Prace Wydziału Prawa

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 22487
 • Tytuł : Prace Wydziału Prawa
 • Redaktor : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1961-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 2, 1962 Wąsicki Jan Opisy miast polskich z lat 1793-1794
  • Nr 5, 1963 Pawlak Wiktor Podstawowe systemy prawa górniczego
  • Nr 7, 1963 Maisel Wiktor Poznańskie prawo karne do końca XVI w.
  • Nr 8, 1963 Zimmermann Marian Terenowe przepisy prawne na ziemiach Polski 1, Prawo państw zaborczych
  • Nr 9, 1963 Wisłocki Jerzy Organizacja prawna poznańskiego rzemiosła w XVI i XVII wieku
  • Nr 10, 1964 Kulejewska-Topolska Zofia Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do XVIII wieku. Studium historyczno-prawne
  • Nr 12, 1964 Oryl Kazimierz Postęp techniczny i zatrudnienie w rozwoju gospodarczym według teorii ekonomii burżuazyjnej
  • Nr 13, 1964 Wąsicki Jan Pruskie opisy miast polskich z końca XVIII wieku. Departament białostocki
  • Nr 14, 1964 Grycz Marian Handel Poznania. 1550-1655
  • Nr 15, 1964 Tyszkiewicz Leon Współdziałanie przestępne i główne pojęcia z nim związane w polskim prawie karnym
  • Nr 16, 1965 Wąsiewicz Andrzej Powstanie, istota i zniesienie współwłasności ułamkowej
  • Nr 17, 1965 Ochendowski Eugeniusz Administracyjno-prawna regulacja korzystania z lokali mieszkalnych w systemie gospodarki planowej w PRL
  • Nr 19, 1965 Rachocki J. Umowa o naukę zawodu w prawie burżuazyjnym
  • Nr 22, 1966 Jaśkiewicz W. Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych T. 2
  • Nr 23, 1966 Lesiński B. Kupno renty w średniowiecznej Polsce [...]
  • Nr 24, 1966 [BPR D 775] Olszewski H. Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii [...]
  • Nr 25, 1967 Oryl Kazimierz Postęp techniczny i zatrudnienie w rozwoju gospodarczym krajów kapitalistycznych
  • Nr 26, 1967 Podbierowa E. Ustrój władz miejskich miasta Poznania [...]
  • Nr 27, 1967 Sobkowski J. Pełnomocnictwo procesowe [...]
  • Nr 28, 1967 Dąbrowski W. F. Orzecznictwo karno-administracyjne w PRL
  • Nr 29, 1968 Łączkowski W. Kompetencje organów państwa w zakresie autoryzacji budżetu
  • Nr 30, 1968 Stachowiak S. Wyrok zaoczny w polskim procesie karnym
  • Nr 31, 1968 Owoc M. Kryminalistyczna ekspertyza sfałszowanych dokumentów atramentowych
  • Nr 32, 1968 Tyszkiewicz L. Doktryny i ruch "obrony społecznej" we współczesnym prawie karnym
  • Nr 33, 1968 Dobieszewski A. Stosunki polityczne na wsi wielkopolskiej [...]
  • Nr 34, 1968 Trojanek J. Zasada współpracy i wzajemnej pomocy [...]
  • Nr 35, 1968 Błażejczak B. Powstanie hipoteki i jej przedmiot
  • Nr 36, 1968 Tobis A. Podstawy faktyczne orzeczeń o warunkowych zwolnieniach
  • Nr 37, 1968 Marszał K. Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym
  • Nr 38, 1968 Nowak L. Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa
  • Nr 39, 1969 Ratajczak A. Stan nietrzeźwości w polskim prawie karnym
  • Nr 40, 1969 Romul J. Państwo a stowarzyszenia w Polsce Ludowej
  • Nr 41, 1969 Kulejewska-Topolska Z. Struktura prawna aglomeracji osadniczej Poznania [...]
