Odpisy akt z lat 1642-1669.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01368
 • Kopie: Mf 2486
 • Tytuł: Odpisy akt z lat 1642-1669.
 • Miejsce i czas powstania: 17-19 w.
 • Opis fizyczny: 254 k. 31x25 cm i mn.
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Zbierana rzecz Obywatelowi Polskiemu do wiadomości wielce potrzebna. Dyskurs o mianowaniu na Krolestwo Polskie za żywota Krola Jmci Jana Kazimierza" [rozważania na temat zalet i wad wprowadzenia w Polsce elekcji vivente rege za życia panującego króla Jana Kazimierza Wazy (1609-1672) w braku jego potomstwa; tekst ujęty częśc. w punktach; b.m.d.] k. 1-6v
  • "Status Quaestionis ten iest (...)" [dalszy ciąg wywodów j.w. z uwzględnieniem procedur prawnych] k. 7-10
  • "Proiekt Krolewski" [dot. abdykacji Jana Kazimierza; b.m.d.] k. 11-12v
  • [List prwdp. wojewody chełmińskiego Jana Gnińskiego (zm. 1685), stojącego na czele poselstwa pol. do bojarów moskiewskich i cara Aleksego Michajłowicza Romanowa (1629-1676) (zob. "Respons" k. 15-19), do kanclerza wlk. litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca (1621-1684); Warszawa, 2 I 1672] k. 13-13v
  • "Clemens X. Papa ad Michaelem Regem Poloniae" [list pap. Klemensa X do króla Michała Korybuta; Rzym, 3 I 1672] k. 14-14v
  • "Respons od Ichmc. PP. Posłów Wielkich JKMci i Rzpltey na pierwsze pismo od Panow Boiar i Dumnych ludzi JE[go] W[ieliczestw]a przed Rozgoworem szostym posłane d[ie] 20 Junii [czerwca] Roku 1672" [b.m., 9 I 1672] k. 15-19
  • "Scrutinia Mediationis Gallicae Stanislai Pretkowski Nobilis Poloni" [pismo publicyst. Stanisława Prętkowskiego na temat odrzucenia oferowanej przez Francję mediacji w sprawie zawarcia pokoju między Polską a Szwecją oraz ogólnej sytuacji międzynarodowej Rzeczypospolitej; b.m., po 10 I 1657] k. 20-33
  • [w tym:] "Relationes viginti et una Cur Serenissimus Moschorum Car quantum vis jactetur spe coronae Polonicae nunquam tamen eadem pro se vel pro filio suo potiri possit" [tytuł pisma polit. opublikowanego we Francji i tu częśc. pokrótce streszczonego] k. 26
  • "Res indubitata est (...)" [pismo publicystyczne w sprawie zapewnienia sukcesji tronu pol. kandydatowi stronnictwa profranc. Kondeuszowi, tj. ks. Herykowi Julianowi de Bourbon ks. d'Enghien-Conde (1643-1709)] k. 34-45
  • "Respons w ktorym się pokazuie że tradukcya złosliwa i żadney w sobie prawdy niemaiąca" [publicystyka polit. na temat sukcesji tronu w Polsce; b.m.d.] k. 46-54v
  • [Następuje szereg odpisów mów sejmowych, listów, instrukcji i dokumentów dot. abdykacji króla Jana Kazimierza]
  • "Propositia od Je[go] KMci podana na Radzie 12 Junÿ 1668 w Warszawie Trzydziestom Kilku Senatorom przes Je[go] Mci X Andrzeia Olszewskiego [!] Biskupa Chełmińskiego Podkanclerzego Koronnego w Warszawie" [ks. Andrzej Olszowski (1621-1677), późn. abp gnieźnieński; Warszawa, 12 VI 1668] k. 60-60v
  • "Litterae Pontificis Maximi Clementis Noni ad Serenissimum Joannem Casimirum Poloniae Regem praeconceptam eidem disuadentes sceptri abdicationem" [list pap. Klemensa IX do króla Jana Kazimierza; Rzym, 7 VII 1668] k. 60v-61v
  • "Eiusdem ad Eundem in ead[em] Materia" [Rzym, 21 VII 1668] k. 61v-62
  • "Litterae Augustissimi Imperatoris Christiani ad Serenissimum Poloniae et Sueciae Regem" [list ces. Leopolda I Habsburga do Jana Kazimierza; Wiedeń, 26 VII 1668] k. 62-63
  • "Mowa W[ielmożnego] Je[go] M[oś]ci Pana Stephana Sarnowskiego Podkomorzego Łęnczyckiego Marszałka Izby Poselskiey miana Na Początku Seymu Abdicationis A[nno] 1668" [Stefan Sarnowski (zm. 1678), chorąży i podkomorzy łęczycki, wielokrotny poseł i komisarz sejm.; b.m.d. (zapewne Warszawa, koniec VIII 1668)] k. 63-64v
  • "Mowa Samego Krola Je[go] M[oś]ci rzeczona w Senacie coram Statibus przy Abdicaciey 16 Septemb[ris] 1668" [(zapewne Warszawa), 16 IX 1668] k. 64v-65
  • "Mowa czytana JKMci na tenże czas w Senacie" [b.m.d. (zapewne Warszawa, VIII 1668)] k. 65-66v
  • "Mowa Je[go] Mci X[iędz]a Mikołaia Prazmowskiego Arcibiskupa Gnieznienskiego na tymże Abdicationis Seymie imieniem Senatu Krola Je[go] Mci zegnaiąca" [Mikołaj Prażmowski (1617-1673), kanclerz wlk. kor., abp gnieźnieński i prymas Polski; w rkpsie widnieje tylko nagłówek mowy, jej treść miała być wpisana niżej na wolnych kk. 67-67v, które pozostały czyste] k. 66v
  • "Mowa Je[go] Mci Pana Stephana Sarnowskiego Podkomorzego Łenczyckiego na tymże Abdicationis Seymie Marszałka imięniem Izby Poselskiey Je[g]o Krolewską M[o]sc zegnaiąca" [b.m.d. (zapewne Warszawa, VIII 1668)] k. 68-69
  • "Mowa przes Je[g]o Mci X[iędz]a Andrzeia Olszowskiego Biskupa Chełmińskiego Podkanclerzego Koronnego na Żegnaniu Senatu y PP. Posłow miana d[ie] 16 Septembris 1668" [b.m. (zapewne Warszawa), 16 IX 1668] k. 69-70
  • "List do Je[g]o Mci X[iędz]a Andrzeia Trzebickiego Biskupa Krakowskiego od Je[g]o Mci Pana Jana Lesczynskiego Kanclerza W[ielkieg]o Koronnego Generała WielgoPolskiego in Materia Electionis dany z Poznania 29 Septembris 1668" [bp krakowski Andrzej Trzebicki (1607-1679); Poznań, 29 IX 1668] k. 70-72v
  • "List Pana Łusczewskiego do Je[g]o Mci Pana [Adama] Oberskiego [!] Kasztelana Liwskiego" [Adam Oborski (zm. po 1670), stolnik i kasztelan liwski; b.m.d.] k. 73
  • "Respons" [b.m.d.] k. 73-77
  • "TRACTAT In rem Moskwicina Candidata sub specie Listu Je[g]o Mci Pana Dąmbskiego Chorążego Zatorskiego do Je[g]o Mci Pana Brzechfy Chorażego Krakowskiego de data 10 Julÿ 1668 napisany" [Jakub Dąmbski (zm. a. 4 II 1676), chorąży zatorsko-oświęcimski; Rafał z Wrząsy Brzechwa (zm. 1689), chorąży krakowski; b.m.d.] k. 77-81v
  • "TRACTAT In rem Candidata Piasta sub specie Lystu ab Anonymo do Poufałego Przyiaciela napisany. 1668" [b.m. i dokładnej daty] k. 81v-86v
  • "Confutatio Rationum ktremi [!] na Koronę Polską. Neyburczyk supplantatur ab Anonimo" [mowa m.in. o ks. neuburskim Filipie Wilhelmie (1615-1690), kandydacie stronnictwa profranc. do tronu pol. po abdykacji Jana Kazimierza; b.m.d.] k. 86v-88v
  • "Wtori Candidat Xiażę Je[g]o M[o]ść Lotharinskie" [charakterystyka drugiego z najpoważniejszych pretendentów do korony pol., kandydata austriackiego ks. Karola Jacka Lotaryńskiego (1643-1690), wybitnego dowódcy ces.; b.m.d.] k. 88v-89v
  • "Literae Ap[osto]licae Clementis IX Pontificis M[a]x[i]mi In Materia Electionis ad Ill[ustrissi]mum D[omi]num Sigismundum Działynski Palatinum Brestensem Cuiauien[sem]" [list pap. Klemensa IX do wojewody brzeskiego Zygmunta Działyńskiego (zm. 1685); Rzym, 14 VII 1668] k. 89v-90
  • "Literae Serenissimi Principis Lotharingiae ad Illustrissimum D[omi]num Sigismundum Działynski Palatinum Bresten[sem]" [list ks. Karola Lotaryńskiego do wojewody brzeskiego jak wyżej; Darnowitz, 26 II 1669] k. 90
  • "Literae Serenissimi Principis Neoburgici ad Eundem Ill[ustrissi]mum Palatinum Brestensem" [list ks. neuburskiego Filipa Wilhelma do wojewody brzeskiego jak wyżej; Neuburg, 7? IV 1669] k. 90-90v
  • "Specialitas Duorum Candidatorum ad Regnum Poloniae vel maxime idoneorum" [szczegółowa charakterystyka dwóch pretendentów do tronu pol.: kandydata austriackiego ks. Karola Lotaryńskiego, oraz kandydata rodzimego - pol. "Piasta"; b.m.d.; może jest to rękopiśmienny fragm. pisma polit. podkanclerzego kor. bpa Andrzeja Olszowskiego pt. "Censura candidatorum"?] k. 90v-93v
  • [w tym:] "Lotharingus" k. 90v-91v
  • [oraz] "Polonus populari nomine Piastus" k. 91v-93v
  • "Copia Literarum Serenissimi Principis Electoris Brandeburgici ad Ill[ustrissi]mum D[omi]num Joannem Lesczynski Cancellarium Regni" [list margrabiego brandenburskiego i ks. elektora pruskiego Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna (1620-1688) do kanclerza wlk. kor. Jana Leszczyńskiego (1603-1678); Lehnin k. Poczdamu w Brandenburgii, 16 IV 1668] k. 93v-94
  • "Copia Literarum ex Aegypto a quodam Erimita ad Ill[ustrissi]mum et R[everendissi]mum Archiepiscopum Gneznensem Primatem (si hoc verum)" [adresatem listu jest abp gnieźnieński i prymas Polski Mikołaj Prażmowski; b.m.d.] k. 94-95
  • "Tractatus Quo secreta Condaei Ducis ad Regnum Poloniae promotio detegitur et quo a Canditatione [!] eiusd[em] sceptri excluditur" [pismo publicyst. dot. Kondeusza, tj. Henryka Juliana ks. d'Enghien (1643-1709), franc. kandydata do tronu pol.; b.m.d.] k. 95-97
  • "Literae Serenissimi Ducis Lotaringiae ad tota[m] Remp[ublicam]" [list ks. Karola Lotaryńskiego do stanów pol.; Nicea, 18 I 1669] k. 97-97v
  • "Tractat Concurrentow kilkunastu ad sceptrum opisuiący qualitates ab Anonymo" [b.m.d.] k. 97v-103
  • "Literae Illustrissimi Principis Transyluaniae Rakocÿ Ad Illustrissimum Nicolaum Prazmowski Regni Primatem" [list ks. siedmiogrodzkiego Franciszka I Rakoczego (1645-1676) do prymasa Polski Mikołaja Prażmowskiego; Borsza w Siedmiogrodzie (Maramuresz), 16 III 1669] k. 103-103v
  • "Ad easd[em] Responsum ab Ill[ustrissi]mo Primate" [Warszawa, 31 III 1669] k. 103v-104
  • "Dyariusz Seymu krola Michała [dwa ostatnie wyrazy wpisane powyżej skreślonej frazy w nagłówku: "po abdykacji Jana Kazimierza"] przez Jędrzeia Choynackiego pisany" [wypisy z diariusza sejmu koronacyjnego Michała Korybuta Wiśniowieckiego, zebranego w dn. 2 V - 4 VII 1669 w Warszawie] k. 105-106v
