Akta trybunału koronnego oraz korespondencja, dotyczące głównie dysydentów i majątku Kościoła katolickiego (1671-1696).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01071
 • Kopie: Mf 601
 • Tytuł: Akta trybunału koronnego oraz korespondencja, dotyczące głównie dysydentów i majątku Kościoła katolickiego (1671-1696).
 • Miejsce i czas powstania: 1671-1696
 • Opis fizyczny: 139 k. 34x22 cm i mn.
 • Oprawa: sk. brąz., ornam. 18 w., poddana konserw. w 20 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Akta zawierające wyroki Trybunału Koronnego. W aktach tych przedstawiono również skład trybunału [1671-1685] k. 2-31v
  • List adresowany do księdza Potworowskiego [dotyczy zakończenia karnawału] k. 32-33v
  • Akta i protokoły przesłuchań wyznawców kalwinizmu- Broniowscy, którzy zostali oskarżeni o herezje [1672-1678] k. 34-43v
  • Akta dotyczące spraw kościelnych wraz z wypisanymi nazwiskami k. 44-44v
  • Akta dotyczące sporu pomiędzy innowiercami a plebanami kościoła katolickiego w Zdunach i Sieniuchowie [1680] k. 45-48
  • List do księdza oficiela kaliskiego w sprawie mediacji [13.01.1680] k. 49-50v
  • List Bninasieniówny skierowany do księdza oficiela kaliskiego [Baszkowo 24.03.1680] k. 52-53v
  • List adresowany do księdza Jana Potworowskiego z prośbą o oddanie głosu na pana kasztelana radomskiego k. 54-55v
  • List króla Jana III Sobieskiego-list dotyczy dyspozycji wydanej przez podstolego koronnego [Stefan Adam Grudziński], które wcześniej zatwierdzone, teraz zostały odebrane 18.02.1684 k. 56-57v
  • List królowej Marii Kazimiery do księdza Potworowskeigo o sprawach państwa 19.09.1685 k. 58-59v
  • List skierowany do księdza oficiela kaliskiego. W liście tym prosi o łaskę i wspomina o swoich poddanych, którym zobowiązany jest zapewnić protekcję Opatówek 20.09.1680 k. 60-61v
  • Dokumenty dotyczące spraw kościelnych: sprawy terytorialne, diecezjalne k. 62-63v
  • Protokoły z posiedzeń i przesłuchań komisji do spraw innowierców powołanej przez prymasa. k. 64-75v
  • Lista osób wezwanych na świadków w sprawie innowierców. 1685 k. 76-77v
  • List Stanisława Dąmbskiego do Alberta Potworowskiego. List dotyczy spraw kościelnych. Warszawa 29.05.1685 k. 78-78v
  • List dotyczący spraw ziemskich. k. 79-79v
  • Akta dotyczące spraw majątkowych kościoła wydane 30.07.1685 roku. k. 80-82v
  • List generała Wielkopolskiego do Alberta Potworowskiego. List dotyczy spraw potlitycznych. Radlin[?] 11.02.1686 k. 83-84v
  • List z prośbą o pomoc. Radlin[?] 06.04.1686 k. 85-85v
  • List Piotra Opalińskiego[?] do Potworowskiego. Wspomina o listach wysłanych do innych osób. Głąboczek 21.08.1688 k. 86-87v
  • List w sprawie pana kuchmistrza koronnego, z którym ksiądz dobrodziej miałby się spotkać podczas Sejmików Deputackich w celu doprowadzania sprawy do końca. k. 88-88v
  • List do księdza kardynała z prośbą i przesłanie autentyków. k. 89-89v
  • List [Stanisława Wierzbowskiego?] biskupa poznańskiego do Potworowskiego. W liście dziekuje za korespondencje wymienianą w Potworowskim. Przemyśl 02.02.1684 k. 90-90v
  • List do sufragana gnieźnieńskiego. List dotyczy spraw służbowych. 05.12.1685 k. 91-91v
  • List do sufragana gnieźnieńskiego. List dotyczy spraw prywatnych oraz życzeń noworocznych. Łowicz 02.01.1686 k. 92-92v
  • List sufragana gnieźnieźnieńskiego do Jana Alberta Potworowskiego. Treść listu nieczytelna. 13.02.1686 k. 93-93v
  • List do biskupa płockiego Stanisława Kazimierza Dąmbskiego. 08.10.1685 k. 94-94v
