Prace Geograficzne

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 21017
 • Tytuł : Prace Geograficzne
 • Redaktor : Instytut Geografii PAN
 • Numeracja :
  • Nr 116, 1975 Węcławowicz G. Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy [...]
  • Nr 117, 1977 Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej
  • Nr 118, 1977 Szczepkowski J. Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego
  • Nr 119, 1976 Wiśniewski E. Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły [...]
  • Nr 120, 1976 Kotarba A. Współczesne modelowanie węglanowych stoków [...]
  • Nr 121, 1977 Wójcik Z. Charakterystyka siedlisk polnych na Pogórzu Beskidu Niskiego [...]
  • Nr 122, 1976 Gerlach T. Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych
  • Nr 123, 1977 Hess M. Niedźwiedź T. Obrębska-Starklowa B. Stosunki termiczne Beskidu Niskiego
  • Nr 124, 1977 Banach M. Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły [...]
  • Nr 125, 1978 Studia nad typologią i oceną środowiska geograficznego Karpat [...]
  • Nr 126, 1977 Kozłowski S. J. Zielona Góra baza ekonomiczna i powiązania zewnętrzne
  • Nr 127, 1978 Przemiany struktury przestrzennej [...]
  • Nr 128, 1978 Rykiel Z. Miejsce aglomeracji wielkomiejskich [...]
  • Nr 130, 1978 Grześ M. Termika osadów dennych w badaniu jezior
  • Nr 131, 1979 Krawczyk B. Bilans cieplny ciała człowieka [...]
  • Nr 132, 1979 Drozdowski E. Deglacjacja dolnego Powiśla [...]
  • Nr 133, 1979 Rozłucki W. Modernizacja rolnictwa tradycyjnego [...]
  • Nr 134, 1980 Szyrmer J. Przemiany struktury przestrzennej [...]
  • Nr 135, 1980 Dębski J. Integracja wielkich miast Polski [...]
  • Nr 136, 1980 Vertical zonality in the southern Khangai Mountains [...]
  • Nr 137, 1980 Environment of the Sant valley (Southern Khangai Mountains) [...]
  • Nr 138, 1980 Krzymowska-Kostrowicka A. Terytorialny system rekreacyjny [...]
  • Nr 139, 1981 Wybrane zagadnienia teorii i metod oceny oddziaływania człowieka na środowisko
  • Nr 140, 1981 Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce [...]
  • Nr 142, 1981 Słupik J. Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych
  • Nr 143, 1982 Froehlich W. Mechanizm transportu fluwialnego [...]
  • Nr 144, 1983 Różnicowanie się i nowe podziały światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej [...]
  • Nr 145, 1983 Baumgart-Kotarba M. Kształtowanie koryt i teras rzecznych [...]
  • Nr 146, 1986 Drozdowski E. Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia [...]
  • Nr 147, 1988 Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich [...]
  • Nr 148, 1988 Eberhardt P. Regiony wyludniające się w Polsce
  • Nr 149, 1988 Szulc H. Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich [...]
  • Nr 150, 1987 Leszczycki S. Badania geograficzne [...]
  • Nr 151, 1989 + dod. Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim
  • Nr 152, 1989 Współczesne przemiany regionalnych systemów [...]
  • Nr 153, 1990 Współczesne przemiany rzeźby Polski [...]
  • Nr 154, 1990 Dziewoński K. Koncepcje i metody badawcze [...]
  • Nr 155, 1992 System denudacyjny Polski [...]
  • Nr 156, 1992 Kostrowicki A.S. System "człowiek-środowisko" [...]
  • Nr 157, 1992 Babiński Z. Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły
  • Nr 158, 1993 Matuszkiewicz J.M. Krajobrazy roślinne [...]
  • Nr 159, 1993 Błażejczyk K. Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem [...]
  • Nr 160, 1993 Krawczyk B. Typologia i ocena bioklimatu [...]
  • Nr 161, 1994 Banach M. Morfodynamika strefy brzegowej [...]
  • Nr 162, 1994 Zgliński W. Kształtowanie się strefy żywicielskiej [...]
  • Nr 163, 1995 Szulc Halina Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce
  • Nr 164, 1995 Glazik R. Obieg wody [...]