  • [Następuje spis dok. (listy najwyższych dostojników państw. z królem na czele, korespondencja dyplomatyczna, a także mowy polit. w sejmie i w senacie, uniwersały, protestacje, instrukcje król. na sejmiki, traktaty pokojowe i konfederacje: ratyfikacja rozejmu andruszowskiego z 1667 r., konfederacja pod Gołębiem i traktat buczacki z 1672 r. oraz publicystyka polit.) pochodzących z większej kolekcji (przy nagłówkach podana paginacja tegoż zbioru), dot. wydarzeń z lat 1669-1673, opatrzonych przez kopistę krótszymi lub dłuższymi regestami] k. 106v-111
  • "Dziennik Seymu 1673 (..) tu zaczyna się od 24 Stycznia" k. 111
  • [Następują ułożone w porządku chronologicznym spisy treści wybranych tek z archiwum biblioteki Czartoryskich w Puławach, zawierających zbiory dok. treści polit. z lat 1669-1672 dot. panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, sporządzone ręką ówczesnego bibliotekarza Czartoryskich Łukasza Gołębiowskiego w r. 1824; w zbiorach puławskich znajdowały się rkpsy pochodzące z następujacych archiwów: Bibl. Załuskich w Warszawie, Chomińskiego, marszałka pińskiego ks. Franciszka Druckiego Lubeckiego, Michała Łopota Bykowskiego, Ossolińskich, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Radziwiłłów w Nieświeżu i książąt Wiśniowieckich, a także archiwum klasztornego (?); prócz tego wypisów dokonano także z dzieł drukowanych: "Listów" Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, kodeksu dyplomatycznego Macieja Dogiela (Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae) lub prac ogólnohist., jak "Dzieje Prus" Gotfryda Lengnicha; niektóre z wypisów, zwłaszcza w przypadku listów, opatrzono obszernymi streszczeniami] k. 113-145
  • "Panowanie Michała. Teka 173." [58 wypisów z okresu 10 I-18 XI 1669] k. 113-122v
  • [w tym odpisy następujących aktów in extenso lub w obszernych regestach:]
  • "Laudum województw małopol[skich] pod Korczynem 18 lute[go] 1669" [z archiwum Bibl. Załuskich 445] k. 113-113v
  • "Dyarijusz wolnej elekcii po abdykacii Jana Kazimierza" [z archiwum Stanisława Augusta Poniatowskiego; b.m. (Warszawa), 2 V-29 VI 1669] k. 114v-118
  • "Actus electionis post abdica[tionem] Jana Kaz[imierza] za dyrekcii Potockiego podsto[lego] kor[onnego]" [Szczęsny Kazimierz Potocki (zm. 1702), podstoli kor. w latach 1664-69, marszałek sejmu, późn. wojewoda krakowski i hetman wlk. kor.; z archiwum Wiśniowieckich; b.m. (Warszawa), 2 V 1669; nieco ponad połowa odpisu spisana inną ręką] k. 118-120
  • "Teka 174." [69 wypisów z okresu 8 X-1 XII 1669] k. 122v-125v
  • "Teka 176." [34 wypisy z okresu 7 I-20 V 1670] k. 126-128v
  • [w tym:] "Diarijusz pos[elstwa] Morsztyna" [dworzanin król. Szczęsny Morsztyn (zm. 1687), podkoniuszy litewski i poseł do elektora brandenburskiego; z archiwum St. Aug. Poniatowskiego; b.m., 28 V 1670] k. 127-127v
  • "Teka 175." [72 wypisy z okresu 4 VI-22 XII 1670] k. 129-132
  • [w tym:] "Instr[ukcja] posłom wiel[kopolskim] do Cara Jano[wi] Gnińskiemu w[oiewo]dzie chełmiń[skiemu], Cypri[anowi] Stan[isławowi] [!] Borostowskiemu [!] ref[erendarzowi] i pis[arzowi] lit[ewskiemu] i sekr[etarzowi] posel[stwa] Alex[androwi] Kotowiczowi sekr[etarzowi] królew[skiemu] reg[ensowi] kanc[elarii] lit[ewskiej]" [Jan Gniński (zm. 1685), podkomorzy pomorski i wojewoda chełmiński; Cyprian Paweł Brzostowski (zm. 1688), referendarz i pisarz litewski, późn. kasztelan i wojewoda trocki, poseł sejm. i uczestnik licznych rokowań z Moskwą; Aleksander Kotowicz (ok. 1622-1686), scholastyk wileński i regens kancelarii litewskiej, późn. bp smoleński i wileński; z archiwum król. St. Aug. Poniatowskiego; b.m., 30 XI 1670] k. 131-132
  • "Teka 177." [92 wypisy z okresu 12 I - 23 XII 1671] k. 132-136v
  • "Teka 178." [60 wypisów z okresu 2 I - 23 VIII 1672] k. 137-140
  • [w tym: streszczenie instrukcji na sejm dwuniedzielny z 18 V 1672; z archiwum Ossolińskich] k. 139v
  • "Teka 180." [42 wypisy z okresu 13 I-8 VII 1673] k. 140-142v
  • [w tym:] "Odp[owiedź] na hramotę cara przez gońca Prokofija Woźniczyna" [z archiwum król. St. Aug. Poniatowskiego; b.m., 31 V 1673] k. 141
  • "Teka 179." [41 wypisów z okresu 10 XI-29 XII 1672; na k. 144v regest odpisu nr 24 dokończony inną ręką] k. 142v-145
  • [w tym:] "Instruk[cja] od woj[ewództw] kor[onnych] do ziem prus[kich] na sejmik malb[orski] zgromadzonych, danei Jano[wi] Gurzyńskiemu pułk[ownikowi] w Szczebrzeszynie" [z archiwum król. St. Aug. Poniatowskiego; b.m., 30 XI 1672] k. 143-143v
  • "List krola Jmci J[ana] Kazmierza do Jana Sobieskiego Marszałka i Hetmana Wielkiego Koronnego" [Jan Sobieski (1629-1696), przyszły król Polski; Białołęka, 30 XI 1668] k. 147-147v
  • "List krola Je[go] M[o]ści Jana Kazmierza do Woiewodztw z strony prowizyi swey pisany" [Warszawa, 12 XII 1668] k. 148-148v
  • "Oratio Habita in Regiae Electionis Comitÿs ab Illustr[issi]mo ac R[evere]n[di]ss[i]mo Domino Archiepiscopo Corinthien[si] Nuntio Apostolico Varsaviae die IV Junÿ 1669" [mowa wygłoszona na sejmie elekcyjnym Michała Korybuta Wiśniowieckiego przez ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, Galeazzo Marescottiego (1627-1726), abpa Koryntu, późn. kardynała; Warszawa, 4 VI 1669] k. 151-156v
  • "Propositio Legati Serenissimi Ducis Neoburgici [ad] Serenissimae Reipub[licae] Poloniae Magniq[ue] Ducatus Lithu[aniae] Proceres et Ordines" [mowa posła franc. kandydata do tronu pol., ks. neuburskiego Filipa Wilhelma; b.m.r. (zapewne Warszawa, VI 1669] k. 159-162
  • "Oratio Ad universos Serenissimae Reipublicae Ordines dicta a Serenissimi Principis Lotharingiae Legatis die 12. Junÿ anno 1669" [mowa posłów wiedeńskiego kandydata do tronu pol., ks. Karola Lotaryńskiego; b.m. (zapewne Warszawa), 12 VI 1669] k. 163-166v
  • "Jurament Nayiasnieyszego Krola Jegomosci Michała Korybuta obranego Krola Polskiego, Wielkiego Xiązęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołchynskiego, Podlaskiego y Czerniechowskiego. Ktory przy szczęsliwey koronacyi swoiey Stanow Rzeczypospolitey oddac będzie powinien" [przysięga koronacyjna króla-elekta Michała Korybuta; b.m.r. (zapewne Warszawa, VI-VII 1669)] k. 167-168
  • "Actus Coronationis Krola Imci Michała Korybuta X[ią]żęcia Wisniowieckiego Woiewodzica Ruskiego" [Kraków, 27-30 IX 1669] k. 169-174
  • "Proceder koronatiey krola JMsci Michała Wisniowieckiego wkrakowie 29 Septembris 1669" [kop. współcz. lub kop. 18 w.; Kraków, 27-30 września 1669] k. 175-176v
  • "Kazanie na Niedzielę szostą Po Swiątkach [21 VII 1669] Miane w kościele Nieswiskim Oycow Jesuitow Przÿ uroczÿstÿm Maiestatowi Boskiemu podziękowaniu za szczęśliwą Elekcÿą Krola Je[g]o M[o]sci Michała pierwsze[g]o Polskiego Krola ÿ W: X: L: Xiążęcia" [kop. współcz. lub kop. 18 w.; podkreślenia cytatów łac. m.in. z pism Ojców Kościoła oraz skreślenia w tekście; brak przynajmniej jednej k. między kk. 180 i 181] k. 177-181v
  • "Actus Coronationis Krola Jmci Michała Korybuta X[ią]ż[ę]cia Wiśniowieckiego Woiewodzica Ruskiego" [kop. odpisu na kk. 169-174; Kraków, 27 IX 1669] k. 182-189v
  • "Confirmatio Literarum Erectionis Confraternitatis Literatorum B.V.M. in Ecclesia Sancti Joannis Baptistae Varsavien[si] existensis" [odpis oblaty w księgach Metryki Koronnej perg. dyplomu erekcyjnego Bractwa Literackiego pw. NMP przy kościele św. Jana Chrzciciela w Warszawie, wystawionego przez króla elekta Michała Korybuta; Kraków, 15 X 1669; pieczęć opłaty skarb. (stemplowej)] k. 190-191v
  • "Instrukcya Janowi Meddnicarzowi Boiarzynowi i Stanisławowi Kunarskiemu Sekretarzom i Posłom Hospodara Wołoskiego do Jego Krolewskiey M[o]ści dana w Jaziech dnia 26 Octobra 1669" [Antoni z Popeszti (Popescu), hospodar wołoski w latach 1669-1672; Jassy, 26 X 1669; na końcu tekstu u dołu k. nota drobnym pismem: "Respons J[eg]o K. M. vidi in Anno 1670. die 16. Januar[ii]"] k. 192-193
  • "Uniwersał do Kamieńca Podolskiego na ordynowanie Straży Mieyskiey" [Kraków, 9 XI 1669; pieczęć opłaty skarb. (stemplowej)] k. 194-195v
  • "Sentencye ImP[anów] Senatorów W[ielkieg]o X[ięstwa] Lit[ewskiego] in materia ożenienia Je[go] K[rólewskiej] M[o]ści in Senatus consilio post comitiali w Krakowie po Koronacyi 16. Novembris 1669" [Kraków, 16 XI 1669] k. 196-203
  • [w tym:] "Votum Jmsci Xiędza Aleksandra Sapiechy [!] Biskupa Wileńskiego" [Aleksander Kazimierz Sapieha (1624-1671), bp wileński i administrator apost. diec. kurlandzkiej] k. 196
  • "Votum Je[go] m[o]sci P. Michała Paca Woiewody Wileńskiego Hetmana Wielkiego Xięstwa Litewskiego" [Michał Kazimierz Pac (ok. 1624-1682)] k. 196-196v
  • "Votum Je[go]m[o]ść Pana Michała Stephana Paca Woiewody Trockiego na propositią Krola Je[g]om[o]ści przez J[ego]m[o]ść Pana Kanclerza Koronnego w Krakowie Anno 1669. Die 16. Novembris ktora była taka" [Mikołaj Stefan Pac (ok. 1623-1684), wojewoda trocki, późn. kasztelan wileński] k. 196v-198
  • "Votum Jmsc Pana Antoniego Chrapowickiego Woiewody Witebskiego" [Jan Antoni Chrapowicki (1612-1685), wojewoda witebski, aktywny poseł sejm. i dyplomata] k. 198
  • "Votum Jmsci Pana Alexandra Hilarego Połubińskiego Marszałka Wielkiego Litewskiego" [Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679), pułkownik wojsk litewskich, marszałek wlk. litewski] k. 198v
