"Dokumenta do dziejów XX. Pijarów litewskich r. 1719-1836."

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01293
 • Kopie: Mf 2468
 • Tytuł: "Dokumenta do dziejów XX. Pijarów litewskich r. 1719-1836."
 • Miejsce i czas powstania: 1719-1836
 • Opis fizyczny: 366 k. 45x31 cm i mn.
 • Oprawa: sk. brąz., 20 w. Toruń
 • Język: Pol., łac., franc., ros.
 • Zawartość:
  • Dokumenty dot. spraw wewnętrznych zakonu księży pijarów wydane przez: Anastazy od św. Józefa 1723 k. 10. - August II król Polski 1726 k. 25. - August III król Polski k. 39. - Benedykt od Jezusa Nazareńskiego 1724 k. 12. - Białłozor Krzysztof kanonik i dziekan wileński 1726 k. 27-28, 29-30. - Cyboni Ignacy Jakub 1724 k. 14. - Cyprian od św. Wawrzyńca pijar prepozyt prowincji lit. 1719 k. 1. - Czyż Stanisław przeor zgromadzenia św. Jana Bożego w Wilnie 1727 k. 33. - Gdowski Antoni Augustyn 1724 k. 16. - Gosiewski Bogusław bp smoleński 1723, 1726 k. 6, 27-28, 29-30. - Jan od św. Andrzeja pijar 1724 k. 12 (śliczna pieczęć opłatkowa z wycięciem). - Jan Felix a V.P. Generalis Schol. Piar. 1738 k. 47. - Joriewicz Stefan 1724 k. 14. - Józef od św. Mateusza 1724 k. 12. - Kazimierz od Wniebowzięcia NMP 1724 k. 12. - Kobuziecki Łukasz 1727 k. 33. - Kotarski Gaudenty 1724 k. 16. - Kurowski Marcin Aleksander rektor UJ 1726 k. 26. - Oblewicz Stanisław 1723 k. 10. - Palkiewicz Egidiusz 1723 k. 10. - Pancerzyński Karol Piotr bp wileński 1725, 1726, 1728 k. 18, 20, 22-23, 31, 36. - Pieńkowski Stanisław 1724 k. 14. - Procewicz Bazyli pijar 1723 k. 8. - Sankowicz Romuald 1723 k. 10. - Strużecki Sebastian 1724 k. 16. - Szatrawa Jan Józef 1724 k. 16. - Trzepieliński Stefan 1727 k. 33. - Włodzimierski Michał kanonik katedry smoleńskiej 1726 k. 29-30. - Woyna Henryk pisarz Kurii Wileńskiej 1725 k. 18, 20. - Zienkowicz Michał Jan bp wileński 1726, 1731, 1736, 1740 k. 27-28, 29-30, 37, 40, 78-79. - Żebrowski Aleksander prałat 1741 k. 89. - Żółkowski Antoni kanonik wileński 1751 k. 90.
  • Rekomendacje uczniów do szkół księży pijarów k. 38
  • Kopia przywileju Augusta III dla drukarni księży pijarów w Wilnie k. 39
  • Korespondencja dot. spraw księży pijarów: August III do Giovanniego Antonia Guadagniego? kardynała (kopia) 1738 k. 52. - Burzyński Stanisław senator do NN Grodno 1738 k. 48-49. - Gosiewski Bogusław bp smoleński do: Serbelloni Fabrycjusz nuncjusz apostolski (kopie), Wilno 1738, Warszawa 1738 k. 58-59; [Szembek Krzysztof Antoni?] prymas (kopia), Wilno 1740 k. 82; Benedykt XIV papież, Wilno 1740 k. 83. - Guadagni Giovanni Antonio kardynał do: Zienkowicz Michał Jan bp wileński (kopie) Rzym 1738, 1739 k. 50, 69; Gosiewski Bogusław bp smoleński (kopie) Rzym 1738 k. 51, 54-55; Sapieha Antoni Kazimierz klan trocki (kopia) Rzym 1738 k. 53. - Horain Aleksander bp hierneński do [Jana Fryderyka Sapiehy?] kanclerza w. lit. 1738 k. 56-57. - Jan Feliks a Virgine (pijar) do: Gosiewski Bogusław 1739 k. 67; Sapieha Antoni Kazimierz 1738, 1739 k. 47, 72 (kopia); Zienkowicz Michał Jan (kopia) 1739 k. 69v. - Józef od św. Franciszka do NN bpa [Michał Jan Zienkowicz?] 1739 k. 45. - Klemens XII papież do: August III król Polski (kopia), Rzym 1739 k. 74-75; Zienkowicz Mikołaj Jan bp wileński, Rzym 1739 k. 76-77. - Paulutius Camillus do Antoniego Kazimierza Sapiehy (kopia) 1739 k. 43-44. - Sapieha Antoni Kazimierz do Camillusa Paulutiusa nuncjusza apostolskiego (kopia) 1738 k. 41-42, 63-64. - Serbelloni Fabrycjusz nuncjusz apostolski do Bogusława Gosiewskiego bpa smoleńskiego Warszawa 1738 k. 60-61, 62 (kopia). - Tarło Jan wda sandomierski do Antoniego Kazimierza Sapiehy klana trockiego (kopia) 1739 k. 65-66. - Żaba Walerian klan połocki do Benedykta XIV papieża Wilno 1741 k. 84-85. - Żerkowicz? i Wolski Benedykt Jan do Giovanniego Antonia Guadagniego? 1727 k. 34-35. - NN do Bogusława Gosiewskiego 1739 k. 70. - Kardynałowie i senatorowie królewscy do Sapiehy?, Rzym 1739 k. 72-73.
  • Pismo do króla Augusta III dot. protestu przeciw zamknięciu szkół pijarskich, podpisano: wierni poddani, Wilno 1741 k. 80-81.
  • Kopie pism skierowanych ze strony woj. trockiego dot. szkół księży pijarów do: August III król Polski, Troki 1741 k. 86. - [Szembek Krzysztof Antoni?] prymas, Troki 1741 k. 87. - Benedykt XIV papież, Troki 1741 k. 88.
  • Kopia przywileju króla Augusta III dla księży pijarów dot. fundacji wiłkomirskiej 1754 k. 91.
  • Kopia indulgencji plenarnej ad formam Iubilaci dla ks. Waleriana Jasiewskiego 1790. Przy tym: kopia aktu bpa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego 1790 oraz kopia listu NN do Piusa VI k. 92-93.
  • Dokumenty dot. spraw majątkowych i procesów sądowych księży pijarów w tym: "Obwieszczenie w sprawie [...] Jana Adamkowicza, krajczego księstwa Żmudzkiego z ks. Janem Tołścikiewiczem, plebanem wileńskim do Ponar" 1720 wyd. przez Pawła Franciszka Marcinkiewicza, miecznika postawskiego k. 94-95. - Zapis fundacyjny Kazimierza Aleksandra Pocieja, wdy witebskiego, wsi Ginejciszki na rzecz zakonu paulinów 1727, 04.07. Podpisani: Kazimierz Pociej, Jan Kazimierz Biegański sta sądowy pow. starodubowskiego, Aleksander Osiński, Antoni Bentkowski k. 96-101. - "Intromissie lapideolae olim Illsimorum DD Połubinsciorum ad praesens vigere transfusionis [...] Grabowski Adam RR in X-te Patribus Piarum Scholarum serviens 1733, 09.12 k. 102-103. - Obwieszczenie Mikołaja Antoniego Sulistrowskiego, podsędka pow. oszmiańskiego dot. sprawy między zakonem jezuitów i pijarów odbytej w sądzie asesorskim w Warszawie, o zamknięcie szkół księży pijarów w Wilnie, Gieranonach i Błotnie (Błotnem?) 1739 k. 104-105. - Pismo Teodora Wojtkiewicza, gen. woj. mińskiego dot. egzekucji dekretu o zamknięciu szkół księży pijarów [1739] k. 105v. - "Prawo wieczyste wlewkowe legacyjne na 16.770 zł pol. od [Daniela] Wyhowskiego, klana mińskiego Collegio Vilnensi dane" 1740. Podpisani: Daniel Wyhowski, Józef Pieszko i in. k. 106-107. - Uchwała dot. opłacania podymnego na potrzeby księży pijarów w Wiłkomierzu 1740 wyd. przez Rafała Jeleńskiego pisarza ziemskiego wiłkomirskiego k. 108-109. - "Scrypt Zofii z Fabrycjuszów Pomarnackiej XX pijarom dany na pozyskanie 100 tal. bitych od Ofenberków należących się, a XX pijarom darowanych na nową fundację wiłkomierską" 1740 k. 110-111. - "List na przyznanie zapisu wieczyste wlewkowego od [...] Teresy z Korsaków Szemiothowej, kasztelanowej Potockiej [...] XX Scholarum Piarum danego " 1741 (dokumentu brak, są tylko podpisy i powyższa adnotacja). Podpisani: Teresa z Korsaków Szemiothowa, Jan Antoni Puchałła Ciwiński, Jan Tuszko, Ignacy Koziełł k. 113. - "Wypis z ksiąg Trybunału Gł[ównego] W. Ks. Lit. spraw wieczystych w Wilnie expediowanych" dot. zapisu Kazimierza Giedroycia, burgrabiego ziemi dobrzyńskiej na rzecz księży pijarów 1746 k. 114-116v. - Zapis kwitacyjny i asekuracyjny ks. Jana Szemiotha, prałata żmudzkiego dla Ludwika z Bończa i Teresy z Komorowskich Sienickich 1747. Podpisani: ks. Jan Szemioth, Antoni Łopaciński, Henryk Schulten, Jakub Abramowicz k. 117-118. - Pozew Mikołaja i Elżbiety Pietkiewiczów do Trybunału W. Ks. Lit. dla Zofii z Sienickich Krasińskiej, ks. Jerzego Szotakowskiego, Kazimierza Krzyżowskiego, księży pijarów, Ludwika z Bończa Sienickiego, ciwuna retowskiego 1749 k. 119-120. - "Gleyt ad iure agendum et competendum . W sprawie księży pijarów rosieńskich przeciwko kondemnacie [...] Józefa Serafinowicza". Podpisany przez Jana Sapiehę kanclerza w. lit. 1749 k. 121-122. - "Kwit relacyjny podanego pozwu [...] Szemiotom, Putkamerom, Pietkiewiczom etc. [...] od XX pijarów rosieńskich" 1749, 20.07. k. 123. - "Pozew autentyczny księży pijarów [...] [Mikołajowi i Elżbiecie] Pietkiewiczom, łowczym wiłkomierskim 1751 k. 124-125. - "Mandat do podania księżom pijarom rosieńskim". Podpisany przez Gedeona Jeleńskiego, pisarza sądów zadwornych asesorskich 1755 k. 128. - "Mandat do podania [...] Eperyeszom starostom szyrwińskim i meyszagolskim [...] w sprawie księży pijarów rosieńskich" 1755 k. 129. - "Mandat w sprawie księży pijarów rosieńskich do [...] Eperyeszych Małłków" 1755 dot. majątku Dukszty k. 130. - Kopia mandatu na assessoria [...] w sprawie księży pijarów rosieńskich do Eperyeszych Małłków" dot. majątku Dukszty 1756 k. 131. - "Mandat assessorii w sprawie księży pijarów rezydencji rosieńskiej z [...] [Janem i Bogumiłą] Eperyeszami, szyrwińskimi i meyszagolskimi starostami" 1758 k. 133-134. - "Mandat do podania [Janowi i Bogumile z Redutów] Eperyeszym, szyrwińskim i meyszagolskim starostom" 1758 k. 135.