  • List, w którym występuje prośba o wsparcie w pewnej srpawie. Łowicz 10.10.1686[?] k. 95-95v
  • List biskupa kujawskiego Bonawentury Madalińskiego do księdza Jana Alberta Potworowskiego. W liście pisze o pomyślnym zakończeniu sprawy pana starosty. Wolborz 12.10.1686 k. 96-96v
  • List dotyczący spraw politycznych. Kraków 02.01.1686[?] k. 97-97v
  • List różnych biskupów [biskupów poznańskich] do sufragana gnieźnieńskiego. List dotyczy spraw Trybunału. 08.03.1686[?] k. 98-98v
  • List biskupa poznańskiego Hieronima Wierzbowskiego. List dotyczy spraw administracyjnych [zarządzania]. 02.11.1688 k. 99-99v
  • List kapituły wrocławskiej do Jana Alberta Potworowskiego. Kapituła wspomina o funkcji, jaką pełnił Potowrowski- został wybrany patronem. k. 100-101v
  • Listy Michała Radziejowskiego do Kazimierza Zapolskiego podkomorzeko sieradzkiego. Listy dotyczą spraw ziemi i gruntów. Resk 0.02.1688 k. 102-105v
  • Kolorowy szkic dóbr Rzezawy i Goszczanowa. Miejscowości stanowią przedmiot sporu. 1693 k. 106-106v
  • List Michała Radziejowskiego do Alberta Stawczoskiego. 01.05.1688 k. 107-108v
  • List Michała Radziejowskiego do Alberta Stawczoskiego. W liście wspomina o infromacji, która przekazał mu ksiądz Potworowski. Warszawa 23.07.1688 k. 109-110v
  • List Michała Radziejowskiego do Jana Alberta Potworowskiego. W liście wspomina o dekrecie dotyczącym granic. 02.03.1688 k. 111-111av
  • List Michała Radziejowskiego do Jana Alberta Potworowskiego. W liście pisze o sprawie pana Kucharskiego i prosi o pomoc w pomyślnym zakończeniu tej sprawy. Radziejowice 1688 k. 112-113v
  • List Michała Radziejowskiego do Jana Alberta Potworowskiego. W liście pisze o wyborze na stanowisko administratora Lipskiego, archidiakona gnieźnieńskiego. Warszawa 28.01.1689 k. 114-115v
  • List Michała Radziejowskiego do Jana Alberta Potworowskiego. W liście wspomina o rozpoczynjącym się Trybunale Radomskim, który będzie dotyczył spraw wojskowych. Łowicz 30.10.1690 k. 116-117v
  • List Michała Radziejowskiego. List dotyczy spraw państwowych oraz wojska. Radziejowice 24.04.1691 k. 118-119v
  • List Waliszewskiego do Michała Radziejowskiego. W liście przesyła życzenia noworoczne i wspomina o sprawie Goszczanowskiej. Piotrków 1692 k. 120-121v
  • List Michała Radziejowskiego do Kapituły Łowickiej. List dotyczy spraw finansowych majątku w Nieborowie- oswobodzenie z długu. 04.05.1693 k. 112-123v
  • List Michała Radziejowskiego do pana podkomorzego kaliskiego [Piotr Żychliński pkom. kaliski]. List dotyczy ziem Goszczykowskich. 27.09.1693 k. 124-125v
  • List Michała Radziejowskiego do króla Jana III Sobieskiego k. 126-127v
  • List adresowany do Michała Radziejowskiego. List dotyczy spraw kościelnych k. 128-131v
  • List Jana Alberta Potworowskiego do Prokopa Lipskiego dotyczący spraw kościelnych. Brudzwo k. 132-138av
  • Koperta adresowana do Prokopa Lipskiego kasztelana rogozińskiego. Brudzewo k. 138-139v
 • Proweniencja:
  • Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, następnie nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172,
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kucharski
  • Lipski Stanisław archidaikon gnieźnieński członek do spraw komisji innowierców
  • Trybunał koronny 1671-1696
  • Brudzewo
  • Głąboczek
  • Goszczanowo
  • Goszczanowo
  • Kraków
  • Łowicz
  • Nieborowo
  • Piotrków
  • Przemyśl
  • Radlin
  • Radziejowice
  • Resk
  • Rzezawa
  • Rzezawy
  • Warszawa
  • Wolborz
  • Zduny
  • Kościół katolicki spory majątkowe 17 w.
