"Tomus [ter]tius Manuscripta Jmć P[a]na Adama Żychlinskiego potym Kasztellana Lendzkiego potym miedzirzeckiego, Ręką Jego własną w młodszym wieku pisane".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01073
 • Kopie: Mf 4757
 • Tytuł:
  • Silva rerum Adama Żychlińskiego
  • "Tomus [ter]tius Manuscripta Jmć P[a]na Adama Żychlinskiego potym Kasztellana Lendzkiego potym miedzirzeckiego, Ręką Jego własną w młodszym wieku pisane".
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: [II], 185 k. 31x20 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, ornament geometryczny, floratura, ślady po rzemieniach (jeden częściowo zachowany), 18 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • K. I-II czyste
  • Formuła dedykacyjna k. IIv.
  • Akta dotyczące sejmiku średzkiego (1664) k. 1-5v.
  • Odpisy mów (m. in. K. Grzymułtowski, J. Radziwiłł) k. 5v.-16
  • "Considerationes o Traktatach Moskiewskich Jm P[a]na Grzymułtowskiego [...]" k. 16-20
  • Odpisy listów w sprawach publicznych k. 20v.-25
  • "Puncta Concordiae inter Ill[ustrissi]mum et R[evere]nd[issi]mum Opalenski Episcopum Culmensem ab una, et inter Nobilem magistratum Ordinem Ciuitatis Torunensis sub auctoritate s[a]crae Regiae m[aiesta]tis Varsoviae d[ie] [septi]ma mart[tii] 1690" k. 25-27
  • "Supplikatia do JKMci Kazimierza III przez Jm P[a]na marszałka imieniem Izby Poselskiey [...]" k. 27-28
  • "Mowa JmXdza Prażmowskiego Arcibiskupa Gniezninskiego do IKmci Michała w Senacie" k. 28v.-30v.
  • "Confaederatia całey Rzptey Polskiey pod Gołębiem [...] d[ie] 16 Octobr[is] An[nno] 1672" k. 31-36
  • Akta związane z konfederacją pod Gołąbiem k. 36v.-53
  • Korespondencja J. S. Wydżgi z A. Potockim (1684) k. 53-57v.
  • Akta dotyczące elekcji w 1674 r. k. 58-65
  • Utwory publicystyczne poświęcone związkom Polski z dworami obcymi (ok. 1674) k. 65-75
  • Mowy posła francuskiego i nuncjusza apostolskiego w Polsce podczas sejmu elekcyjnego 1674 k. 75-82v.
  • "Descriptio Regum Poloniae qui sperabantur futuri a morte Sigismundi Augusti Regis, Sub aenigmate 1674" k. 82v.
  • "Inscriptio quaedam seu Cenzura circa Electionem Anno 1647" k. 83-84
  • Inskrypcje i epitafia (pol., łac.) k. 84-86v.
  • "Rady Callimachowe podane Olbrachtowi Krolowi Polskiemu" k. 86v.-88
  • "Votum Jm P[a]na Fredra kasztelana Lwowskiego [...]" k. 88-89
  • "Descriptio Omnium Principum et regum Poloniae. eadem Serie qua regnarunt. Honori Vladislai Quarti Regis, Bellatoris Victoriosi, Gloriosi, sub usum aspectum dati. Anno 1637" k. 89v.-90
  • "Correctura Tribunału, ktora miała była nastąpic ex Constitutione Anni 1578" k. 90-95
  • Na kartach wewn. opr. sentencje łacińskie z Seneki (Seneca ad Polibium), Owidiusza, Platona (Kratylos). Na k. IIv. formuła dedykacyjna zaczynająca się od słów "Honori Omnipotentis. Posteritatis vtilitati"
  • "Conditiones Quibus Rex Christianissimus Ludovicus XIIII Delphinum Filium suum promouebat ad Regnum Romanum Anno 1683." k. 95-96
  • "Propositiones in Sorbona Parisiensi approbatae contra Papam An[no] 1663" k. 96-96v.