  • Dokumenty dot. spraw majątkowych i procesów sądowych księży pijarów cd. w tym: Uwagi dot. archiwum akt trybunalskich ok. 1803 k. 224. - "Onuphrius Kopczyński [...] Scholarum Piarum praepositus per utramque novam Borussiam provincialis congregatis et dispersis fratribus salutem" (druk) 1804, 16.11 k. 225-226. - Pisma dot. obligu księdza Rafała Daniłłowicza wobec dzierżawcy kamienicy księży pijarów sowietnika Lentznera oraz pokwitowanie Bartłomieja Gryzera, dra farmacji 1813-1816 k. 227. - Raport przełożonego księży pijarów wileńskich Aleksandra Głogowskiego do bpa wileńskiego [Hieronima?] Stroynowskiego w sprawie stanu klasztoru i majątku klasztornego wobec wydarzeń wojennych 1812-1813 r., 1813 k. 229-230. - Pozew Barbary hr. Brzostowskiej, Aleksandra i Ksawerego Brzostowskich i in. dla ks. Jana Nepomucena Słuchockiego i księży pijarów Coll. Lubieszowskiego w sprawach majątkowych po śmierci Michała Ogińskiego, hetmana w. lit. 1814 k. 231. - Pozew Franciszka? Antoniego Czarneckiego dla ks. Jana Nepomucena Słuchockiego i księży pijarów Coll. Lubieszowskiego w sprawie przejętych przez nich majątków Pniowna, Wólki Pnioweńskiej i Żelaźnicy 1814 k. 232. - Umowa dzierżawna między księżmi pijarami a Teresą Kurowską 1v Wierzbicką dot. karczmy we wsi Gieniach 1821 k. 234. - "Familia Domorum ex anno 1823 in 1824" spisy członków zakonu pijarów nast. domów: Dąbrowica, Lubieszów, Międzyrzecz Korecki, Szczuczyn Litewski, Wilno, Poniewież, Wiłkomierz, Lida, Rosienie, Walerianowo, Drohiczyn, Połock k. 235-236. - Kapituła lokalna domu wileńskiego pod przewodnictwem ks. Aleksandra Głogowskiego w związku z wyborami delegata do kapituły prowincjonalnej 02.07.1826 k. 237-238. - List W. Augustowskiego do ks. Macieja Kupścia, rektora Coll. Wileńskiego 1815 k. 239. - List J. Siruciówny? do ks. Sirucia Wilno 1824 k. 240-241. - Relacja o nieruchomościach miejskich księży pijarów w Wilnie i ich sprawie spornej z kahałem żydowskim ok. 1779 k. 242-243. - Odpowiedź na pismo urzędowe o duchownych i o stanie majątkowym zakonu pijarów w Wilnie oraz sumaryczne zestawienie zbioru: "Cathalogus Bibliothecae Coll. Wil. S.P." 1830 k. 244-245. - Rekomendacja pijarów do posłów sejmowych w sprawie uzyskania funduszy na kontynuację edycji kodeksu dyplomatycznego Macieja Dogiela "Codex diplomaticus Regni Poloniae et M. D. Lithuaniae [...] 1758-1764" ok. 1760 k. 246-248. - "Wiadomość interesu XX pijarów w obronie i dowodzie krzywdy za Collegium Poniewieskie procedujących w sprawie z [...] Szymonem Zabiełłą generałem wojsk W. X. Lit. [...] Marcinem Ordyncem, płk. wojsk W. X. Lit. [...] y Tomaszem Kuleszą, porucz. pttu Wiłkomirskiego" 1703-1777 k. 249-253. - "Ze strony defensora [Wychowskiego] za ważnością profesji w sprawie ks. Jana Rutkowskiego pijara" b.d. k. 254-255. - Pismo defensora dot. sprawy unieważnienia ślubów zakonnych ks. Hieronima Zarzeckiego b.d. k. 256-257. - Adnotacje różne dot. wizytacji zakonnych, drukarni, itd. b.d. k. 258. - List urzędowy nadzorcy Misiurewicza do księży pijarów wileńskich 1831 k. 260-261. - Kwit komisji werbunkowej na rekrutów z majątku pijarów 1831 i dostawy 1833 k. 262-264. - Wezwanie miejskiego naczelnika policji skierowane do ks. prokuratora Paszkiewicza 1834 k. 265-265. - Wezwania ks. Paszkiewicza przed sąd ziemski 1836, 1837 k. 267-268. - Wezwanie miejskiego naczelnika policji skierowane do księży pijarów 1846 k. 271-272.
  • "Sexterna wykładów szkolnych u XX. Pijarów." k. 275-290 w tym: "Trygonometrya", "Z trygonometryi twierdzenie I" k. 291-296. - "Dyssertacya fizyczna" (teoretyczne założenia programu i metoda wykładanie fizyki w szkołach pijarów) k. 297-310. - "Obiaśnienie niektóre do rozdziałów [...] o bryłach" k. 313-314. - Zadania matematyczne k. 316-320. - "Część fizyki" k. 321-366 w tym: "Nauka o świetle", "O ciepliku", "O magnetyzmie", "Prospekt lekcyi i fizyki".
