) s. 453-455
 • 520 a "Forma Prezenty na Kanonią ad J[eg]o krolewskiey M[ośc]i 1mo Titulus Regis plenissimus exprimitur 2do Sequitur" s. 455-456
 • 520 a "Allocutio Summi Pontificis habita in primo Consistorio die 12 Iunii Anno 1724" s. 456-457
 • 520 a "Titulus Episcopo Vratislaviensi competens est hic" s. 457
 • 520 a "Relacya odprawionego aktu pogrzebowego [...] [Urszuli Przebendowskiej] pani woiewodziny malborskiey na Jasney Górze [...] 1723" s. 457-461
 • 520 a "Informacya przeciwna tey, którą [...] Alexander August Czartoryski kawaler Maltański iako plenipotent Zakonu maltańskiego do druku podał i na seymiki rozesłał. Tymże przykładem imieniem [...] Pawła Lubartowicza Sanguszka Marszałka Nadwornego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o do uwagi stanowi rycerskiemu podana" s. 461-465
 • 520 a "Epitaphium pseudomartyris Joannis Godefridi Resner [...] ob patrata in thumultu Thorun[iensis] crimina, capite plexi" s. 465-4468
 • 520 a "Tractatus inter caesarem et regem Hispaniae a[nn]o 1726 d. 3 aprilis" s. 468-474
 • 520 a "Ordo [...] judicum deputatorum ad Tribunal; Regni in A[nn]o 1722" s. 474-476
 • 520 a "Edictum cara moskiewskiego in anno 1722" s. 476-477
 • 520 a "Forma Iuramenti" s. 477-478
 • 520 a "Specifikacya [...] panow kommisarzów na Trybunał Radomski zgromadzonych a[nn]o 1722" s. 478-479
 • 520 a "Z Drezna d. 13 Maii A[nn]o 1722" [opis kosztowności i prezentów] s. 479
 • 520 a "Z Prus 2 Iunii a[nn]o 1722" [relacja górników i inżynierów z podróży na Syberię] s. 479
 • 520 a "W Zamościu 3 Iunii a[nn]o 1722" [piorun uderzył w gmach akademii] s. 479
 • 520 a "Cudzoziemskie anni 1722" [wiadomości o księżnej de Conte; inkwizycje króla angielskiego; opis zarazy w Tulonie; opis protestu niezadowolonych ewangelistów w Ratyzbonie; opis aresztowań w Anglii zwolenników pretendenta do tronu; opis potwora złowionego pod Neapolem; plaga szarańczy w Wiedniu] s. 480-482
 • 520 a "Ze Lwowa 9 7bris 1722" [opis grad "na kształt trupich główek"] s. 482
 • 520 a "Z Lublin 13 Xbris a[nn]o ut supra [1722]" [opis rozprawy w trubunale podczas której Żyda chciał zmienić religię] s. 482
 • 520 a "Combinacya ratione wydaney do dóbr ordynacyi Ostrogskiey sub beneplacito et ratihabitione [...] Maiestatu krola [...] i Stanow Rz[eczy]p[ospoli]tey między [...] Panem Tarłem woiewodą lubelskim, [...] Panem Poniatowskim Generałem Woysk I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci i Rz[eczy]p[ospoli]tey i [...] X[ię]ciem [...] Pawłem Lubartowiczem Sanguszkiem marszałkiem nadwornym W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskiego] za interpozycyą z obopolnych przyiacioł i mediatorow w Wąworkowie postanowiona i zkonkludowana na d. 7ma Iunii 1722da" s. 482-483
 • 520 a "Circulares króla [...]" s. 483-484
 • 520 a "Copia listu wezyrskiego pisanego do hospodara wołoskiego i multańskiego" s. 484
 • 520 a "Circulares krola [...] s. 484-485
 • 520 a "[Nowiny] Cudzoziemskie anni 1723" [Relacje o miłosierdziu króla hiszpańskiego, o Jezuicie, pośle od cesarza chińskiego, pretendencie angielskim, cesarzu, edykcie podatkowym króla francuskiego; opis pożaru w Wenecji;opis zamachu na cara; opis powstania nowej sekty w Montpellier; opd wydania edyktu handlowego w Berlinie; wydanie przez senat wenecki edyktu w sprawie Żydów; opis pożaru w Mediolanie; wybuch Wezuwiusza; opis lustracji wojsk w Dreźnie; w Szewcjii wydano dekret przeciw Osthoffowi] s. 485-489