  • "Puncta Tractatis Pacis inter Ser[enissi]mum Michaelem Regem Poloniae et soltan Machomet Imperatorem Turcarum [...] 1672" k. 96v.-97
  • Instrukcja królewska na sejmiki 1676 k. 98-100
  • "Copia Listu Krola Jeomci Jana Trzeciego do Krolowey JeijmCi zpod Wiednia de data 13 Anno 1683 [...]" k. 100-102v.
  • "Copia Litterarum ad Imperatorem Turcarum a S[erenissi]mo Wladislao Quarto Rege Poloniae" k. 103-105v.
  • "List JMP[a]na Morsztyna podskarbiego koronnego do JmP[a]na Grzymułtowskiego [...] z Ciframi pisany [...] An[no] 1640" k. 105v.-106v.
  • "Mowa JmXdza Olszewskiego Podkanclerzego koron[nego] do Cesarza Jeomci Leopolda od Krola Jeomci Michała in causa Matrimonij miana w Wiedniu d[ie] 13. Dec[embris] 1669." k. 106v.-108v.
  • Akta i korespondencja dotycząca sejmu i sejmików w 1688 r. k. 108v.-117
  • "Elogium Cesarzowi Jeomci Chrzescianskiemu na Imię iego Leopoldus." k. 117-118
  • Mowy pogrzebowe (m. in. na pogrzebie Jana Kazimierza) k. 118-124v.
  • "Respons na Deliberatorie Seymowe od Jm P[a]na Pieniążka [...] 1692" k. 125-129v.
  • "Informatia względem Lustratiey Generalney w Koronie, należącey do Quarty y Hyberny w Dobrach IKci y Rzptey, podana na Seymie 1690 An[no]" k. 130-131
  • Korespondencja S. Jabłonowskiego z sejmikiem kujawskim (1692) k. 131-134v.
  • "List pewnego Kawallera w Concurrentiey iego, dziękuicy za Promotia" k. 134v.-135
  • "Respons na Deliberatorie Przedseymowe od JmXdza Dambskiego biskupa Kuiawskiego 1693" k. 135-137v.
  • "Opisanie Ceremoniij Aktu Weselnego Krolewney Jeijmci Teresy Kunegundy [...] w Warszawie die 15. Augusti 1694" k. 137v.-139
  • Instrukcja królewska na sejmik wielkopolski 1694 k. 139-142
  • "Puncta niektore podane od Jmci Xiędza Dambskiego [...] ad promovendum na seymiku Przed Seymowym Wdztw Kuiawskich Anno 1694" k. 142-143
  • Mowa Jana III na zamknięciu obrad Senatu w 1695 r. k. 143-144
  • "Copia pewnego Posła Listu, do somsiada pisanego, w ktorym transactią nieoszłego Warszawskiego Seymu opisuie. De data 25 Marcij z Warsza[wy] 1695 [...]" k. 144-153
  • "Vniwersał IKMci na Seymiki po niedoszłym Seymie Roku 1695" k. 153-153v.
  • "Rada ktorą miał dac na Seymie niedoszłym JMXdz Święcicki [...] 1695" k. 154-157v.
  • Pisma "ad Archivum" (1671, 1685) k. 157v.-159v.
  • Komput wojska (1685) k. 159v.-161v.
  • "Script ad Archivum dany na Seymie Walnym Warszawskim Anno 1690" k. 161v.-163
  • "Copia Oblatae Manifestationis Illustrissimorum et Magnificorum Commissariorum Reipublicae Contra Exercitum Confaederatum [...]" (1696) (sąd kapturowy we Lwowie) k. 163v.-171v.
  • "Proiekt na Krolową Marią Ludwikę żonę Iana III Krola Polskiego 1693" (wiersz) k. 171v.