  • Innowiercy procesy 17 w.
  • Kontrreformacja 17 w.
 • Uwagi:
  • Na k. wewn. opr. informacja o naprawie introligatorskiej w 1977 r. Na k. 1 wpisy (proweniencyjne?), na k. 138v. uwagi Na k. 1 wpisy oł. i atr. z 1724 r.
  • różne formaty zebranych akt
  • pismo wielu rąk

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Akta trybunału koronnego oraz korespondencja, dotyczące głównie dysydentów i majątku Kościoła katolickiego (1671-1696).
 • 246 a Oryginalne Dokumenta Trybunału Piotrkowskjego z podpisami i pieczęciami od R. 1671 do R. 1696 g tyt. wycięty z katalogu aukcyjnego i naklejony na wewn. k. opr.
 • 246 a Oryg. dokumenty Trybunału Koronnego 1671-1686. g tyt. z dawnego inw. (niedokładny)
 • 246 a Akta procesu przeciw Broniowskim i Chrząstowskim o herezję 1672, 1678. g tyt. z dawnego inw. (niedokładny)
 • 246 a Proces Teresy Konstancji z Bnina Sieniucinej. (niedokładny)
 • 246 a Listy Sobieskiego, Marji Kazimiery, Niemirycza, Woj. kijowsk., Piotra Opalińskiego, kard. Radziejowskiego. (niedokładny)
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1671-1696
 • 300 a 139 k. c 34x22 cm i mn.
 • 340 d rkps e sk. brąz., ornam. 18 w., poddana konserw. w 20 w.
 • 500 a Na k. wewn. opr. informacja o naprawie introligatorskiej w 1977 r. a Na k. 1 wpisy (proweniencyjne?), na k. 138v. uwagi a Na k. 1 wpisy oł. i atr. z 1724 r.
 • 500 a różne formaty zebranych akt
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 520 a Akta zawierające wyroki Trybunału Koronnego. W aktach tych przedstawiono również skład trybunału [1671-1685] k. 2-31v
 • 520 a List adresowany do księdza Potworowskiego [dotyczy zakończenia karnawału] k. 32-33v
 • 520 a Akta i protokoły przesłuchań wyznawców kalwinizmu- Broniowscy, którzy zostali oskarżeni o herezje [1672-1678] k. 34-43v
 • 520 a Akta dotyczące spraw kościelnych wraz z wypisanymi nazwiskami k. 44-44v
 • 520 a Akta dotyczące sporu pomiędzy innowiercami a plebanami kościoła katolickiego w Zdunach i Sieniuchowie [1680] k. 45-48
 • 520 a List do księdza oficiela kaliskiego w sprawie mediacji [13.01.1680] k. 49-50v
 • 520 a List Bninasieniówny skierowany do księdza oficiela kaliskiego [Baszkowo 24.03.1680] k. 52-53v
 • 520 a List adresowany do księdza Jana Potworowskiego z prośbą o oddanie głosu na pana kasztelana radomskiego k. 54-55v
 • 520 a List króla Jana III Sobieskiego-list dotyczy dyspozycji wydanej przez podstolego koronnego [Stefan Adam Grudziński], które wcześniej zatwierdzone, teraz zostały odebrane 18.02.1684 k. 56-57v
 • 520 a List królowej Marii Kazimiery do księdza Potworowskeigo o sprawach państwa 19.09.1685 k. 58-59v
 • 520 a List skierowany do księdza oficiela kaliskiego. W liście tym prosi o łaskę i wspomina o swoich poddanych, którym zobowiązany jest zapewnić protekcję Opatówek 20.09.1680 k. 60-61v
 • 520 a Dokumenty dotyczące spraw kościelnych: sprawy terytorialne, diecezjalne k. 62-63v
 • 520 a Protokoły z posiedzeń i przesłuchań komisji do spraw innowierców powołanej przez prymasa. k. 64-75v
 • 520 a Lista osób wezwanych na świadków w sprawie innowierców. 1685 k. 76-77v
 • 520 a List Stanisława Dąmbskiego do Alberta Potworowskiego. List dotyczy spraw kościelnych. Warszawa 29.05.1685 k. 78-78v