  • "Votum Jmsci Pana Krysztofa Paca Kanclerza Wielkiego Xięstwa Litewskiego. In materia ożenienia KJMsci w Krakowie" [Krzysztof Zygmunt Pac (1621-1684), marszałek Trybunału Litewskiego i kanclerz wlk. litewski] k. 198v-200v
  • "Votum Jmsci Pana Kryszpina Kiersztensteyna Poskarbiego Wielkiego Xięstwa Litewskiego" [Hieronim Krzysztof Kryszpin-Kirszenstein (ok. 1622 - ok. 1681/2), ciwum pojurski, marszałek kowieński, podskarbi wlk. litewski] k. 200v
  • "Votum Je[go] Msci Pana Woiewody Pomorskiego super propositionem Senatus consulti w Krakowie die 16. Novembris po Seymie odprawionego" [Jan Ignacy Bąkowski (ok. 1615-1679), wojewoda pomorski, późn. malborski, podskarbi Prus Królewskich] k. 201-201v
  • "Votum Jmsci Pana Jana Leszczyńskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego circa matrimonium Je[go] KM" k. 201v-202
  • "Votum Je[go] M[o]ści Pana Jana Branickiego Marszałka Nadwornego na propositią J. K. Msci ratione in eundi [!] Matrimonÿ z Arcy Xiężną Je[go] Mscią Leonorą siostrą Cesarza Jmsci Chrzesciańskiego w Krakowie d[ie] 16. Novembris 1669" [marszałek nadworny kor. Jan Klemens Branicki (ok. 1624-1673); arcyks. austriacka Eleonora Maria Józefa (1653-1697), siostra ces. Leopolda I Habsburga i żona Michała Korybuta Wiśniowieckiego] k. 202-203
  • [Mandat król. Michała Korybuta dla Zygmunta Działyńskiego (zm. 1685), wojewody brzeskiego i starosty inowrocławskiego, oraz Jana z Bnina Opalińskiego (1629-1684), wojewody kaliskiego i starosty międzyrzeckiego, i jego żony Zofii z Przyjemskich (zm. ok. 1692) w sprawie sądowej z oskarżenia instygatora kor. Jana Tańskiego (zm. 1673), występującego w imieniu delatorów: wojewody poznańskiego Andrzeja Karola Grudzińskiego (zm. 1678), jego żony Marianny ze Święcickich (zm. 1679) i ich syna Stefana; Warszawa, 29 XII 1699] k. 204-205
  • "Oratio Legati ordinum foederati Belgy ad S[e]r[enissi]mum Regem Polon[iae] ex scriptis recitata. 1669" [mowa posła wolnych stanów Republiki Zjednoczonych Prowincji (Niderlandy Pn.) do króla pol.; b.m. i dokładnej daty] k. 205v-207
  • "List Michała Krola do Kommissarzow od Rzeczypospolitey dla traktowania o pokoy z Moskwą wyznaczonych" [Kraków, 22 XI 1669] k. 208-209v
  • "Conservatio Civitatis Thorunensis circa Religionem Augustanae Confessionis" [przywilej tolerancyjny (gwarancje wolności wyznania dla ewangelików) Michała Korybuta Wiśniowieckiego dla miasta Torunia wraz z okręgiem)] [Kraków, 23 XI 1669] k. 210-211v
  • "Copia listu Krola Jmsci do Elektora Brandeburskiego [Fryderyk Wilhelm Hohenzollern (zm. 1688)] [Kraków, 31 XI 1669] k. 212-213
  • "Respons Krolowi Je[go] msci Szwedzkiemu [Karol XI (1655-1697)] [Kraków, 4 XII 1669] k. 214
  • "Respons na list Krola Jmsci od Electora Brandeburskiego [Fryderyka Wilhelma] do Je[go] Msci Pana Kanclerza Koronnego [Jana Leszczyńskiego]" [Berlin, 11 XII 1669] k. 215-216v
  • "Copia listu od Kurfistrza [!] Je[go] Msci Brandeburskiego [Fryderyka Wilhelma] do Krola Je[go] Msci Michała de data 13. Decembris Anno D[omi]ni 1669" [Berlin, 13 XII 1669] k. 218-219
  • [List króla Michała Korybuta do NN; Warszawa, 22 XII 1669; z archiwum St. Aug. Poniatowskiego] k. 220-220v
  • "Instrukcya od Woysk W X Lit[ewskieg]o dana na Seym Posłom do JKMci Michała roku 1669" [b.m. i pełnej daty; z archiwum marszałka pińskiego Franciszka Druckiego Lubeckiego] k. 221-221v
  • "List na Seymik Przedseymowy" [list prwdp. króla Michała Korybuta do NN posła województwa kijowskiego, który zerwał sejm koronacyjny w Warszawie z X-XI 1669; b.m.d. (kop. niedokończona bez wpisanej daty, zapewne po 5 XI 1669); z archiwum Bibl. Załuskich] k. 222-222v
  • "List na Seymik przedseymowy" [list prwdp. króla Michała Korybuta do NN; b.m.d. (kop. niedokończona b.m. i wpisanej daty, zapewne po 5 XI 1669); z archiwum Bibl. Załuskich] k. 223
  • "Uniwersał na Seymiki przedseymowe" [wydany w sprawie zwołania na styczeń 1670 r. sejmików partykularnych poprzedzających sejm walny kor. w Warszawie rozpoczynający się 5 III tr.; kop. niedokończona b.m. i wpisanej daty, zapewne po 5 XI 1669; z archiwum Bibl. Załuskich] k. 224-224v
  • "Votum Je[go] msci Xiędza Mikołaia Prazmowskiego Arcybiskupa Gnieznińskiego in Senatus Consulto Secrectiori [!] po rozerwanym Seymie Coronationis in materia matrimonii z domu Rakuskiego odprawione 1669" [b.m. i dokładnej daty, po 5 XI 1669] k. 225-226v.
  • "Votum Jmci Pana Kanclerza Wielkiego Kor[onnego] [Jana Leszczyńskiego] circa Matrimonium J[eg]o Kr[olewskiey] M[oś]ci 1669" [b.m.d.] k. 227-227v
  • "Matrimonii cum Eleonora Austriaca ad Michaelem Punkta cesarza iemci chrzescijanskiego" [6 warunków umowy małżeńskiej; b.m.d.; z archiwum król. St. Aug. Poniatowskiego] k. 228
  • "Pacta Dotalicia inter Serenissimum Regem Michaëlem et Serenissimam Reginam Eleonoram ab Ill[ustrissi]mo et R[everendissi]mo D[omi]no Andrea Olszowski Episcopo Culmensi Procancellario Regni ad Serenissimum et Invictissimum Principem Leopoldum Romanorum Imperatorem Legato conventa" [kontrakt małżeński króla Michała Korybuta i arcyks. austriackiej Eleonory Marii Józefy Habsburżanki w sprawie posagu i wiana; Wiedeń, 24 XII 1669; z archiwum klasztoru "Groszkowiciano"] k. 229-232v
  • "Pacta Matrimonialia Inter Serenissimos Michaelem et Eleonoram Regem et Reginam Poloniae" [odpis oblaty w księgach Metryki Koronnej kontraktu małżeńskiego króla Michała Korybuta i arcyks. Eleonory, wystawionego przez jej brata, ces. Leopolda I (zob. wyżej), w Wiedniu 26 XII 1669 r.; pieczęć opłaty skarb. (stemplowej)] k. 233-245v
  • "Articuli sive Conventiones Particulares in eodem negotio Matrimonÿ" [odpis oblaty w księgach Metryki Koronnej artykułów szczegółowych kontraktu małżeńskiego jak wyżej; Wiedeń, 26 XII 1669] k. 246-251v
  • "Kopia listu od Doroszenka Hetmana Zaporowskiego do JW[ielmożneg]o Im Pana Marszałka y Hetmana W[ielkieg]o Koronnego [Jana Sobieskiego] de Data Ultima Decembris Anno 1669 de verbo ad verbum wypisana" [Piotr Doroszenko (1627-1698), pułk. czehryński, hetman Kozaków zaporoskich; b.m., 31 XII 1669; z archiwum król. St. Aug. Poniatowskiego] k. 253-254
  • [w tym:] "Kopia ceduły do tegoz listu nalezącey de verbo ad verbum wypisana" k. 253-254
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksy (car Rosji ; 1629-1676)
  • Bąkowski Jan Ignacy wda pomorski (ca 1615-1679)
  • Branicki, Jan Klemens tolnik kor. (ca 1624-1673)
  • Brzechwa, Rafał chorąży krakowski (?-1689)
  • Brzostowski, Cyprian Paweł referendarz lit. (?-1685)
  • Chojnacki, Jędrzej autor diariusza sejmu koronacyjnego 1669 17 w.
  • Chrapowicki, Jan Antoni wda witebski (1612-1685)
  • Conde, Henri Jules de Bourbon (1643-1709)
  • Dąmbski, Jakub chorąży zatorsko-oświęcimski (?-1676)
  • Doroszenko, Piotr hetman Kozaków zaporoskich (1627-1698)
  • Działyński, Zygmunt wda kaliski (?-1685)
  • Eleonora Maria Józefa (królowa Polski ; 1653-1697)
  • Filip Wilhelm (książę neuburski ; 1615-1690)
  • Franciszek I Rakoczy (książę Siedmiogrodu ; 1645-1676)
  • Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688)
  • Gniński, Jan podkanclerzy kor. (?-1685)
  • Gołębiowski, Łukasz (1773-1849)
  • Górzyński, Jan płk. w Szczebrzeszynie 17 w.
  • Grudzińska, Marianna ze Święcickich wojewodzina poznańska (?-1679)
  • Grudziński, Andrzej Karol wda poznański (1611-1678)
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Karol XI (król Szwecji ; 1655-1697)
  • Karol Jacek Lotaryński książę austriacki (1643-1690)
  • Klemens X (papież ; 1590-1676)
  • Klemens IX (papież ; 1667-1669)
  • Konarski, Stanisław poseł wołoski
  • Kotowicz, Aleksander bp wileński (ca 1622-1686)
  • Kryszpin-Kirszenstein, Hieronim Krzysztof podskarbi w. lit. (ca 1622-1676)
  • Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705)
  • Leszczyński, Jan kanclerz w. kor. (1603-1678)
  • Marescotti, Galeazzo nuncjusz apostolski (1627-1726)
  • Meddnicarz, Jan poseł wołoski 17 w.
  • Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673)
  • Morsztyn, Szczęsny podkoniuszy lit. (?-1687)
  • Oborski, Adam klan liwski (?-po 1670)
  • Olszowski, Andrzej prymas (1621-1677)
  • Opalińska, Zofia z Przyjemskich wojewodzina kaliska (?-ca 1692)
  • Opaliński, Jan wda kaliski (1629-1684)
  • Pac, Krzysztof Zygmunt kanclerz w. lit. (1621-1684)
  • Pac, Michał Kazimierz wda wileński hetman w. lit. (1624-1682)
  • Pac, Mikołaj Stefan wda trocki klan wileński (1623-1684)
  • Połubiński, Aleksander Hilary marszałek w. lit. (1626-1679)
  • Popescu, Antoni hospodar wołoski (1669-1672)
  • Potocki, Feliks Kazimierz hetman w. kor. (?-1702)
  • Prażmowski, Mikołaj Jan kanclerz w. kor. (1617-1673)
  • Prętkowski, Stanisław poseł do Francji 17 w.
  • Sapieha, Aleksander Kazimierz bp wileński (1624-1671)
  • Sarnowski, Stefan podkomorzy łęczycki (?-1678)
  • Święcicka, Marianna zob. Grudzińska, Marianna ze Święcickich
  • Tański, Jan instygator kor. (?-1673)
  • Trzebicki, Andrzej podkanclerzy kor. (1607-1679)
  • Woźniczyn, Prokofij poseł cara moskiewskiego 17 w.
  • Bractwo Literackie pw. NMP przy kościele Św. Jana Chrzciciela 17 w.