 • 520 a "Z Wilna 7 Februarii 1723 a[nn]o" [opis wjazdu wojewody wileńskiego; opis pogrzebu biskupa wileńskiego] s. 489
 • 520 a "Z Krakowa d. 27 Iunii 1723" [opis egzekucji szlachcica z Wielkipolski, którego kat "po trzy razy docinał, ale głowa trzymała się"] s. 490
 • 520 a "Z Wilna d. 27 Iunii 1723" [opis pożaru] s. 490
 • 520 a "Z Krakowa 4 Iulii 1723" [szlachcic Mietkowski i Mszanecki chcieli Żydom sprzedać dziecko] s. 491
 • 520 a "Ze Lwowa d. 28 Iulii 1723 a[nn]o" [opis audiencji] s. 491-492
 • 520 a "Ze Lwowa a[nn]o ut supra [1723]" [piorun uszkodził kościół Bernardynów] s. 492
 • 520 a "Z Wilna d. 8 augusti 1723" [opis sprawy kasztelana nowogrodzkiego] s. 492
 • 520 a "Z Białej Rusi" [niedźwiedź napada na ulicach Mohylowa] s. 492
 • 520 a "Z Warszawy 14 augusti a[nn]o ut supra [1723]" [fałszywa wiadomość o cudownym obrazie pod Moczydłowem] s. 492
 • 520 a "Copia Responsu od Woiewodztwa Nowogrodzkiego do X[ię]cia [...] Czartoryskiego Kawalera Maltańskiego z Seymiku Relationis" s. 492-493
 • 520 a "[Nowiny] Cudzoziemskie Anni 1724" [smok pokryty łuską; opis zamienia słońca w Londynie i Paryżu] s. 493
 • 520 a Oddawanie Laski Seymowey" s. 493-497
 • 520 a "Dziękowanie za Laskę , ore [...] Pana Referendarza koron[nego]" s. 496-497
 • 520 a "Puncta pro exigentia temporis ułożone względem Woyska I[eg]o K[rólewskiej] M[oś]ci i Rzeczypospolitey Oboyga Narodow" s. 497-498
 • 520 a "Ordo [...] deputatów na Trybunał litewski in anno 1725" s. 498
 • 520 a "[Nowiny] Cudzoziemskie 1725" [Nowa moneta w Brandenburgii; w Berlinie wystawienie komedii, która ukazywała "rozrywanie prowincyi Rzplitey Polskiey od kilku monarchów"; w Rydze po rusku zaczęto drukować Księgę Życia i czynów cara moskiewskiego, którą sam car zbierał przez lat dwie i dyktował; nowa moneta i walka z kalwinami we Francji; rozruchy w Pradze- studenci biją Żydów; opis pogrzebu cara i jego córki Marii Petrówny; wiadomości z Londynu; w Szwecji znaleziono dekret "przeciw mniemanemu królowi ferowany", zakaz drukowania w Wiedniu "paskwilów z toruńskiej materyi pod gardłem, chcąc pokazać, że detractores cudzey sławy nie mają estymacyi"; zawieruchy śnieżne na Krymie- sztorm niszczy flotę wojenną szwedzką; ślub ks. holsztyńskiego z carówną; opis ślubu w Dreźnie gen. Fryse z ks. de Kozel, który się odbył "kosztem królewskim"; manifest carowej przeciwko arcybiskupowi nowogrodzkiemu Teodyzyuszowi; ślub króla francuskiego z Leszczyńską; zamach na Stanisława Leszczyńskiego na zamku Falkenburg] 499-502
 • 520 a "Z Lublina d. 4 Martii 1725" [grasuje zbiegły z więzienia Antoni Tyszkiewicz; opis protest bpa chełmińskiego i prymasa w sprawie "Proiektów i paskwilów" toruńskich] s. 503
 • 520 a "Z Piotrkowa d. 24 Martii" [dekret przeciw doktorowi medycyny, Żydowi, Fortessowi oskarżonemu o bluźnierstwo; Brandenburczycy porywają mężczyzn] s. 503
 • 520 a "Ze Lwowa d. 23 aprilis" [opis przywiezienia Żydów, zabójców Jaryczewskiego] s. 503
 • 520 a "Z Jarosławia" [opis pożaru; bójka złotnika z żołnierzem] s. 503-504
 • 520 a "Z Torunia [d. 8 Junii a[nn]o 1725]" [pogrzeb katolika- rajcy toruńskiego] s. 504
 • 520 a Opis napadu na Żydów pod Chrzczonowem 1725 s. 504
 • 520 a "Ze Lwowa 13 Junii a[nn]o 1725" [rozruchy antyżydowskie] s. 504-505
 • 520 a "Ze Lwowa d. 20 Iunii 1725" [relacja o karmelitankach, przyjmujących dysydentki z Węgier] s. 505