 • 520 a List dotyczący spraw ziemskich. k. 79-79v
 • 520 a Akta dotyczące spraw majątkowych kościoła wydane 30.07.1685 roku. k. 80-82v
 • 520 a List generała Wielkopolskiego do Alberta Potworowskiego. List dotyczy spraw potlitycznych. Radlin[?] 11.02.1686 k. 83-84v
 • 520 a List z prośbą o pomoc. Radlin[?] 06.04.1686 k. 85-85v
 • 520 a List Piotra Opalińskiego[?] do Potworowskiego. Wspomina o listach wysłanych do innych osób. Głąboczek 21.08.1688 k. 86-87v
 • 520 a List w sprawie pana kuchmistrza koronnego, z którym ksiądz dobrodziej miałby się spotkać podczas Sejmików Deputackich w celu doprowadzania sprawy do końca. k. 88-88v
 • 520 a List do księdza kardynała z prośbą i przesłanie autentyków. k. 89-89v
 • 520 a List [Stanisława Wierzbowskiego?] biskupa poznańskiego do Potworowskiego. W liście dziekuje za korespondencje wymienianą w Potworowskim. Przemyśl 02.02.1684 k. 90-90v
 • 520 a List do sufragana gnieźnieńskiego. List dotyczy spraw służbowych. 05.12.1685 k. 91-91v
 • 520 a List do sufragana gnieźnieńskiego. List dotyczy spraw prywatnych oraz życzeń noworocznych. Łowicz 02.01.1686 k. 92-92v
 • 520 a List sufragana gnieźnieźnieńskiego do Jana Alberta Potworowskiego. Treść listu nieczytelna. 13.02.1686 k. 93-93v
 • 520 a List do biskupa płockiego Stanisława Kazimierza Dąmbskiego. 08.10.1685 k. 94-94v
 • 520 a List, w którym występuje prośba o wsparcie w pewnej srpawie. Łowicz 10.10.1686[?] k. 95-95v
 • 520 a List biskupa kujawskiego Bonawentury Madalińskiego do księdza Jana Alberta Potworowskiego. W liście pisze o pomyślnym zakończeniu sprawy pana starosty. Wolborz 12.10.1686 k. 96-96v
 • 520 a List dotyczący spraw politycznych. Kraków 02.01.1686[?] k. 97-97v
 • 520 a List różnych biskupów [biskupów poznańskich] do sufragana gnieźnieńskiego. List dotyczy spraw Trybunału. 08.03.1686[?] k. 98-98v
 • 520 a List biskupa poznańskiego Hieronima Wierzbowskiego. List dotyczy spraw administracyjnych [zarządzania]. 02.11.1688 k. 99-99v
 • 520 a List kapituły wrocławskiej do Jana Alberta Potworowskiego. Kapituła wspomina o funkcji, jaką pełnił Potowrowski- został wybrany patronem. k. 100-101v
 • 520 a Listy Michała Radziejowskiego do Kazimierza Zapolskiego podkomorzeko sieradzkiego. Listy dotyczą spraw ziemi i gruntów. Resk 0.02.1688 k. 102-105v
 • 520 a Kolorowy szkic dóbr Rzezawy i Goszczanowa. Miejscowości stanowią przedmiot sporu. 1693 k. 106-106v
 • 520 a List Michała Radziejowskiego do Alberta Stawczoskiego. 01.05.1688 k. 107-108v
 • 520 a List Michała Radziejowskiego do Alberta Stawczoskiego. W liście wspomina o infromacji, która przekazał mu ksiądz Potworowski. Warszawa 23.07.1688 k. 109-110v
 • 520 a List Michała Radziejowskiego do Jana Alberta Potworowskiego. W liście wspomina o dekrecie dotyczącym granic. 02.03.1688 k. 111-111av
 • 520 a List Michała Radziejowskiego do Jana Alberta Potworowskiego. W liście pisze o sprawie pana Kucharskiego i prosi o pomoc w pomyślnym zakończeniu tej sprawy. Radziejowice 1688 k. 112-113v
 • 520 a List Michała Radziejowskiego do Jana Alberta Potworowskiego. W liście pisze o wyborze na stanowisko administratora Lipskiego, archidiakona gnieźnieńskiego. Warszawa 28.01.1689 k. 114-115v