  • "Nagrobek Im P[a]nu Iwanskiemu [...] 1694" k. 172
  • Oblata testamentu M. Matczyńskiego (1697) k. 172-181
  • "Elenchvs Contentorum in hoc Volumine" k. 182-183v.
  • "Epitaphium montis Vesuuij [...] 1631" k. 184-184v.
  • "Opisanie Godności Stanisława Hoziusza Polaka Cardinała [...] Excerpt z Historiey Hiacintha Pruscza [...]" k. 185
  • "Nagrobek iego w Rzymie" k. 185
  • K. 185v. czysta
 • Proweniencja: Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172,
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dąmbski Stanisław Kazimierz bp chełmski, płocki, kujawski (ca 1638-1700)
  • Fredro, Andrzej Maksymilian klan lwowski, wda podolski (ca 1620-1679)
  • Grzymułtowski, Krzysztof wda poznański (1620-1687)
  • Hozjusz, Stanisław kard. (1504-1579)
  • Iwański, Kazimierz Stefan podczaszy łęczycki
  • Jabłonowski, Stanisław Jan klan krakowski, hetman w. kor. (1634-1702)
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705)
  • Ludwik XIV (król Francji ; 1638-1715)
  • Ludwik XV (król Francji ; 1710-1774)
  • Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716)
  • Matczyński, Marek wda ruski, podskarbi w. kor. (1631-1697)
  • Mehmed IV (sułtan turecki ; 1642-1693)
  • Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673)
  • Morsztyn Jan Andrzej poeta (1621-1693)
  • Olszowski Andrzej (prymas Polski ; 1621-1677)
  • Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński (1639-1693)
  • Pieniążek Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712)
  • Potocki Andrzej klan krakowski (?-1691)
  • Prażmowski Mikołaj Jan (prymas Polski ; 1617-1673)
  • Radziwiłł Jerzy Józef wda trocki (1668-1689)
  • Święcicki Stanisław Jacek bp sufragan żmudzki bp chełmski (ca 1615-1696)
  • Teresa Kunegunda Sobieska (księżna Bawarii ; 1676-1730)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Wydżga Jan Stefan (prymas Polski ; ca 1610-1685)
  • Sejm (1694) Środa
  • Sejm (1629) Brześć Kujawski
  • Sejm (1695) Warszawa
  • Sejm (1664-1665) Warszawa
  • Sejm (1674) Warszawa
  • Sejm (1677) Warszawa
  • Sejm (1681) Warszawa
  • Sejm (1685) Warszawa
  • Sejm (1688)
  • Sejm (1695) Warszawa
  • Senat (1695)
  • Listy 17
  • Korespondencja dyplomatyczna 17
  • Traktat w Buczaczu (1672)
  • Parlamentaria 17 w.
  • Sejm 17 w.
  • Silva rerum
  • Mowy 17 w.
  • Epitafia (lit.)
  • Epigrafika 17 w.
  • Brześć Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski) 17 w.
  • Paryż (Francja) 17 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Turcja 17 r.
 • Uwagi:
  • Oryginalna paginacja w stronach (1-370).
  • Ślady po pasożytach w oprawie i papierze; papier miejscami zrudziały ze śladami po zalaniu i naddarciami.
  • Pismo dwóch rąk.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Silva
 • 240 %a Silva rerum Adama Żychlińskiego
 • 245 %a "Tomus [ter]tius Manuscripta Jmć P[a]na Adama Żychlinskiego potym Kasztellana Lendzkiego potym miedzirzeckiego, Ręką Jego własną w młodszym wieku pisane".
 • 246 %a Mowy Sejmowe Wielko polskie z 16go w., 17go Rękopism z końca 17go Wieku, w posiadaniu kasztelana Lendskiego Adama Zychlinskjego [...] 1691 %g tyt. z katalogu Ashera, wklejony na k. wewn. opr.
 • 246 %a Manuscripta Adama Żychlińskiego kasztelana lendzkiego. Silva rerum. T. III Materiały z lat 1670-1700. %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 17 w.