  • Nr 42, 1969 Ochendowski E. Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej
  • Nr 43, 1969 Walachowicz J. Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim [...]
  • Nr 44, 1969 Tyczka M. Przepisy proceduralne obowiązujące w zakresie wynalazczości
  • Nr 46, 1969 Rozwadowski W. Przelew wierzytelności w prawie rzymskim
  • Nr 47, 1970 Kepiński M. Przeniesienie własności nieruchomości rolnych
  • Nr 48, 1970 Model socjalistycznego uniwersytetu. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 9-10 V 1969 roku w ramach obchodu 50-lecia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Nr 49, 1970 Smoliński T. Dyktatura Józefa Piłsudskiego [...]
  • Nr 56, 1972 Dembski K. Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej
  • Nr 71, 1975 Studia nad kodeksem pracy [...]
  • Nr 72, 1975 Gminne rady narodowe i ich organy w Niemieckiej Republice Demokratycznej [...]
  • Nr 76, 1977 Prawne instrumenty realizacji polityki społeczno-gospodarczej PRL
  • Nr 77, 1978 Zmierczak M. Ideologia liberalna [...]
  • Nr 78, 1977 Tarnawski M. Zagadnienia jedności i wielości przestępstw
  • Nr 80, 1978 Wierciński A. Przedstawiciel społeczny w polskim procesie karnym
  • Nr 81, 1977 Borkowska-Bagieńska Ewa Cechowe prawo gospodarcze w miastach Wielkopolski w XVII wieku
  • Nr 82, 1979 Błażejczak B. Lokatorskie prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego
  • Nr 83, 1977 Niedbała Z. Udział organów załogi w zarządzaniu [...]
  • Nr 84, 1978 Sandorski J. Nieważność umów międzynarodowych
  • Nr 85, 1977 Piotrowski W. Stosunek pracy [...]
  • Nr 86, 1977 Szwarc A.J. Karnoprawne funkcje reguł sportowych
  • Nr 87, 1977 Wisłocki Jerzy Konkordat polski z 1925 roku
  • Nr 88, 1978 Polska i świat
  • Nr 89, 1979 Tyranowski J. Sukcesja państw a traktaty w sprawie granic
  • Nr 91, 1978 Kijowski A. Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy
  • Nr 95, 1979 Zieliński M. Poznanie sądowe a poznanie naukowe
  • Nr 96, 1980 Olejniczak A. Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu
  • Nr 97, 1980 Tobis A. Główne przestępstwa przeciwko rodzinie
  • Nr 98, 1980 Model prawny szkoły wyższej a zasady zarządzania [...]
  • Nr 99, 1981 Zagadnienia prawne stosunków pracy w administracji państwowej [...]
  • Nr 100, 1980 Komentarz do ustawy o radach narodowych [...]
  • Nr 101, 1981 Wąsicka-Chmieluk Ewa Pracownicy cudzoziemcy w RFN w świetle ustawy z 1965 roku
  • Nr 102, 1981 Napierała Jacek Umowa składu
  • Nr 103, 1981 Wisłocki J. Uposażenie Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce [...]
  • Nr 104, 1981 Wąsiewicz A. Wpływ ubezpieczeń majątkowych [...]
  • Nr 105, 1981 Wierciński A. Kontrola procesowa rozstrzygnięć [...]
  • Nr 106, 1981 Tobis A. Janiszewski B. Skazani za przestępstwa przeciwko rodzinie [...]
  • Nr 107, 1981 Zawartowski Ł. Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania prokuratury [...]
  • Nr 108, 1982 Wronkowska S. Problemy racjonalnego tworzenia prawa
  • Nr 109, 1981 Tarnawski M. Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego
  • Nr 110, 1981 Hauser R. Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych [...]
