Akta grodzkie gnieźnieńskie z 1679 i poznańskie z 1724 r.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01418
 • Kopie: Mf 2267
 • Tytuł: Akta grodzkie gnieźnieńskie z 1679 i poznańskie z 1724 r.
 • Miejsce i czas powstania: 17-18 w.
 • Opis fizyczny: 16 k. 35x22 cm
 • Oprawa: płsk., 19 w.
 • Język: Łac., hebr.
 • Zawartość:
  • Fragmenty akt grodzkich (minuty?) gnieźnieńskich z 1679 oraz poznańskich z 1724 r. z własnoręcznymi podpisami zeznających (sądownictwo niesporne). Tworzą je 2 składki, tzw. kwaterniony, każdy po 8 k. Zachowane dawne foliacje (k. 1-8: "171-177", przy czym cyfra "174" powtórzona, k. 10-16: 2 foliacje - "105-111" i "176-182") świadczą o wyjęciu dok. z dużo większych całości (ksiąg, brulionów).
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich z 1724 r. w sprawie zastawienia części wsi Szczepankowo w pow. poznańskim pomiędzy Andrzejem Chłapowskim, dziedzicem tejże wsi, a Stefanem Zawadzkim; tekst przekreślony; b.d.] k. 1.
  • [Rekognicja jak wyżej; b.d.] k. 1-2.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich braci Stanisława, Aleksandra, Eustachego, Macieja i Jana Lisieckich, ss. Jakuba z Elżbiety Rogalińskiej oraz bratanków zm. bezpotomnie Andrzeja Lisieckiego, s. Mikołaja z Doroty Zawadzkiej, w sprawie skwitowania Macieja Radomickiego (zm. a. 14 V 1729), woj. inowrocławskiego, star. gen. Wlkp. i star. międzyrzeckiego, z odebrania sumy 6 tys. fl., pożyczonej 27 VI 1723 przez tegoż Radomickiego od wspomnianego Andrzeja Lisieckiego i zapisanych w grodzie wschowskim; podpisy zeznających; Poznań, 6 X 1724] k. 2-3.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich Ludwiki Ossowskiej, c. Piotra stolnika wschowskiego z Anny Cieleckiej, ż. 1-o v. Andrzeja Lisieckiego, 2-o v. Teofila z Wierzbny Pawłowskiego w sprawie skwitowania woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp. Macieja Radomickiego z odebrania procentów od sumy 6 tys. fl., pożyczonych jak w dok. wyżej; podpisy zeznających; data jak wyżej] k. 3v-4.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich braci Stanisława, Aleksandra, Eustachego i Macieja Lisieckich osobiście oraz w imieniu br. Jana, ss. Jakuba z Elżbiety Rogalińskiej oraz bratanków zm. bezpotomnie Andrzeja Lisieckiego, s. Mikołaja z Doroty Zawadzkiej, w sprawie wzajemnego skwitowania z Teofilem z Wierzbna Pawłowskim i jego ż. Ludwiką Ossowską; podpisy zeznających; b.d. (u dołu łac. dopisek inną ręką: "Rozpatrzono dn. 14 września 1724")] k. 4-5.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich plebejusza Tomasza o przyjęciu poddaństwa u Wojciecha Malczewskiego (zm. 19 III 1736), sędziego ziem. poznańskiego, dziedzica wsi Dembice, w związku z małżeństwem z jego poddaną Heleną z tejże wsi; b.d.] k. 5v-6.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich plebejusza Szymona, s. młynarza Kazimierza i jego ż. Anny, o przyjęciu poddaństwa u Sebastiana Radlic Hazy burgrabiego konińskiego, dziedzica wsi Brodowo, w związku z małżeństwem z jego poddaną z tejże wsi Agnieszką, c. kmiecia Jakuba; b.d. (u dołu łac. dopisek inną ręką: "Rozpatrzono dn. 14 września 1724")] k. 6-6v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich seniorów Gminy żydowskiej w Poznaniu: Salomona Litmana, Jakuba Pinkiesa i Lewka Hersza w imieniu własnym i całej Synagogi poznańskiej w sprawie pożyczki pieniężnej (tekst niedokończony, na k. 7 u dołu wpisano - w kierunku przeciwnym od dołu ku górze - 6 linijek akapitu pismem hebr., pod nim adnotacja: "in rem G. Pauli Dzierzanowski 3 [octo]bris sub vadio 3000"); Poznań, 17 X 1724] k. 6v-7.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich mieszczan poznańskich Wojciecha Herbowskiego i Józefa Woluskiego, przedstawicieli trzeciego porządku ("viginti viri") i jednocześnie miejskich poborców podatkowych, występujących w imieniu Rady Miejskiej w sprawie skwitowania pułkownika, podpułkownika i innych oficerów saskiego regimentu piechoty stacjonującego w mieście z wpłacenia przez miasto kontrybucji w kwocie 723 fl.; podpisy poborców] k. 7v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich mieszcz. Jana Przygody o przyjęciu poddaństwa u Antoniego Rumiejewskiego, dziedzica Siernik i Marlewa, w związku z małżeństwem z jego poddaną ze wsi Marlewo Katarzyną, jedyną c. i spadkobierczynią kmiecia Macieja zw. Mnichem; b.d.] k. 8.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich Andrzeja Kamieńskiego, s. i sukcesora Wojciecha oraz bezpotomnie zmarłego stryja Łukasza, o rezygnacji swoich działów w dobrach Kamieńczyk i Gierce, położonych na Mazowszu w pow. nurowskim, na rzecz Walentego Kamińskiego, s. Macieja z Justyny z Migowskich; podpis donatora; b.d.] k. 8-8v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich? wzajemnego skwitowania i zrzeczenia się pretensji prawnych przez Hieronima ze Skrzynna Dunina oraz Zygmunta Tyszkę; podpisy zeznających; b.d.] k. 9.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich skwitowania przez Adama Prądzyńskiego Marianny z Bużenina Marszewskiej, ż. zm. Stanisława Zakrzewskiego, ze wszelkich pretensji prawnych dot. wydania zbiegłego chłopa Tomasza Tomaszewskiego, poddanego woźnego generalnego ze wsi Kołdrąb (?); Gniezno, 30 X 1679] k. 9.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Jana Raszewskiego, skarbnika ziem. wyszogrodzkiego, w sprawie nadania wolności osobistej poddanemu Wawrzyńcowi, pasterzowi owiec ze wsi Podlesie Wysokie; podpis zeznającego; Gniezno, 31 X 1679] k. 9-9v.
  • [Rekognicja (z ksiąg grodz. gnieźnieńskich?) wzajemnego skwitowania i zrzeczenia się pretensji prawnych Kaspra Żychlińskiego i Chryzostoma Belęckiego w sprawie służącej i poddanej Reginy; podpisy zeznających; b.d.] k. 9v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Gniewkowskiego i Stanisława Wyleżyńskiego o wzajemnym skwitowaniu; podpisy zeznających; b.d.] k. 9v.