 • 520 a "W Poznaniu d. 18 Iunii a[nn]o 1725" [opis nawałnicy i szkód w mieście] s. 505-506
 • 520 a "Ze Lwowa d. 4 Iulii 1725" [kobieta ukradła hostię dla Żydów; ulewne deszcze] s. 506
 • 520 a "Z Krakowa d. 15 Iulii 1725" [krwawa zwada o grę w kości między Srebrnickim i Przydkowskim] s. 506
 • 520 a Opis pożaru kościoła pijarów w Łukowie s. 507
 • 520 a "W Warszawie [20. 07.]" [cudowny obraz u Augustianów, którego nikt jeszcze nie widział] s. 507
 • 520 a "Z Łucka 9 Iulii" [opis pogrzebu kasztelanowej wołyńskiej- opis ceremonii, stroju] s. 507-508
 • 520 a "Z Torunia d. 15 Iulii a[nn]o 1725" [słychać było niebywały huk] s. 508
 • 520 a "Ordo [...] deputatów na Trybunał Radomski in anno 1725" s. 508-509
 • 520 a "Inscriptio funebralis Petro Alexievicio magno duci Moscoviae" s. 509-511
 • 520 a "Reflexiones nonnullae contra praetensam a Potentiis Dissidentium infractionem Pactorum Oliviensium per Decretum Assessoriale in negotio Thorunensi latum" s. 511-512
 • 520 a "Copia listu pewnego urzędnika do pewnego przyiaciela" s. 513-517
 • 520 a "Copia listu pewnego senatora ad ministrum regni, w którym go informuie o wschowskim zieździe anno Doomini 1718" s. 517-520
 • 520 a "Ordo [...] deputatów na Trybunał Koronny w Roku Pańskim 1719" s. 521-522
 • 520 a "Mowa [...] Pana Morsztyna Woiewody Sandomierskiego Kowalskiego, Łojowskiego Starosty d. 16 Ianuarii a[nn]o D[omi]ni 1720 miana na podzękowanie za krzesło senatorskie" s. 522-524
 • 520 a "Mowa Posła Perskiego Sophi pod czas audiencyi u Cara Moskiewskiego miana 22 aug. 1723" s. 212-213
 • 520 a "Somnia seu meditatio super modernam pacem" s. 213-214
 • 520 a "Diaryusz seymu grodzińskiego! odprawionego A[nno] D[omi]ni 1718: Mowa Xięcia [...] Czrtoryskiego podkanclerzego W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskiego] od Tronu przy przy powitaniu [...] Izby Poselskiey s. 214-215, Punkta Propozycyi od Tronu s. 215-226" s. 214-226
 • 520 a "Proiekt na seymik przedseymowy grodziński w Wieluniu A[nn]o D[omi]ni 1718" s. 226-227
 • 520 a "Expostulacya Praesentis Senatus ex mente I[ego] K[rólewskiej] M[ości] uczyniona et in scripto X[ię]ciu Dołhoruckiemu dana ratione Woysk Carskich nazad powracaiących do Polski w Rydzynie d. 10 Iunii Anno Domini 1718" s. 227-229
 • 520 a "Z Warszawy d. 12 8bris 1718" [orda przygotowuje się do walki] s. 229
 • 520 a "Z Zamościa 8 8bris 1718" [oficerowie napadli na stolnika bełzkiego Dranińskiego] s. 229
 • 520 a "Z Warszawy 21 7bris 1718" [opis audiencji królewskiej w Grodnie podczas trwania obrad sejmu] s. 229-230
 • 520 a "Punkta Traktatu miedzy Cesarzem [...] Chrześciańskim i Portą Othomańską uczynione w Passanowiczach a[nn]o d[omi]ni 1718 d. 21 Julii" s. 230-231
 • 520 a "Z Gdańska 10 7bris 1718" [opis zborjenia Prus, zawarcia pokoju szwedzko-moskiewskiego; poselstwo carskiego posła de Tucko w sprawie Maklemburgii] s. 231-232
 • 520 a "Z Warszawy d. 6 8bris 1718" [opis przybycia nuncjusza papieskiego fo Grodna; opis konfliktu angielsko-hiszpańskiego - stanowisko Holandii w sprawie tego konfliktu; traktat szwedzko-moskiewski] s. 232-233
 • 520 a "Ze Lwowa d. 8 9bris 1714" [opis legacji do króla w srpawie ewakuacji wojska stojącego po Sokalem] s. 233
 • 520 a "Z Warszawy 17 9bris 1714" [opis poselstwa do króla w sprawie ewakuacji wojska] s. 233-234