  • Nr 111, 1982 Małecki J. Prawnofinansowe instrumenty ochrony i kształtowania środowiska
  • Nr 112, 1982 Sowiński R. Zakład produkcyjny w przedsiębiorstwie wielozakładowym [...]
  • Nr 113, 1982 Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX w. [...]
  • Nr 115, 1985 Smoliński T. Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1935 [...]
  • Nr 118, 1983 Chobot A. Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu [...]
  • Nr 121, 1985 Tarnawski M. Zabójstwa uprzywilejowane w świetle badań akt sądowych [...]
  • Nr 124, 1986 Borkowska-Bagieńska E. "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego
  • Nr 125, 1987 Sokołowski T. Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem
  • Nr 127, 1988 Czepita Stanisław Koncepcje teoretycznoprawne Czesława Znamierowskiego
  • Nr 130, 1988 Zmierczak Maria Spory o istotę faszyzmu. Dzieje i krytyka
  • Nr 158, 2006 Ochmański Jerzy W. Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944-1989)
  • Nr 205, 2017 Szafrański, Wojciech Józef Weyssenhoff - polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia
 • Seria : Prawo
 • Uwagi :
  • CD 303 [tylko 103]
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Piłsudski, Józef (1867-1935)
  • Weyssenhoff, Józef (1760-1798)
  • Znamierowski, Czesław (1888-1967)
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Wydział Prawa
  • Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Wydziału Prawa c Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 260 a Poznań c 1961- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 2, 1962 b Wąsicki Jan c Opisy miast polskich z lat 1793-1794
 • 362 a Nr 5, 1963 b Pawlak Wiktor c Podstawowe systemy prawa górniczego
 • 362 a Nr 7, 1963 b Maisel Wiktor c Poznańskie prawo karne do końca XVI w.
 • 362 a Nr 8, 1963 b Zimmermann Marian c Terenowe przepisy prawne na ziemiach Polski 1, Prawo państw zaborczych
 • 362 a Nr 9, 1963 b Wisłocki Jerzy c Organizacja prawna poznańskiego rzemiosła w XVI i XVII wieku
 • 362 a Nr 10, 1964 b Kulejewska-Topolska Zofia c Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do XVIII wieku. Studium historyczno-prawne
 • 362 a Nr 12, 1964 b Oryl Kazimierz c Postęp techniczny i zatrudnienie w rozwoju gospodarczym według teorii ekonomii burżuazyjnej
 • 362 a Nr 13, 1964 b Wąsicki Jan c Pruskie opisy miast polskich z końca XVIII wieku. Departament białostocki
 • 362 a Nr 14, 1964 b Grycz Marian c Handel Poznania. 1550-1655
 • 362 a Nr 15, 1964 b Tyszkiewicz Leon c Współdziałanie przestępne i główne pojęcia z nim związane w polskim prawie karnym
 • 362 a Nr 16, 1965 b Wąsiewicz Andrzej c Powstanie, istota i zniesienie współwłasności ułamkowej
 • 362 a Nr 17, 1965 b Ochendowski Eugeniusz c Administracyjno-prawna regulacja korzystania z lokali mieszkalnych w systemie gospodarki planowej w PRL
 • 362 a Nr 19, 1965 b Rachocki J. c Umowa o naukę zawodu w prawie burżuazyjnym
 • 362 a Nr 22, 1966 b Jaśkiewicz W. c Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych T. 2
 • 362 a Nr 23, 1966 b Lesiński B. c Kupno renty w średniowiecznej Polsce [...]
 • 362 a Nr 24, 1966 [BPR D 775] b Olszewski H. c Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii [...]
 • 362 a Nr 25, 1967 b Oryl Kazimierz c Postęp techniczny i zatrudnienie w rozwoju gospodarczym krajów kapitalistycznych
 • 362 a Nr 26, 1967 b Podbierowa E. c Ustrój władz miejskich miasta Poznania [...]
 • 362 a Nr 27, 1967 b Sobkowski J. c Pełnomocnictwo procesowe [...]