  • [Rekognicja (zap. z ksiąg grodz. gnieźnieńskich) niewymienionych z nazwiska o wzajemnym skwitowaniu w sprawie porwania poddanej Jadwigi; b.d.] k. 10.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Gniewkowskiego i Stanisława Wyleżyńskiego o wzajemnym skwitowaniu; podpisy zeznających; b.d.] k. 10.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Gniewkowskiego i Władysława Niedroskiego o zawarciu kontraktu na dzierżawę pewnych dóbr; podpisy zeznających; b.d.] k. 10.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Niedroskiego o skwitowaniu Władysława Gniewkowskiego ze wszelkich pretensji prawnych wobec otrzymanego zadośćuczynienia; podpis kwitującego; b.d.] k. 10.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Mikołaja Czaplickiego o skwitowaniu Seweryna Rozyńskiego z odebrania sumy 500 fl. z procentem; podpis kwitującego; b.d.] k. 10v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich braci Tomasza i Świętosława Chwaliszewskich z jednej oraz Zofii z Sucharzewskich Chwaliszewskiej, ż. zm. Wojciecha, i jej s. Tomasza z drugiej strony w sprawie zawarcia kontraktu dot. dóbr Myślątkowo w par. Orchowo (pow. gnieźnieński); podpisy zeznających; dopiski i skreślenia w tekście; b.d.] k. 10v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Marcina Bagińskiego w imieniu swoim oraz ż. Doroty Leśnikowskiej w sprawie zawarcia kontraktu z Chwaliszewskimi dot. dóbr jak wyżej; podpis zeznającego; b.d.] k. 10v-11.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Macieja Szczycińskiego z jednej i Michała Jezierskiego z drugiej strony dot. wzajemnego skwitowania i zrzeczenia się pretensji prawnych wobec złożonego zadośćuczynienia; podpisy zeznających; Gniezno, 2 XI 1679] k. 11.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Tomasza Brodskiego z jednej i Jana Lubowieckiego z drugiej strony w sprawie zawarcia polubownej ugody; podpisy zeznających; b.d.] k. 11-11v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Małgorzaty z Bronikowskich, ż. 1-o v. Jana Bartoszewskiego, 2-o v. Jana Majewskiego w sprawie wyznaczenia swoich plenipotentów: obecnego m., syna z 1. małżeństwa Adama Bartoszewskiego i innych; podpis zeznającej; Gniezno, 4 XI 1679] k. 11v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Michała Skoroszewskiego chor. poznańskiego i jego ż. Katarzyny z Leszczyńskich w sprawie posagu 4 tys. fl. dla c. Katarzyny na rzecz klasztoru Klarysek w Gnieźnie; podpis zeznającego; Gniezno, 13 XI 1679] k. 11v-12.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Michała Skoroszewskiego chor. poznańskiego i jego ż. Katarzyny z Leszczyńskich w sprawie zapisania rocznej pensji 140 fl. dla c. Teresy Anny Skoroszewskiej, mniszki klasztoru Klarysek w Gnieźnie; podpis zeznającego; b.d.] k. 12.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Teresy Anny Skoroszewskiej, c. Władysława Michała chor. poznańskiego z Anny Leszczyńskiej, klaryski gnieźnieńskiej, złożona w obecności jej przełożonych: ksieni klasztoru Antoniny Niedźwieckiej i profeski Barbary Brzezińskiej, w sprawie skwitowania ojca z legatu 4 tys. fl., zapisanych na rzecz tamtejszego konwentu; podpis zeznającej, b.d.] k. 12-12v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Franciszka Rogalińskiego ze skwitowania Jana Aleksandra Rogalińskiego, cześnika inowrocławskiego, z odebrania wszystkich procentów od sumy 6 tys. fl., zapisanych w kwicie dłużnym; podpis zeznającego; b.d.] k. 12v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodzkich gnieźnieńskich Władysława Michała Skoroszewskiego, chorążego poznańskiego w sprawie pożyczenia i zapisania na swych dobrach kwoty tysiąca fl. od Krzysztofa Gaszyńskiego z obowiązkiem płacenia czynszu rocznego w wysokości 10%; podpis zeznającego; b.d.] k. 12v-13.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Antoniny Niedźwieckiej, ksieni klasztoru Klarysek w Gnieźnie, z jednej strony oraz ks. Wojciecha Gulczewskiego, dziekana gnieźn. kościoła św. Piotra za murami miasta z drugiej strony w sprawie wzajemnego skwitowania wobec podpisania polubownej ugody; podpis zeznającej; Gniezno, 14 XI 1679] k. 13-13v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich plebejusza Stanisława, s. Michała, ze wsi Turkowice o przyjęciu poddaństwa u Marianny z Tomickich Iwińskiej, wojewodziny malborskiej, starościny dzierzgońskiej, tolkmickiej, dziedziczki Niechanowa, w związku z małżeństwem z jej poddaną Elżbietą Lągówną ze wsi Miroszki; podpis zeznającego; Gniezno, 18 XI 1679] k. 13v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Kazimierza Krzywosądzkiego dot. skwitowania Dobrogosta Belęckiego, sędziego ziem. poznańskiego, z odebrania sumy 2 tys. fl. zapisanych na wsi Wojnowo w pow. poznańskim; podpis zeznającego; b.d.] k. 13v-14.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Mikołaja Orsettiego w imieniu własnym oraz brata Wilhelma w sprawie ustanowienia pełnomocników w sprawach sądowych; podpis zeznającego; Gniezno, 23 XI 1679] k. 14.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Mikołaja Orsettiego w imieniu własnym oraz brata Wilhelma z jednej oraz Stanisława Zamorskiego z drugiej strony dot. wzajemnego skwitowania w związku ze złożoną protestacją i obdukcją dokonaną po tumulcie w mieście Czerniejewie podczas jarmarku na św. Marcina; podpisy zeznających; Gniezno, 27 XI 1679] k. 14-14v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Wojciecha Jeżewskiego w imieniu własnym oraz swych dzieci z Anny Zbyszewskiej: małoletnich ss. Stanisława, Macieja i Andrzeja, i cc. zamężnej Jadwigi oraz panien Konstancji i Katarzyny, a także w imieniu Zofii Zbyszewskiej w sprawie ustanowienia pełnomocników w sprawach sądowych: Piotra Rozenskiego (Rożeński?) i Kazimierza Krzywosądzkiego; podpis zeznającego; Gniezno, 1 XII 1679] k. 14v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Aleksandra Łuby z jednej i Stanisława Zaworskiego z ż. Anną Wilkońską z drugiej strony w sprawie zawarcia kontraktu, spisanego we wsi Cielmowo i obwarowanego zakładem 1200 fl.; podpisy zeznających; Gniezno, 9 XII 1679] k. 14v-15.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich szl. Franciszka Różyckiego i jego ż. Reginy Chrzanowskiej z jednej oraz mieszcz. Stanisław Suski z ż. Marianną Żendzianówną z drugiej strony w sprawie zawarcia pewnego kontraktu zabezpieczonego zakładem 50 fl.; podpisy zeznających; b.d.] k. 15.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Wojciecha Wyganowskiego z jednej i Andrzeja Płaczkowskiego, s. Piotra, z drugiej strony w sprawie zawarcia kontraktu ślubnego, podpisanego we wsi Bielawy 2 XII tr.; podpisy zeznających; Gniezno, 14 XII 1679] k. 15-15v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Świętosława Dobrzynieckiego, s. Jana, o pożyczeniu od swej ż. Marianny Woyskiej, c. Ambrożego z Anny Korczewskiej, sumy 600 fl.; podpis zeznającego; Gniezno, 18 XII 1679] k. 15v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Jana Gołembowskiego, s. Adama, o pożyczeniu od swej ż. Katarzyny Woyskiej, c. Ambrożego z Anny Korczewskiej, sumy 600 fl.; podpis zeznającego; b.d.] k. 15v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Kazimierza Malczewskiego i jego ż. Zofii z Solikowskich z jednej oraz Stefana Waliszewskiego z drugiej strony w sprawie zawarcia kontraktu; podpisy zeznających; Gniezno, 19 XII 1679] k. 15v-16.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Michała Działyńskiego, chor. pomorskiego, potwierdzającego wystawienie kwitu dłużnego ("membrana alias Blankiet gołÿ") na kwotę 2 tys. fl. dla Ignacego Malczewskiego i jego ż. Zofii Rydzyńskiej; podpis zeznającego; Gniezno, 20 XII 1679] k. 16.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Teresy z Czeluścińskich, ż. Wojciecha Ostrowskiego, w sprawie skwitowania Ignacego Malczewskiego z odebrania sumy 440 fl. od sumy kapitału 1100 fl., zapisanej w grodzie poznańskim; skreślenia i dopiski w tekście; Gniezno, 23 XII 1679] k. 16-16v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich sióstr Ponińskich, cc. Wojciecha z Anny Sobiepańskiej: wdowy Jadwigi, ż. 1-o v. Andrzeja Zorzewskiego, 2-o v. Jana Kalińskiego, Doroty, wdowy po Macieju Kokowskim, oraz Anny Gronowskiej, ż. Mikołaja, w sprawie wyznaczenia pełnomocników sądowych; podpisy zeznających; skreślenia w tekście; Gniezno, 29 XII 1679] k. 16v.