 • 300 %a [II], 185 k. %c 31x20 cm
 • 340 %d Rkps %e Skóra brązowa, ornament geometryczny, floratura, ślady po rzemieniach (jeden częściowo zachowany), 18 w.
 • 500 %a Oryginalna paginacja w stronach (1-370).
 • 500 %a Ślady po pasożytach w oprawie i papierze; papier miejscami zrudziały ze śladami po zalaniu i naddarciami.
 • 500 %a Pismo dwóch rąk.
 • 520 %a K. I-II czyste
 • 520 %a Formuła dedykacyjna k. IIv.
 • 520 %a Akta dotyczące sejmiku średzkiego (1664) k. 1-5v.
 • 520 %a Odpisy mów (m. in. K. Grzymułtowski, J. Radziwiłł) k. 5v.-16
 • 520 %a "Considerationes o Traktatach Moskiewskich Jm P[a]na Grzymułtowskiego [...]" k. 16-20
 • 520 %a Odpisy listów w sprawach publicznych k. 20v.-25
 • 520 %a "Puncta Concordiae inter Ill[ustrissi]mum et R[evere]nd[issi]mum Opalenski Episcopum Culmensem ab una, et inter Nobilem magistratum Ordinem Ciuitatis Torunensis sub auctoritate s[a]crae Regiae m[aiesta]tis Varsoviae d[ie] [septi]ma mart[tii] 1690" k. 25-27
 • 520 %a "Supplikatia do JKMci Kazimierza III przez Jm P[a]na marszałka imieniem Izby Poselskiey [...]" k. 27-28
 • 520 %a "Mowa JmXdza Prażmowskiego Arcibiskupa Gniezninskiego do IKmci Michała w Senacie" k. 28v.-30v.
 • 520 %a "Confaederatia całey Rzptey Polskiey pod Gołębiem [...] d[ie] 16 Octobr[is] An[nno] 1672" k. 31-36
 • 520 %a Akta związane z konfederacją pod Gołąbiem k. 36v.-53
 • 520 %a Korespondencja J. S. Wydżgi z A. Potockim (1684) k. 53-57v.
 • 520 %a Akta dotyczące elekcji w 1674 r. k. 58-65
 • 520 %a Utwory publicystyczne poświęcone związkom Polski z dworami obcymi (ok. 1674) k. 65-75
 • 520 %a Mowy posła francuskiego i nuncjusza apostolskiego w Polsce podczas sejmu elekcyjnego 1674 k. 75-82v.
 • 520 %a "Descriptio Regum Poloniae qui sperabantur futuri a morte Sigismundi Augusti Regis, Sub aenigmate 1674" k. 82v.
 • 520 %a "Inscriptio quaedam seu Cenzura circa Electionem Anno 1647" k. 83-84
 • 520 %a Inskrypcje i epitafia (pol., łac.) k. 84-86v.
 • 520 %a "Rady Callimachowe podane Olbrachtowi Krolowi Polskiemu" k. 86v.-88
 • 520 %a "Votum Jm P[a]na Fredra kasztelana Lwowskiego [...]" k. 88-89
 • 520 %a "Descriptio Omnium Principum et regum Poloniae. eadem Serie qua regnarunt. Honori Vladislai Quarti Regis, Bellatoris Victoriosi, Gloriosi, sub usum aspectum dati. Anno 1637" k. 89v.-90
 • 520 %a "Correctura Tribunału, ktora miała była nastąpic ex Constitutione Anni 1578" k. 90-95
 • 520 %a Na kartach wewn. opr. sentencje łacińskie z Seneki (Seneca ad Polibium), Owidiusza, Platona (Kratylos). Na k. IIv. formuła dedykacyjna zaczynająca się od słów "Honori Omnipotentis. Posteritatis vtilitati"
 • 520 %a "Conditiones Quibus Rex Christianissimus Ludovicus XIIII Delphinum Filium suum promouebat ad Regnum Romanum Anno 1683." k. 95-96
 • 520 %a "Propositiones in Sorbona Parisiensi approbatae contra Papam An[no] 1663" k. 96-96v.