 • 520 a "Instrukcya do I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci, [...] Wybranowskiemu Chorążemu Podolskiemu Porucznikowi Chorągwi Husarskiey Krolewicza [...] Alexandra, Branickiemu Stolnikowi Buskiemu [...] [Jerzego Antoniego Warszyckiego] Pana Kasztelana Łęczyckiego, Przebendowskiemu Staroście Mławskiemu Pułkownikowi Arkabuzeryi I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci i Rz[eczypos]p[oli]tey Posłom od Woyska koronnego Polskiego i Cudzoziemskiego Zaciągu dana w obozie pod Nakwaszą d. 26 Octobris A[nn]o 1714" s. 234-235
 • 520 a Uniwersał Stanisława I króla Polski s. 235-237
 • 520 a "Descriptio status Regni Poloniae [...] Litt[ewskiego]" s. 237-238
 • 520 a "Krotka informacya storny Dobr Ostrogskich Xiążąt, ktora te dobra Ordynackiemi zowią" s. 238-240
 • 520 a "Copia Listu [...] Pana W[ojewo]dy Ruskiego do X[ię]cia [...] Biskupa krakowskiego z pod kamieńca 29 Ianu[arii]" s. 240-241
 • 520 a "Copia Listu [...] Leduchowskiego Podkomorzego Krzemienieckiego do tegoż" s. 241
 • 520 a "Copia Listu X[ię]cia Woiewody Krakowskiego do tegoż z Krakowa" s. 242-243
 • 520 a "Copia Listu tegoż do X[ię]cia [...] Prymasa" s. 243
 • 520 a "Copia Listu [...] [Adama Mikołaja Sieniawskiego] Pana Krakowskiego Hetmana W[ielkiego] K[oronnego] na Seymik Relationis z Brzeżan 6 Mart[ii] 1721" s. 243-244
 • 520 a "Excerpt z Listu [...] Pana Starosty Kopanickiego z Peterburgu d. 17 Junii A[nn]o 1718 pisanego" s. 244-245
 • 520 a "Conclusum" s. 245-247
 • 520 a "Copia Listu pewnego z Drezna d. 29 Ianuar[ii] 1721" s. 247-249
 • 520 a "Z Poznania d. 31 Ian[uarii]" [oczekiwanie na przyjazd biskupa do katedry] s. 249
 • 520 a "Z Gdańska d. 1 Febr[uarii]" [opis walki] s. 249-250
 • 520 a "Z Lublina d. 2 Ian[uarii]" [ ślub wnuczki kasztelanowej wołyńskiej, Joanny Potockiej, ze Stanisławem Wincentem Jabłonowskim wojewodą rawskim] s. 250-251
 • 520 a "Oblatio est officio praesenti Castrensi Capitaneali Sandomiriensi Laudum Conventas particularis Opatovien[s] d. 11ma Mensis 7bris Anno ad praesens currenti, sub directione Magnifici Alexandri de Krasne Krasinski Pincerna Sandomiriensis ex Marschalci Eiusdem concelebrans sancitt[issimi] manu Eiusdem Mag[ni]f[o]ci Marschalci subscriptt[o] et sigillo communitt[is] infrascriptum tenoris sequentis" 1714 s. 251-255
 • 520 a "Qua ratione Papa in Urbem Romam Imperium obtinuerit i doczesną tenże na Cecarze i krole authoritatem" s. 255-257
 • 520 a "Relatio genuina de morbo et obitu [...] primatis regni Stanislai in Słupow Szembek" 1721 s. 257-260
 • 520 a "Konsyderacye super statum praesentem Królestwa Polskiego" s. 260-264
 • 520 a "Manifest Rzeczy-pospolitey" s. 264-267
 • 520 a "Punkta od Ministrow Cara [...] podane w Gdańsku d. 26 april[is] A[nn]o 1726?" s. 267-270
 • 520 a "Respons [...] Pana marszałka Generalney Konfederacyi per modum listu, na Uniwersał [...] Pana Fleminga d. 18 Xbris 1715 a[nn]o" s. 270-277
 • 520 a "Rozmowa królowy [...] z królewicem! [...] Jakubem o teraźnieyszych rzeczach, na pierwszy dzień" s. 277-285
 • 520 a "Zdrowa refleksya (bo reskryptu niegodzien) nad paskwilem pod tytułem "Rozmowa królowy [...] z królewicem! [...] Jakubem na dzień pierwszy" s. 285-294
 • 520 a "Copia Mowy Poselskiey od Woyska Koronnego do krola [...] w Warszawie s. 14 9bris 1714 a[nn]o" s. 294-296
 • 520 a "Mowa posła sandomierskiego do I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci d. 8 7bris 1724" s. 296