  • [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Piotra Poklateckiego w sprawie wyznaczenia plenipotentów sądowych (wymieniono kilkanaście nazwisk); podpis zeznającego; Gniezno, 5 I 1680] k. 16v.
  • "Finis huius Anni 1679" k. 16v.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bagińska Dorota z Leśnikowskich [ż. Marcina]
  • Bagiński Marcin [m. Doroty z Leśnikowskich]
  • Bardski Tomasz
  • Bartoszewski Adam [s. Jana z Małgorzaty Bronikowskiej]
  • Belęcki Chryzostom poborca poznański, wałecki 17 w.
  • Bronikowska Magdalena zob. Majewska
  • Brzezińska Barbara profeska klasztoru Klarysek w Gnieźnie 1679
  • Chłapowski Andrzej dziedzic dóbr Szczepanowo w pow. poznańskim
  • Chwaliszewska Zofia z Sucharzewskich [ż. Wojciecha], m. Tomasza]
  • Chwaliszewski Świętosław
  • Chwaliszewski Tomasz [s. Wojciecha z Zofii Sucharzewskiej]
  • Czaplicki Mikołaj
  • Czeluścińska Teresa zob. Ostrowska
  • Dobrzyniecka Marianna z Woyskich (1679) [c. Ambrożego z Anny Korczewskiej, ż. Świętosława, s. Katarzyny]
  • Dobrzyniecki Świętosław (1679) [m. Marianny Woyskiej]
  • Dunin Hieronim ze Skrzynna
  • Działyńska Marianna z Iwińskich z Tomic h. Łodzia dziedziczka Niechanowa starościna dzierzgońska i tolkmicka wojewodzina malborska [2. ż. Stanisława woj. malborskiego]
  • Działyński Michał chorąży pomorski
  • Dzierżanowski Paweł
  • Gaszyński Krzysztof
  • Gniewkowski Władysław
  • Gołembowska Katarzyna z Woyskich (1679) [ż. Jana]
  • Gołembowski Jan (1679) [s. Adama, m. Katarzyny Woyskiej]
  • Gronowska Anna z Ponińskich (1679) [c. Wojciecha z Anny Sobiepańskiej, s. Jadwigi i Doroty]
  • Gronowski Mikołaj (1679) [m. Anny Ponińskiej]
  • Gulczewski Wojciech dziekan kościoła św. Piotra w Gnieźnie (za murami) (1679)
  • Haza zob. Radlic Haza
  • Herbowski Wojciech członek trzeciego kolegium władz miejskich Poznania ("viginti viri")
  • Hersz Lewek senior Gminy żydowskiej w Poznaniu (1724)
  • Jeżewscy Stanisław, Maciej i Andrzej, Jadwiga, Konstancja i Katarzyna [dzieci Wojciecha z Anny Zbyszewskiej]
  • Jeżewska Anna ze Zbyszewskich [ż. Wojciecha]
  • Jeżewski Wojciech [m. Anny Zbyszewskiej]
  • Jezierski Michał
  • Kalińska Jadwiga z Ponińskich [c. Wojciecha z Anny Sobiepańskiej, s. Anny i Doroty, ż. Jana]
  • Kaliński Jan [2. m. Jadwigi z Ponińskich]
  • Kamiński (Kamieński) Andrzej dziedzic na częściach dóbr Kamieńczyk Gierce w pow. nurowskim na Mazowszu [s. Wojciecha]
  • Kamiński (Kamieński) Walenty [s. Macieja z Justyny z Migowskich]
  • Katarzyna poddana Antoniego Maciejewskiego ze wsi Marlewo [c. kmiecia Macieja zw. Mnichem]
  • Kokowska Dorota z Ponińskich [c. Wojciecha z Anny Sobiepańskiej, s. Jadwigi i Anny, ż. Macieja]
  • Kokowski Maciej [m. Doroty Ponińskiej]
  • Krzywosądzki Kazimierz plenipotent sądowy
  • Lągówna Elżbieta poddana wojewodziny malborskiej Marianny Działyńskiej z Iwińskich ze wsi Miroszki
  • Leśnikowska Dorota zob. Bagińska
  • Lisieccy Stanisław, Aleksander, Eustachy, Maciej i Jan [ss. Jakuba z Elżbiety Rogalińskiej]
  • Lisiecki Andrzej [s. Mikołaja z Doroty Zawadzkiej]
  • Litman Salomon senior Gminy żydowskiej w Poznaniu(1724)
  • Łuba Aleksander
  • Lubowiecki Jan
  • Majewska Małgorzata z Bronikowskich [ż. 1-o v. Jana Bartoszewskiego, 2-o v. Jana M., m. Adama Bartoszewskiego]
  • Majewski Jan [2. m. Małgorzaty Bronikowskiej]
  • Malczewska Zofia z Rydzyńskich (1679) [ż. Ignacego]
  • Malczewska Zofia z Solikowskich (1679) [ż. Kazimierza]
  • Malczewski Ignacy dziedzic Malczewa (1679) [m. Zofii Rydzyńskiej]
  • Malczewski Kazimierz (1679) [m. Zofii z Solikowskich]
  • Malczewski Wojciech sta kcyński sędzia ziem. poznański (zm. 1736)
  • Marszewska Marianna z Bużenina zob. Zakrzewska
  • Niedroski Władysław
  • Niedźwiecka (Miedźwiecka) Antonina ksieni klasztoru Klarysek w Gnieźnie (1679)
  • Orsetti Mikołaj
  • Orsetti Wilhelm
  • Ossowska Ludwika [c. Piotra stolnika wsch. z Anny Cieleckiej, ż. 1-o v. Andrzeja Lisieckiego, 2-o v. Teofila z Wierzbny Pawłowskiego]
  • Ostrowska Teresa z Czeluścińskich [ż. Wojciecha]
  • Ostrowski Wojciech [m. Teresy Czeluścińskiej]
  • Pawłowski Teofil z Wierzbny [2. m. Ludwiki Ossowskiej]
  • Pinkies Jakub senior Gminy żydowskiej w Poznaniu (1724)
  • Płaczkowski Andrzej [s. Piotra]
  • Poklatecki Piotr
  • Ponińska Anna zob. Gronowska
  • Ponińska Dorota zob. Kokowska
  • Ponińska Jadwiga zob. Kalińska
  • Prądzyński Adam
  • Przygoda Jan mieszcz. poznański?