  • Dokumenty dot. spraw majątkowych i procesów sądowych księży pijarów cd. w tym: Zapis sum pieniężnych Krzysztofa Białłozora (Krzysztofa od św. Wojciecha) kleryka nowicjatu zakonu księży pijarów na Kollegium Wileńskie i na Kollegium Lidzkie 1759 k. 136-137. - "Pozew w sprawie księży pijarów Collegium Rosieńskiego z Szemiothami, Putkamerami, Pietkiewiczami, Sołłohubową etc. 1762 k. 138-147. - "Obwieszczenie księżom pijarom dane od [...] [Michała i Aleksandry z Czartoryskich] Ogińskich, pisarzów pol. W. Ks. Lit. do okupna wsi Rohów" 1763 k. 148-149. - "Rewersalnego dokumentu kopia od księży pijarów walerianowskich na odprawienie sufragiów [...] Ignacemu Żabie danego" 1763 k. 150. - "Pozew autentyczny w sprawie księży pijarów Coll. Rosieńskiego z [Tadeuszem i Izabelą] Jarockimi" 1767 Podpisany: Felicyan Żmijewski, pisarz woj. wileńskiego k. 151-152. - "Pozew po Jana Amosa i Spiryda Sałowicza od [Jerzego] Choroszczy" dok. wyd. przez Jana Sołłohuba, wójta m. Witebska 1768 k. 153-154. - "Intromisja księży pijarów do majętności Dukszty" Podpisany: Antoni Sadowski, generał wda wileński 1769 k. 155. - Pozew przed Sąd Trybunału w sprawach majątkowych księży pijarów 1769 k. 156-157. - Wypis z ksiąg ziemskich spraw wieczystych pow. upitskiego dot. sprawy między [Michałem Karolem] Bitowtem a ks. Frąckiewiczem rektorem wileńskiego Collegium Scholarum Piarum 1771, 02.12 k. 158-167. - Mandat do [Jana i Racheli] Eperieszych w sprawie majątku Dukszty 1772, 26.01 k. 168-169. - Pozew w sprawie księży pijarów wileńskich przeciw Putkamerom, Szemiotom, Sołłohubom i in. 1777 k. 170-171. - Pozew [Adama] Górskiego i [Adama] Baranowicza od xx pijarów wileńskich dot. nieruchomości miejskich 1777 k. 172-173. - Pozew dla Tadeusza Żaby, ks. Kleta Bohusza, Filipa Górskiego, Jana Horodeńskiego i in. od ks. Józefa Kuszela rektora i księży pijarów kol. wileńskiego (dot. dóbr Soboliszki) 1777 k. 174-175. - Pozew dla ks. Augustyna Petrusewicza, ks. Józefa Kuszela i xx pijarów klasztorów rosieńskiego i wileńskiego, dla Jana, Ignacego i Franciszka Szemiotów i in. od Adama i Anny z Zenowiczów Wysogierdów 1777 k. 176-179. - "Tablica intraty rocznej majętności Kublicz w woj. połockim sytuowanej" Podpisany: Aloyzy Dmochowski, regent pow. brasławskiego 1778, 29.01 k. 180. - "Plenipotencja Benedykta Karpia [Antoniemu?] Szymanowskiemu do odebrania sumki od księży pijarów wileńskich z arendy Kublicz" 1783 k. 181. - Pokwitowanie odebranej sumy z dóbr Kublicz, którą przekazali księża pijarzy Benedyktowi Karpiowi Podpisany: Antoni Szymanowski 1786 k. 182. - "Wizya jeneralna walącego się dachu z murów żydowskich na dziedziniec XX Pijarów Coll. Wileńskiego 1779 k. 183. - "Zeznanie wizji in rem JXX Piarów Collegium Wileńskiego czynionej" 1779 k. 183-184. - "Proces XX Pijarów na kahał żydowski o mury ruiną grożące" (wyciąg z protokołu grodzkiego wileńskiego) 1779 k. 185. - "List testymonialny urzędnika, iż [Jan i Konstancja] Hrebniccy ani Anna Białłozorowa nie przystąpili do inkwizycji" 1781 k. 186. - "Proces JXX Pijarów Collegium Wileńskiego na [Tadeusza] Żabę w[ojewodę] poł[ockiego] y na [Jana] Kayszę, dzierżawcę Giedwan 1785 k. 188. - Pozew księży pijarów dla Tomasza Łappy i Jana Dąbrowskiego przed Sąd Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie 1787 k. 189-190. - Pozew Ludwika Laszkiewicza dla Jerzego i Teodory z Piotrowiczów 1v Wietinghoffowej Zabiełłów, dla Tomasza i Barbary Marcinkiewiczów, dla księży pijarów koleg. wileńskiego i in. dot. dóbr graniczących z Giedwanami 1788 k. 191-192. - Pozew w sprawie Leonarda Thomaszewicza dla Jana, Gedeona, Józefa, Jakuba, Henryka i Bogusława Turrów dla księży Pijarów i in. (dot. sumy pieniężnej po zmarłym Michale Turrze) 1791 k. 193. - "Protokół Sądu Komissarskiego za dekretem assessorskim w sprawie między JXX Pijarami Wileńskimi [Antonim i Barbarą z Mohuczych] Chludzińskimi y magistratem miasta Wilna r. 1794 reasumowanego" k. 194-211. - "Excerpt dekretu oczewistego w sprawie [...] księży Pijarów z kredytorami w Sądzie Ziemskim Wileńskim [...] w roku teraźniejszym 1797 [...] pod pieczęcią ziemską wileńską [...] wydany k. 212-215. - "Raport do Komisji Kwaterniczej miasta Wilna od księży Piarów wileńskich na skutek obwieszczenia [...] 1797 wydanego względem mieszkańców, rezydentów i komorników opisania podany" Podpisany: x Floryan Kruszewski, rektor Kollegium Wileńskiego Scholarum Piarum k. 216. - Pokwitowanie Anny Trappowej dot. sumy oddanej jej przez księży pijarów prowincji litewskiej 1797 k. 217. - "Excerpt z ksiąg ziemskich wileńskich dokumentu kwitacyjnego XX Piarów od [...] [Wilhelma] Wołłka" 1802, 08.05 k. 219-222. - Rekwizycja administratora diecezji wileńskiej ks. Nikodema Puzyny skierowana do rządców kościołów i do klasztorów w Wilnie dot. cmentarzy, ksiąg metrykalnych i konduktów. Po niej odpowiedź księży pijarów 1803 k. 223.
 • Proweniencja: Ze zbioru M. Malinowskiego?
 • Hasła przedmiotowe:
  • Adamkowicz Jan krajczy ks. żmudzkiego
  • Białłozorowa Anna
  • Bitowt Michał Karol
  • Chludzińska Barbara z Mohuczych
  • Chludziński Antoni
  • Dogiel Maciej pijar wydawca Kodeksu Dyplomatycznego
  • Eperieszy
  • Eperieszy Bogumiła z Redutów
  • Eperieszy Jan sta szyrwiński
  • Frąckiewicz rektor kolegium pijarów w Wilnie
  • Giedroyć Kazimierz burgrabia dobrzyński
  • Grabowski Adam
  • Hrebnicka Konstancja
  • Hrebnicki Jan
  • Jarocka Izabela
  • Jarocki Tadeusz
  • Kaysza Jan dzierżawca Giedwan 1785
  • Kotowscy
  • Krasińska Zofia z Sienickich
  • Krzyżewski Kazimierz
  • Kulesza Tomasz por. pow. wiłkomirskiego
  • Lentzner sowietnik
  • Ordynec Marcin płk. W. Ks. Lit.
  • Pietkiewiczowie
  • Pietkiewiczowie
  • Putkamerowie
  • Putkamerowie
  • Rutkowski Jan pijar
  • Serafinowicz Józef
  • Sienicka Teresa z Komorowskich
  • Sienicki Ludwik z Bończa ciwun retowski 1677-1754 post
  • Sołłohubowie
  • Szemiothowie
  • Szemiothowie
  • Szotakowski Jerzy
  • Tołścikiewicz Jan pleban wileński
  • Zabiełło Szymon gen. W. Ks. Lit.
  • Zarzecki Hieronim pijar
  • jezuici
  • jezuici Litwa
  • kolegium pijarów Lida
  • kolegium pijarów Lubieszów
  • kolegium pijarów Poniewież
  • kolegium pijarów Rosienie
  • kolegium pijarów Wilno
  • kolegium pijarów Wilno
  • Komisja Kwaternicza m. Wilna 18 w.
  • paulini
  • pijarzy Lida
  • pijarzy Litwa
  • pijarzy Litwa
  • pijarzy Litwa
  • pijarzy Lubieszów
  • pijarzy Poniewież
  • pijarzy Rosienie
  • pijarzy Rosienie
  • pijarzy Walerianów
  • pijarzy Walerianów
  • pijarzy Wilno
  • pijarzy Wilno
  • Sąd Komisji Edukacji Narodowej
  • Sąd Ziemski Wileński 18 w.
  • Uniwersytet Wileński
  • drukarnie 18-19 w.
  • sądy 18 w.
  • zakony 18-19 w.
  • Błotno?
  • Dąbrowica
  • Drohiczyn
  • Dukszty
  • Dukszty
  • Giedwany
  • Gienie
  • Gieranony
  • Ginejciszki
  • Kublicz
  • Lida
  • Lida
  • Litwa
  • Litwa
  • Litwa
  • Lubieszów
  • Międzyrzecz Korecki
  • Pniowno?
  • Połock
  • Ponary
  • Poniewież
  • Rohów
  • Rohów
  • Rosienie
  • Rosienie
  • Rosienie
  • Rzym
  • Soboliszki
  • Szczuczyn Litewski
  • Upita powiat
  • Walerianów
  • Walerianów
  • Walerianowo
  • Warszawa
  • Wiłkomierz
  • Wiłkomierz
  • Wilno
  • Wilno
  • Wilno
  • Witebsk
  • Wólka Pnioweńska
  • Żelaźnica
  • pałac Kotowskich
  • edukacja 18-19 w.
  • szkoły wyższe pijarzy Litwa 18 w.
  • szkoły wyższe jezuici Litwa 18 w.
  • proces o prawo utrzymywania szkół wyższych Wilno 1738
  • majątki kościelne 18 w.
  • edukacja 18-19 w.
  • trygonometria
  • geometria
  • matematyka
  • fizyka
  • sądy 19 w.
  • pozwy sądowe 19 w.
  • majątki kościelne 19 w.
  • wizytacje zakonne 19 w.
  • drukarnie zakonne 19 w.
  • Żydzi Wilno 18 w.
  • majątki kościelne 18-19 w.
  • pozwy sądowe 18 w.
  • mieszczanie 18 w.
  • cmentarze 19 w.
 • Uwagi: konserwacja 2002

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Dokumenty
 • 245 $a "Dokumenta do dziejów XX. Pijarów litewskich r. 1719-1836."
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1719-1836
 • 300 $a 366 k. $c 45x31 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e sk. brąz., 20 w. Toruń
 • 400 $a Wierzbowska Teresa zob. Kurowska Teresa 1v Wierzbowska
 • 400 $a Krzysztof od św. Wojciecha zob. Białłozor Krzysztof kanonik i dziekan wileński
 • 500 $a konserwacja 2002
 • 520 $a Dokumenty dot. spraw wewnętrznych zakonu księży pijarów wydane przez: Anastazy od św. Józefa 1723 k. 10. - August II król Polski 1726 k. 25. - August III król Polski k. 39. - Benedykt od Jezusa Nazareńskiego 1724 k. 12. - Białłozor Krzysztof kanonik i dziekan wileński 1726 k. 27-28, 29-30. - Cyboni Ignacy Jakub 1724 k. 14. - Cyprian od św. Wawrzyńca pijar prepozyt prowincji lit. 1719 k. 1. - Czyż Stanisław przeor zgromadzenia św. Jana Bożego w Wilnie 1727 k. 33. - Gdowski Antoni Augustyn 1724 k. 16. - Gosiewski Bogusław bp smoleński 1723, 1726 k. 6, 27-28, 29-30. - Jan od św. Andrzeja pijar 1724 k. 12 (śliczna pieczęć opłatkowa z wycięciem). - Jan Felix a V.P. Generalis Schol. Piar. 1738 k. 47. - Joriewicz Stefan 1724 k. 14. - Józef od św. Mateusza 1724 k. 12. - Kazimierz od Wniebowzięcia NMP 1724 k. 12. - Kobuziecki Łukasz 1727 k. 33. - Kotarski Gaudenty 1724 k. 16. - Kurowski Marcin Aleksander rektor UJ 1726 k. 26. - Oblewicz Stanisław 1723 k. 10. - Palkiewicz Egidiusz 1723 k. 10. - Pancerzyński Karol Piotr bp wileński 1725, 1726, 1728 k. 18, 20, 22-23, 31, 36. - Pieńkowski Stanisław 1724 k. 14. - Procewicz Bazyli pijar 1723 k. 8. - Sankowicz Romuald 1723 k. 10. - Strużecki Sebastian 1724 k. 16. - Szatrawa Jan Józef 1724 k. 16. - Trzepieliński Stefan 1727 k. 33. - Włodzimierski Michał kanonik katedry smoleńskiej 1726 k. 29-30. - Woyna Henryk pisarz Kurii Wileńskiej 1725 k. 18, 20. - Zienkowicz Michał Jan bp wileński 1726, 1731, 1736, 1740 k. 27-28, 29-30, 37, 40, 78-79. - Żebrowski Aleksander prałat 1741 k. 89. - Żółkowski Antoni kanonik wileński 1751 k. 90.