 • 520 a List Michała Radziejowskiego do Jana Alberta Potworowskiego. W liście wspomina o rozpoczynjącym się Trybunale Radomskim, który będzie dotyczył spraw wojskowych. Łowicz 30.10.1690 k. 116-117v
 • 520 a List Michała Radziejowskiego. List dotyczy spraw państwowych oraz wojska. Radziejowice 24.04.1691 k. 118-119v
 • 520 a List Waliszewskiego do Michała Radziejowskiego. W liście przesyła życzenia noworoczne i wspomina o sprawie Goszczanowskiej. Piotrków 1692 k. 120-121v
 • 520 a List Michała Radziejowskiego do Kapituły Łowickiej. List dotyczy spraw finansowych majątku w Nieborowie- oswobodzenie z długu. 04.05.1693 k. 112-123v
 • 520 a List Michała Radziejowskiego do pana podkomorzego kaliskiego [Piotr Żychliński pkom. kaliski]. List dotyczy ziem Goszczykowskich. 27.09.1693 k. 124-125v
 • 520 a List Michała Radziejowskiego do króla Jana III Sobieskiego k. 126-127v
 • 520 a List adresowany do Michała Radziejowskiego. List dotyczy spraw kościelnych k. 128-131v
 • 520 a List Jana Alberta Potworowskiego do Prokopa Lipskiego dotyczący spraw kościelnych. Brudzwo k. 132-138av
 • 520 a Koperta adresowana do Prokopa Lipskiego kasztelana rogozińskiego. Brudzewo k. 138-139v
 • 530 d Mf 601
 • 541 c a d 1873
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, następnie nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172, m Radwanica w Działyński Jan w Grabowski Edward
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego m Berlin w Asher A., antykwariusz
 • 561 w Działyński Jan
 • 561 d Ms No. 12 (oł. na k. 1, wpis z 1724 r.) w Działyński Tytus
 • 600 a Kucharski
 • 600 a Lipski Stanisław c archidaikon gnieźnieński członek do spraw komisji innowierców
 • 610 a Trybunał koronny 1671-1696
 • 651 a Brudzewo
 • 651 a Głąboczek
 • 651 a Goszczanowo
 • 651 a Goszczanowo
 • 651 a Kraków
 • 651 a Łowicz
 • 651 a Nieborowo
 • 651 a Piotrków
 • 651 a Przemyśl
 • 651 a Radlin
 • 651 a Radziejowice
 • 651 a Resk
 • 651 a Rzezawa
 • 651 a Rzezawy
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Wolborz
 • 651 a Zduny
 • 653 a Kościół katolicki spory majątkowe 17 w.
 • 653 a Innowiercy procesy 17 w.
 • 653 a Kontrreformacja 17 w.
 • 700 a Dąmbski Stanisław Kazimierz c bp chełmski, płocki, kujawski d (ca 1638-1700)
 • 700 a Grudziński Stefan Adam c rotmistz królewski, podstoli
 • 700 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700 a Lipski Prokop Jan c klan. rogoziński stolnik wschowski poznański
 • 700 a Madaliński Bonawentura c bp kujawski d (1620-1691)
 • 700 a Maria Kazimiera c (królowa Polski ; d 1641-1716)
 • 700 a Potworowski Jan Albert c oficjał kaliski kanonik gnieźnieński
 • 700 a Radziejowski Michał c kard. prymas d (1641-1705)
 • 700 a Rozwadowski Wacław Kazimierz c podstoli łukowski sędzia łukowski d zm. 1690
 • 700 a Stawczoski Albert
 • 700 a Waliszewski
 • 700 a Wierzbowski Hieronim c bp pomocniczy poznański d (1648-ca 1713)
 • 700 a Wierzbowski Stefan c bp poznański d (1620-1687)
 • 700 a Zapolski Kazimierz Aleksander c stolnik brzeski pkom. sieradzki
 • 700 a Żychliński Piotr c podkomorzy kaliski d zm. 1697
 • 852 j BK 01071
 • 920 b pieczęcie lakowe i opłatkowe
 • 999 a PB, MMP

Indexes