  • Radliz Haza Sebastian dziedzic wsi Brodowo burgrabia koniński
  • Radomicki Maciej wda inowrocławski poznański sta gen. Wlkp ca 1648-1728
  • Raszewski Jan skarbnik wyszogrodzki
  • Rogaliński Franciszek
  • Rogaliński Jan Aleksander cześnik inowrocławski (zm. 13 X 1691)
  • Rozeński Piotr plenipotent sądowy
  • Różycka Regina z Chrzanowskich [ż. Franciszka]
  • Różycki Franciszek [m. Reginy Chrzanowskiej
  • Rozyński Seweryn
  • Rumiejewski Antoni dziedzic Siernik i Marlewa
  • Rydzyńska Zofia zob. Malczewska
  • Skoroszewska Anna z Leszczyńskich (1679) [ż. Władysława Michała chor. pozn., m. Katarzyny i Teresy Anny klarysek gnieźn.]
  • Skoroszewska Katarzyna klaryska gnieźnieńska (1679) [c. Władysława Michała chor. poznańskiego z Anny Leszczyńskiej, s. Teresy Anny]
  • Skoroszewska Teresa Anna klaryska gnieźnieńska (1679) [c. Władysława Michała chor. poznańskiego z Anny Leszczyńskiej, s. Katarzyny]
  • Skoroszewski Władysław Michał chorąży poznański (zm. 1682) [m. Anny Leszczyńskiej, o. Katarzyny klaryski gnieźn.]
  • Solikowska Zofia zob. Malczewska
  • Stanisław z Turkowic plebejusz [s. Michała]
  • Sucharzewska Zofia zob. Chwaliszewska
  • Suski Stanisław mieszcz. [m. Marianny Żendzianówny]
  • Szczyciński Maciej
  • Szymon plebejusz poddany Sebastiana Radlic Hazy burgr. konińskiego [s. młynarza Kazimierza i Anny]
  • Tomaszewski Tomasz poddany woźnego generalnego ze wsi Kołdrąb
  • Tomasz plebejusz poddany Wojciecha Malczewskiego sędz. ziem. pozn.
  • Tyszka Zygmunt
  • Waliszewski Stefan
  • Wawrzyniec pasterz owiec ze wsi Podlesie Wysokie, poddany Jana Raszewskiego
  • Wilkońska Anna zob. Zaworska
  • Woluski Józef członek trzeciego kolegium władz miejskich Poznania ("viginti viri")
  • Woyska Katarzyna zob. Gołembowska
  • Woyska Marianna zob. Dobrzyniecka
  • Wyganowski Wojciech
  • Wyleżyński Stanisław
  • Zakrzewska Marianna z Marszewskich z Bużenina [ż. Stanisława]
  • Zawadzki Stefan
  • Zaworska Anna z Wilkońskich [ż. Stanisława]
  • Zaworski Stanisław [m. Anny Wilkońskiej]
  • Zbijewski Stanisław Rola subdelegat sąd.
  • Zbyszewska Anna zob. Jeżewska
  • Zbyszewska Zofia [c. Stanisława z Jadwigi Gułtowskiej]
  • Żendzianówna Marianna mieszcz. [ż. Stanisława Suskiego]
  • Zorzewski Andrzej [1. m. Jadwigi z Ponińskich Kalińskiej]
  • Żychliński Kasper
  • Gmina żydowska Poznań długi 18 w.
  • Klaryski Gniezno legaty 17 w.
  • Klasztor Klarysek Gniezno legaty 17 w.
  • Synagoga Poznań długi 18 w.
  • Bielawy 17 w.
  • Brodowo 18 w.
  • Cielmowo 17 w.
  • Czerniejów tumult podczas jarmarku na św. Marcina 17 w.
  • Gierce pow. nurowski na Mazowszu rezygnacja 17 w.
  • Kamieńczyk pow. nurowski na Mazowszu rezygnacja 17 w.
  • Kołdrąb (?) 17 w.
  • Myślątkowo par. Orchowo pow. gnieźnieński 17 w.
  • Podlesie Wysokie 17 w.
  • Szczepankowo pow. poznański zastaw 18 w.
  • Turkowice [wieś w dobrach abpa gnieźn.] 17 w.
  • ekstrakty z ksiąg grodzkich Wielkopolska 17-18 w.
  • kontrybucje Poznań 18 w.
  • legaty na klasztory Gniezno 17 w.
  • plenipotencje Wielkopolska 17 w.
  • poddaństwo Wielkopolska 18 w.
  • rekognicje Wielkopolska 17-18 w.
  • trzeci porządek ("viginti viri") Poznań 18 w.
  • zbiegostwo chłopów Wielkopolska 17 w.
 • Uwagi:
  • Pismo wielu rąk
  • od k. 9 do końca kwaternion starszego, ciemniejszego pap. Na niektórych kartach rkpsu wyst. następujące znaki wodne: 1. Herb Lis w okrągłym wieńcu laurowym przewiązanym u dołu i zwieńczonym koroną (f. jednej z papierni Sapiehów w Wielkopolsce, prwdp. w Herbardowie) k. 5, 8; odwrócony k. 2 - 2. Herb Poznania: skrzyżowane klucze na tarczy (f. jednej z papierni miejskich Poznania) k. 10, 12, 14, 16;

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Akta grodzkie gnieźnieńskie z 1679 i poznańskie z 1724 r.
 • 250 a kop.
 • 260 c 17-18 w.
 • 300 a 16 k. c 35x22 cm
 • 340 d rkps e płsk., 19 w.
 • 500 a Pismo wielu rąk
 • 500 a od k. 9 do końca kwaternion starszego, ciemniejszego pap. a Na niektórych kartach rkpsu wyst. następujące znaki wodne: 1. Herb Lis w okrągłym wieńcu laurowym przewiązanym u dołu i zwieńczonym koroną (f. jednej z papierni Sapiehów w Wielkopolsce, prwdp. w Herbardowie) k. 5, 8; odwrócony k. 2 - 2. Herb Poznania: skrzyżowane klucze na tarczy (f. jednej z papierni miejskich Poznania) k. 10, 12, 14, 16;
 • 520 a Fragmenty akt grodzkich (minuty?) gnieźnieńskich z 1679 oraz poznańskich z 1724 r. z własnoręcznymi podpisami zeznających (sądownictwo niesporne). Tworzą je 2 składki, tzw. kwaterniony, każdy po 8 k. Zachowane dawne foliacje (k. 1-8: "171-177", przy czym cyfra "174" powtórzona, k. 10-16: 2 foliacje - "105-111" i "176-182") świadczą o wyjęciu dok. z dużo większych całości (ksiąg, brulionów).