  • Nr 165, 1995 Dąbrowska-Zielińska K. Szacowanie ewapotranspiracji wilgotności [...]
  • Nr 166, 1996 Plit Joanna Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.)
  • Nr 167, 1996 Grzeszczuk J. Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej
  • Nr 168, 1997 Bański J. Przemiany rolniczego użytkowania ziemi [...]
  • Nr 169, 1998 Gałązka A. Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej
  • Nr 170, 1999 Rykiel Z. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej [...]
  • Nr 171, 1999 Taylor Z. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia [...]
  • Nr 172, 1999 Bański J. Obszary problemowe w rolnictwie polskim
  • Nr 173, 1999 Grzeszczak J. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni apolaryzowanej
  • Nr 174, 1999 Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu
  • Nr 175, 2000 Taylor Z. Przekształcenia sieci handlu detalicznego [...]
  • Nr 176, 2000 Gierszewski P. Charakterystyka środowiska hydrochemicznego [...]
  • Nr 177, 2000 Komornicki T. Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego [...]
  • Nr 178, 2001 Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania [...]
  • Nr 179, 2001 Między geografią i biologią - badania nad przemianami [...]
  • Nr 180, 2001 Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej [...]
  • Nr 181, 2002 Kupiszewski M. Modelowanie dynamiki przemian ludności [...]
  • Nr 182, 2002 Degórski M. Przestrzenna zmienność właściwości gleb [...]
  • Nr 183, 2002 Lankauf K. R. Recesja lodowców rejonu Kaffioyry [...]
  • Nr 184, 2002 Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej
  • Nr 185, 2002 Solon Jerzy Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie kompleksowej analizy struktury przestrzennej roślinności
  • Nr 186, 2002 Soja Roman Hydrologiczne aspekty antropopresji w Polskich Karpatach
  • Nr 187, 2003 Kulikowski Roman Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce
  • Nr 188, 2003 Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych [...]
  • Nr 189, 2003 Holocene and late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology [...]
  • Nr 190, 2003 Komornicki T. Przestrzenne zróżnicowanie [...]
  • Nr 191, 2004 Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India
  • Nr 192, 2004 Błażejczyk K. Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce
  • Nr 193, 2004 Gębica Piotr Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej
  • Nr 194, 2004 Lamparski Piotr Formy i osady czwartorzędowe w świetle badań georadarowych
  • Nr 195, 2004 Więckowski Marek Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych
  • Nr 196, 2004 Śleszyński Przemysław Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy
  • Nr 197, 2004 Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr
  • Nr 198, 2004 Korcelli-Olejniczak Ewa Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej
  • Nr 199, 2004 Roo-Zielińska Ewa Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod
  • Nr 200, 2004 Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych
  • Nr 201, 2005 Błaszkiewicz Mirosław Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza)
  • Nr 202, 2005 Potrykowska Alina Population, environment and development
  • Nr 203, 2006 Kamińska Wioletta Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003
  • Nr 204, 2006 Kalicki Tomasz Zapis zmian klimatu orza działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich
  • Nr 205, 2006 Grobelska Halina Ewolucja strefy brzegowej zbiornika pakoskiego (Pojezierze Gnieźnieńskie)
  • Nr 206, 2006 Leonowicz Anna Maria Kartogram jako forma prezentacji zależności zjawisk geograficznych
  • Nr 207, 2006 Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej
  • Nr 208, 2007 Wendt Jan Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
  • Nr 209, 2007 Bartczak Arkadiusz Wieloletnia zmienność odpływu rzecznego z dorzecza Zgłowiączki
  • Nr 210, 2007 Prokop Paweł Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie
  • Nr 211, 2007 Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
  • Nr 212, 2007 Rączkowska Zofia Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy
  • Nr 213, 2007 Śleszyński Przemysław Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
  • Nr 214, 2007 Wolski Jacek Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat
  • Nr 215, 2008 Kozłowska Anna Strefy przejścia między układami roślinnymi - analiza wieloskalowa (na przykładzie roślinności górskiej)
  • Nr 216, 2008 Żarnowiecki Grzegorz Związki pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego
  • Nr 217, 2008 Śleszyński Przemysław Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast
  • Nr 218, 2008 Problematyka geopolityczna ziem polskich
  • Nr 219, 2008 Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont
  • Nr 221, 2009 Brykała Dariusz Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej
  • Nr 222, 2010 Budek Anna Geneza i wiek poziomów próchnicznych w osadach równin zalewowych dolin przedpola Karpat
  • Nr 223, 2010 Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficznego województwa kujawsko-pomorskiego - wybrane przykłady
  • Nr 224, 2010 Więckowski Marek Turystyka na obszarach przygranicznych Polski
  • Nr 225, 2010 Kroczak Rafał Geomorfologiczne i hydrologiczne skutki funkcjonowania dróg polnych na Pogórzu Ciężkowickim
 • Uwagi : Nr 151, 1989 zawiera dod. pt.: Spis zawartości prac geograficznych 1-150 (1954-1987)
 • Hasła przedmiotowe :
  • Polska Akademia Nauk Instytut Geografii
  • Spis zawartości prac geograficznych 1-150 <1954-1987>

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Geograficzne $c Instytut Geografii PAN
 • 362 $a Nr 116, 1975 $b Węcławowicz G. $c Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy [...]