  • Sejm 1668 Warszawa abdykacyjny
  • Sejm 1669 Warszawa elekcyjny
  • Sejm 1670 Warszawa walny koronny
  • Sejmik ziemski Malbork 1672
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Listy polskie 17 w.
  • Listy łacińskie 17 w.
  • Elekcja 17 w.
  • Koronacja 17 w.
  • Ceremoniał dworski 17 w.
  • Kozacy 17 w.
  • Publicystyka 17 w. Polska
  • Reformacja 16-17 w. Polska
  • Austria 17 w.
  • Belgia a Polska 17 w.
  • Brandenburgia 17 w.
  • Dania 17 w.
  • Francja 17 w.
  • Holandia 17 w.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) 17 w.
  • Nieśwież (Białoruś) jezuici 17 w.
  • Rosja 17 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) religia 17 w.
  • Abdykacja Jana Kazimierza 1668
  • Archiwum Chomińskiego (odpisy dok.)
  • Archiwum ks. Franciszka Druckiego Lubeckiego (odpisy dok.)
  • Archiwum Michała Łopota Bykowskiego (odpisy dok.)
  • Archiwum Ossolińskich (odpisy dok.)
  • Archiwum Ignacego Potockiego (odpisy dok.)
  • Archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu (odpisy dok.)
  • Archiwum Stanisława Augusta Poniatowskiego (odpisy dok.)
  • Archiwum ks.ks. Wiśniowieckich (odpisy dok.)
  • Biblioteka Załuskich (odpisy dok.)
  • Straż miejska Kamieniec Podolski 17 w.
  • Diariusze sejmowe 17 w.
  • Instrukcje poselskie 17 w.
 • Uwagi:
  • Pismo wielu rąk, wśród nich trzech kopistów znanych z nazwiska: niejakiego Plucińskiego, który skopiował 1 dok. i 2 listy z dawnego archiwum króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (k. 13-13v, 15-19, 220-220v), Zduniaka, autora jednego z dwóch odpisów aktu uroczystej koronacji Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Krakowie z archiwum Ks.Ks. Wiśniowieckich (k. 182-189v) oraz Łukasza Gołębiowskiego (1773-1849), bibliotekarza Czartoryskich w Puławach, który w 1824 r. sporządził spisy treści ośmiu tek (nry 173-180) przechowywanych w zbiorach biblioteki puławskiej, zawierających dok. do panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (k. 113-145)
  • Kk. 55-59, 67, 112, 146, 149-150, 157-158, 217, 252 puste.
  • Między kk. 178 a 179 wydarta k. bez wpływu na ciągłość tekstu.
  • Na grzbiecie naklejka przeznaczona na wpisanie tytułu akt z całkowicie wyblakłym napisem lub naklejka nigdy nie zapisana
  • Rkps podzielony w trakcie wstępnego opracowania w 20 w. ze względu na treść tworzących go manuskryptów na pewne całości oznaczone małymi literami alfabetu: część "a" (k. 1-12v), część "b" (k. 13-60), część "c" (k. 61-105, część "d" (k. 106-113), część "e" (k. 114-192), część "f" (k. 193-194), część "g" (k. 195-196), część "h" (k. 197-204), część "i" (k. 205-220), część "j" (k. 221-255). Wskutek wprowadzenia powyższego podziału na kk. 13-46 występuje podwójna foliacja.
  • W górnych rogach niektórych (nie wszystkich) k. tytułowych odpisów widnieją noty proweniencyjne świadczące o skopiowaniu dok. z kolekcji rękopiśmiennych pochodzących z następujących dawnych archiwów i bibliotek: archiwum książąt Wiśniowieckich, archiwum króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Biblioteki Załuskich w Warszawie, Biblioteki Czartoryskich w Puławach, archiwum ks. Franciszka Druckiego Lubeckiego, marszałka pińskiego, oraz archiwum klasztoru w Groszkowicach? ("Ex Ms. Arch. Visniov:" k. 1, "Ex Ms. Arch. Stan. Aug. Reg." k. 13v i 15, "Ex ms Bibl. Zaluscij No 424." k. 20, "Ex ms Bibl. Zalus. No 435." k. 34, "Teka 173 z Biblioteki Puławskiej" k. 113, "Teka 174." k. 122v, "Teka 176." k. 126, "Teka 175." k. 129, "Teka 177" k. 132, "Teka 178." k. 137, "Teka 180." k. 140, "Teka 179" k. 142v, "Ex Mss. Bib. Załuscij No 445" k. 167, "Ex Ms. Arch. Wisniowiec" k. 169 i 182, "Ex Orig. Arch. St. Aug. Reg." k. 208, "Ex Ms. Arch. Stan. Aug. Reg." k. 220, "Ex Ms. Arch. Fran. Drucki Lubecki Mar. Pinscen." k. 221, "Ex Ms. Bibl. Zalusc." k. 222-224, "Ex Ms. Arch. Stan. Aug. Regi." k. 228, "Ex Mo. Proszkowiciano" k. 229, "Ex Ms. Arch. Stan. Aug. Regis" k. 253).
  • Na kk. rkpsu znajdują się następujące znaki wodne: 1. Trąbka pocztowa (f. częśc. niewidoczne wskutek zszycia arkuszy folio przy oprawie rkpsu), k. 9-10, f. odwrócony k. 1-5, 11-12 - 2. Róg pocztowy na zawieszce w stylizowanej tarczy zwieńczonej dużą otwartą koroną, pod nią jakby prosty gmerk (pół grotu strzały ze znakiem "+" obok), niżej zaś napis kapitalikami "NPANNEKOEK" (z ligaturą 2 pierwszych liter) k. 13, f. odwrócony k. 228; odmiana 1.: róg j.w., pod tarczą sygla "GR" k. 19, 222-223, f. odwrócony k. 16-17, 208, 230-231, 254; odmiana 2.: róg j.w., pod tarczą duży dzwonek, f. odwrócony k. 106, 109-110; odmiana 3.: róg j.w., pod tarczą napis kaligraficzną kursywną majuskułą "JAN KOOL", f. odwrócony k. 220; odmiana 4.: róg j.w., pod tarczą napis kapitalikami "J HONIG & ZOONEN" k. 160, 162-164, f. odwrócony k. 111, 221; odmiana 5.: sam napis j.w. k. 159, 165-166, f. odwrócony k. 112; odmiana 6.: napis kapitalikami "C & I HONIG" k. 120, 125, 140, 142-143, f. odwrócony k. 113, 115, 117, 121-122, 126, 131, 133-134, 136-137, 146 - 3. Sygla "HR" k. 224, f. odwrócony k. 14-15, 18, 209, 229, 232, 253 - 4. Lew lub Lewart w owalnym stylizowanym kartuszu zwieńczonym niewielkim kołem żarna z syglami "B" i "L" po bokach, z którego wyrasta 7-listna roślina k. 56, 58, 62-64, 66, 68, f. odwrócony k. 57, 72, 74, 76-77, 79-80, 82, 85, 87-88, 90, 92, 95-97, 99, 104 - 5. Rozłożysta roślina (w kształcie muszli małży) lub muszla małży, pod którą napis kapitalikami "HOLLAND" k. 119, 124, 135, 141, 144-145, f. odwrócony k. 114, 116, 118, 123, 127-130, 132, 138-139 - 6. Napis "E & C", f. odwrócony k. 147-148, 172-174, 226 (z następnym znakiem wodnym tworzy f. obrazowo-literowy) - 7. Ul w stylizowanym kartuszu zwieńczonym wyrastającym drzewem o 5 konarach (b. duży f. pochodzenia holend., rzadko stosowany w Polsce), f. odwrócony k. 149-150, 152, 154-155, 157 (ost. 4 kk. z fragm.), 169-171, 225 - 8. Rzymska cyfra "IV" lub "VI" k. 167, 227, f. odwrócony k. 168 - 9. Orzeł w koronie (duży f.) k. 188, f. odwrócony k. 182, 184, 186 (z następnym znakiem wodnym tworzy f. obrazowo-literowy) - 10. Napis kapitalikami "J ROTTER" k. 189, f. odwrócony k. 183, 185, 187 - 11. Napis "JEZIORNA 1823" k. 190, 195, 211 (ze znakiem wodnym nr 12 tworzy f. obrazowo-literowy); odmiana 1.: napis kapitalikami w dwu wierszach "S. B. JEZIORNA" k. 248 - 12. Dwugłowy orzeł carski podwójnie ukoronowany z orłem pol. na piersi, nad nim sygla "KP", pod nim sygla "PPS", w rogu arkusza litera "B" (b. duży f.) k. 191, 194, 210 - 13. Napis kapitalikami "J.WHATMAN" przy krawędzi akrusza (duży f.) k. 192-193, 196, 203, 212-213, 215-216, f. odwrócony k. 198-20, 214, 217-219 - 14. Profil króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV w owalnym medalionie przykrytym dwiema spływającymi girlandami zwieńczonymi kokardą, pod nim napis kapitalikami "FRIEDRICH WILHELM IIII", f. odwrócony k. 204, 206 (z następnym znakiem wodnym tworzy f. obrazowo-literowy) - 15. Napis kapitalikami w 3 wierszach "I W EBART IN SPECHTHAUSEN", f. odwrócony k. 205, 207 - 16. Godło: herb Wettynów (pole 1.) i herb Królestwa Polskiego - orzeł (pole 2.) w owalu ujętym od dołu dwiema gałązkami wawrzynu i zwieńczonym król. koroną, po bokach nad herbem sygla "J. W.", u dołu sygla "X. W." (duży f.) k. 233 - 17. Napis kapitalikami w dwu wierszach "CIEBULITZ WT" k. 234, f. odwrócony k. 236, 239, 241, 243-244, 246 (prwdp. z następnym znakiem wodnym tworzy f. złożony obrazowo-literowy) - 18. Sosenka z podstawą stylizowaną (duży f.) k. 247, 249, 251, f. odwrócony k. 235, 237-238, 240, 242, 245 - 19. Napis kapitalikami w dwu wierszach "W. K. WOLA" k. 250, 252 (prwdp. wraz ze znakiem wodnym "sosenką" tworzy złożony f. obrazowo-literowy) - 20. Kaligraficzna litera "R" w rogu arkusza k. 41-43, 45, 50, 52, 55, f. odwrócony k. 48 - 21. nieokreślone wizerunki k. 175, 179, 181. Analiza znaków wodnych wykazała, iż część odpisów sporządzono na papierze "stemplowym" wyprodukowanym w papierni w Jeziornej nad rz. Jeziorką (pow. piaseczyński) w 1. poł. XIX w., pracującej pod zarządem kilku dzierżawców (m. in. J. Krzyczewski, S. Bruschke).

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Odpisy
 • 245 a Odpisy akt z lat 1642-1669.
 • 246 a Akta do króla Michała. T. I. r. 1669 g tyt. z dawnego inw. (niedokładny)
 • 246 a Mss. do Panowania Krola Michała tom I R. MDCLXIX g tyt. na pierwotnej opr. ręką 19 w. (niedokładny)
 • 250 a kop.
 • 260 c 17-19 w.
 • 300 a 254 k. c 31x25 cm i mn.
 • 340 d rkps e Półskórek, 19 w.
 • 500 a Pismo wielu rąk, wśród nich trzech kopistów znanych z nazwiska: niejakiego Plucińskiego, który skopiował 1 dok. i 2 listy z dawnego archiwum króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (k. 13-13v, 15-19, 220-220v), Zduniaka, autora jednego z dwóch odpisów aktu uroczystej koronacji Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Krakowie z archiwum Ks.Ks. Wiśniowieckich (k. 182-189v) oraz Łukasza Gołębiowskiego (1773-1849), bibliotekarza Czartoryskich w Puławach, który w 1824 r. sporządził spisy treści ośmiu tek (nry 173-180) przechowywanych w zbiorach biblioteki puławskiej, zawierających dok. do panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (k. 113-145)
 • 500 a Kk. 55-59, 67, 112, 146, 149-150, 157-158, 217, 252 puste.
 • 500 a Między kk. 178 a 179 wydarta k. bez wpływu na ciągłość tekstu.