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich z 1724 r. w sprawie zastawienia części wsi Szczepankowo w pow. poznańskim pomiędzy Andrzejem Chłapowskim, dziedzicem tejże wsi, a Stefanem Zawadzkim; tekst przekreślony; b.d.] k. 1.
 • 520 a [Rekognicja jak wyżej; b.d.] k. 1-2.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich braci Stanisława, Aleksandra, Eustachego, Macieja i Jana Lisieckich, ss. Jakuba z Elżbiety Rogalińskiej oraz bratanków zm. bezpotomnie Andrzeja Lisieckiego, s. Mikołaja z Doroty Zawadzkiej, w sprawie skwitowania Macieja Radomickiego (zm. a. 14 V 1729), woj. inowrocławskiego, star. gen. Wlkp. i star. międzyrzeckiego, z odebrania sumy 6 tys. fl., pożyczonej 27 VI 1723 przez tegoż Radomickiego od wspomnianego Andrzeja Lisieckiego i zapisanych w grodzie wschowskim; podpisy zeznających; Poznań, 6 X 1724] k. 2-3.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich Ludwiki Ossowskiej, c. Piotra stolnika wschowskiego z Anny Cieleckiej, ż. 1-o v. Andrzeja Lisieckiego, 2-o v. Teofila z Wierzbny Pawłowskiego w sprawie skwitowania woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp. Macieja Radomickiego z odebrania procentów od sumy 6 tys. fl., pożyczonych jak w dok. wyżej; podpisy zeznających; data jak wyżej] k. 3v-4.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich braci Stanisława, Aleksandra, Eustachego i Macieja Lisieckich osobiście oraz w imieniu br. Jana, ss. Jakuba z Elżbiety Rogalińskiej oraz bratanków zm. bezpotomnie Andrzeja Lisieckiego, s. Mikołaja z Doroty Zawadzkiej, w sprawie wzajemnego skwitowania z Teofilem z Wierzbna Pawłowskim i jego ż. Ludwiką Ossowską; podpisy zeznających; b.d. (u dołu łac. dopisek inną ręką: "Rozpatrzono dn. 14 września 1724")] k. 4-5.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich plebejusza Tomasza o przyjęciu poddaństwa u Wojciecha Malczewskiego (zm. 19 III 1736), sędziego ziem. poznańskiego, dziedzica wsi Dembice, w związku z małżeństwem z jego poddaną Heleną z tejże wsi; b.d.] k. 5v-6.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich plebejusza Szymona, s. młynarza Kazimierza i jego ż. Anny, o przyjęciu poddaństwa u Sebastiana Radlic Hazy burgrabiego konińskiego, dziedzica wsi Brodowo, w związku z małżeństwem z jego poddaną z tejże wsi Agnieszką, c. kmiecia Jakuba; b.d. (u dołu łac. dopisek inną ręką: "Rozpatrzono dn. 14 września 1724")] k. 6-6v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich seniorów Gminy żydowskiej w Poznaniu: Salomona Litmana, Jakuba Pinkiesa i Lewka Hersza w imieniu własnym i całej Synagogi poznańskiej w sprawie pożyczki pieniężnej (tekst niedokończony, na k. 7 u dołu wpisano - w kierunku przeciwnym od dołu ku górze - 6 linijek akapitu pismem hebr., pod nim adnotacja: "in rem G. Pauli Dzierzanowski 3 [octo]bris sub vadio 3000"); Poznań, 17 X 1724] k. 6v-7.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich mieszczan poznańskich Wojciecha Herbowskiego i Józefa Woluskiego, przedstawicieli trzeciego porządku ("viginti viri") i jednocześnie miejskich poborców podatkowych, występujących w imieniu Rady Miejskiej w sprawie skwitowania pułkownika, podpułkownika i innych oficerów saskiego regimentu piechoty stacjonującego w mieście z wpłacenia przez miasto kontrybucji w kwocie 723 fl.; podpisy poborców] k. 7v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich mieszcz. Jana Przygody o przyjęciu poddaństwa u Antoniego Rumiejewskiego, dziedzica Siernik i Marlewa, w związku z małżeństwem z jego poddaną ze wsi Marlewo Katarzyną, jedyną c. i spadkobierczynią kmiecia Macieja zw. Mnichem; b.d.] k. 8.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. poznańskich Andrzeja Kamieńskiego, s. i sukcesora Wojciecha oraz bezpotomnie zmarłego stryja Łukasza, o rezygnacji swoich działów w dobrach Kamieńczyk i Gierce, położonych na Mazowszu w pow. nurowskim, na rzecz Walentego Kamińskiego, s. Macieja z Justyny z Migowskich; podpis donatora; b.d.] k. 8-8v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich? wzajemnego skwitowania i zrzeczenia się pretensji prawnych przez Hieronima ze Skrzynna Dunina oraz Zygmunta Tyszkę; podpisy zeznających; b.d.] k. 9.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich skwitowania przez Adama Prądzyńskiego Marianny z Bużenina Marszewskiej, ż. zm. Stanisława Zakrzewskiego, ze wszelkich pretensji prawnych dot. wydania zbiegłego chłopa Tomasza Tomaszewskiego, poddanego woźnego generalnego ze wsi Kołdrąb (?); Gniezno, 30 X 1679] k. 9.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Jana Raszewskiego, skarbnika ziem. wyszogrodzkiego, w sprawie nadania wolności osobistej poddanemu Wawrzyńcowi, pasterzowi owiec ze wsi Podlesie Wysokie; podpis zeznającego; Gniezno, 31 X 1679] k. 9-9v.
 • 520 a [Rekognicja (z ksiąg grodz. gnieźnieńskich?) wzajemnego skwitowania i zrzeczenia się pretensji prawnych Kaspra Żychlińskiego i Chryzostoma Belęckiego w sprawie służącej i poddanej Reginy; podpisy zeznających; b.d.] k. 9v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Gniewkowskiego i Stanisława Wyleżyńskiego o wzajemnym skwitowaniu; podpisy zeznających; b.d.] k. 9v.