 • 362 $a Nr 117, 1977 $c Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej
 • 362 $a Nr 118, 1977 $b Szczepkowski J. $c Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego
 • 362 $a Nr 119, 1976 $b Wiśniewski E. $c Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły [...]
 • 362 $a Nr 120, 1976 $b Kotarba A. $c Współczesne modelowanie węglanowych stoków [...]
 • 362 $a Nr 121, 1977 $b Wójcik Z. $c Charakterystyka siedlisk polnych na Pogórzu Beskidu Niskiego [...]
 • 362 $a Nr 122, 1976 $b Gerlach T. $c Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych
 • 362 $a Nr 123, 1977 $b Hess M. $b Niedźwiedź T. $b Obrębska-Starklowa B. $c Stosunki termiczne Beskidu Niskiego
 • 362 $a Nr 124, 1977 $b Banach M. $c Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły [...]
 • 362 $a Nr 125, 1978 $c Studia nad typologią i oceną środowiska geograficznego Karpat [...]
 • 362 $a Nr 126, 1977 $b Kozłowski S. J. $c Zielona Góra baza ekonomiczna i powiązania zewnętrzne
 • 362 $a Nr 127, 1978 $c Przemiany struktury przestrzennej [...]
 • 362 $a Nr 128, 1978 $b Rykiel Z. $c Miejsce aglomeracji wielkomiejskich [...]
 • 362 $a Nr 130, 1978 $b Grześ M. $c Termika osadów dennych w badaniu jezior
 • 362 $a Nr 131, 1979 $b Krawczyk B. $c Bilans cieplny ciała człowieka [...]
 • 362 $a Nr 132, 1979 $b Drozdowski E. $c Deglacjacja dolnego Powiśla [...]
 • 362 $a Nr 133, 1979 $b Rozłucki W. $c Modernizacja rolnictwa tradycyjnego [...]
 • 362 $a Nr 134, 1980 $b Szyrmer J. $c Przemiany struktury przestrzennej [...]
 • 362 $a Nr 135, 1980 $b Dębski J. $c Integracja wielkich miast Polski [...]
 • 362 $a Nr 136, 1980 $c Vertical zonality in the southern Khangai Mountains [...]
 • 362 $a Nr 137, 1980 $c Environment of the Sant valley (Southern Khangai Mountains) [...]
 • 362 $a Nr 138, 1980 $b Krzymowska-Kostrowicka A. $c Terytorialny system rekreacyjny [...]
 • 362 $a Nr 139, 1981 $c Wybrane zagadnienia teorii i metod oceny oddziaływania człowieka na środowisko
 • 362 $a Nr 140, 1981 $c Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce [...]
 • 362 $a Nr 142, 1981 $b Słupik J. $c Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych
 • 362 $a Nr 143, 1982 $b Froehlich W. $c Mechanizm transportu fluwialnego [...]
 • 362 $a Nr 144, 1983 $c Różnicowanie się i nowe podziały światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej [...]
 • 362 $a Nr 145, 1983 $b Baumgart-Kotarba M. $c Kształtowanie koryt i teras rzecznych [...]