 • 520 %a "Puncta Tractatis Pacis inter Ser[enissi]mum Michaelem Regem Poloniae et soltan Machomet Imperatorem Turcarum [...] 1672" k. 96v.-97
 • 520 %a Instrukcja królewska na sejmiki 1676 k. 98-100
 • 520 %a "Copia Listu Krola Jeomci Jana Trzeciego do Krolowey JeijmCi zpod Wiednia de data 13 Anno 1683 [...]" k. 100-102v.
 • 520 %a "Copia Litterarum ad Imperatorem Turcarum a S[erenissi]mo Wladislao Quarto Rege Poloniae" k. 103-105v.
 • 520 %a "List JMP[a]na Morsztyna podskarbiego koronnego do JmP[a]na Grzymułtowskiego [...] z Ciframi pisany [...] An[no] 1640" k. 105v.-106v.
 • 520 %a "Mowa JmXdza Olszewskiego Podkanclerzego koron[nego] do Cesarza Jeomci Leopolda od Krola Jeomci Michała in causa Matrimonij miana w Wiedniu d[ie] 13. Dec[embris] 1669." k. 106v.-108v.
 • 520 %a Akta i korespondencja dotycząca sejmu i sejmików w 1688 r. k. 108v.-117
 • 520 %a "Elogium Cesarzowi Jeomci Chrzescianskiemu na Imię iego Leopoldus." k. 117-118
 • 520 %a Mowy pogrzebowe (m. in. na pogrzebie Jana Kazimierza) k. 118-124v.
 • 520 %a "Respons na Deliberatorie Seymowe od Jm P[a]na Pieniążka [...] 1692" k. 125-129v.
 • 520 %a "Informatia względem Lustratiey Generalney w Koronie, należącey do Quarty y Hyberny w Dobrach IKci y Rzptey, podana na Seymie 1690 An[no]" k. 130-131
 • 520 %a Korespondencja S. Jabłonowskiego z sejmikiem kujawskim (1692) k. 131-134v.
 • 520 %a "List pewnego Kawallera w Concurrentiey iego, dziękuicy za Promotia" k. 134v.-135
 • 520 %a "Respons na Deliberatorie Przedseymowe od JmXdza Dambskiego biskupa Kuiawskiego 1693" k. 135-137v.
 • 520 %a "Opisanie Ceremoniij Aktu Weselnego Krolewney Jeijmci Teresy Kunegundy [...] w Warszawie die 15. Augusti 1694" k. 137v.-139
 • 520 %a Instrukcja królewska na sejmik wielkopolski 1694 k. 139-142
 • 520 %a "Puncta niektore podane od Jmci Xiędza Dambskiego [...] ad promovendum na seymiku Przed Seymowym Wdztw Kuiawskich Anno 1694" k. 142-143
 • 520 %a Mowa Jana III na zamknięciu obrad Senatu w 1695 r. k. 143-144
 • 520 %a "Copia pewnego Posła Listu, do somsiada pisanego, w ktorym transactią nieoszłego Warszawskiego Seymu opisuie. De data 25 Marcij z Warsza[wy] 1695 [...]" k. 144-153
 • 520 %a "Vniwersał IKMci na Seymiki po niedoszłym Seymie Roku 1695" k. 153-153v.
 • 520 %a "Rada ktorą miał dac na Seymie niedoszłym JMXdz Święcicki [...] 1695" k. 154-157v.
 • 520 %a Pisma "ad Archivum" (1671, 1685) k. 157v.-159v.
 • 520 %a Komput wojska (1685) k. 159v.-161v.
 • 520 %a "Script ad Archivum dany na Seymie Walnym Warszawskim Anno 1690" k. 161v.-163
 • 520 %a "Copia Oblatae Manifestationis Illustrissimorum et Magnificorum Commissariorum Reipublicae Contra Exercitum Confaederatum [...]" (1696) (sąd kapturowy we Lwowie) k. 163v.-171v.