 • 520 a [Rekognicja (zap. z ksiąg grodz. gnieźnieńskich) niewymienionych z nazwiska o wzajemnym skwitowaniu w sprawie porwania poddanej Jadwigi; b.d.] k. 10.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Gniewkowskiego i Stanisława Wyleżyńskiego o wzajemnym skwitowaniu; podpisy zeznających; b.d.] k. 10.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Gniewkowskiego i Władysława Niedroskiego o zawarciu kontraktu na dzierżawę pewnych dóbr; podpisy zeznających; b.d.] k. 10.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Niedroskiego o skwitowaniu Władysława Gniewkowskiego ze wszelkich pretensji prawnych wobec otrzymanego zadośćuczynienia; podpis kwitującego; b.d.] k. 10.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Mikołaja Czaplickiego o skwitowaniu Seweryna Rozyńskiego z odebrania sumy 500 fl. z procentem; podpis kwitującego; b.d.] k. 10v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich braci Tomasza i Świętosława Chwaliszewskich z jednej oraz Zofii z Sucharzewskich Chwaliszewskiej, ż. zm. Wojciecha, i jej s. Tomasza z drugiej strony w sprawie zawarcia kontraktu dot. dóbr Myślątkowo w par. Orchowo (pow. gnieźnieński); podpisy zeznających; dopiski i skreślenia w tekście; b.d.] k. 10v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Marcina Bagińskiego w imieniu swoim oraz ż. Doroty Leśnikowskiej w sprawie zawarcia kontraktu z Chwaliszewskimi dot. dóbr jak wyżej; podpis zeznającego; b.d.] k. 10v-11.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Macieja Szczycińskiego z jednej i Michała Jezierskiego z drugiej strony dot. wzajemnego skwitowania i zrzeczenia się pretensji prawnych wobec złożonego zadośćuczynienia; podpisy zeznających; Gniezno, 2 XI 1679] k. 11.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Tomasza Brodskiego z jednej i Jana Lubowieckiego z drugiej strony w sprawie zawarcia polubownej ugody; podpisy zeznających; b.d.] k. 11-11v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Małgorzaty z Bronikowskich, ż. 1-o v. Jana Bartoszewskiego, 2-o v. Jana Majewskiego w sprawie wyznaczenia swoich plenipotentów: obecnego m., syna z 1. małżeństwa Adama Bartoszewskiego i innych; podpis zeznającej; Gniezno, 4 XI 1679] k. 11v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Michała Skoroszewskiego chor. poznańskiego i jego ż. Katarzyny z Leszczyńskich w sprawie posagu 4 tys. fl. dla c. Katarzyny na rzecz klasztoru Klarysek w Gnieźnie; podpis zeznającego; Gniezno, 13 XI 1679] k. 11v-12.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Władysława Michała Skoroszewskiego chor. poznańskiego i jego ż. Katarzyny z Leszczyńskich w sprawie zapisania rocznej pensji 140 fl. dla c. Teresy Anny Skoroszewskiej, mniszki klasztoru Klarysek w Gnieźnie; podpis zeznającego; b.d.] k. 12.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Teresy Anny Skoroszewskiej, c. Władysława Michała chor. poznańskiego z Anny Leszczyńskiej, klaryski gnieźnieńskiej, złożona w obecności jej przełożonych: ksieni klasztoru Antoniny Niedźwieckiej i profeski Barbary Brzezińskiej, w sprawie skwitowania ojca z legatu 4 tys. fl., zapisanych na rzecz tamtejszego konwentu; podpis zeznającej, b.d.] k. 12-12v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Franciszka Rogalińskiego ze skwitowania Jana Aleksandra Rogalińskiego, cześnika inowrocławskiego, z odebrania wszystkich procentów od sumy 6 tys. fl., zapisanych w kwicie dłużnym; podpis zeznającego; b.d.] k. 12v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodzkich gnieźnieńskich Władysława Michała Skoroszewskiego, chorążego poznańskiego w sprawie pożyczenia i zapisania na swych dobrach kwoty tysiąca fl. od Krzysztofa Gaszyńskiego z obowiązkiem płacenia czynszu rocznego w wysokości 10%; podpis zeznającego; b.d.] k. 12v-13.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Antoniny Niedźwieckiej, ksieni klasztoru Klarysek w Gnieźnie, z jednej strony oraz ks. Wojciecha Gulczewskiego, dziekana gnieźn. kościoła św. Piotra za murami miasta z drugiej strony w sprawie wzajemnego skwitowania wobec podpisania polubownej ugody; podpis zeznającej; Gniezno, 14 XI 1679] k. 13-13v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich plebejusza Stanisława, s. Michała, ze wsi Turkowice o przyjęciu poddaństwa u Marianny z Tomickich Iwińskiej, wojewodziny malborskiej, starościny dzierzgońskiej, tolkmickiej, dziedziczki Niechanowa, w związku z małżeństwem z jej poddaną Elżbietą Lągówną ze wsi Miroszki; podpis zeznającego; Gniezno, 18 XI 1679] k. 13v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Kazimierza Krzywosądzkiego dot. skwitowania Dobrogosta Belęckiego, sędziego ziem. poznańskiego, z odebrania sumy 2 tys. fl. zapisanych na wsi Wojnowo w pow. poznańskim; podpis zeznającego; b.d.] k. 13v-14.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Mikołaja Orsettiego w imieniu własnym oraz brata Wilhelma w sprawie ustanowienia pełnomocników w sprawach sądowych; podpis zeznającego; Gniezno, 23 XI 1679] k. 14.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Mikołaja Orsettiego w imieniu własnym oraz brata Wilhelma z jednej oraz Stanisława Zamorskiego z drugiej strony dot. wzajemnego skwitowania w związku ze złożoną protestacją i obdukcją dokonaną po tumulcie w mieście Czerniejewie podczas jarmarku na św. Marcina; podpisy zeznających; Gniezno, 27 XI 1679] k. 14-14v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Wojciecha Jeżewskiego w imieniu własnym oraz swych dzieci z Anny Zbyszewskiej: małoletnich ss. Stanisława, Macieja i Andrzeja, i cc. zamężnej Jadwigi oraz panien Konstancji i Katarzyny, a także w imieniu Zofii Zbyszewskiej w sprawie ustanowienia pełnomocników w sprawach sądowych: Piotra Rozenskiego (Rożeński?) i Kazimierza Krzywosądzkiego; podpis zeznającego; Gniezno, 1 XII 1679] k. 14v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Aleksandra Łuby z jednej i Stanisława Zaworskiego z ż. Anną Wilkońską z drugiej strony w sprawie zawarcia kontraktu, spisanego we wsi Cielmowo i obwarowanego zakładem 1200 fl.; podpisy zeznających; Gniezno, 9 XII 1679] k. 14v-15.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich szl. Franciszka Różyckiego i jego ż. Reginy Chrzanowskiej z jednej oraz mieszcz. Stanisław Suski z ż. Marianną Żendzianówną z drugiej strony w sprawie zawarcia pewnego kontraktu zabezpieczonego zakładem 50 fl.; podpisy zeznających; b.d.] k. 15.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Wojciecha Wyganowskiego z jednej i Andrzeja Płaczkowskiego, s. Piotra, z drugiej strony w sprawie zawarcia kontraktu ślubnego, podpisanego we wsi Bielawy 2 XII tr.; podpisy zeznających; Gniezno, 14 XII 1679] k. 15-15v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Świętosława Dobrzynieckiego, s. Jana, o pożyczeniu od swej ż. Marianny Woyskiej, c. Ambrożego z Anny Korczewskiej, sumy 600 fl.; podpis zeznającego; Gniezno, 18 XII 1679] k. 15v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Jana Gołembowskiego, s. Adama, o pożyczeniu od swej ż. Katarzyny Woyskiej, c. Ambrożego z Anny Korczewskiej, sumy 600 fl.; podpis zeznającego; b.d.] k. 15v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Kazimierza Malczewskiego i jego ż. Zofii z Solikowskich z jednej oraz Stefana Waliszewskiego z drugiej strony w sprawie zawarcia kontraktu; podpisy zeznających; Gniezno, 19 XII 1679] k. 15v-16.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Michała Działyńskiego, chor. pomorskiego, potwierdzającego wystawienie kwitu dłużnego ("membrana alias Blankiet gołÿ") na kwotę 2 tys. fl. dla Ignacego Malczewskiego i jego ż. Zofii Rydzyńskiej; podpis zeznającego; Gniezno, 20 XII 1679] k. 16.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Teresy z Czeluścińskich, ż. Wojciecha Ostrowskiego, w sprawie skwitowania Ignacego Malczewskiego z odebrania sumy 440 fl. od sumy kapitału 1100 fl., zapisanej w grodzie poznańskim; skreślenia i dopiski w tekście; Gniezno, 23 XII 1679] k. 16-16v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich sióstr Ponińskich, cc. Wojciecha z Anny Sobiepańskiej: wdowy Jadwigi, ż. 1-o v. Andrzeja Zorzewskiego, 2-o v. Jana Kalińskiego, Doroty, wdowy po Macieju Kokowskim, oraz Anny Gronowskiej, ż. Mikołaja, w sprawie wyznaczenia pełnomocników sądowych; podpisy zeznających; skreślenia w tekście; Gniezno, 29 XII 1679] k. 16v.