 • 520 $a Rekomendacje uczniów do szkół księży pijarów k. 38
 • 520 $a Kopia przywileju Augusta III dla drukarni księży pijarów w Wilnie k. 39
 • 520 $a Korespondencja dot. spraw księży pijarów: August III do Giovanniego Antonia Guadagniego? kardynała (kopia) 1738 k. 52. - Burzyński Stanisław senator do NN Grodno 1738 k. 48-49. - Gosiewski Bogusław bp smoleński do: Serbelloni Fabrycjusz nuncjusz apostolski (kopie), Wilno 1738, Warszawa 1738 k. 58-59; [Szembek Krzysztof Antoni?] prymas (kopia), Wilno 1740 k. 82; Benedykt XIV papież, Wilno 1740 k. 83. - Guadagni Giovanni Antonio kardynał do: Zienkowicz Michał Jan bp wileński (kopie) Rzym 1738, 1739 k. 50, 69; Gosiewski Bogusław bp smoleński (kopie) Rzym 1738 k. 51, 54-55; Sapieha Antoni Kazimierz klan trocki (kopia) Rzym 1738 k. 53. - Horain Aleksander bp hierneński do [Jana Fryderyka Sapiehy?] kanclerza w. lit. 1738 k. 56-57. - Jan Feliks a Virgine (pijar) do: Gosiewski Bogusław 1739 k. 67; Sapieha Antoni Kazimierz 1738, 1739 k. 47, 72 (kopia); Zienkowicz Michał Jan (kopia) 1739 k. 69v. - Józef od św. Franciszka do NN bpa [Michał Jan Zienkowicz?] 1739 k. 45. - Klemens XII papież do: August III król Polski (kopia), Rzym 1739 k. 74-75; Zienkowicz Mikołaj Jan bp wileński, Rzym 1739 k. 76-77. - Paulutius Camillus do Antoniego Kazimierza Sapiehy (kopia) 1739 k. 43-44. - Sapieha Antoni Kazimierz do Camillusa Paulutiusa nuncjusza apostolskiego (kopia) 1738 k. 41-42, 63-64. - Serbelloni Fabrycjusz nuncjusz apostolski do Bogusława Gosiewskiego bpa smoleńskiego Warszawa 1738 k. 60-61, 62 (kopia). - Tarło Jan wda sandomierski do Antoniego Kazimierza Sapiehy klana trockiego (kopia) 1739 k. 65-66. - Żaba Walerian klan połocki do Benedykta XIV papieża Wilno 1741 k. 84-85. - Żerkowicz? i Wolski Benedykt Jan do Giovanniego Antonia Guadagniego? 1727 k. 34-35. - NN do Bogusława Gosiewskiego 1739 k. 70. - Kardynałowie i senatorowie królewscy do Sapiehy?, Rzym 1739 k. 72-73.
 • 520 $a Pismo do króla Augusta III dot. protestu przeciw zamknięciu szkół pijarskich, podpisano: wierni poddani, Wilno 1741 k. 80-81.
 • 520 $a Kopie pism skierowanych ze strony woj. trockiego dot. szkół księży pijarów do: August III król Polski, Troki 1741 k. 86. - [Szembek Krzysztof Antoni?] prymas, Troki 1741 k. 87. - Benedykt XIV papież, Troki 1741 k. 88.
 • 520 $a Kopia przywileju króla Augusta III dla księży pijarów dot. fundacji wiłkomirskiej 1754 k. 91.
 • 520 $a Kopia indulgencji plenarnej ad formam Iubilaci dla ks. Waleriana Jasiewskiego 1790. Przy tym: kopia aktu bpa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego 1790 oraz kopia listu NN do Piusa VI k. 92-93.
 • 520 $a Dokumenty dot. spraw majątkowych i procesów sądowych księży pijarów w tym: "Obwieszczenie w sprawie [...] Jana Adamkowicza, krajczego księstwa Żmudzkiego z ks. Janem Tołścikiewiczem, plebanem wileńskim do Ponar" 1720 wyd. przez Pawła Franciszka Marcinkiewicza, miecznika postawskiego k. 94-95. - Zapis fundacyjny Kazimierza Aleksandra Pocieja, wdy witebskiego, wsi Ginejciszki na rzecz zakonu paulinów 1727, 04.07. Podpisani: Kazimierz Pociej, Jan Kazimierz Biegański sta sądowy pow. starodubowskiego, Aleksander Osiński, Antoni Bentkowski k. 96-101. - "Intromissie lapideolae olim Illsimorum DD Połubinsciorum ad praesens vigere transfusionis [...] Grabowski Adam RR in X-te Patribus Piarum Scholarum serviens 1733, 09.12 k. 102-103. - Obwieszczenie Mikołaja Antoniego Sulistrowskiego, podsędka pow. oszmiańskiego dot. sprawy między zakonem jezuitów i pijarów odbytej w sądzie asesorskim w Warszawie, o zamknięcie szkół księży pijarów w Wilnie, Gieranonach i Błotnie (Błotnem?) 1739 k. 104-105. - Pismo Teodora Wojtkiewicza, gen. woj. mińskiego dot. egzekucji dekretu o zamknięciu szkół księży pijarów [1739] k. 105v. - "Prawo wieczyste wlewkowe legacyjne na 16.770 zł pol. od [Daniela] Wyhowskiego, klana mińskiego Collegio Vilnensi dane" 1740. Podpisani: Daniel Wyhowski, Józef Pieszko i in. k. 106-107. - Uchwała dot. opłacania podymnego na potrzeby księży pijarów w Wiłkomierzu 1740 wyd. przez Rafała Jeleńskiego pisarza ziemskiego wiłkomirskiego k. 108-109. - "Scrypt Zofii z Fabrycjuszów Pomarnackiej XX pijarom dany na pozyskanie 100 tal. bitych od Ofenberków należących się, a XX pijarom darowanych na nową fundację wiłkomierską" 1740 k. 110-111. - "List na przyznanie zapisu wieczyste wlewkowego od [...] Teresy z Korsaków Szemiothowej, kasztelanowej Potockiej [...] XX Scholarum Piarum danego " 1741 (dokumentu brak, są tylko podpisy i powyższa adnotacja). Podpisani: Teresa z Korsaków Szemiothowa, Jan Antoni Puchałła Ciwiński, Jan Tuszko, Ignacy Koziełł k. 113. - "Wypis z ksiąg Trybunału Gł[ównego] W. Ks. Lit. spraw wieczystych w Wilnie expediowanych" dot. zapisu Kazimierza Giedroycia, burgrabiego ziemi dobrzyńskiej na rzecz księży pijarów 1746 k. 114-116v. - Zapis kwitacyjny i asekuracyjny ks. Jana Szemiotha, prałata żmudzkiego dla Ludwika z Bończa i Teresy z Komorowskich Sienickich 1747. Podpisani: ks. Jan Szemioth, Antoni Łopaciński, Henryk Schulten, Jakub Abramowicz k. 117-118. - Pozew Mikołaja i Elżbiety Pietkiewiczów do Trybunału W. Ks. Lit. dla Zofii z Sienickich Krasińskiej, ks. Jerzego Szotakowskiego, Kazimierza Krzyżowskiego, księży pijarów, Ludwika z Bończa Sienickiego, ciwuna retowskiego 1749 k. 119-120. - "Gleyt ad iure agendum et competendum . W sprawie księży pijarów rosieńskich przeciwko kondemnacie [...] Józefa Serafinowicza". Podpisany przez Jana Sapiehę kanclerza w. lit. 1749 k. 121-122. - "Kwit relacyjny podanego pozwu [...] Szemiotom, Putkamerom, Pietkiewiczom etc. [...] od XX pijarów rosieńskich" 1749, 20.07. k. 123. - "Pozew autentyczny księży pijarów [...] [Mikołajowi i Elżbiecie] Pietkiewiczom, łowczym wiłkomierskim 1751 k. 124-125. - "Mandat do podania księżom pijarom rosieńskim". Podpisany przez Gedeona Jeleńskiego, pisarza sądów zadwornych asesorskich 1755 k. 128. - "Mandat do podania [...] Eperyeszom starostom szyrwińskim i meyszagolskim [...] w sprawie księży pijarów rosieńskich" 1755 k. 129. - "Mandat w sprawie księży pijarów rosieńskich do [...] Eperyeszych Małłków" 1755 dot. majątku Dukszty k. 130. - Kopia mandatu na assessoria [...] w sprawie księży pijarów rosieńskich do Eperyeszych Małłków" dot. majątku Dukszty 1756 k. 131. - "Mandat assessorii w sprawie księży pijarów rezydencji rosieńskiej z [...] [Janem i Bogumiłą] Eperyeszami, szyrwińskimi i meyszagolskimi starostami" 1758 k. 133-134. - "Mandat do podania [Janowi i Bogumile z Redutów] Eperyeszym, szyrwińskim i meyszagolskim starostom" 1758 k. 135.