 • 362 $a Nr 146, 1986 $b Drozdowski E. $c Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia [...]
 • 362 $a Nr 147, 1988 $c Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich [...]
 • 362 $a Nr 148, 1988 $b Eberhardt P. $c Regiony wyludniające się w Polsce
 • 362 $a Nr 149, 1988 $b Szulc H. $c Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich [...]
 • 362 $a Nr 150, 1987 $b Leszczycki S. $c Badania geograficzne [...]
 • 362 $a Nr 151, 1989 + dod. $c Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim
 • 362 $a Nr 152, 1989 $c Współczesne przemiany regionalnych systemów [...]
 • 362 $a Nr 153, 1990 $c Współczesne przemiany rzeźby Polski [...]
 • 362 $a Nr 154, 1990 $b Dziewoński K. $c Koncepcje i metody badawcze [...]
 • 362 $a Nr 155, 1992 $c System denudacyjny Polski [...]
 • 362 $a Nr 156, 1992 $b Kostrowicki A.S. $c System "człowiek-środowisko" [...]
 • 362 $a Nr 157, 1992 $b Babiński Z. $c Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły
 • 362 $a Nr 158, 1993 $b Matuszkiewicz J.M. $c Krajobrazy roślinne [...]
 • 362 $a Nr 159, 1993 $b Błażejczyk K. $c Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem [...]
 • 362 $a Nr 160, 1993 $b Krawczyk B. $c Typologia i ocena bioklimatu [...]
 • 362 $a Nr 161, 1994 $b Banach M. $c Morfodynamika strefy brzegowej [...]
 • 362 $a Nr 162, 1994 $b Zgliński W. $c Kształtowanie się strefy żywicielskiej [...]
 • 362 $a Nr 163, 1995 $b Szulc Halina $c Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce
 • 362 $a Nr 164, 1995 $b Glazik R. $c Obieg wody [...]
 • 362 $a Nr 165, 1995 $b Dąbrowska-Zielińska K. $c Szacowanie ewapotranspiracji wilgotności [...]
 • 362 $a Nr 166, 1996 $b Plit Joanna $c Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.)
 • 362 $a Nr 167, 1996 $b Grzeszczuk J. $c Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej
 • 362 $a Nr 168, 1997 $b Bański J. $c Przemiany rolniczego użytkowania ziemi [...]
 • 362 $a Nr 169, 1998 $b Gałązka A. $c Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej
 • 362 $a Nr 170, 1999 $b Rykiel Z. $c Przemiany struktury społeczno-przestrzennej [...]
 • 362 $a Nr 171, 1999 $b Taylor Z. $c Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia [...]
 • 362 $a Nr 172, 1999 $b Bański J. $c Obszary problemowe w rolnictwie polskim
 • 362 $a Nr 173, 1999 $b Grzeszczak J. $c Bieguny wzrostu a formy przestrzeni apolaryzowanej
 • 362 $a Nr 174, 1999 $c Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu
 • 362 $a Nr 175, 2000 $b Taylor Z. $c Przekształcenia sieci handlu detalicznego [...]
 • 362 $a Nr 176, 2000 $b Gierszewski P. $c Charakterystyka środowiska hydrochemicznego [...]
 • 362 $a Nr 177, 2000 $b Komornicki T. $c Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego [...]
 • 362 $a Nr 178, 2001 $c Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania [...]
 • 362 $a Nr 179, 2001 $c Między geografią i biologią - badania nad przemianami [...]
 • 362 $a Nr 180, 2001 $c Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej [...]
 • 362 $a Nr 181, 2002 $b Kupiszewski M. $c Modelowanie dynamiki przemian ludności [...]
 • 362 $a Nr 182, 2002 $b Degórski M. $c Przestrzenna zmienność właściwości gleb [...]
 • 362 $a Nr 183, 2002 $b Lankauf K. R. $c Recesja lodowców rejonu Kaffioyry [...]
 • 362 $a Nr 184, 2002 $c Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej
 • 362 $a Nr 185, 2002 $b Solon Jerzy $c Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie kompleksowej analizy struktury przestrzennej roślinności
 • 362 $a Nr 186, 2002 $b Soja Roman $c Hydrologiczne aspekty antropopresji w Polskich Karpatach
 • 362 $a Nr 187, 2003 $b Kulikowski Roman $c Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce
 • 362 $a Nr 188, 2003 $c Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych [...]