 • 520 a [Rekognicja z ksiąg grodz. gnieźnieńskich Piotra Poklateckiego w sprawie wyznaczenia plenipotentów sądowych (wymieniono kilkanaście nazwisk); podpis zeznającego; Gniezno, 5 I 1680] k. 16v.
 • 520 a "Finis huius Anni 1679" k. 16v.
 • 530 d Mf 2267
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., hebr.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX,66 w Działyński Tytus
 • 600 a Bagińska Dorota z Leśnikowskich x [ż. Marcina]
 • 600 a Bagiński Marcin x [m. Doroty z Leśnikowskich]
 • 600 a Bardski Tomasz
 • 600 a Bartoszewski Adam x [s. Jana z Małgorzaty Bronikowskiej]
 • 600 a Belęcki Chryzostom c poborca poznański, wałecki d 17 w.
 • 600 a Bronikowska Magdalena zob. Majewska
 • 600 a Brzezińska Barbara c profeska klasztoru Klarysek w Gnieźnie 1679
 • 600 a Chłapowski Andrzej c dziedzic dóbr Szczepanowo w pow. poznańskim
 • 600 a Chwaliszewska Zofia z Sucharzewskich x [ż. Wojciecha], m. Tomasza]
 • 600 a Chwaliszewski Świętosław
 • 600 a Chwaliszewski Tomasz x [s. Wojciecha z Zofii Sucharzewskiej]
 • 600 a Czaplicki Mikołaj
 • 600 a Czeluścińska Teresa zob. Ostrowska
 • 600 a Dobrzyniecka Marianna z Woyskich d (1679) x [c. Ambrożego z Anny Korczewskiej, ż. Świętosława, s. Katarzyny]
 • 600 a Dobrzyniecki Świętosław d (1679) x [m. Marianny Woyskiej]
 • 600 a Dunin Hieronim ze Skrzynna
 • 600 a Działyńska Marianna z Iwińskich z Tomic h. Łodzia c dziedziczka Niechanowa c starościna dzierzgońska i |tolkmicka c wojewodzina malborska x [2. ż. Stanisława woj. malborskiego]
 • 600 a Działyński Michał c chorąży pomorski
 • 600 a Dzierżanowski Paweł
 • 600 a Gaszyński Krzysztof
 • 600 a Gniewkowski Władysław
 • 600 a Gołembowska Katarzyna z Woyskich d (1679) x [ż. Jana]
 • 600 a Gołembowski Jan d (1679) x [s. Adama, m. Katarzyny Woyskiej]
 • 600 a Gronowska Anna z Ponińskich d (1679) x [c. Wojciecha z Anny Sobiepańskiej, s. Jadwigi i Doroty]
 • 600 a Gronowski Mikołaj d (1679) x [m. Anny Ponińskiej]
 • 600 a Gulczewski Wojciech c dziekan kościoła św. Piotra w Gnieźnie (za murami) d (1679)
 • 600 a Haza zob. Radlic Haza
 • 600 a Herbowski Wojciech c członek trzeciego kolegium władz miejskich Poznania ("viginti viri")
 • 600 a Hersz Lewek c senior Gminy żydowskiej w Poznaniu d (1724)
 • 600 a Jeżewscy Stanisław, Maciej i Andrzej, Jadwiga, Konstancja i Katarzyna x [dzieci Wojciecha z Anny Zbyszewskiej]
 • 600 a Jeżewska Anna ze Zbyszewskich x [ż. Wojciecha]
 • 600 a Jeżewski Wojciech x [m. Anny Zbyszewskiej]
 • 600 a Jezierski Michał
 • 600 a Kalińska Jadwiga z Ponińskich x [c. Wojciecha z Anny Sobiepańskiej, s. Anny i Doroty, ż. Jana]
 • 600 a Kaliński Jan x [2. m. Jadwigi z Ponińskich]
 • 600 a Kamiński (Kamieński) Andrzej c dziedzic na częściach dóbr Kamieńczyk Gierce w pow. nurowskim na Mazowszu x [s. Wojciecha]
 • 600 a Kamiński (Kamieński) Walenty x [s. Macieja z Justyny z Migowskich]
 • 600 a Katarzyna c poddana Antoniego Maciejewskiego ze wsi Marlewo x [c. kmiecia Macieja zw. Mnichem]
 • 600 a Kokowska Dorota z Ponińskich x [c. Wojciecha z Anny Sobiepańskiej, s. Jadwigi i Anny, ż. Macieja]
 • 600 a Kokowski Maciej x [m. Doroty Ponińskiej]
 • 600 a Krzywosądzki Kazimierz c plenipotent sądowy
 • 600 a Lągówna Elżbieta c poddana wojewodziny malborskiej Marianny Działyńskiej z Iwińskich ze wsi Miroszki
 • 600 a Leśnikowska Dorota zob. Bagińska
 • 600 a Lisieccy Stanisław, Aleksander, Eustachy, Maciej i Jan x [ss. Jakuba z Elżbiety Rogalińskiej]
 • 600 a Lisiecki Andrzej x [s. Mikołaja z Doroty Zawadzkiej]
 • 600 a Litman Salomon c senior Gminy żydowskiej w Poznaniu(1724)
 • 600 a Łuba Aleksander
 • 600 a Lubowiecki Jan
 • 600 a Majewska Małgorzata z Bronikowskich x [ż. 1-o v. Jana Bartoszewskiego, 2-o v. Jana M., m. Adama Bartoszewskiego]
 • 600 a Majewski Jan x [2. m. Małgorzaty Bronikowskiej]
 • 600 a Malczewska Zofia z Rydzyńskich d (1679) x [ż. Ignacego]
 • 600 a Malczewska Zofia z Solikowskich d (1679) x [ż. Kazimierza]
 • 600 a Malczewski Ignacy c dziedzic Malczewa d (1679) x [m. Zofii Rydzyńskiej]
 • 600 a Malczewski Kazimierz d (1679) x [m. Zofii z Solikowskich]
 • 600 a Malczewski Wojciech c sta kcyński c sędzia ziem. poznański d (zm. 1736)
 • 600 a Marszewska Marianna z Bużenina zob. Zakrzewska
 • 600 a Niedroski Władysław
 • 600 a Niedźwiecka (Miedźwiecka) Antonina c ksieni klasztoru Klarysek w Gnieźnie d (1679)
 • 600 a Orsetti Mikołaj
 • 600 a Orsetti Wilhelm
 • 600 a Ossowska Ludwika x [c. Piotra stolnika wsch. z Anny Cieleckiej, ż. 1-o v. Andrzeja Lisieckiego, 2-o v. Teofila z Wierzbny Pawłowskiego]
 • 600 a Ostrowska Teresa z Czeluścińskich x [ż. Wojciecha]
 • 600 a Ostrowski Wojciech x [m. Teresy Czeluścińskiej]
 • 600 a Pawłowski Teofil z Wierzbny x [2. m. Ludwiki Ossowskiej]
 • 600 a Pinkies Jakub c senior Gminy żydowskiej w Poznaniu d (1724)
 • 600 a Płaczkowski Andrzej x [s. Piotra]
 • 600 a Poklatecki Piotr
 • 600 a Ponińska Anna zob. Gronowska
 • 600 a Ponińska Dorota zob. Kokowska
 • 600 a Ponińska Jadwiga zob. Kalińska
 • 600 a Prądzyński Adam
 • 600 a Przygoda Jan c mieszcz. poznański?