 • 520 $a Dokumenty dot. spraw majątkowych i procesów sądowych księży pijarów cd. w tym: Uwagi dot. archiwum akt trybunalskich ok. 1803 k. 224. - "Onuphrius Kopczyński [...] Scholarum Piarum praepositus per utramque novam Borussiam provincialis congregatis et dispersis fratribus salutem" (druk) 1804, 16.11 k. 225-226. - Pisma dot. obligu księdza Rafała Daniłłowicza wobec dzierżawcy kamienicy księży pijarów sowietnika Lentznera oraz pokwitowanie Bartłomieja Gryzera, dra farmacji 1813-1816 k. 227. - Raport przełożonego księży pijarów wileńskich Aleksandra Głogowskiego do bpa wileńskiego [Hieronima?] Stroynowskiego w sprawie stanu klasztoru i majątku klasztornego wobec wydarzeń wojennych 1812-1813 r., 1813 k. 229-230. - Pozew Barbary hr. Brzostowskiej, Aleksandra i Ksawerego Brzostowskich i in. dla ks. Jana Nepomucena Słuchockiego i księży pijarów Coll. Lubieszowskiego w sprawach majątkowych po śmierci Michała Ogińskiego, hetmana w. lit. 1814 k. 231. - Pozew Franciszka? Antoniego Czarneckiego dla ks. Jana Nepomucena Słuchockiego i księży pijarów Coll. Lubieszowskiego w sprawie przejętych przez nich majątków Pniowna, Wólki Pnioweńskiej i Żelaźnicy 1814 k. 232. - Umowa dzierżawna między księżmi pijarami a Teresą Kurowską 1v Wierzbicką dot. karczmy we wsi Gieniach 1821 k. 234. - "Familia Domorum ex anno 1823 in 1824" spisy członków zakonu pijarów nast. domów: Dąbrowica, Lubieszów, Międzyrzecz Korecki, Szczuczyn Litewski, Wilno, Poniewież, Wiłkomierz, Lida, Rosienie, Walerianowo, Drohiczyn, Połock k. 235-236. - Kapituła lokalna domu wileńskiego pod przewodnictwem ks. Aleksandra Głogowskiego w związku z wyborami delegata do kapituły prowincjonalnej 02.07.1826 k. 237-238. - List W. Augustowskiego do ks. Macieja Kupścia, rektora Coll. Wileńskiego 1815 k. 239. - List J. Siruciówny? do ks. Sirucia Wilno 1824 k. 240-241. - Relacja o nieruchomościach miejskich księży pijarów w Wilnie i ich sprawie spornej z kahałem żydowskim ok. 1779 k. 242-243. - Odpowiedź na pismo urzędowe o duchownych i o stanie majątkowym zakonu pijarów w Wilnie oraz sumaryczne zestawienie zbioru: "Cathalogus Bibliothecae Coll. Wil. S.P." 1830 k. 244-245. - Rekomendacja pijarów do posłów sejmowych w sprawie uzyskania funduszy na kontynuację edycji kodeksu dyplomatycznego Macieja Dogiela "Codex diplomaticus Regni Poloniae et M. D. Lithuaniae [...] 1758-1764" ok. 1760 k. 246-248. - "Wiadomość interesu XX pijarów w obronie i dowodzie krzywdy za Collegium Poniewieskie procedujących w sprawie z [...] Szymonem Zabiełłą generałem wojsk W. X. Lit. [...] Marcinem Ordyncem, płk. wojsk W. X. Lit. [...] y Tomaszem Kuleszą, porucz. pttu Wiłkomirskiego" 1703-1777 k. 249-253. - "Ze strony defensora [Wychowskiego] za ważnością profesji w sprawie ks. Jana Rutkowskiego pijara" b.d. k. 254-255. - Pismo defensora dot. sprawy unieważnienia ślubów zakonnych ks. Hieronima Zarzeckiego b.d. k. 256-257. - Adnotacje różne dot. wizytacji zakonnych, drukarni, itd. b.d. k. 258. - List urzędowy nadzorcy Misiurewicza do księży pijarów wileńskich 1831 k. 260-261. - Kwit komisji werbunkowej na rekrutów z majątku pijarów 1831 i dostawy 1833 k. 262-264. - Wezwanie miejskiego naczelnika policji skierowane do ks. prokuratora Paszkiewicza 1834 k. 265-265. - Wezwania ks. Paszkiewicza przed sąd ziemski 1836, 1837 k. 267-268. - Wezwanie miejskiego naczelnika policji skierowane do księży pijarów 1846 k. 271-272.
 • 520 $a "Sexterna wykładów szkolnych u XX. Pijarów." k. 275-290 w tym: "Trygonometrya", "Z trygonometryi twierdzenie I" k. 291-296. - "Dyssertacya fizyczna" (teoretyczne założenia programu i metoda wykładanie fizyki w szkołach pijarów) k. 297-310. - "Obiaśnienie niektóre do rozdziałów [...] o bryłach" k. 313-314. - Zadania matematyczne k. 316-320. - "Część fizyki" k. 321-366 w tym: "Nauka o świetle", "O ciepliku", "O magnetyzmie", "Prospekt lekcyi i fizyki".
 • 520 $a Dokumenty dot. spraw majątkowych i procesów sądowych księży pijarów cd. w tym: Zapis sum pieniężnych Krzysztofa Białłozora (Krzysztofa od św. Wojciecha) kleryka nowicjatu zakonu księży pijarów na Kollegium Wileńskie i na Kollegium Lidzkie 1759 k. 136-137. - "Pozew w sprawie księży pijarów Collegium Rosieńskiego z Szemiothami, Putkamerami, Pietkiewiczami, Sołłohubową etc. 1762 k. 138-147. - "Obwieszczenie księżom pijarom dane od [...] [Michała i Aleksandry z Czartoryskich] Ogińskich, pisarzów pol. W. Ks. Lit. do okupna wsi Rohów" 1763 k. 148-149. - "Rewersalnego dokumentu kopia od księży pijarów walerianowskich na odprawienie sufragiów [...] Ignacemu Żabie danego" 1763 k. 150. - "Pozew autentyczny w sprawie księży pijarów Coll. Rosieńskiego z [Tadeuszem i Izabelą] Jarockimi" 1767 Podpisany: Felicyan Żmijewski, pisarz woj. wileńskiego k. 151-152. - "Pozew po Jana Amosa i Spiryda Sałowicza od [Jerzego] Choroszczy" dok. wyd. przez Jana Sołłohuba, wójta m. Witebska 1768 k. 153-154. - "Intromisja księży pijarów do majętności Dukszty" Podpisany: Antoni Sadowski, generał wda wileński 1769 k. 155. - Pozew przed Sąd Trybunału w sprawach majątkowych księży pijarów 1769 k. 156-157. - Wypis z ksiąg ziemskich spraw wieczystych pow. upitskiego dot. sprawy między [Michałem Karolem] Bitowtem a ks. Frąckiewiczem rektorem wileńskiego Collegium Scholarum Piarum 1771, 02.12 k. 158-167. - Mandat do [Jana i Racheli] Eperieszych w sprawie majątku Dukszty 1772, 26.01 k. 168-169. - Pozew w sprawie księży pijarów wileńskich przeciw Putkamerom, Szemiotom, Sołłohubom i in. 1777 k. 170-171. - Pozew [Adama] Górskiego i [Adama] Baranowicza od xx pijarów wileńskich dot. nieruchomości miejskich 1777 k. 172-173. - Pozew dla Tadeusza Żaby, ks. Kleta Bohusza, Filipa Górskiego, Jana Horodeńskiego i in. od ks. Józefa Kuszela rektora i księży pijarów kol. wileńskiego (dot. dóbr Soboliszki) 1777 k. 174-175. - Pozew dla ks. Augustyna Petrusewicza, ks. Józefa Kuszela i xx pijarów klasztorów rosieńskiego i wileńskiego, dla Jana, Ignacego i Franciszka Szemiotów i in. od Adama i Anny z Zenowiczów Wysogierdów 1777 k. 176-179. - "Tablica intraty rocznej majętności Kublicz w woj. połockim sytuowanej" Podpisany: Aloyzy Dmochowski, regent pow. brasławskiego 1778, 29.01 k. 180. - "Plenipotencja Benedykta Karpia [Antoniemu?] Szymanowskiemu do odebrania sumki od księży pijarów wileńskich z arendy Kublicz" 1783 k. 181. - Pokwitowanie odebranej sumy z dóbr Kublicz, którą przekazali księża pijarzy Benedyktowi Karpiowi Podpisany: Antoni Szymanowski 1786 k. 182. - "Wizya jeneralna walącego się dachu z murów żydowskich na dziedziniec XX Pijarów Coll. Wileńskiego 1779 k. 183. - "Zeznanie wizji in rem JXX Piarów Collegium Wileńskiego czynionej" 1779 k. 183-184. - "Proces XX Pijarów na kahał żydowski o mury ruiną grożące" (wyciąg z protokołu grodzkiego wileńskiego) 1779 k. 185. - "List testymonialny urzędnika, iż [Jan i Konstancja] Hrebniccy ani Anna Białłozorowa nie przystąpili do inkwizycji" 1781 k. 186. - "Proces JXX Pijarów Collegium Wileńskiego na [Tadeusza] Żabę w[ojewodę] poł[ockiego] y na [Jana] Kayszę, dzierżawcę Giedwan 1785 k. 188. - Pozew księży pijarów dla Tomasza Łappy i Jana Dąbrowskiego przed Sąd Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie 1787 k. 189-190. - Pozew Ludwika Laszkiewicza dla Jerzego i Teodory z Piotrowiczów 1v Wietinghoffowej Zabiełłów, dla Tomasza i Barbary Marcinkiewiczów, dla księży pijarów koleg. wileńskiego i in. dot. dóbr graniczących z Giedwanami 1788 k. 191-192. - Pozew w sprawie Leonarda Thomaszewicza dla Jana, Gedeona, Józefa, Jakuba, Henryka i Bogusława Turrów dla księży Pijarów i in. (dot. sumy pieniężnej po zmarłym Michale Turrze) 1791 k. 193. - "Protokół Sądu Komissarskiego za dekretem assessorskim w sprawie między JXX Pijarami Wileńskimi [Antonim i Barbarą z Mohuczych] Chludzińskimi y magistratem miasta Wilna r. 1794 reasumowanego" k. 194-211. - "Excerpt dekretu oczewistego w sprawie [...] księży Pijarów z kredytorami w Sądzie Ziemskim Wileńskim [...] w roku teraźniejszym 1797 [...] pod pieczęcią ziemską wileńską [...] wydany k. 212-215. - "Raport do Komisji Kwaterniczej miasta Wilna od księży Piarów wileńskich na skutek obwieszczenia [...] 1797 wydanego względem mieszkańców, rezydentów i komorników opisania podany" Podpisany: x Floryan Kruszewski, rektor Kollegium Wileńskiego Scholarum Piarum k. 216. - Pokwitowanie Anny Trappowej dot. sumy oddanej jej przez księży pijarów prowincji litewskiej 1797 k. 217. - "Excerpt z ksiąg ziemskich wileńskich dokumentu kwitacyjnego XX Piarów od [...] [Wilhelma] Wołłka" 1802, 08.05 k. 219-222. - Rekwizycja administratora diecezji wileńskiej ks. Nikodema Puzyny skierowana do rządców kościołów i do klasztorów w Wilnie dot. cmentarzy, ksiąg metrykalnych i konduktów. Po niej odpowiedź księży pijarów 1803 k. 223.