 • 520 %a "Proiekt na Krolową Marią Ludwikę żonę Iana III Krola Polskiego 1693" (wiersz) k. 171v.
 • 520 %a "Nagrobek Im P[a]nu Iwanskiemu [...] 1694" k. 172
 • 520 %a Oblata testamentu M. Matczyńskiego (1697) k. 172-181
 • 520 %a "Elenchvs Contentorum in hoc Volumine" k. 182-183v.
 • 520 %a "Epitaphium montis Vesuuij [...] 1631" k. 184-184v.
 • 520 %a "Opisanie Godności Stanisława Hoziusza Polaka Cardinała [...] Excerpt z Historiey Hiacintha Pruscza [...]" k. 185
 • 520 %a "Nagrobek iego w Rzymie" k. 185
 • 520 %a K. 185v. czysta
 • 530 %d Mf 4757
 • 541 %c a %d 1873
 • 546 %a Łac., pol.
 • 561 %a Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172, %d BK VII, 175 %d No. 13 (oł. na k. wewn. opr.) %d 3 (zatarta naklejka na grzb. opr.) %m Berlin %m Radwanica %w Działyński Jan (1829-1880) %w Asher Adolf (1800-1853), antykwariusz %w Grabowski Edward
 • 600 %a Dąmbski Stanisław Kazimierz %c bp chełmski, płocki, kujawski %d (ca 1638-1700)
 • 600 %a Fredro, Andrzej Maksymilian %c klan lwowski, wda podolski %d (ca 1620-1679)
 • 600 %a Grzymułtowski, Krzysztof %c wda poznański %d (1620-1687)
 • 600 %a Hozjusz, Stanisław %c kard. %d (1504-1579)
 • 600 %a Iwański, Kazimierz Stefan %c podczaszy łęczycki
 • 600 %a Jabłonowski, Stanisław Jan %c klan krakowski, hetman w. kor. %d (1634-1702)
 • 600 %a Jan %b III Sobieski %c (król Polski ; %d 1629-1696)
 • 600 %a Jan Kazimierz %c (król Polski ; %d 1609-1672)
 • 600 %a Leopold %b I %c (cesarz rzymsko-niemiecki ; %d 1640-1705)
 • 600 %a Ludwik %b XIV %c (król Francji ; %d 1638-1715)
 • 600 %a Ludwik %b XV %c (król Francji ; %d 1710-1774)
 • 600 %a Maria Kazimiera %c (królowa Polski ; %d 1641-1716)
 • 600 %a Matczyński, Marek %c wda ruski, podskarbi w. kor. %d (1631-1697)
 • 600 %a Mehmed %b IV %c (sułtan turecki ; %d 1642-1693)
 • 600 %a Michał Korybut Wiśniowiecki %c (król Polski ; %d 1640-1673)
 • 600 %a Morsztyn Jan Andrzej %c poeta %d (1621-1693)
 • 600 %a Olszowski Andrzej %c (prymas Polski ; %d 1621-1677)
 • 600 %a Opaliński Kazimierz Jan %c bp chełmiński %d (1639-1693)
 • 600 %a Pieniążek Jan Chryzostom %c sta oświęcimski, wda sieradzki %d (ca 1630-ca 1712)
 • 600 %a Potocki Andrzej %c klan krakowski %d (?-1691)
 • 600 %a Prażmowski Mikołaj Jan %c (prymas Polski ; %d 1617-1673)
 • 600 %a Radziwiłł Jerzy Józef %c wda trocki %d (1668-1689)
 • 600 %a Święcicki Stanisław Jacek %c bp sufragan żmudzki bp chełmski %d (ca 1615-1696)
 • 600 %a Teresa Kunegunda Sobieska %c (księżna Bawarii ; %d 1676-1730)
 • 600 %a Władysław %b IV %c (król Polski ; %d 1595-1648)
 • 600 %a Wydżga Jan Stefan %c (prymas Polski ; %d ca 1610-1685)
 • 650 %a Sejm (1694) Środa
 • 650 %a Sejm (1629) Brześć Kujawski
 • 650 %a Sejm (1695) Warszawa
 • 650 %a Sejm (1664-1665) Warszawa
 • 650 %a Sejm (1674) Warszawa
 • 650 %a Sejm (1677) Warszawa
 • 650 %a Sejm (1681) Warszawa
 • 650 %a Sejm (1685) Warszawa
 • 650 %a Sejm (1688)
 • 650 %a Sejm (1695) Warszawa
 • 650 %a Senat (1695)
 • 650 %a Listy %y 17
 • 650 %a Korespondencja dyplomatyczna %y 17
 • 650 %a Traktat w Buczaczu (1672)
 • 650 %a Parlamentaria %y 17 w.