 • 600 a Radliz Haza Sebastian c dziedzic wsi Brodowo c burgrabia koniński
 • 600 a Radomicki Maciej c wda inowrocławski poznański sta gen. Wlkp d ca 1648-1728
 • 600 a Raszewski Jan c skarbnik wyszogrodzki
 • 600 a Rogaliński Franciszek
 • 600 a Rogaliński Jan Aleksander c cześnik inowrocławski d (zm. 13 X 1691)
 • 600 a Rozeński Piotr c plenipotent sądowy
 • 600 a Różycka Regina z Chrzanowskich x [ż. Franciszka]
 • 600 a Różycki Franciszek x [m. Reginy Chrzanowskiej
 • 600 a Rozyński Seweryn
 • 600 a Rumiejewski Antoni c dziedzic Siernik i Marlewa
 • 600 a Rydzyńska Zofia zob. Malczewska
 • 600 a Skoroszewska Anna z Leszczyńskich d (1679) x [ż. Władysława Michała chor. pozn., m. Katarzyny i Teresy Anny klarysek gnieźn.]
 • 600 a Skoroszewska Katarzyna c klaryska gnieźnieńska d (1679) x [c. Władysława Michała chor. poznańskiego z Anny Leszczyńskiej, s. Teresy Anny]
 • 600 a Skoroszewska Teresa Anna c klaryska gnieźnieńska d (1679) x [c. Władysława Michała chor. poznańskiego z Anny Leszczyńskiej, s. Katarzyny]
 • 600 a Skoroszewski Władysław Michał c chorąży poznański d (zm. 1682) x [m. Anny Leszczyńskiej, o. Katarzyny klaryski gnieźn.]
 • 600 a Solikowska Zofia zob. Malczewska
 • 600 a Stanisław z Turkowic c plebejusz x [s. Michała]
 • 600 a Sucharzewska Zofia zob. Chwaliszewska
 • 600 a Suski Stanisław c mieszcz. x [m. Marianny Żendzianówny]
 • 600 a Szczyciński Maciej
 • 600 a Szymon plebejusz c poddany Sebastiana Radlic Hazy burgr. konińskiego x [s. młynarza Kazimierza i Anny]
 • 600 a Tomaszewski Tomasz c poddany woźnego generalnego ze wsi Kołdrąb
 • 600 a Tomasz plebejusz c poddany Wojciecha Malczewskiego sędz. ziem. pozn.
 • 600 a Tyszka Zygmunt
 • 600 a Waliszewski Stefan
 • 600 a Wawrzyniec c pasterz owiec ze wsi Podlesie Wysokie, poddany Jana Raszewskiego
 • 600 a Wilkońska Anna zob. Zaworska
 • 600 a Woluski Józef c członek trzeciego kolegium władz miejskich Poznania ("viginti viri")
 • 600 a Woyska Katarzyna zob. Gołembowska
 • 600 a Woyska Marianna zob. Dobrzyniecka
 • 600 a Wyganowski Wojciech
 • 600 a Wyleżyński Stanisław
 • 600 a Zakrzewska Marianna z Marszewskich z Bużenina x [ż. Stanisława]
 • 600 a Zawadzki Stefan
 • 600 a Zaworska Anna z Wilkońskich x [ż. Stanisława]
 • 600 a Zaworski Stanisław x [m. Anny Wilkońskiej]
 • 600 a Zbijewski Stanisław Rola c subdelegat sąd.
 • 600 a Zbyszewska Anna zob. Jeżewska
 • 600 a Zbyszewska Zofia x [c. Stanisława z Jadwigi Gułtowskiej]
 • 600 a Żendzianówna Marianna c mieszcz. x [ż. Stanisława Suskiego]
 • 600 a Zorzewski Andrzej x [1. m. Jadwigi z Ponińskich Kalińskiej]
 • 600 a Żychliński Kasper
 • 610 a Gmina żydowska c Poznań x długi y 18 w.
 • 610 a Klaryski c Gniezno x legaty y 17 w.
 • 610 a Klasztor Klarysek c Gniezno x legaty y 17 w.
 • 610 a Synagoga c Poznań x długi y 18 w.
 • 651 a Bielawy y 17 w.
 • 651 a Brodowo y 18 w.
 • 651 a Cielmowo y 17 w.
 • 651 a Czerniejów x tumult podczas jarmarku na św. Marcina y 17 w.
 • 651 a Gierce pow. nurowski na Mazowszu x rezygnacja y 17 w.
 • 651 a Kamieńczyk pow. nurowski na Mazowszu x rezygnacja y 17 w.
 • 651 a Kołdrąb (?) y 17 w.
 • 651 a Myślątkowo par. Orchowo pow. gnieźnieński y 17 w.
 • 651 a Podlesie Wysokie y 17 w.
 • 651 a Szczepankowo pow. poznański x zastaw y 18 w.
 • 651 a Turkowice x [wieś w dobrach abpa gnieźn.] y 17 w.
 • 653 a ekstrakty z ksiąg grodzkich Wielkopolska 17-18 w.
 • 653 a kontrybucje Poznań 18 w.
 • 653 a legaty na klasztory Gniezno 17 w.
 • 653 a plenipotencje Wielkopolska 17 w.
 • 653 a poddaństwo Wielkopolska 18 w.
 • 653 a rekognicje Wielkopolska 17-18 w.
 • 653 a trzeci porządek ("viginti viri") Poznań 18 w.
 • 653 a zbiegostwo chłopów Wielkopolska 17 w.
 • 852 j BK 01418
 • 999 a WK, KK

Indexes