 • 500 a Na grzbiecie naklejka przeznaczona na wpisanie tytułu akt z całkowicie wyblakłym napisem lub naklejka nigdy nie zapisana
 • 500 a Rkps podzielony w trakcie wstępnego opracowania w 20 w. ze względu na treść tworzących go manuskryptów na pewne całości oznaczone małymi literami alfabetu: część "a" (k. 1-12v), część "b" (k. 13-60), część "c" (k. 61-105, część "d" (k. 106-113), część "e" (k. 114-192), część "f" (k. 193-194), część "g" (k. 195-196), część "h" (k. 197-204), część "i" (k. 205-220), część "j" (k. 221-255). Wskutek wprowadzenia powyższego podziału na kk. 13-46 występuje podwójna foliacja.
 • 500 a W górnych rogach niektórych (nie wszystkich) k. tytułowych odpisów widnieją noty proweniencyjne świadczące o skopiowaniu dok. z kolekcji rękopiśmiennych pochodzących z następujących dawnych archiwów i bibliotek: archiwum książąt Wiśniowieckich, archiwum króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Biblioteki Załuskich w Warszawie, Biblioteki Czartoryskich w Puławach, archiwum ks. Franciszka Druckiego Lubeckiego, marszałka pińskiego, oraz archiwum klasztoru w Groszkowicach? ("Ex Ms. Arch. Visniov:" k. 1, "Ex Ms. Arch. Stan. Aug. Reg." k. 13v i 15, "Ex ms Bibl. Zaluscij No 424." k. 20, "Ex ms Bibl. Zalus. No 435." k. 34, "Teka 173 z Biblioteki Puławskiej" k. 113, "Teka 174." k. 122v, "Teka 176." k. 126, "Teka 175." k. 129, "Teka 177" k. 132, "Teka 178." k. 137, "Teka 180." k. 140, "Teka 179" k. 142v, "Ex Mss. Bib. Załuscij No 445" k. 167, "Ex Ms. Arch. Wisniowiec" k. 169 i 182, "Ex Orig. Arch. St. Aug. Reg." k. 208, "Ex Ms. Arch. Stan. Aug. Reg." k. 220, "Ex Ms. Arch. Fran. Drucki Lubecki Mar. Pinscen." k. 221, "Ex Ms. Bibl. Zalusc." k. 222-224, "Ex Ms. Arch. Stan. Aug. Regi." k. 228, "Ex Mo. Proszkowiciano" k. 229, "Ex Ms. Arch. Stan. Aug. Regis" k. 253).
 • 500 a Na kk. rkpsu znajdują się następujące znaki wodne: 1. Trąbka pocztowa (f. częśc. niewidoczne wskutek zszycia arkuszy folio przy oprawie rkpsu), k. 9-10, f. odwrócony k. 1-5, 11-12 - 2. Róg pocztowy na zawieszce w stylizowanej tarczy zwieńczonej dużą otwartą koroną, pod nią jakby prosty gmerk (pół grotu strzały ze znakiem "+" obok), niżej zaś napis kapitalikami "NPANNEKOEK" (z ligaturą 2 pierwszych liter) k. 13, f. odwrócony k. 228; odmiana 1.: róg j.w., pod tarczą sygla "GR" k. 19, 222-223, f. odwrócony k. 16-17, 208, 230-231, 254; odmiana 2.: róg j.w., pod tarczą duży dzwonek, f. odwrócony k. 106, 109-110; odmiana 3.: róg j.w., pod tarczą napis kaligraficzną kursywną majuskułą "JAN KOOL", f. odwrócony k. 220; odmiana 4.: róg j.w., pod tarczą napis kapitalikami "J HONIG & ZOONEN" k. 160, 162-164, f. odwrócony k. 111, 221; odmiana 5.: sam napis j.w. k. 159, 165-166, f. odwrócony k. 112; odmiana 6.: napis kapitalikami "C & I HONIG" k. 120, 125, 140, 142-143, f. odwrócony k. 113, 115, 117, 121-122, 126, 131, 133-134, 136-137, 146 - 3. Sygla "HR" k. 224, f. odwrócony k. 14-15, 18, 209, 229, 232, 253 - 4. Lew lub Lewart w owalnym stylizowanym kartuszu zwieńczonym niewielkim kołem żarna z syglami "B" i "L" po bokach, z którego wyrasta 7-listna roślina k. 56, 58, 62-64, 66, 68, f. odwrócony k. 57, 72, 74, 76-77, 79-80, 82, 85, 87-88, 90, 92, 95-97, 99, 104 - 5. Rozłożysta roślina (w kształcie muszli małży) lub muszla małży, pod którą napis kapitalikami "HOLLAND" k. 119, 124, 135, 141, 144-145, f. odwrócony k. 114, 116, 118, 123, 127-130, 132, 138-139 - 6. Napis "E & C", f. odwrócony k. 147-148, 172-174, 226 (z następnym znakiem wodnym tworzy f. obrazowo-literowy) - 7. Ul w stylizowanym kartuszu zwieńczonym wyrastającym drzewem o 5 konarach (b. duży f. pochodzenia holend., rzadko stosowany w Polsce), f. odwrócony k. 149-150, 152, 154-155, 157 (ost. 4 kk. z fragm.), 169-171, 225 - 8. Rzymska cyfra "IV" lub "VI" k. 167, 227, f. odwrócony k. 168 - 9. Orzeł w koronie (duży f.) k. 188, f. odwrócony k. 182, 184, 186 (z następnym znakiem wodnym tworzy f. obrazowo-literowy) - 10. Napis kapitalikami "J ROTTER" k. 189, f. odwrócony k. 183, 185, 187 - 11. Napis "JEZIORNA 1823" k. 190, 195, 211 (ze znakiem wodnym nr 12 tworzy f. obrazowo-literowy); odmiana 1.: napis kapitalikami w dwu wierszach "S. B. JEZIORNA" k. 248 - 12. Dwugłowy orzeł carski podwójnie ukoronowany z orłem pol. na piersi, nad nim sygla "KP", pod nim sygla "PPS", w rogu arkusza litera "B" (b. duży f.) k. 191, 194, 210 - 13. Napis kapitalikami "J.WHATMAN" przy krawędzi akrusza (duży f.) k. 192-193, 196, 203, 212-213, 215-216, f. odwrócony k. 198-20, 214, 217-219 - 14. Profil króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV w owalnym medalionie przykrytym dwiema spływającymi girlandami zwieńczonymi kokardą, pod nim napis kapitalikami "FRIEDRICH WILHELM IIII", f. odwrócony k. 204, 206 (z następnym znakiem wodnym tworzy f. obrazowo-literowy) - 15. Napis kapitalikami w 3 wierszach "I W EBART IN SPECHTHAUSEN", f. odwrócony k. 205, 207 - 16. Godło: herb Wettynów (pole 1.) i herb Królestwa Polskiego - orzeł (pole 2.) w owalu ujętym od dołu dwiema gałązkami wawrzynu i zwieńczonym król. koroną, po bokach nad herbem sygla "J. W.", u dołu sygla "X. W." (duży f.) k. 233 - 17. Napis kapitalikami w dwu wierszach "CIEBULITZ WT" k. 234, f. odwrócony k. 236, 239, 241, 243-244, 246 (prwdp. z następnym znakiem wodnym tworzy f. złożony obrazowo-literowy) - 18. Sosenka z podstawą stylizowaną (duży f.) k. 247, 249, 251, f. odwrócony k. 235, 237-238, 240, 242, 245 - 19. Napis kapitalikami w dwu wierszach "W. K. WOLA" k. 250, 252 (prwdp. wraz ze znakiem wodnym "sosenką" tworzy złożony f. obrazowo-literowy) - 20. Kaligraficzna litera "R" w rogu arkusza k. 41-43, 45, 50, 52, 55, f. odwrócony k. 48 - 21. nieokreślone wizerunki k. 175, 179, 181. Analiza znaków wodnych wykazała, iż część odpisów sporządzono na papierze "stemplowym" wyprodukowanym w papierni w Jeziornej nad rz. Jeziorką (pow. piaseczyński) w 1. poł. XIX w., pracującej pod zarządem kilku dzierżawców (m. in. J. Krzyczewski, S. Bruschke).
 • 520 a "Zbierana rzecz Obywatelowi Polskiemu do wiadomości wielce potrzebna. Dyskurs o mianowaniu na Krolestwo Polskie za żywota Krola Jmci Jana Kazimierza" [rozważania na temat zalet i wad wprowadzenia w Polsce elekcji vivente rege za życia panującego króla Jana Kazimierza Wazy (1609-1672) w braku jego potomstwa; tekst ujęty częśc. w punktach; b.m.d.] k. 1-6v
 • 520 a "Status Quaestionis ten iest (...)" [dalszy ciąg wywodów j.w. z uwzględnieniem procedur prawnych] k. 7-10
 • 520 a "Proiekt Krolewski" [dot. abdykacji Jana Kazimierza; b.m.d.] k. 11-12v
 • 520 a [List prwdp. wojewody chełmińskiego Jana Gnińskiego (zm. 1685), stojącego na czele poselstwa pol. do bojarów moskiewskich i cara Aleksego Michajłowicza Romanowa (1629-1676) (zob. "Respons" k. 15-19), do kanclerza wlk. litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca (1621-1684); Warszawa, 2 I 1672] k. 13-13v
 • 520 a "Clemens X. Papa ad Michaelem Regem Poloniae" [list pap. Klemensa X do króla Michała Korybuta; Rzym, 3 I 1672] k. 14-14v
 • 520 a "Respons od Ichmc. PP. Posłów Wielkich JKMci i Rzpltey na pierwsze pismo od Panow Boiar i Dumnych ludzi JE[go] W[ieliczestw]a przed Rozgoworem szostym posłane d[ie] 20 Junii [czerwca] Roku 1672" [b.m., 9 I 1672] k. 15-19
 • 520 a "Scrutinia Mediationis Gallicae Stanislai Pretkowski Nobilis Poloni" [pismo publicyst. Stanisława Prętkowskiego na temat odrzucenia oferowanej przez Francję mediacji w sprawie zawarcia pokoju między Polską a Szwecją oraz ogólnej sytuacji międzynarodowej Rzeczypospolitej; b.m., po 10 I 1657] k. 20-33
 • 520 a [w tym:] "Relationes viginti et una Cur Serenissimus Moschorum Car quantum vis jactetur spe coronae Polonicae nunquam tamen eadem pro se vel pro filio suo potiri possit" [tytuł pisma polit. opublikowanego we Francji i tu częśc. pokrótce streszczonego] k. 26
 • 520 a "Res indubitata est (...)" [pismo publicystyczne w sprawie zapewnienia sukcesji tronu pol. kandydatowi stronnictwa profranc. Kondeuszowi, tj. ks. Herykowi Julianowi de Bourbon ks. d'Enghien-Conde (1643-1709)] k. 34-45
 • 520 a "Respons w ktorym się pokazuie że tradukcya złosliwa i żadney w sobie prawdy niemaiąca" [publicystyka polit. na temat sukcesji tronu w Polsce; b.m.d.] k. 46-54v
 • 520 a [Następuje szereg odpisów mów sejmowych, listów, instrukcji i dokumentów dot. abdykacji króla Jana Kazimierza]
 • 520 a "Propositia od Je[go] KMci podana na Radzie 12 Junÿ 1668 w Warszawie Trzydziestom Kilku Senatorom przes Je[go] Mci X Andrzeia Olszewskiego [!] Biskupa Chełmińskiego Podkanclerzego Koronnego w Warszawie" [ks. Andrzej Olszowski (1621-1677), późn. abp gnieźnieński; Warszawa, 12 VI 1668] k. 60-60v
 • 520 a "Litterae Pontificis Maximi Clementis Noni ad Serenissimum Joannem Casimirum Poloniae Regem praeconceptam eidem disuadentes sceptri abdicationem" [list pap. Klemensa IX do króla Jana Kazimierza; Rzym, 7 VII 1668] k. 60v-61v
 • 520 a "Eiusdem ad Eundem in ead[em] Materia" [Rzym, 21 VII 1668] k. 61v-62
 • 520 a "Litterae Augustissimi Imperatoris Christiani ad Serenissimum Poloniae et Sueciae Regem" [list ces. Leopolda I Habsburga do Jana Kazimierza; Wiedeń, 26 VII 1668] k. 62-63
 • 520 a "Mowa W[ielmożnego] Je[go] M[oś]ci Pana Stephana Sarnowskiego Podkomorzego Łęnczyckiego Marszałka Izby Poselskiey miana Na Początku Seymu Abdicationis A[nno] 1668" [Stefan Sarnowski (zm. 1678), chorąży i podkomorzy łęczycki, wielokrotny poseł i komisarz sejm.; b.m.d. (zapewne Warszawa, koniec VIII 1668)] k. 63-64v
 • 520 a "Mowa Samego Krola Je[go] M[oś]ci rzeczona w Senacie coram Statibus przy Abdicaciey 16 Septemb[ris] 1668" [(zapewne Warszawa), 16 IX 1668] k. 64v-65