 • 650 %a Sejm %y 17 w.
 • 650 %a Silva rerum
 • 650 %a Mowy %y 17 w.
 • 650 %a Epitafia (lit.)
 • 650 %a Epigrafika %y 17 w.
 • 651 %a Brześć Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski) %y 17 w.
 • 651 %a Paryż (Francja) %y 17 w.
 • 651 %a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) %y 17 w.
 • 651 %a Turcja %y 17 r.
 • 710 %a Trybunał koronny 1578
 • 710 %a Trybunał koronny 1578
 • 711 %a Konfederacja 1672 pod Gołąbiem
 • 711 %a Konfederacja 1672 pod Gołąbiem
 • 740 %a Akta sejmiku średzkiego 1664
 • 740 %a mowy m. in. K. Grzymułtowski J. Radziwiłł
 • 740 %a Considerationes |o Traktatach Moskiewskich Grzymułtowskiego .
 • 740 %a listy w sprawach publicznych
 • 740 %a Puncta Concordiae inter Opalenski Episcopum Culmensem ab una et inter Nobilem magistratum Ordinem Ciuitatis Torunensis sub auctoritate sacrae Regiae maiestatis Varsoviae septima marttii 1690
 • 740 %a Supplikatia do JKMci Kazimierza III przez marszałka imieniem Izby Poselskiey
 • 740 %a Mowa Prażmowskiego Arcibiskupa Gniezninskiego do IKmci Michała w Senacie
 • 740 %a Confaederatia całey Rzptey Polskiey pod Gołębiem die 16 Octobris Annno 1672
 • 740 %a Akta związane z konfederacją pod Gołąbiem
 • 740 %a Korespondencja J. S. Wydżgi z A. Potockim 1684
 • 740 %a Akta 1674
 • 740 %a Utwory publicystyczne poświęcone związkom Polski z dworami obcymi ok. 1674
 • 740 %a Mowy posła francuskiego i nuncjusza apostolskiego w Polsce podczas sejmu elekcyjnego 1674
 • 740 %a Descriptio Regum Poloniae qui sperabantur futuri a morte Sigismundi Augusti Regis Sub aenigmate 1674
 • 740 %a Inscriptio quaedam seu |Cenzura circa Electionem 1647
 • 740 %a Inskrypcje i epitafia pol. łac.
 • 740 %a Rady Callimachowe podane Olbrachtowi Krolowi Polskiemu
 • 740 %a Votum Fredra kasztelana Lwowskiego
 • 740 %a Descriptio Omnium Principum et regum Poloniae. eadem Serie qua regnarunt. Honori Vladislai Quarti Regis Bellatoris Victoriosi Gloriosi sub usum aspectum dati. Anno 1637
 • 740 %a Correctura Tribunału ktora miała była nastąpic ex Constitutione Anni 1578
 • 740 %a sentencje łacińskie z Seneki Seneca ad Polibium Owidiusza Platona Kratylos.