 • 530 $d Mf 2468
 • 541 $c a $d 1873
 • 546 $a Pol., łac., franc., ros.
 • 561 $a Ze zbioru M. Malinowskiego? $w Działyński Jan $w Malinowski Mikołaj
 • 600 $a Adamkowicz Jan krajczy ks. żmudzkiego
 • 600 $a Białłozorowa Anna
 • 600 $a Bitowt Michał Karol
 • 600 $a Chludzińska Barbara z Mohuczych
 • 600 $a Chludziński Antoni
 • 600 $a Dogiel Maciej pijar wydawca Kodeksu Dyplomatycznego
 • 600 $a Eperieszy
 • 600 $a Eperieszy Bogumiła z Redutów
 • 600 $a Eperieszy Jan sta szyrwiński
 • 600 $a Frąckiewicz rektor kolegium pijarów w Wilnie
 • 600 $a Giedroyć Kazimierz burgrabia dobrzyński
 • 600 $a Grabowski Adam
 • 600 $a Hrebnicka Konstancja
 • 600 $a Hrebnicki Jan
 • 600 $a Jarocka Izabela
 • 600 $a Jarocki Tadeusz
 • 600 $a Kaysza Jan dzierżawca Giedwan 1785
 • 600 $a Kotowscy
 • 600 $a Krasińska Zofia z Sienickich
 • 600 $a Krzyżewski Kazimierz
 • 600 $a Kulesza Tomasz por. pow. wiłkomirskiego
 • 600 $a Lentzner sowietnik
 • 600 $a Ordynec Marcin płk. W. Ks. Lit.
 • 600 $a Pietkiewiczowie
 • 600 $a Pietkiewiczowie
 • 600 $a Putkamerowie
 • 600 $a Putkamerowie
 • 600 $a Rutkowski Jan pijar
 • 600 $a Serafinowicz Józef
 • 600 $a Sienicka Teresa z Komorowskich
 • 600 $a Sienicki Ludwik z Bończa ciwun retowski 1677-1754 post
 • 600 $a Sołłohubowie
 • 600 $a Szemiothowie
 • 600 $a Szemiothowie
 • 600 $a Szotakowski Jerzy
 • 600 $a Tołścikiewicz Jan pleban wileński
 • 600 $a Zabiełło Szymon gen. W. Ks. Lit.
 • 600 $a Zarzecki Hieronim pijar
 • 610 $a jezuici
 • 610 $a jezuici Litwa
 • 610 $a kolegium pijarów Lida
 • 610 $a kolegium pijarów Lubieszów
 • 610 $a kolegium pijarów Poniewież
 • 610 $a kolegium pijarów Rosienie
 • 610 $a kolegium pijarów Wilno
 • 610 $a kolegium pijarów Wilno
 • 610 $a Komisja Kwaternicza m. Wilna 18 w.
 • 610 $a paulini
 • 610 $a pijarzy Lida
 • 610 $a pijarzy Litwa
 • 610 $a pijarzy Litwa
 • 610 $a pijarzy Litwa
 • 610 $a pijarzy Lubieszów
 • 610 $a pijarzy Poniewież
 • 610 $a pijarzy Rosienie
 • 610 $a pijarzy Rosienie
 • 610 $a pijarzy Walerianów
 • 610 $a pijarzy Walerianów
 • 610 $a pijarzy Wilno
 • 610 $a pijarzy Wilno
 • 610 $a Sąd Komisji Edukacji Narodowej
 • 610 $a Sąd Ziemski Wileński 18 w.
 • 610 $a Uniwersytet Wileński
 • 650 $a drukarnie 18-19 w.
 • 650 $a sądy 18 w.
 • 650 $a zakony 18-19 w.
 • 651 $a Błotno?
 • 651 $a Dąbrowica
 • 651 $a Drohiczyn
 • 651 $a Dukszty
 • 651 $a Dukszty
 • 651 $a Giedwany
 • 651 $a Gienie
 • 651 $a Gieranony
 • 651 $a Ginejciszki
 • 651 $a Kublicz
 • 651 $a Lida
 • 651 $a Lida
 • 651 $a Litwa
 • 651 $a Litwa
 • 651 $a Litwa
 • 651 $a Lubieszów
 • 651 $a Międzyrzecz Korecki
 • 651 $a Pniowno?
 • 651 $a Połock
 • 651 $a Ponary
 • 651 $a Poniewież
 • 651 $a Rohów
 • 651 $a Rohów
 • 651 $a Rosienie
 • 651 $a Rosienie
 • 651 $a Rosienie
 • 651 $a Rzym
 • 651 $a Soboliszki
 • 651 $a Szczuczyn Litewski
 • 651 $a Upita powiat
 • 651 $a Walerianów
 • 651 $a Walerianów
 • 651 $a Walerianowo
 • 651 $a Warszawa
 • 651 $a Wiłkomierz
 • 651 $a Wiłkomierz
 • 651 $a Wilno
 • 651 $a Wilno
 • 651 $a Wilno
 • 651 $a Witebsk
 • 651 $a Wólka Pnioweńska
 • 651 $a Żelaźnica
 • 653 $a pałac Kotowskich
 • 653 $a edukacja 18-19 w.
 • 653 $a szkoły wyższe pijarzy Litwa 18 w.
 • 653 $a szkoły wyższe jezuici Litwa 18 w.
 • 653 $a proces o prawo utrzymywania szkół wyższych Wilno 1738
 • 653 $a majątki kościelne 18 w.
 • 653 $a edukacja 18-19 w.
 • 653 $a trygonometria
 • 653 $a geometria
 • 653 $a matematyka
 • 653 $a fizyka
 • 653 $a sądy 19 w.
 • 653 $a pozwy sądowe 19 w.
 • 653 $a majątki kościelne 19 w.
 • 653 $a wizytacje zakonne 19 w.
 • 653 $a drukarnie zakonne 19 w.
 • 653 $a Żydzi Wilno 18 w.
 • 653 $a majątki kościelne 18-19 w.
 • 653 $a pozwy sądowe 18 w.
 • 653 $a mieszczanie 18 w.
 • 653 $a cmentarze 19 w.
 • 700 $a Anastazy od św. Józefa
 • 700 $a August II król Polski
 • 700 $a August III król Polski
 • 700 $a Benedykt od Jezusa Nazareńskiego
 • 700 $a Benedykt XIV papież
 • 700 $a Białłozor Krzysztof kanonik i dziekan wileński zm. 1741
 • 700 $a Bogusław od św. Antoniego
 • 700 $a Burzyński Stanisław Antoni instygator kor. 1701-1775
 • 700 $a Chryzostom od św. Wacława
 • 700 $a Cyboni Jakub Ignacy
 • 700 $a Cyprian od św. Wawrzyńca pijar prepozyt prowincji lit.
 • 700 $a Czyż Stanisław przeor zgromadzenia św. Jana Bożego Wilno
 • 700 $a Gdowski Antoni Augustyn
 • 700 $a Gosiewski Bogusław bp smoleński
 • 700 $a Guadagni Giovanni Antonio kardynał 18 w.
 • 700 $a Hipolit od św. Stanisława Kostki
 • 700 $a Horain Aleksander bp hierneński
 • 700 $a Jan Feliks od Dziewicy
 • 700 $a Jan od św. Andrzeja pijar
 • 700 $a Jan od św. Józefa pijar 18 w.
 • 700 $a Jasiewski Walerian ks. 18 w.