 • 520 a "Mowa czytana JKMci na tenże czas w Senacie" [b.m.d. (zapewne Warszawa, VIII 1668)] k. 65-66v
 • 520 a "Mowa Je[go] Mci X[iędz]a Mikołaia Prazmowskiego Arcibiskupa Gnieznienskiego na tymże Abdicationis Seymie imieniem Senatu Krola Je[go] Mci zegnaiąca" [Mikołaj Prażmowski (1617-1673), kanclerz wlk. kor., abp gnieźnieński i prymas Polski; w rkpsie widnieje tylko nagłówek mowy, jej treść miała być wpisana niżej na wolnych kk. 67-67v, które pozostały czyste] k. 66v
 • 520 a "Mowa Je[go] Mci Pana Stephana Sarnowskiego Podkomorzego Łenczyckiego na tymże Abdicationis Seymie Marszałka imięniem Izby Poselskiey Je[g]o Krolewską M[o]sc zegnaiąca" [b.m.d. (zapewne Warszawa, VIII 1668)] k. 68-69
 • 520 a "Mowa przes Je[g]o Mci X[iędz]a Andrzeia Olszowskiego Biskupa Chełmińskiego Podkanclerzego Koronnego na Żegnaniu Senatu y PP. Posłow miana d[ie] 16 Septembris 1668" [b.m. (zapewne Warszawa), 16 IX 1668] k. 69-70
 • 520 a "List do Je[g]o Mci X[iędz]a Andrzeia Trzebickiego Biskupa Krakowskiego od Je[g]o Mci Pana Jana Lesczynskiego Kanclerza W[ielkieg]o Koronnego Generała WielgoPolskiego in Materia Electionis dany z Poznania 29 Septembris 1668" [bp krakowski Andrzej Trzebicki (1607-1679); Poznań, 29 IX 1668] k. 70-72v
 • 520 a "List Pana Łusczewskiego do Je[g]o Mci Pana [Adama] Oberskiego [!] Kasztelana Liwskiego" [Adam Oborski (zm. po 1670), stolnik i kasztelan liwski; b.m.d.] k. 73
 • 520 a "Respons" [b.m.d.] k. 73-77
 • 520 a "TRACTAT In rem Moskwicina Candidata sub specie Listu Je[g]o Mci Pana Dąmbskiego Chorążego Zatorskiego do Je[g]o Mci Pana Brzechfy Chorażego Krakowskiego de data 10 Julÿ 1668 napisany" [Jakub Dąmbski (zm. a. 4 II 1676), chorąży zatorsko-oświęcimski; Rafał z Wrząsy Brzechwa (zm. 1689), chorąży krakowski; b.m.d.] k. 77-81v
 • 520 a "TRACTAT In rem Candidata Piasta sub specie Lystu ab Anonymo do Poufałego Przyiaciela napisany. 1668" [b.m. i dokładnej daty] k. 81v-86v
 • 520 a "Confutatio Rationum ktremi [!] na Koronę Polską. Neyburczyk supplantatur ab Anonimo" [mowa m.in. o ks. neuburskim Filipie Wilhelmie (1615-1690), kandydacie stronnictwa profranc. do tronu pol. po abdykacji Jana Kazimierza; b.m.d.] k. 86v-88v
 • 520 a "Wtori Candidat Xiażę Je[g]o M[o]ść Lotharinskie" [charakterystyka drugiego z najpoważniejszych pretendentów do korony pol., kandydata austriackiego ks. Karola Jacka Lotaryńskiego (1643-1690), wybitnego dowódcy ces.; b.m.d.] k. 88v-89v
 • 520 a "Literae Ap[osto]licae Clementis IX Pontificis M[a]x[i]mi In Materia Electionis ad Ill[ustrissi]mum D[omi]num Sigismundum Działynski Palatinum Brestensem Cuiauien[sem]" [list pap. Klemensa IX do wojewody brzeskiego Zygmunta Działyńskiego (zm. 1685); Rzym, 14 VII 1668] k. 89v-90
 • 520 a "Literae Serenissimi Principis Lotharingiae ad Illustrissimum D[omi]num Sigismundum Działynski Palatinum Bresten[sem]" [list ks. Karola Lotaryńskiego do wojewody brzeskiego jak wyżej; Darnowitz, 26 II 1669] k. 90
 • 520 a "Literae Serenissimi Principis Neoburgici ad Eundem Ill[ustrissi]mum Palatinum Brestensem" [list ks. neuburskiego Filipa Wilhelma do wojewody brzeskiego jak wyżej; Neuburg, 7? IV 1669] k. 90-90v
 • 520 a "Specialitas Duorum Candidatorum ad Regnum Poloniae vel maxime idoneorum" [szczegółowa charakterystyka dwóch pretendentów do tronu pol.: kandydata austriackiego ks. Karola Lotaryńskiego, oraz kandydata rodzimego - pol. "Piasta"; b.m.d.; może jest to rękopiśmienny fragm. pisma polit. podkanclerzego kor. bpa Andrzeja Olszowskiego pt. "Censura candidatorum"?] k. 90v-93v
 • 520 a [w tym:] "Lotharingus" k. 90v-91v
 • 520 a [oraz] "Polonus populari nomine Piastus" k. 91v-93v
 • 520 a "Copia Literarum Serenissimi Principis Electoris Brandeburgici ad Ill[ustrissi]mum D[omi]num Joannem Lesczynski Cancellarium Regni" [list margrabiego brandenburskiego i ks. elektora pruskiego Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna (1620-1688) do kanclerza wlk. kor. Jana Leszczyńskiego (1603-1678); Lehnin k. Poczdamu w Brandenburgii, 16 IV 1668] k. 93v-94
 • 520 a "Copia Literarum ex Aegypto a quodam Erimita ad Ill[ustrissi]mum et R[everendissi]mum Archiepiscopum Gneznensem Primatem (si hoc verum)" [adresatem listu jest abp gnieźnieński i prymas Polski Mikołaj Prażmowski; b.m.d.] k. 94-95
 • 520 a "Tractatus Quo secreta Condaei Ducis ad Regnum Poloniae promotio detegitur et quo a Canditatione [!] eiusd[em] sceptri excluditur" [pismo publicyst. dot. Kondeusza, tj. Henryka Juliana ks. d'Enghien (1643-1709), franc. kandydata do tronu pol.; b.m.d.] k. 95-97
 • 520 a "Literae Serenissimi Ducis Lotaringiae ad tota[m] Remp[ublicam]" [list ks. Karola Lotaryńskiego do stanów pol.; Nicea, 18 I 1669] k. 97-97v
 • 520 a "Tractat Concurrentow kilkunastu ad sceptrum opisuiący qualitates ab Anonymo" [b.m.d.] k. 97v-103
 • 520 a "Literae Illustrissimi Principis Transyluaniae Rakocÿ Ad Illustrissimum Nicolaum Prazmowski Regni Primatem" [list ks. siedmiogrodzkiego Franciszka I Rakoczego (1645-1676) do prymasa Polski Mikołaja Prażmowskiego; Borsza w Siedmiogrodzie (Maramuresz), 16 III 1669] k. 103-103v
 • 520 a "Ad easd[em] Responsum ab Ill[ustrissi]mo Primate" [Warszawa, 31 III 1669] k. 103v-104
 • 520 a "Dyariusz Seymu krola Michała [dwa ostatnie wyrazy wpisane powyżej skreślonej frazy w nagłówku: "po abdykacji Jana Kazimierza"] przez Jędrzeia Choynackiego pisany" [wypisy z diariusza sejmu koronacyjnego Michała Korybuta Wiśniowieckiego, zebranego w dn. 2 V - 4 VII 1669 w Warszawie] k. 105-106v
 • 520 a [Następuje spis dok. (listy najwyższych dostojników państw. z królem na czele, korespondencja dyplomatyczna, a także mowy polit. w sejmie i w senacie, uniwersały, protestacje, instrukcje król. na sejmiki, traktaty pokojowe i konfederacje: ratyfikacja rozejmu andruszowskiego z 1667 r., konfederacja pod Gołębiem i traktat buczacki z 1672 r. oraz publicystyka polit.) pochodzących z większej kolekcji (przy nagłówkach podana paginacja tegoż zbioru), dot. wydarzeń z lat 1669-1673, opatrzonych przez kopistę krótszymi lub dłuższymi regestami] k. 106v-111
 • 520 a "Dziennik Seymu 1673 (..) tu zaczyna się od 24 Stycznia" k. 111
 • 520 a [Następują ułożone w porządku chronologicznym spisy treści wybranych tek z archiwum biblioteki Czartoryskich w Puławach, zawierających zbiory dok. treści polit. z lat 1669-1672 dot. panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, sporządzone ręką ówczesnego bibliotekarza Czartoryskich Łukasza Gołębiowskiego w r. 1824; w zbiorach puławskich znajdowały się rkpsy pochodzące z następujacych archiwów: Bibl. Załuskich w Warszawie, Chomińskiego, marszałka pińskiego ks. Franciszka Druckiego Lubeckiego, Michała Łopota Bykowskiego, Ossolińskich, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Radziwiłłów w Nieświeżu i książąt Wiśniowieckich, a także archiwum klasztornego (?); prócz tego wypisów dokonano także z dzieł drukowanych: "Listów" Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, kodeksu dyplomatycznego Macieja Dogiela (Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae) lub prac ogólnohist., jak "Dzieje Prus" Gotfryda Lengnicha; niektóre z wypisów, zwłaszcza w przypadku listów, opatrzono obszernymi streszczeniami] k. 113-145
 • 520 a "Panowanie Michała. Teka 173." [58 wypisów z okresu 10 I-18 XI 1669] k. 113-122v
 • 520 a [w tym odpisy następujących aktów in extenso lub w obszernych regestach:]
 • 520 a "Laudum województw małopol[skich] pod Korczynem 18 lute[go] 1669" [z archiwum Bibl. Załuskich 445] k. 113-113v
 • 520 a "Dyarijusz wolnej elekcii po abdykacii Jana Kazimierza" [z archiwum Stanisława Augusta Poniatowskiego; b.m. (Warszawa), 2 V-29 VI 1669] k. 114v-118
 • 520 a "Actus electionis post abdica[tionem] Jana Kaz[imierza] za dyrekcii Potockiego podsto[lego] kor[onnego]" [Szczęsny Kazimierz Potocki (zm. 1702), podstoli kor. w latach 1664-69, marszałek sejmu, późn. wojewoda krakowski i hetman wlk. kor.; z archiwum Wiśniowieckich; b.m. (Warszawa), 2 V 1669; nieco ponad połowa odpisu spisana inną ręką] k. 118-120
 • 520 a "Teka 174." [69 wypisów z okresu 8 X-1 XII 1669] k. 122v-125v
 • 520 a "Teka 176." [34 wypisy z okresu 7 I-20 V 1670] k. 126-128v
 • 520 a [w tym:] "Diarijusz pos[elstwa] Morsztyna" [dworzanin król. Szczęsny Morsztyn (zm. 1687), podkoniuszy litewski i poseł do elektora brandenburskiego; z archiwum St. Aug. Poniatowskiego; b.m., 28 V 1670] k. 127-127v
 • 520 a "Teka 175." [72 wypisy z okresu 4 VI-22 XII 1670] k. 129-132
 • 520 a [w tym:] "Instr[ukcja] posłom wiel[kopolskim] do Cara Jano[wi] Gnińskiemu w[oiewo]dzie chełmiń[skiemu], Cypri[anowi] Stan[isławowi] [!] Borostowskiemu [!] ref[erendarzowi] i pis[arzowi] lit[ewskiemu] i sekr[etarzowi] posel[stwa] Alex[androwi] Kotowiczowi sekr[etarzowi] królew[skiemu] reg[ensowi] kanc[elarii] lit[ewskiej]" [Jan Gniński (zm. 1685), podkomorzy pomorski i wojewoda chełmiński; Cyprian Paweł Brzostowski (zm. 1688), referendarz i pisarz litewski, późn. kasztelan i wojewoda trocki, poseł sejm. i uczestnik licznych rokowań z Moskwą; Aleksander Kotowicz (ok. 1622-1686), scholastyk wileński i regens kancelarii litewskiej, późn. bp smoleński i wileński; z archiwum król. St. Aug. Poniatowskiego; b.m., 30 XI 1670] k. 131-132
 • 520 a "Teka 177." [92 wypisy z okresu 12 I - 23 XII 1671] k. 132-136v
 • 520 a "Teka 178." [60 wypisów z okresu 2 I - 23 VIII 1672] k. 137-140
 • 520 a [w tym: streszczenie instrukcji na sejm dwuniedzielny z 18 V 1672; z archiwum Ossolińskich] k. 139v
 • 520 a "Teka 180." [42 wypisy z okresu 13 I-8 VII 1673] k. 140-142v
 • 520 a [w tym:] "Odp[owiedź] na hramotę cara przez gońca Prokofija Woźniczyna" [z archiwum król. St. Aug. Poniatowskiego; b.m., 31 V 1673] k. 141