 • 520 a "Copia Listu I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci do Cara [...] Moskiewskiego" s. 296-297
 • 520 a "Copia Listu krola Pruskiego do krola [...] Polskiego" s. 297-299
 • 520 a "Copia responsu Krola [...] Polskiego na List krola [...] Pruskiego" s. 299-300
 • 520 a "Copia Listu krola Pruskiego do Szlachetnego [...] Pana Andrzeia de Boien oberszterleytnanta i surrogata Starostwa Nedborskiego i Działdomskiego, pisanego d. 27 Februarii anno Domini 1724" s. 300-301
 • 520 a "Copia Listu krola [...] Polskiego do krola Pruskiego" 1724 s. 301-302
 • 520 a "Copia Literarum REgis Poloniae ad Regem Prussiae" 1724 s. 302-303
 • 520 a "Copia Uniwersału I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci do Woiewodztw Pogranicznych od Brandenburgii" s. 303-304
 • 520 a "Copia Responsu ad Deliberatorias I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci od [...] [Stanisława Jana Jabłonowskiego] Pana Woiewody Ruskiego" s. 304-306
 • 520 a "Copia Listu I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci do urzędnikow woiewodztw ziem i powiatow koronnych i W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskieg]o" s. 306-307
 • 520 a "Ordo et numerus Ill[ust]r[issim]orum Ill[ust]rium et M[a]g[nifi]corum ex Senatu et equestri ordine commissariorum pro Tribunali fisci regni sedentium d. 15 maii 1724to anno in Stuba solita Radomia ad incidentiam delege Termini Comparentium" s. 307-308
 • 520 a "Z Prus d. 22 Maii 1724" [poselstwo moskiewskie do Chin w sprawie nowej kampanii; relacje dotyczące Danii, Anglii, Holandii] s. 308-309
 • 520 a "Ze Lwowa d. 17 Maii 1724" [pojedynek podstolego Janickiego z chorążym Bogonirem; dekrety trybunalskie] s. 309-310
 • 520 a "Z Lublina d. 21 Maii 1724to" [rozprawa w Trybunale dotycząca zabójstwa Orłowskiego; pożar Oleszczyc] s. 310
 • 520 a "Z Wilna d. 14 Maii 1724to" [ zabójstwo Kopcia, plebana jeziorskiego] s. 310-311
 • 520 a "Z Warszawy d. 26 Maii 1724to" [dyspozycja króla w sprawie ekonomii na sześć lat] s. 311
 • 520 a "Wiadomości polskie i cudzoziemskie in Anno Domini 1724": ["Ze Lwowa d. 1 Martii 1724" s. 311-313, "Z Warszawy d. 10 Martii 1724" s. 313-314, "Z Wilna d. 9 aprilis 1724" s. 314, "Ze Lwowa d. 12 aprilis 1724" s. 314-315, "Z Warszawy d. 21 aprilis 1724" s. 315-317, "Ze Lwowa d. 10 Maii 1724" s. 317, "Z Lublina d. 14 Maii 1724" s. 317, "Z Krakowa d. 14 Maii 1724" s. 317, "Z Prus d. 15 Maii 1724" s. 318-319, "Z Wilna d. 27 Maii 1724" s. 319, "Ze Lwowa d. 31 Maii 1724" s. 319, "Z Lublina 4 Iunii 1724" s. 319, "Z Warszawy d. 9 Junii 1724" s. 319321, "Z Rzymu d. 3 Iunii 1724" s. 312-322, "Z Zamościa d. 30 Iunii 1724" s. 322, "Z Warszawy d. 8 Iulii 1724" s. 322-323, "Ze Lwowa d. 12 Iulii 1724" s. 323-324, "Z Lublina d. 16 Iulii 1724" s. 324, "Z Krakowa d. ut supra [16.07.1724] s. 324, "Z Warszawy d. 21 Iulii 1724" s. 324-326, "Z Kamieńca d. 24 Iulii 1724" s. 326, "Ze Lwowa d. 2 augusti 1724" s. 327-328, "Z Pruss d. 7 aug[usti] 1724" s. 328-329, "Z Warszawy d. 12 augusti 1724" s. 329-330. "Ze Lwowa d. 30 aug[usti] 1724" s. 330-331, "Z Lublina d. 3 7bris 1724" s. 331, "Z Lublina d. 20 augusti 1724" s. 331, "Ze Lwowa 3 7bris 1724" s. 331-332, "Z Pruss 4 7bris 1724" s. 332-333, "Z Warszawy d. 9 7bris 1724" s. 333, "Ze Lwowa d. 20 7bris 1724" s. 333-334, "Z Torunia d. ut supra [20.09.1724]" s. 334-335, "Z Warszawy d. 30 7bris 1724" s. 335, "Ze Lwowa d. 27 7bris 1724" s. 335-336, "Z Lublina d. 1 8bris 1724" s. 336, "Z Pruss die et a[nn]o ut supra [01.10.1724]" s. 336, "Ze Lwowa d. 25 8bris 1724" s. 336-337, "Z Warszawy d. 30 7bris 1724" s. 337-338] s. 311-338