 • 362 a Nr 28, 1967 b Dąbrowski W. F. c Orzecznictwo karno-administracyjne w PRL
 • 362 a Nr 29, 1968 b Łączkowski W. c Kompetencje organów państwa w zakresie autoryzacji budżetu
 • 362 a Nr 30, 1968 b Stachowiak S. c Wyrok zaoczny w polskim procesie karnym
 • 362 a Nr 31, 1968 b Owoc M. c Kryminalistyczna ekspertyza sfałszowanych dokumentów atramentowych
 • 362 a Nr 32, 1968 b Tyszkiewicz L. c Doktryny i ruch "obrony społecznej" we współczesnym prawie karnym
 • 362 a Nr 33, 1968 b Dobieszewski A. c Stosunki polityczne na wsi wielkopolskiej [...]
 • 362 a Nr 34, 1968 b Trojanek J. c Zasada współpracy i wzajemnej pomocy [...]
 • 362 a Nr 35, 1968 b Błażejczak B. c Powstanie hipoteki i jej przedmiot
 • 362 a Nr 36, 1968 b Tobis A. c Podstawy faktyczne orzeczeń o warunkowych zwolnieniach
 • 362 a Nr 37, 1968 b Marszał K. c Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym
 • 362 a Nr 38, 1968 b Nowak L. c Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa
 • 362 a Nr 39, 1969 b Ratajczak A. c Stan nietrzeźwości w polskim prawie karnym
 • 362 a Nr 40, 1969 b Romul J. c Państwo a stowarzyszenia w Polsce Ludowej
 • 362 a Nr 41, 1969 b Kulejewska-Topolska Z. c Struktura prawna aglomeracji osadniczej Poznania [...]
 • 362 a Nr 42, 1969 b Ochendowski E. c Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej
 • 362 a Nr 43, 1969 b Walachowicz J. c Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim [...]
 • 362 a Nr 44, 1969 b Tyczka M. c Przepisy proceduralne obowiązujące w zakresie wynalazczości
 • 362 a Nr 46, 1969 b Rozwadowski W. c Przelew wierzytelności w prawie rzymskim
 • 362 a Nr 47, 1970 b Kepiński M. c Przeniesienie własności nieruchomości rolnych
 • 362 a Nr 48, 1970 c Model socjalistycznego uniwersytetu. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 9-10 V 1969 roku w ramach obchodu 50-lecia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 362 a Nr 49, 1970 b Smoliński T. c Dyktatura Józefa Piłsudskiego [...]
 • 362 a Nr 56, 1972 b Dembski K. c Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej
 • 362 a Nr 71, 1975 c Studia nad kodeksem pracy [...]
 • 362 a Nr 72, 1975 c Gminne rady narodowe i ich organy w Niemieckiej Republice Demokratycznej [...]
 • 362 a Nr 76, 1977 c Prawne instrumenty realizacji polityki społeczno-gospodarczej PRL
 • 362 a Nr 77, 1978 b Zmierczak M. c Ideologia liberalna [...]
 • 362 a Nr 78, 1977 b Tarnawski M. c Zagadnienia jedności i wielości przestępstw
 • 362 a Nr 80, 1978 b Wierciński A. c Przedstawiciel społeczny w polskim procesie karnym
 • 362 a Nr 81, 1977 b Borkowska-Bagieńska Ewa c Cechowe prawo gospodarcze w miastach Wielkopolski w XVII wieku
 • 362 a Nr 82, 1979 b Błażejczak B. c Lokatorskie prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego
 • 362 a Nr 83, 1977 b Niedbała Z. c Udział organów załogi w zarządzaniu [...]
 • 362 a Nr 84, 1978 b Sandorski J. c Nieważność umów międzynarodowych
 • 362 a Nr 85, 1977 b Piotrowski W. c Stosunek pracy [...]