 • 740 %a Rady Callimachowe podane Olbrachtowi Krolowi Polskiemu
 • 740 %a Conditiones Quibus Rex Christianissimus Ludovicus XIIII Delphinum Filium suum promouebat ad Regnum Romanum Anno 1683.
 • 740 %a Propositiones in Sorbona Parisiensi approbatae contra Papam Anno 1663
 • 740 %a Puncta Tractatis Pacis inter Michaelem Regem Poloniae et soltan Machomet Imperatorem Turcarum 1672
 • 740 %a Instrukcja królewska na sejmiki 1676
 • 740 %a List Krola Jana Trzeciego do Krolowey zpod Wiednia de data 13 Anno 1683
 • 740 %a Littera ad Imperatorem Turcarum a Wladislao Quarto Rege Poloniae
 • 740 %a List Morsztyna podskarbiego koronnego do Grzymułtowskiego z Ciframi pisany Anno 1640
 • 740 %a Mowa Olszewskiego Podkanclerzego koronnego do Cesarza Leopolda od Krola Jeomci Michała in causa Matrimonij miana w Wiedniu die 13. Decembris 1669.
 • 740 %a Akta i korespondencja dotycząca sejmu i sejmików 1688
 • 740 %a Elogium Cesarzowi na Imię iego Leopoldus.
 • 740 %a Mowy pogrzebowe m. in. na pogrzebie Jana Kazimierza
 • 740 %a Respons na Deliberatorie Seymowe od Pieniążka 1692
 • 740 %a Informatia względem Lustratiey Generalney w Koronie należącey do Quarty y Hyberny w Dobrach IKci y Rzptey podana na Seymie 1690
 • 740 %a Korespondencja S. Jabłonowskiego z sejmikiem kujawskim 1692
 • 740 %a List pewnego Kawallera w Concurrentiey iego dziękuicy za Promotia
 • 740 %a Respons na Deliberatorie Przedseymowe od Dambskiego biskupa Kuiawskiego 1693
 • 740 %a Opisanie Ceremoniij Aktu Weselnego Krolewney Jeijmci Teresy Kunegundy w Warszawie die 15. Augusti 1694
 • 740 %a Instrukcja królewska na sejmik wielkopolski 1694
 • 740 %a Puncta niektore podane od Jmci Xiędza Dambskiego ad promovendum na seymiku Przed Seymowym Wdztw Kuiawskich Anno 1694
 • 740 %a Mowa Jana III na zamknięciu obrad Senatu w 1695 r.
 • 740 %a Copia pewnego Posła Listu do somsiada pisanego w ktorym transactią nieoszłego Warszawskiego Seymu opisuie. De data 25 Marcij z Warszawy 1695
 • 740 %a Uniwersał IKMci na Seymiki po niedoszłym Seymie Roku 1695
 • 740 %a Rada ktorą miał dac na Seymie niedoszłym Święcicki 1695
 • 740 %a Pisma ad Archivum 1671 1685
 • 740 %a Komput wojska 1685
 • 740 %a Script ad Archivum dany na Seymie Walnym Warszawskim Anno 1690
 • 740 %a Manifestatio Commissariorum Reipublicae Contra Exercitum Confaederatum 1696 }sąd kapturowy we Lwowie
 • 740 %a Proiekt na Krolową Marią Ludwikę żonę Iana III Krola Polskiego 1693 wiersz
 • 740 %a Nagrobek Iwańskiemu 1694
 • 740 %a testament M. Matczyńskiego 1697
 • 740 %a Epitaphium montis Vesuuij 1631
 • 740 %a Opisanie Godności Stanisława Hoziusza Polaka Cardinała Excerpt z Historiey Hiacintha Pruscza |Nagrobek iego w Rzymie
 • 740 %a Rady Callimachowe podane Olbrachtowi Krolowi Polskiemu
 • 852 %j BK 01073
 • 999 %d 19.07.17

Indexes

Copies

  • Signature: BK 01073