 • 520 a "Teka 179." [41 wypisów z okresu 10 XI-29 XII 1672; na k. 144v regest odpisu nr 24 dokończony inną ręką] k. 142v-145
 • 520 a [w tym:] "Instruk[cja] od woj[ewództw] kor[onnych] do ziem prus[kich] na sejmik malb[orski] zgromadzonych, danei Jano[wi] Gurzyńskiemu pułk[ownikowi] w Szczebrzeszynie" [z archiwum król. St. Aug. Poniatowskiego; b.m., 30 XI 1672] k. 143-143v
 • 520 a "List krola Jmci J[ana] Kazmierza do Jana Sobieskiego Marszałka i Hetmana Wielkiego Koronnego" [Jan Sobieski (1629-1696), przyszły król Polski; Białołęka, 30 XI 1668] k. 147-147v
 • 520 a "List krola Je[go] M[o]ści Jana Kazmierza do Woiewodztw z strony prowizyi swey pisany" [Warszawa, 12 XII 1668] k. 148-148v
 • 520 a "Oratio Habita in Regiae Electionis Comitÿs ab Illustr[issi]mo ac R[evere]n[di]ss[i]mo Domino Archiepiscopo Corinthien[si] Nuntio Apostolico Varsaviae die IV Junÿ 1669" [mowa wygłoszona na sejmie elekcyjnym Michała Korybuta Wiśniowieckiego przez ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, Galeazzo Marescottiego (1627-1726), abpa Koryntu, późn. kardynała; Warszawa, 4 VI 1669] k. 151-156v
 • 520 a "Propositio Legati Serenissimi Ducis Neoburgici [ad] Serenissimae Reipub[licae] Poloniae Magniq[ue] Ducatus Lithu[aniae] Proceres et Ordines" [mowa posła franc. kandydata do tronu pol., ks. neuburskiego Filipa Wilhelma; b.m.r. (zapewne Warszawa, VI 1669] k. 159-162
 • 520 a "Oratio Ad universos Serenissimae Reipublicae Ordines dicta a Serenissimi Principis Lotharingiae Legatis die 12. Junÿ anno 1669" [mowa posłów wiedeńskiego kandydata do tronu pol., ks. Karola Lotaryńskiego; b.m. (zapewne Warszawa), 12 VI 1669] k. 163-166v
 • 520 a "Jurament Nayiasnieyszego Krola Jegomosci Michała Korybuta obranego Krola Polskiego, Wielkiego Xiązęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołchynskiego, Podlaskiego y Czerniechowskiego. Ktory przy szczęsliwey koronacyi swoiey Stanow Rzeczypospolitey oddac będzie powinien" [przysięga koronacyjna króla-elekta Michała Korybuta; b.m.r. (zapewne Warszawa, VI-VII 1669)] k. 167-168
 • 520 a "Actus Coronationis Krola Imci Michała Korybuta X[ią]żęcia Wisniowieckiego Woiewodzica Ruskiego" [Kraków, 27-30 IX 1669] k. 169-174
 • 520 a "Proceder koronatiey krola JMsci Michała Wisniowieckiego wkrakowie 29 Septembris 1669" [kop. współcz. lub kop. 18 w.; Kraków, 27-30 września 1669] k. 175-176v
 • 520 a "Kazanie na Niedzielę szostą Po Swiątkach [21 VII 1669] Miane w kościele Nieswiskim Oycow Jesuitow Przÿ uroczÿstÿm Maiestatowi Boskiemu podziękowaniu za szczęśliwą Elekcÿą Krola Je[g]o M[o]sci Michała pierwsze[g]o Polskiego Krola ÿ W: X: L: Xiążęcia" [kop. współcz. lub kop. 18 w.; podkreślenia cytatów łac. m.in. z pism Ojców Kościoła oraz skreślenia w tekście; brak przynajmniej jednej k. między kk. 180 i 181] k. 177-181v
 • 520 a "Actus Coronationis Krola Jmci Michała Korybuta X[ią]ż[ę]cia Wiśniowieckiego Woiewodzica Ruskiego" [kop. odpisu na kk. 169-174; Kraków, 27 IX 1669] k. 182-189v
 • 520 a "Confirmatio Literarum Erectionis Confraternitatis Literatorum B.V.M. in Ecclesia Sancti Joannis Baptistae Varsavien[si] existensis" [odpis oblaty w księgach Metryki Koronnej perg. dyplomu erekcyjnego Bractwa Literackiego pw. NMP przy kościele św. Jana Chrzciciela w Warszawie, wystawionego przez króla elekta Michała Korybuta; Kraków, 15 X 1669; pieczęć opłaty skarb. (stemplowej)] k. 190-191v
 • 520 a "Instrukcya Janowi Meddnicarzowi Boiarzynowi i Stanisławowi Kunarskiemu Sekretarzom i Posłom Hospodara Wołoskiego do Jego Krolewskiey M[o]ści dana w Jaziech dnia 26 Octobra 1669" [Antoni z Popeszti (Popescu), hospodar wołoski w latach 1669-1672; Jassy, 26 X 1669; na końcu tekstu u dołu k. nota drobnym pismem: "Respons J[eg]o K. M. vidi in Anno 1670. die 16. Januar[ii]"] k. 192-193
 • 520 a "Uniwersał do Kamieńca Podolskiego na ordynowanie Straży Mieyskiey" [Kraków, 9 XI 1669; pieczęć opłaty skarb. (stemplowej)] k. 194-195v
 • 520 a "Sentencye ImP[anów] Senatorów W[ielkieg]o X[ięstwa] Lit[ewskiego] in materia ożenienia Je[go] K[rólewskiej] M[o]ści in Senatus consilio post comitiali w Krakowie po Koronacyi 16. Novembris 1669" [Kraków, 16 XI 1669] k. 196-203
 • 520 a [w tym:] "Votum Jmsci Xiędza Aleksandra Sapiechy [!] Biskupa Wileńskiego" [Aleksander Kazimierz Sapieha (1624-1671), bp wileński i administrator apost. diec. kurlandzkiej] k. 196
 • 520 a "Votum Je[go] m[o]sci P. Michała Paca Woiewody Wileńskiego Hetmana Wielkiego Xięstwa Litewskiego" [Michał Kazimierz Pac (ok. 1624-1682)] k. 196-196v
 • 520 a "Votum Je[go]m[o]ść Pana Michała Stephana Paca Woiewody Trockiego na propositią Krola Je[g]om[o]ści przez J[ego]m[o]ść Pana Kanclerza Koronnego w Krakowie Anno 1669. Die 16. Novembris ktora była taka" [Mikołaj Stefan Pac (ok. 1623-1684), wojewoda trocki, późn. kasztelan wileński] k. 196v-198
 • 520 a "Votum Jmsc Pana Antoniego Chrapowickiego Woiewody Witebskiego" [Jan Antoni Chrapowicki (1612-1685), wojewoda witebski, aktywny poseł sejm. i dyplomata] k. 198
 • 520 a "Votum Jmsci Pana Alexandra Hilarego Połubińskiego Marszałka Wielkiego Litewskiego" [Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679), pułkownik wojsk litewskich, marszałek wlk. litewski] k. 198v
 • 520 a "Votum Jmsci Pana Krysztofa Paca Kanclerza Wielkiego Xięstwa Litewskiego. In materia ożenienia KJMsci w Krakowie" [Krzysztof Zygmunt Pac (1621-1684), marszałek Trybunału Litewskiego i kanclerz wlk. litewski] k. 198v-200v
 • 520 a "Votum Jmsci Pana Kryszpina Kiersztensteyna Poskarbiego Wielkiego Xięstwa Litewskiego" [Hieronim Krzysztof Kryszpin-Kirszenstein (ok. 1622 - ok. 1681/2), ciwum pojurski, marszałek kowieński, podskarbi wlk. litewski] k. 200v
 • 520 a "Votum Je[go] Msci Pana Woiewody Pomorskiego super propositionem Senatus consulti w Krakowie die 16. Novembris po Seymie odprawionego" [Jan Ignacy Bąkowski (ok. 1615-1679), wojewoda pomorski, późn. malborski, podskarbi Prus Królewskich] k. 201-201v
 • 520 a "Votum Jmsci Pana Jana Leszczyńskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego circa matrimonium Je[go] KM" k. 201v-202
 • 520 a "Votum Je[go] M[o]ści Pana Jana Branickiego Marszałka Nadwornego na propositią J. K. Msci ratione in eundi [!] Matrimonÿ z Arcy Xiężną Je[go] Mscią Leonorą siostrą Cesarza Jmsci Chrzesciańskiego w Krakowie d[ie] 16. Novembris 1669" [marszałek nadworny kor. Jan Klemens Branicki (ok. 1624-1673); arcyks. austriacka Eleonora Maria Józefa (1653-1697), siostra ces. Leopolda I Habsburga i żona Michała Korybuta Wiśniowieckiego] k. 202-203
 • 520 a [Mandat król. Michała Korybuta dla Zygmunta Działyńskiego (zm. 1685), wojewody brzeskiego i starosty inowrocławskiego, oraz Jana z Bnina Opalińskiego (1629-1684), wojewody kaliskiego i starosty międzyrzeckiego, i jego żony Zofii z Przyjemskich (zm. ok. 1692) w sprawie sądowej z oskarżenia instygatora kor. Jana Tańskiego (zm. 1673), występującego w imieniu delatorów: wojewody poznańskiego Andrzeja Karola Grudzińskiego (zm. 1678), jego żony Marianny ze Święcickich (zm. 1679) i ich syna Stefana; Warszawa, 29 XII 1699] k. 204-205
 • 520 a "Oratio Legati ordinum foederati Belgy ad S[e]r[enissi]mum Regem Polon[iae] ex scriptis recitata. 1669" [mowa posła wolnych stanów Republiki Zjednoczonych Prowincji (Niderlandy Pn.) do króla pol.; b.m. i dokładnej daty] k. 205v-207
 • 520 a "List Michała Krola do Kommissarzow od Rzeczypospolitey dla traktowania o pokoy z Moskwą wyznaczonych" [Kraków, 22 XI 1669] k. 208-209v
 • 520 a "Conservatio Civitatis Thorunensis circa Religionem Augustanae Confessionis" [przywilej tolerancyjny (gwarancje wolności wyznania dla ewangelików) Michała Korybuta Wiśniowieckiego dla miasta Torunia wraz z okręgiem)] [Kraków, 23 XI 1669] k. 210-211v
 • 520 a "Copia listu Krola Jmsci do Elektora Brandeburskiego [Fryderyk Wilhelm Hohenzollern (zm. 1688)] [Kraków, 31 XI 1669] k. 212-213
 • 520 a "Respons Krolowi Je[go] msci Szwedzkiemu [Karol XI (1655-1697)] [Kraków, 4 XII 1669] k. 214
 • 520 a "Respons na list Krola Jmsci od Electora Brandeburskiego [Fryderyka Wilhelma] do Je[go] Msci Pana Kanclerza Koronnego [Jana Leszczyńskiego]" [Berlin, 11 XII 1669] k. 215-216v
 • 520 a "Copia listu od Kurfistrza [!] Je[go] Msci Brandeburskiego [Fryderyka Wilhelma] do Krola Je[go] Msci Michała de data 13. Decembris Anno D[omi]ni 1669" [Berlin, 13 XII 1669] k. 218-219
 • 520 a [List króla Michała Korybuta do NN; Warszawa, 22 XII 1669; z archiwum St. Aug. Poniatowskiego] k. 220-220v
 • 520 a "Instrukcya od Woysk W X Lit[ewskieg]o dana na Seym Posłom do JKMci Michała roku 1669" [b.m. i pełnej daty; z archiwum marszałka pińskiego Franciszka Druckiego Lubeckiego] k. 221-221v
 • 520 a "List na Seymik Przedseymowy" [list prwdp. króla Michała Korybuta do NN posła województwa kijowskiego, który zerwał sejm koronacyjny w Warszawie z X-XI 1669; b.m.d. (kop. niedokończona bez wpisanej daty, zapewne po 5 XI 1669); z archiwum Bibl. Załuskich] k. 222-222v
 • 520 a "List na Seymik przedseymowy" [list prwdp. króla Michała Korybuta do NN; b.m.d. (kop. niedokończona b.m. i wpisanej daty, zapewne po 5 XI 1669); z archiwum Bibl. Załuskich] k. 223
 • 520 a "Uniwersał na Seymiki przedseymowe" [wydany w sprawie zwołania na styczeń 1670 r. sejmików partykularnych poprzedzających sejm walny kor. w Warszawie rozpoczynający się 5 III tr.; kop. niedokończona b.m. i wpisanej daty, zapewne po 5 XI 1669; z archiwum Bibl. Załuskich] k. 224-224v
 • 520 a "Votum Je[go] msci Xiędza Mikołaia Prazmowskiego Arcybiskupa Gnieznińskiego in Senatus Consulto Secrectiori [!] po rozerwanym Seymie Coronationis in materia matrimonii z domu Rakuskiego odprawione 1669" [b.m. i dokładnej daty, po 5 XI 1669] k. 225-226v.