 • 520 a "Copia Deliberatorium [Augusta II] Iego Kr[ólewskiej] Mości" s. 338-339
 • 520 a "Respons [...] Pana Kasztelana Trockiego ad Delliberatorias I[eg]o Kr[ólewskiej] Mości" s. 339-341
 • 520 a "Copia Listu X[ię]cia [...] Prymasa na Seymiki antekomicyalne" 1724 s. 341-345
 • 520 a "Copia Listu [...] Pana Koniuszego W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskiego] do [...] Pana kasztelna krakowskiego Hetmana W[ielkiego] Koron[nego] z Frencuzkiey przetłomaczona" s. 345-346
 • 520 a "Copia instrukcyi na seymiki antekomicyalne Anno Domini 1724" s. 346-352
 • 520 a "Diaryusz seymu warszawskiego Anno Domini 1724 odprawuiącego się": ["Powitanie Izby Poselskiey przez [...] Pana Ossolińskiego podskarbiego nadwornego koronnego die 28 8bris anno Domini 1724" s. 353-358, "Mowa [...] Pana Potockiego Referendarza W[ielkiego] Koron[nrgo] Marszałka Poselskiego przy powitaniu krola [...] Die 4ta 8bris 1724" s. 358-361, "Propozycye od Tronu ore [...] Kanclerza W[ielkiego] Koron[nego] promulgowane. 1724" s. 361-379, "Mowa X[ięcia] Kazimierza Wieruszowskiego Soc[ietate] Iesu na Sądach assessorskich I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci przeciw Kryminałom Toruńskim miana d. 31 8bris 1724" s. 379-397, "Securitas Exekucyi Dekretu w sprawie Excessu Toruńskiego" s. 397-398, "Odłożenie Seymu" s. 398-399] s. 352-399
 • 520 a "Specyfikacya dział mozdzierzow[y]c[h] [...] krolewicza [...] Konstantyna [Sobieskiego] w Cekauzie Żołkiewskim znayduiących się zlustrowana i spisana d. 28 Maii 1724" s. 399-400
 • 520 a "Z Warszawy d. 18 9bris 1724" [dekret toruński; wyrok śmierci dla prezydenta Torunia] s. 400
 • 520 a "Copia Literarum Proconsulum et Consulum Thorunensium ad [...] provincialem Societ[atis] Jesu post Decretum [...] M[aies]t[a]tis in causa Thorun[ense] latum" 1724 s. 401
 • 520 a "Copia Literarum Iacobi Czernik Vice-Presidentis Thorunen[sis] ad [...] Provincionalem Soc[ietais] Iesu" 1724 s. 401-402
 • 520 a "Copia Responsarium Literarum [...] Provincionalis Societatis Iesu ad Magistratum Thorunensem" 1724 s. 402
 • 520 a "Copia Literarum Responsoriarum [...] Provincialis Societ[atis] Iesu ad Praenobilem Iacobum Czernik" s. 402-403
 • 520 a "Germane simcera et Catholice vera Relatio efferi tumultus et barbara profanationis Capellarum et oratorium Sacrorum, eversionis Altarium, concisionis et tandem infami rogo in publica platea sacrilegae exustionis Imaginum Christi Beatissimae et Sanctorum cum infinitis blasphemiis ac demum totius Collegii Thorunen[sis] Societ[atis] Iesu depraedationis etc. etc.etc. facta ab Haereticis eiusdem Civitatis d. 17 Iulii a[nn]o 1724" s. 403-407
 • 520 a "Genuina Copia Pasquilli Germanica Lingua[m] post enormiter tumultuariam depradationem Collegii Societatis Iesu a Thorunensibus Haereticis affixi valvis? eiusdem Collegii" s. 407-408
 • 520 a "Adversiones Catholicae, Statisticae, Iuridicae super hunc Pasquillum Haereticum" s. 408-410
 • 520 a "Informatio in causa Thorunensi desumpta ab oculatis testibus et inquisitionibus iuratis, ex Decreto Assessoriali et inductionibus" s. 410-416