 • 700 $a Joriewicz Stefan
 • 700 $a Józef od św. Franciszka
 • 700 $a Józef od św. Mateusza pijar 18 w.
 • 700 $a Kazimierz od Wniebowzięcia NMP pijar 18 w.
 • 700 $a Klemens XII papież
 • 700 $a Kobuziecki Łukasz wikariusz zgromadzenia św. Jana Bożego Wilno
 • 700 $a Kotarski Gaudenty
 • 700 $a Kurowski Marcin Aleksander rektor UJ
 • 700 $a Łukasz od św. Franciszka
 • 700 $a Malinowski Mikołaj
 • 700 $a Marceli od św. Jakuba
 • 700 $a Massalski Ignacy Jakub bp wileński 1726-1794
 • 700 $a Mateusz od św. Tadeusza pijar 18 w.
 • 700 $a Oblewicz Stanisław
 • 700 $a Palkiewicz Egidiusz
 • 700 $a Pancerzyński Karol Piotr bp wileński zm. 1729
 • 700 $a Paulutius Camillus abp ikonieński nuncjusz apostolski 18 w.
 • 700 $a Pieńkowski Stanisław
 • 700 $a Sankowicz Romuald
 • 700 $a Sapieha Antoni Kazimierz klan trocki 1698-1739
 • 700 $a Sapieha Jan Fryderyk kanclerz w. lit. 1680-1751
 • 700 $a Serbelloni Fabrizio nuncjusz apostolski 1695-1775
 • 700 $a Strużewski Sebastian
 • 700 $a Szatrawa Jan Józef
 • 700 $a Szembek Krzysztof Antoni bp poznański prymas 1667-1748
 • 700 $a Tarło Jan wda lubelski sandomierski 1684-1750
 • 700 $a Trzepieliński Stefan
 • 700 $a Wolski Benedykt Jan
 • 700 $a Woyna Henryk pisarz Kurii Wileńskiej
 • 700 $a Zienkowicz Mikołaj Jan bp wileński 1670-1762
 • 700 $a Żaba Walerian klan połocki 18 w.
 • 700 $a Żebrowski Aleksander prałat wileński 18 w.
 • 700 $a Żerkowicz
 • 700 $a Żółkowski Antoni kanonik wileński 1686-1763
 • 700 $a Abramowicz Jakub
 • 700 $a Bentkowski Antoni
 • 700 $a Biegański Jan Kazimierz sta sądowy pow. starodubowskiego
 • 700 $a Jeleński Gedeon klan nowogrodzki 1712-1798
 • 700 $a Jeleński Rafał pisarz klan nowogrodzki zm. 1780
 • 700 $a Koziełł Ignacy
 • 700 $a Łopaciński Antoni rotmistrz upitski
 • 700 $a Marcinkiewicz Paweł Franciszek miecznik postawski
 • 700 $a Osiński Aleksander
 • 700 $a Pieszko Józef
 • 700 $a Pietkiewicz Elżbieta
 • 700 $a Pietkiewicz Mikołaj łowczy wiłkomierski
 • 700 $a Pociej Kazimierz Aleksander wda witebski
 • 700 $a Pomarnacka Zofia z Fabrycjuszów
 • 700 $a Potocka Teresa z Korsaków 1v Szemiothowa kasztelanowa
 • 700 $a Puchałła Ciwiński Jan Antoni
 • 700 $a Sapieha Jan Fryderyk kanclerz w. lit. 1680-1751
 • 700 $a Schulten Henryk
 • 700 $a Sulistrowski Michał Antoni podsędek pow. oszmiańskiego
 • 700 $a Szemioth Jan prałat żmudzki
 • 700 $a Tuszko Jan
 • 700 $a Wojtkiewicz Teodor gen. 18 w.
 • 700 $a Wyhowski Daniel klan miński
 • 700 $a Augustowski W.
 • 700 $a Brzostowska Barbara
 • 700 $a Brzostowski Aleksander
 • 700 $a Brzostowski Ksawery
 • 700 $a Czarnecki Franciszek? Antoni
 • 700 $a Daniłłowicz Rafał
 • 700 $a Głogowski Aleksander przełożony pijarów wileńskich 19 w.
 • 700 $a Gryzer Bartłomiej dr farmacji 19 w.
 • 700 $a Kopczyński Onufry
 • 700 $a Kupść Maciej rektor kolegium pijarów w Wilnie
 • 700 $a Kurowska Teresa 1v Wierzbowska
 • 700 $a Ogiński Michał Kazimierz hetman w. lit. muzyk 1730-1800
 • 700 $a Paszkiewicz ks.
 • 700 $a Siruciówna J.
 • 700 $a Siruć ks.
 • 700 $a Słuchocki Jan Nepomucen
 • 700 $a Stroynowski Hieronim bp wileński 1752-1815
 • 700 $a Wychowski
 • 700 $a Amos Jan
 • 700 $a Baranowicz Adam
 • 700 $a Białłozor Krzysztof kanonik i dziekan wileński zm. 1741
 • 700 $a Bohusz Klet gwardian
 • 700 $a Choroszcza Jerzy
 • 700 $a Dąbrowski Jan 18 w.
 • 700 $a Dmochowski Alojzy
 • 700 $a Eperieszy Jan sta szyrwiński
 • 700 $a Eperieszy Rachela
 • 700 $a Górski Adam
 • 700 $a Górski Filip pisarz grodzki wileński
 • 700 $a Horodeński Jan sta czarnouszowski
 • 700 $a Karp Benedykt
 • 700 $a Kruszewski Florian rektor kolegium pijarów w Wilnie
 • 700 $a Kuszel Józef rektor kolegium pijarów w Wilnie
 • 700 $a Laszkiewicz Ludwik
 • 700 $a Łappa Jan
 • 700 $a Marcinkiewicz Barbara
 • 700 $a Marcinkiewicz Tomasz
 • 700 $a Ogińska Aleksandra z Czartoryskich 1v Sapieżyna 1730-1798
 • 700 $a Ogiński Michał Kazimierz hetman w. lit. muzyk 1730-1800
 • 700 $a Puzyna Nikodem administrator diec. wileńskiej 1803
 • 700 $a Sadowski Antoni gen. wda wileński 18 w.
 • 700 $a Sałowicz Spiryd
 • 700 $a Sołłohub Jan wójt witebski
 • 700 $a Szemioth Franciszek
 • 700 $a Szemioth Ignacy
 • 700 $a Szemioth Jan prałat żmudzki
 • 700 $a Szymanowski Antoni?
 • 700 $a Tomaszewicz Leonard
 • 700 $a Trappowa Anna
 • 700 $a Turra Michał
 • 700 $a Turrowie
 • 700 $a Wołłek Wilhelm
 • 700 $a Wysogierd Adam
 • 700 $a Wysogierd Anna z Zenowiczów
 • 700 $a Zabiełło Jerzy
 • 700 $a Zabiełło Teodora z Piotrowiczów 1v Wietinghoffowa
 • 700 $a Żaba Ignacy szambelan królewski
 • 700 $a Żaba Tadeusz wda połocki
 • 700 $a Żmijewski Felicjan pisarz wileński
 • 740 $a Dokumenty dot. spraw wewnętrznych zakonu księży pijarów Wilno 1719-1836
 • 740 $a Rekomendacje uczniów do szkół księży pijarów
 • 740 $a Przywileje Augusta III króla Polski dla księży pijarów
 • 740 $a Protest przeciw zamknięciu szkół pijarskich skierowany do Augusta III 1741
 • 740 $a Pisma województwa trockiego do
 • 740 $a Indulgencja plenarna ad formam Iubilaci dla ks. Waleriana Jasiewskiego 1790
 • 740 $a Akt wyd. przez Ignacego Jakuba Massalskiego bpa wileńskiego 1790
 • 740 $a List NN do Piusa VI
 • 740 $a Korespondencja dot. spraw księży pijarów
 • 740 $a List Augusta III króla Polski do Guadagniego? Giovanniego Antonia kardynała 1738
 • 740 $a List Burzyńskiego Stanisława senatora do NN Grodno 1738
 • 740 $a Listy Gosiewskiego Bogusława bpa smoleńskiego do
 • 740 $a Listy do Gosiewskiego Bogusława bpa smoleńskiego
 • 740 $a Listy Guadagniego Giovanniego Antonia kardynała do
 • 740 $a Listy do Guadagniego Giovanniego Antonia kardynała
 • 740 $a List Horaina Aleksandra bpa hierneńskiego do Sapiehy Jana Fryderyka? 1738
 • 740 $a Listy Jana Feliksa a Virgine pijara do
 • 740 $a List Józefa od św. Franciszka do NN bpa Michał Jan Zienkowicz? 1739
 • 740 $a Listy Klemensa XII papieża do
 • 740 $a Listy do Augusta III króla Polski
 • 740 $a Listy do Sapiehy Antoniego Kazimierza 1739
 • 740 $a List Sapiehy Antoniego Kazimierza klana trockiego do Paulutiusa Camillusa 1738
 • 740 $a List Żaby Waleriana klana połockiego do Benedykta XIV papieża 1741
 • 740 $a List kardynałów i senatorów królewskich do Sapiehy? 1739
 • 740 $a Dokumenty dot. spraw majątkowych i procesów sądowych księży pijarów
 • 740 $a Obwieszczenie w sprawie Jana Adamkowicza, krajczego księstwa Żmudzkiego z ks. Janem Tołścikiewiczem, plebanem wileńskim 1720
 • 740 $a Zapis fundacyjny Kazimierza Aleksandra Pocieja, wdy witebskiego, wsi Ginejciszki na rzecz zakonu paulinów 1727
 • 740 $a Intromissie lapideolae olim Illsimorum DD Połubinsciorum ad praesens vigere transfusionis Grabowski Adam RR in Piarum Scholarum serviens 1733
 • 740 $a Obwieszczenie Mikołaja Antoniego Sulistrowskiego dot. sprawy sądowej między zakonem jezuitów i pijarów 1739
 • 740 $a Pismo Teodora Wojtkiewicza, gen. mińskiego dot. egzekucji dekretu o zamknięciu szkół księży pijarów 1739
 • 740 $a Prawo wieczyste wlewkowe legacyjne od Daniela Wyhowskiego, klana mińskiego Collegio Vilnensi dane 1740
 • 740 $a Uchwała dot. opłacania podymnego na potrzeby księży pijarów w Wiłkomierzu 1740
 • 740 $a Scrypt Zofii z Fabrycjuszów Pomarnackiej XX pijarom dany na pozyskanie 100 tal. bitych od Ofenberków należących się 1740
 • 740 $a List na przyznanie zapisu wieczyste wlewkowego od Teresy z Korsaków Szemiothowej, kasztelanowej Potockiej XX Scholarum Piarum danego 1741
 • 740 $a Zapis Kazimierza Giedroycia, burgrabiego ziemi dobrzyńskiej na rzecz księży pijarów 1746
 • 740 $a Zapis kwitacyjny i asekuracyjny ks. Jana Szemiotha, prałata żmudzkiego dla Ludwika z Bończa i Teresy z Komorowskich Sienickich 1747
 • 740 $a Pozew Mikołaja i Elżbiety Pietkiewiczów do Trybunału W. Ks. Lit. dla Zofii z Sienickich Krasińskiej i in. 1749
 • 740 $a Gleyt ad iure agendum et competendum . W sprawie księży pijarów rosieńskich przeciwko kondemnacie Józefa Serafinowicza 1749
 • 740 $a Kwit relacyjny podanego pozwu Szemiotom, Putkamerom, Pietkiewiczom etc. od XX pijarów rosieńskich 1749
 • 740 $a Pozew księży pijarów Mikołajowi i Elżbiecie Pietkiewiczom, łowczym wiłkomierskim 1751
 • 740 $a Mandat do podania księżom pijarom rosieńskim 1755
 • 740 $a Mandaty do Eperieszych w sprawie księży pijarów rosieńskich 1755, 1756
 • 740 $a Mandat assessorii w sprawie księży pijarów rezydencji rosieńskiej z Janem i Bogumiłą Eperyeszami, szyrwińskimi i meyszagolskimi starostami 1758
 • 740 $a Mandat do podania Janowi i Bogumile z Redutów Eperyeszym, szyrwińskim i meyszagolskim starostom 1758
 • 740 $a Seksterna wykładów szkolnych u XX. Pijarów.