 • 362 a Nr 86, 1977 b Szwarc A.J. c Karnoprawne funkcje reguł sportowych
 • 362 a Nr 87, 1977 b Wisłocki Jerzy c Konkordat polski z 1925 roku
 • 362 a Nr 88, 1978 c Polska i świat
 • 362 a Nr 89, 1979 b Tyranowski J. c Sukcesja państw a traktaty w sprawie granic
 • 362 a Nr 91, 1978 b Kijowski A. c Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy
 • 362 a Nr 95, 1979 b Zieliński M. c Poznanie sądowe a poznanie naukowe
 • 362 a Nr 96, 1980 b Olejniczak A. c Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu
 • 362 a Nr 97, 1980 b Tobis A. c Główne przestępstwa przeciwko rodzinie
 • 362 a Nr 98, 1980 c Model prawny szkoły wyższej a zasady zarządzania [...]
 • 362 a Nr 99, 1981 c Zagadnienia prawne stosunków pracy w administracji państwowej [...]
 • 362 a Nr 100, 1980 c Komentarz do ustawy o radach narodowych [...]
 • 362 a Nr 101, 1981 b Wąsicka-Chmieluk Ewa c Pracownicy cudzoziemcy w RFN w świetle ustawy z 1965 roku
 • 362 a Nr 102, 1981 b Napierała Jacek c Umowa składu
 • 362 a Nr 103, 1981 b Wisłocki J. c Uposażenie Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce [...]
 • 362 a Nr 104, 1981 b Wąsiewicz A. c Wpływ ubezpieczeń majątkowych [...]
 • 362 a Nr 105, 1981 b Wierciński A. c Kontrola procesowa rozstrzygnięć [...]
 • 362 a Nr 106, 1981 b Tobis A. b Janiszewski B. c Skazani za przestępstwa przeciwko rodzinie [...]
 • 362 a Nr 107, 1981 b Zawartowski Ł. c Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania prokuratury [...]
 • 362 a Nr 108, 1982 b Wronkowska S. c Problemy racjonalnego tworzenia prawa
 • 362 a Nr 109, 1981 b Tarnawski M. c Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego
 • 362 a Nr 110, 1981 b Hauser R. c Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych [...]
 • 362 a Nr 111, 1982 b Małecki J. c Prawnofinansowe instrumenty ochrony i kształtowania środowiska
 • 362 a Nr 112, 1982 b Sowiński R. c Zakład produkcyjny w przedsiębiorstwie wielozakładowym [...]
 • 362 a Nr 113, 1982 c Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX w. [...]
 • 362 a Nr 115, 1985 b Smoliński T. c Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1935 [...]
 • 362 a Nr 118, 1983 b Chobot A. c Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu [...]
 • 362 a Nr 121, 1985 b Tarnawski M. c Zabójstwa uprzywilejowane w świetle badań akt sądowych [...]
 • 362 a Nr 124, 1986 b Borkowska-Bagieńska E. c "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego
 • 362 a Nr 125, 1987 b Sokołowski T. c Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem
 • 362 a Nr 127, 1988 b Czepita Stanisław c Koncepcje teoretycznoprawne Czesława Znamierowskiego
 • 362 a Nr 130, 1988 b Zmierczak Maria c Spory o istotę faszyzmu. Dzieje i krytyka
 • 362 a Nr 158, 2006 b Ochmański Jerzy W. c Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944-1989)
 • 362 a Nr 205, 2017 b Szafrański, Wojciech c Józef Weyssenhoff - polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia
 • 440 a Prawo
 • 530 d CD 303 [tylko 103]
 • 546 a Tekst pol.
 • 600 a Piłsudski, Józef d (1867-1935)
 • 600 a Weyssenhoff, Józef d (1760-1798)
 • 600 a Znamierowski, Czesław d (1888-1967)
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 710 a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) b Wydział Prawa
 • 785 t Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 852 j Cz 22487

Indexes