 • 520 a "Puncta et Paragraphi Tractatus Olivensis secundum genuinum sensum referuntur per qua demonstratur Pactis Olivensibus in Decreto contra Thorunenses a iudicio [...] M[aies]t[a]tis lato anno 1724. nihil derogari" s. 416-419
 • 520 a "Contenta Decreti inter Religiosos Patres: Rectorem Ministrum totumq[ue] Collegium Thorunense Soc[ietatis] Iesu Actores ab una, atq[ue] nobiles et spectabiles: Praesidentem, Vicepraesidentem, Burgrabium, totumq[ue] Magistratum ac Communitatem Civitatis Thorunensis Citatos parte ab altera. Anno Domini 1724" s. 419-420
 • 530 d Mf 586
 • 541 c a d 1867
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Prawdopodobnie z biblioteki Kosseckiego nr 7 d BK VI, 100 w Działyński Jan (1829-1880) w Kossecki Stefan
 • 610 a Joannici d 1722
 • 610 a Kapucyni z Warszawa
 • 610 a Kolegium Pijarów z Wieluń
 • 610 a kościół kapucynów z Warszawa
 • 610 a paulini z CzęstochowaP
 • 610 a Pijarzy z Wieluń
 • 610 a Trybunał Koronny d 1719
 • 610 a Trybunał Koronny d 1723
 • 610 a Trybunał Koronny 1725 Radom
 • 610 a Trybunał Koronny 1726 c Lublin
 • 610 a Trybunał Koronny Radom
 • 610 a Trybunał Litewski d 1725
 • 611 a Konfederacja
 • 611 a Kongres (1726) Warszawa
 • 611 a Zjazd (1711) Wschowa
 • 650 a Sejm (1714) Groszowice
 • 650 a Sejm (1718) Wieluń
 • 650 a Sejm (1724)
 • 650 a Sejm (1726)
 • 650 a Sejm (1722) Warszawa
 • 650 a Sejm (1723) Warszawa
 • 650 a Sejm (1718) Grodno
 • 650 a Sejm (1722) Grodno
 • 650 a Sejm (1726) Grodno
 • 650 a Senat (1724)
 • 650 a Parlamentaria y 18 w.
 • 650 a Sejm y 18 w.
 • 650 a Emblematy (lit.) y 18 w.
 • 650 a Epitafia (lit.) y 18 w.
 • 650 a Gazety rękopiśmienne y 18 w.
 • 650 a Pogrzeb y 18 w.
 • 650 a Sądownictwo y 18 w.
 • 650 a Tatarzy y 18 w.
 • 650 a Traktat rosyjsko-szewdzki (1721)
 • 650 a Tratkat rosyjsko-perski (1723)
 • 650 a Traktat austriacko-hiszpański (1726)
 • 650 a Tulmut toruński (1724)
 • 650 a Kościół y 18 w.
 • 650 a Ślub i wesele y 18 w.
 • 650 a Wojsko y 18 w. z Polska
 • 650 a Pamflet y 18 w.
 • 651 a Dania y 18 w.
 • 651 a Kurlandia y 18 w.
 • 651 a Szwecja y 18 w.
 • 651 a Turcja y 18 w.
 • 651 a Wieluń (woj. łódzkie) y 18 w.
 • 651 a Włochy y 18 w.
 • 651 a Wschowa (woj. lubuskie) y 18 w.
 • 653 a Diariusze sejmowe 18 w.
 • 653 a Pokój 1720 Sztokholm
 • 700 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700 a August b III c (król Polski ; d 1696-1763)
 • 700 a Bogomir c chorąży
 • 700 a Boien, Andrzej de
 • 700 a Branicki, Józef c stolnik buski d (ca 1690-1735)
 • 700 a Czartoryski Aleksander August c wda ruski d (1697-1782)
 • 700 a Czartoryski Kazimierz c podkanclerzy w. lit. d (?-1741)
 • 700 a Czernik Jakub c wiceprezydent Torunia
 • 700 a Denhoffowa Konstancja ze Słuszków c wdzina malborska d zm. 1723
 • 700 a Denhoff, Stanisław c hetman polny lit., wda połocki d (ca 1673-1728)
 • 700 a Dolgorukov Vasilij Lukič c minister ros. d (1672-1739)
 • 700 a Dramiński Antoni Franciszek c stolnik bełzki d zm. 1718
 • 700 a Duninowa
 • 700 a Ferdynand Kettler c książę Kurlandii d (1655-1737)
 • 700 a Finch c minister angielski
 • 700 a Flemming Jakub Henryk c koniuszy lit., feldmarszałek saski d (1667-1728)
 • 700 a Fryderyk Wilhelm b I c (król Prus ; d 1688-1740)
 • 700 a Innocenty b XIII c (papież ; d 1655-1724)
 • 700 a Ismael Bek c poseł perski
 • 700 a Jabłonowska Joanna z Potockich