 • 520 a "Votum Jmci Pana Kanclerza Wielkiego Kor[onnego] [Jana Leszczyńskiego] circa Matrimonium J[eg]o Kr[olewskiey] M[oś]ci 1669" [b.m.d.] k. 227-227v
 • 520 a "Matrimonii cum Eleonora Austriaca ad Michaelem Punkta cesarza iemci chrzescijanskiego" [6 warunków umowy małżeńskiej; b.m.d.; z archiwum król. St. Aug. Poniatowskiego] k. 228
 • 520 a "Pacta Dotalicia inter Serenissimum Regem Michaëlem et Serenissimam Reginam Eleonoram ab Ill[ustrissi]mo et R[everendissi]mo D[omi]no Andrea Olszowski Episcopo Culmensi Procancellario Regni ad Serenissimum et Invictissimum Principem Leopoldum Romanorum Imperatorem Legato conventa" [kontrakt małżeński króla Michała Korybuta i arcyks. austriackiej Eleonory Marii Józefy Habsburżanki w sprawie posagu i wiana; Wiedeń, 24 XII 1669; z archiwum klasztoru "Groszkowiciano"] k. 229-232v
 • 520 a "Pacta Matrimonialia Inter Serenissimos Michaelem et Eleonoram Regem et Reginam Poloniae" [odpis oblaty w księgach Metryki Koronnej kontraktu małżeńskiego króla Michała Korybuta i arcyks. Eleonory, wystawionego przez jej brata, ces. Leopolda I (zob. wyżej), w Wiedniu 26 XII 1669 r.; pieczęć opłaty skarb. (stemplowej)] k. 233-245v
 • 520 a "Articuli sive Conventiones Particulares in eodem negotio Matrimonÿ" [odpis oblaty w księgach Metryki Koronnej artykułów szczegółowych kontraktu małżeńskiego jak wyżej; Wiedeń, 26 XII 1669] k. 246-251v
 • 520 a "Kopia listu od Doroszenka Hetmana Zaporowskiego do JW[ielmożneg]o Im Pana Marszałka y Hetmana W[ielkieg]o Koronnego [Jana Sobieskiego] de Data Ultima Decembris Anno 1669 de verbo ad verbum wypisana" [Piotr Doroszenko (1627-1698), pułk. czehryński, hetman Kozaków zaporoskich; b.m., 31 XII 1669; z archiwum król. St. Aug. Poniatowskiego] k. 253-254
 • 520 a [w tym:] "Kopia ceduły do tegoz listu nalezącey de verbo ad verbum wypisana" k. 253-254
 • 530 d Mf 2486
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX 16 w Działyński Tytus
 • 600 a Aleksy c (car Rosji ; d 1629-1676)
 • 600 a Bąkowski Jan Ignacy c wda pomorski d (ca 1615-1679)
 • 600 a Branicki, Jan Klemens c tolnik kor. d (ca 1624-1673)
 • 600 a Brzechwa, Rafał c chorąży krakowski d (?-1689)
 • 600 a Brzostowski, Cyprian Paweł c referendarz lit. d (?-1685)
 • 600 a Chojnacki, Jędrzej c autor diariusza sejmu koronacyjnego 1669 d 17 w.
 • 600 a Chrapowicki, Jan Antoni c wda witebski d (1612-1685)
 • 600 a Conde, Henri Jules de Bourbon d (1643-1709)
 • 600 a Dąmbski, Jakub c chorąży zatorsko-oświęcimski d (?-1676)
 • 600 a Doroszenko, Piotr c hetman Kozaków zaporoskich d (1627-1698)
 • 600 a Działyński, Zygmunt c wda kaliski d (?-1685)
 • 600 a Eleonora Maria Józefa c (królowa Polski ; d 1653-1697)
 • 600 a Filip Wilhelm c (książę neuburski ; d 1615-1690)
 • 600 a Franciszek b I Rakoczy c (książę Siedmiogrodu ; d 1645-1676)
 • 600 a Fryderyk Wilhelm c (elektor brandenburski ; d 1620-1688)
 • 600 a Gniński, Jan c podkanclerzy kor. d (?-1685)
 • 600 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 600 a Górzyński, Jan c płk. w Szczebrzeszynie d 17 w.
 • 600 a Grudzińska, Marianna ze Święcickich c wojewodzina poznańska d (?-1679)
 • 600 a Grudziński, Andrzej Karol c wda poznański d (1611-1678)
 • 600 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 600 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 600 a Karol b XI c (król Szwecji ; d 1655-1697)
 • 600 a Karol Jacek Lotaryński c książę austriacki d (1643-1690)
 • 600 a Klemens b X c (papież ; d 1590-1676)
 • 600 a Klemens b IX c (papież ; d 1667-1669)
 • 600 a Konarski, Stanisław c poseł wołoski
 • 600 a Kotowicz, Aleksander c bp wileński d (ca 1622-1686)
 • 600 a Kryszpin-Kirszenstein, Hieronim Krzysztof c podskarbi w. lit. d (ca 1622-1676)
 • 600 a Leopold b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1640-1705)
 • 600 a Leszczyński, Jan c kanclerz w. kor. d (1603-1678)
 • 600 a Marescotti, Galeazzo c nuncjusz apostolski d (1627-1726)
 • 600 a Meddnicarz, Jan c poseł wołoski d 17 w.
 • 600 a Michał Korybut Wiśniowiecki c (król Polski ; d 1640-1673)
 • 600 a Morsztyn, Szczęsny c podkoniuszy lit. d (?-1687)
 • 600 a Oborski, Adam c klan liwski d (?-po 1670)
 • 600 a Olszowski, Andrzej c prymas d (1621-1677)
 • 600 a Opalińska, Zofia z Przyjemskich c wojewodzina kaliska d (?-ca 1692)
 • 600 a Opaliński, Jan c wda kaliski d (1629-1684)
 • 600 a Pac, Krzysztof Zygmunt c kanclerz w. lit. d (1621-1684)
 • 600 a Pac, Michał Kazimierz c wda wileński hetman w. lit. d (1624-1682)
 • 600 a Pac, Mikołaj Stefan c wda trocki klan wileński d (1623-1684)
 • 600 a Połubiński, Aleksander Hilary c marszałek w. lit. d (1626-1679)
 • 600 a Popescu, Antoni c hospodar wołoski d (1669-1672)
 • 600 a Potocki, Feliks Kazimierz c hetman w. kor. d (?-1702)
 • 600 a Prażmowski, Mikołaj Jan c kanclerz w. kor. d (1617-1673)
 • 600 a Prętkowski, Stanisław c poseł do Francji d 17 w.
 • 600 a Sapieha, Aleksander Kazimierz c bp wileński d (1624-1671)
 • 600 a Sarnowski, Stefan c podkomorzy łęczycki d (?-1678)
 • 600 a Święcicka, Marianna zob. Grudzińska, Marianna ze Święcickich
 • 600 a Tański, Jan c instygator kor. d (?-1673)
 • 600 a Trzebicki, Andrzej c podkanclerzy kor. d (1607-1679)
 • 600 a Woźniczyn, Prokofij c poseł cara moskiewskiego d 17 w.
 • 610 a Bractwo Literackie pw. NMP przy kościele Św. Jana Chrzciciela y 17 w.
 • 610 a Sejm 1668 Warszawa abdykacyjny
 • 610 a Sejm 1669 Warszawa elekcyjny
 • 610 a Sejm 1670 Warszawa walny koronny
 • 610 a Sejmik ziemski Malbork 1672
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650 a Mowy sejmowe y 17 w.
 • 650 a Listy polskie y 17 w.
 • 650 a Listy łacińskie y 17 w.
 • 650 a Elekcja y 17 w.
 • 650 a Koronacja y 17 w.
 • 650 a Ceremoniał dworski y 17 w.
 • 650 a Kozacy y 17 w.
 • 650 a Publicystyka y 17 w. z Polska
 • 650 a Reformacja y 16-17 w. z Polska
 • 651 a Austria y 17 w.
 • 651 a Belgia x a Polska y 17 w.
 • 651 a Brandenburgia y 17 w.
 • 651 a Dania y 17 w.
 • 651 a Francja y 17 w.
 • 651 a Holandia y 17 w.
 • 651 a Kamieniec Podolski (Ukraina) y 17 w.
 • 651 a Nieśwież (Białoruś) x jezuici y 17 w.
 • 651 a Rosja y 17 w.
 • 651 a Szwecja y 17 w.
 • 651 a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) x religia y 17 w.
 • 653 a Abdykacja Jana Kazimierza 1668
 • 653 a Archiwum Chomińskiego (odpisy dok.)
 • 653 a Archiwum ks. Franciszka Druckiego Lubeckiego (odpisy dok.)
 • 653 a Archiwum Michała Łopota Bykowskiego (odpisy dok.)
 • 653 a Archiwum Ossolińskich (odpisy dok.)
 • 653 a Archiwum Ignacego Potockiego (odpisy dok.)
 • 653 a Archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu (odpisy dok.)
 • 653 a Archiwum Stanisława Augusta Poniatowskiego (odpisy dok.)
 • 653 a Archiwum ks.ks. Wiśniowieckich (odpisy dok.)
 • 653 a Biblioteka Załuskich (odpisy dok.)
 • 653 a Straż miejska Kamieniec Podolski 17 w.
 • 653 a Diariusze sejmowe 17 w.
 • 653 a Instrukcje poselskie 17 w.
 • 852 j BK 01368
 • 920 a papier "orłowy" 19 w.
 • 920 b papier stemplowy 19 w.
 • 999 a KK d 19.07.23

Indexes