 • 740 $a Dokumenty dot. spraw majątkowych i procesów sądowych księży pijarów
 • 740 $a Uwagi dot. archiwum akt trybunalskich ok. 1803
 • 740 $a Onuphrius Kopczyński Scholarum Piarum praepositus per utramque novam Borussiam provincialis congregatis et dispersis fratribus salutem druk 1804
 • 740 $a Pisma dot. obligu księdza Rafała Daniłłowicza wobec dzierżawcy kamienicy księży pijarów sowietnika Lentznera 1813-1816
 • 740 $a Raport Głogowskiego Aleksandra przełożonego pijarów wileńskich do bpa wileńskiego Hieronima? Stroynowskiego 1813
 • 740 $a Pozew Barbary hr. Brzostowskiej dla ks. Jana Nepomucena Słuchockiego i księży pijarów Kol. Lubieszowskiego 1814
 • 740 $a Pozew Franciszka? Antoniego Czarneckiego dla ks. Jana Nepomucena Słuchockiego i księży pijarów Kol. Lubieszowskiego 1814
 • 740 $a Umowa dzierżawna między księżmi pijarami a Teresą Kurowską 1v Wierzbicką 1821
 • 740 $a Familia Domorum ex anno 1823 in 1824 |spisy członków zakonu pijarów różnych domów
 • 740 $a Kapituła lokalna domu wileńskiego pod przewodnictwem ks. Aleksandra Głogowskiego 1826
 • 740 $a List Augustowskiego W. do Kupścia Macieja 1815
 • 740 $a List Siruciówny? J. do Sirucia 1824
 • 740 $a Relacja o nieruchomościach miejskich księży pijarów w Wilnie i ich sprawie spornej z kahałem żydowskim ok. 1779
 • 740 $a O stanie majątkowym i duchownych zakonu pijarów w Wilnie 1830
 • 740 $a Cathalogus Bibliothecae Coll. Wil. S.P. 1830
 • 740 $a Rekomendacja pijarów w sprawie uzyskania funduszy na kontynuację edycji kodeksu dyplomatycznego Macieja Dogiela ok. 1760
 • 740 $a Wiadomość interesu XX pijarów w obronie i dowodzie krzywdy za Collegium Poniewieskie procedujących w sprawie z Szymonem Zabiełłą Marcinem Ordyncem y Tomaszem Kuleszą 1703-1777
 • 740 $a Pismo Wychowskiego w obronie Jana Rutkowskiego pijara b.d.
 • 740 $a Pismo w sprawie unieważnienia ślubów zakonnych Hieronima Zarzeckiego b.d.
 • 740 $a Adnotacje różne |o drukarniach |o wizytacjach zakonnych
 • 740 $a Kwit komisji werbunkowej na rekrutów z majątku pijarów 1831
 • 740 $a Kwit komisji werbunkowej na dostawy z majątku pijarów 1833
 • 740 $a Wezwanie miejskiego naczelnika policji do ks. Paszkiewicza 1834
 • 740 $a Wezwanie miejskiego naczelnika policji do księży pijarów 1846
 • 740 $a Wezwania ks. Paszkiewicza przed sąd ziemski 1836, 1837
 • 740 $a Trygonometrya
 • 740 $a Z trygonometryi twierdzenie I
 • 740 $a Dyssertacya fizyczna
 • 740 $a Obiaśnienie niektóre do rozdziałów |o bryłach
 • 740 $a Nauka o świetle
 • 740 $a O ciepliku
 • 740 $a O magnetyzmie
 • 740 $a Prospekt lekcyi i fizyki
 • 740 $a Dokumenty dot. spraw majątkowych i procesów sądowych księży pijarów
 • 740 $a Zapis sum pieniężnych Krzysztofa Białłozora na Kollegium Wileńskie i na Kollegium Lidzkie 1759
 • 740 $a Pozew w sprawie księży pijarów Collegium Rosieńskiego z Szemiothami, Putkamerami, Pietkiewiczami, Sołłohubową etc. 1762
 • 740 $a Obwieszczenie dane księżom pijarom od Michała i Aleksandry Ogińskich w sprawie kupna wsi Rohów 1763
 • 740 $a Rewers od księży pijarów walerianowskich dla Ignacego Żaby 1763
 • 740 $a Pozew w sprawie księży pijarów koleg. rosieńskiego z Tadeuszem i Izabelą Jarockimi 1767
 • 740 $a Pozew po Jana Amosa i Spiryda Sałowicza od Jerzego Choroszczy 1768
 • 740 $a Intromisja księży pijarów do majętności Dukszty 1769
 • 740 $a Pozew przed Sąd Trybunału w sprawach majątkowych księży pijarów 1769
 • 740 $a Wypis z ksiąg wieczystych pow. upitskiego dot. sprawy między Michałem Karolem Bitowtem a ks. Frąckiewiczem 1771
 • 740 $a Mandat do Jana i Racheli Eperieszych w sprawie majątku Dukszty 1772
 • 740 $a Pozwy sądowe w sprawach majątkowych od księży pijarów do różnych 18 w.
 • 740 $a Pozew od Adama i Anny Wysogierdów m.in. dla księży pijarów rosieńskich i wileńskich 1777
 • 740 $a Tablica intraty rocznej majętności Kublicz w woj. połockim sytuowanej 1778
 • 740 $a Plenipotencja Benedykta Karpia Antoniemu? Szymanowskiemu do odebrania sumki od księży pijarów wileńskich z arendy Kublicz 1783
 • 740 $a Pokwitowanie odebranej sumy z dóbr Kublicz, którą przekazali księża pijarzy Benedyktowi Karpiowi 1786
 • 740 $a Wizya jeneralna walącego się dachu z murów żydowskich na dziedziniec XX Pijarów Coll. Wileńskiego 1779
 • 740 $a Zeznanie wizji in rem JXX Piarów Collegium Wileńskiego czynionej 1779
 • 740 $a Proces XX Pijarów na kahał żydowski o mury ruiną grożące 1779
 • 740 $a Pozew Ludwika Laszkiewicza m.in. dla księży pijarów koleg. wileńskiego 1788
 • 740 $a Pozew Leonarda Thomaszewicza dla rodziny Turrów, dla księży pijarów i in. 1791
 • 740 $a Protokół sądowy w sprawie między pijarami wileńskimi, Antonim i Barbarą Chludzińskimi i magistratem m. Wilna 1794
 • 740 $a Dekret w sprawie księży pijarów wyd. przez Sąd Ziemski Wileński 1797
 • 740 $a Raport księży pijarów wileńskich do Komisji Kwaterniczej m. Wilna 1797
 • 740 $a Pokwitowanie Anny Trappowej dot. sumy oddanej jej przez pijarów prow. litewskiej 1797
 • 740 $a Dokument kwitacyjny pijarów od Wilhelma Wołłka 1797
 • 740 $a Rekwizycja Nikodema Puzyny skierowana do rządców kościołów i klasztorów w Wilnie 1803
 • 852 $j BK 01293

Indexes

Copies

 • Signature: BK 01293