 • 700 a Jabłonowski Stanisław Jan c klan krakowski hetman w. kor. d (1634-1702)
 • 700 a Jabłonowski Stanisław Wincenty c wda rawski d (1694-1754)
 • 700 a Janicki c podstoli
 • 700 a Jaroszewski Paweł Kazimierz c sta płocki d (-1730)
 • 700 a Jerzy b I c (król Wielkiej Brytanii ; d 1660-1727)
 • 700 a Kantymir Murdza c poseł tatarski d (?-1719)
 • 700 a Karol b V c król Szwecji
 • 700 a Konstanty Władysław Sobieski c (królewicz polski ; d 1680-1726)
 • 700 a Krasińska c kasztelanowa płocka
 • 700 a Krasiński Aleksander c podczaszy sandomierski chorąży sandomierski d (-1730)
 • 700 a Kunicki c chorąży
 • 700 a Ledóchowski Stanisław c wda wołyński marszałek konfederacji tarnogrodzkiej d (ca 1666-1725)
 • 700 a Ludwik b XV c (król Francji ; d 1710-1774)
 • 700 a Maria Józefa c (królowa Polski ; d 1699-1757)
 • 700 a Maria Kazimiera c (królowa Polski ; d 1641-1716)
 • 700 a Maria Leszczyńska c (królowa Francji ; d 1703-1768)
 • 700 a Mniszech Józef Wandalin c marszałek w. kor. d 1670-1747
 • 700 a Morsztyn Jakub Władysław c wda sandomierski sta kowalski d zm. 1728
 • 700 a Mustafa c pasza chocimski
 • 700 a Niemojowski Hieronim c sędzia ziemski wieluński
 • 700 a Olszański Mikołaj Baltazar c chorąży klan wołyński d (-1731)
 • 700 a Orłowski
 • 700 a Ossoliński Franciszek Maksymilian c podskarbi w. kor. d (1676-1756)
 • 700 a Piotr b I c (car Rosji ; d 1672-1725)
 • 700 a Poniatowski Stanisław c wda mazowiecki podskarbi w. lit. klan krakowski d 1676-1762
 • 700 a Potocki Stefan c referendarz kor. marszałek nadw. kor. d zm. 1730
 • 700 a Potocki Teodor Andrzej c prymas d (1664-1738)
 • 700 a Przebendowska Urszula z Potockich c wojewodzina malborska d zm. 1766
 • 700 a Przebendowski Jakub c klan elbląski sta mławski podpułkownik regimentu arkebuzerii
 • 700 a Przebendowski Jan Jerzy c wda malborski podskarbi w. kor. d (1639-1729)
 • 700 a Radziejowski Michał c kard. prymas d (1641-1705)
 • 700 a Roesner Jan Godfryd c prezydent Torunia
 • 700 a Rohab Armand Gaston Maximilien de c kard. francuski
 • 700 a Sanguszko Paweł Karol c podskarbi nadw. lit. marszałek w. lit. d (1680-1750)
 • 700 a Schwerin Conrad de c poseł pruski
 • 700 a Sieniawska Elżbieta Helena z Lubomirskich c hetmanowa w. kor. d (1669-1729)
 • 700 a Sieniawski Adam Mikołaj c wda bełski hetman w. kor. klan krakowski d (1666- 1726)
 • 700 a Sobieski Jakub Ludwik c królewicz polski d (1667-1737)
 • 700 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 700 a Szaniawski Felicjan Konstanty c bp kujawski bp krakowski d (1668-1732)
 • 700 a Szembek Jan c kanclerz w. kor. d (?-1731)
 • 700 a Szembek Stanisław c prymas d (1650-1721)
 • 700 a Tarło Jan c wda lubelski sandomierski d (1684-1750)
 • 700 a Trąbczyński Marcin c jezuita
 • 700 a Tucko Graffen de c poseł cesarski
 • 700 a Vitzhum c podskarbi Saksonii
 • 700 a Warszycki Jerzy Antoni c wda łęczycki d (?-ca 1734)
 • 700 a Wieruszowski Kazimierz c jezuita d (?-1745)
 • 700 a Wybranowski Marcin c chorąży podolski porucznik chorągwi husarskiej d (?-1728)
 • 700 a Zachniewicz Mikołaj Maciej c kanonik honorowy warszawski
 • 700 a Zamoyski d (?-1726)
 • 777 a Chomętowski Stanisław (1673-1728) t Mowa Stanisława Chomętowskiego wojewody mazowieckiego posła wielkiego do cara 1720
 • 777 a Piotr I Wielki (cesarz Rosji ; 1672-1725) t Edictum cara moskiewskeigo in anno 1722
 • 852 j BK 01003
 • 999 d 19.07.15

Indexes