 • 362 $a Nr 189, 2003 $c Holocene and late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology [...]
 • 362 $a Nr 190, 2003 $b Komornicki T. $c Przestrzenne zróżnicowanie [...]
 • 362 $a Nr 191, 2004 $c Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India
 • 362 $a Nr 192, 2004 $b Błażejczyk K. $c Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce
 • 362 $a Nr 193, 2004 $b Gębica Piotr $c Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej
 • 362 $a Nr 194, 2004 $b Lamparski Piotr $c Formy i osady czwartorzędowe w świetle badań georadarowych
 • 362 $a Nr 195, 2004 $b Więckowski Marek $c Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych
 • 362 $a Nr 196, 2004 $b Śleszyński Przemysław $c Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy
 • 362 $a Nr 197, 2004 $c Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr
 • 362 $a Nr 198, 2004 $b Korcelli-Olejniczak Ewa $c Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej
 • 362 $a Nr 199, 2004 $b Roo-Zielińska Ewa $c Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod
 • 362 $a Nr 200, 2004 $c Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych
 • 362 $a Nr 201, 2005 $b Błaszkiewicz Mirosław $c Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza)
 • 362 $a Nr 202, 2005 $b Potrykowska Alina $c Population, environment and development
 • 362 $a Nr 203, 2006 $b Kamińska Wioletta $c Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003
 • 362 $a Nr 204, 2006 $b Kalicki Tomasz $c Zapis zmian klimatu orza działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich
 • 362 $a Nr 205, 2006 $b Grobelska Halina $c Ewolucja strefy brzegowej zbiornika pakoskiego (Pojezierze Gnieźnieńskie)
 • 362 $a Nr 206, 2006 $b Leonowicz Anna Maria $c Kartogram jako forma prezentacji zależności zjawisk geograficznych
 • 362 $a Nr 207, 2006 $c Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej
 • 362 $a Nr 208, 2007 $b Wendt Jan $c Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
 • 362 $a Nr 209, 2007 $b Bartczak Arkadiusz $c Wieloletnia zmienność odpływu rzecznego z dorzecza Zgłowiączki
 • 362 $a Nr 210, 2007 $b Prokop Paweł $c Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie
 • 362 $a Nr 211, 2007 $c Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
 • 362 $a Nr 212, 2007 $b Rączkowska Zofia $c Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy
 • 362 $a Nr 213, 2007 $b Śleszyński Przemysław $c Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
 • 362 $a Nr 214, 2007 $b Wolski Jacek $c Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat
 • 362 $a Nr 215, 2008 $b Kozłowska Anna $c Strefy przejścia między układami roślinnymi - analiza wieloskalowa (na przykładzie roślinności górskiej)
 • 362 $a Nr 216, 2008 $b Żarnowiecki Grzegorz $c Związki pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego
 • 362 $a Nr 217, 2008 $b Śleszyński Przemysław $c Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast
 • 362 $a Nr 218, 2008 $c Problematyka geopolityczna ziem polskich
 • 362 $a Nr 219, 2008 $c Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont
 • 362 $a Nr 221, 2009 $b Brykała Dariusz $c Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej
 • 362 $a Nr 222, 2010 $b Budek Anna $c Geneza i wiek poziomów próchnicznych w osadach równin zalewowych dolin przedpola Karpat
 • 362 $a Nr 223, 2010 $c Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficznego województwa kujawsko-pomorskiego - wybrane przykłady
 • 362 $a Nr 224, 2010 $b Więckowski Marek $c Turystyka na obszarach przygranicznych Polski
 • 362 $a Nr 225, 2010 $b Kroczak Rafał $c Geomorfologiczne i hydrologiczne skutki funkcjonowania dróg polnych na Pogórzu Ciężkowickim
 • 525 $a Nr 151, 1989 zawiera dod. pt.: Spis zawartości prac geograficznych 1-150 (1954-1987)
 • 651 $a Zielona Góra
 • 651 $a Warszawa
 • 651 $a Zgłowiączka (dorzecze)
 • 651 $a Meghalaya, Wyżyna (Indie)
 • 651 $a Umiew (dorzecze)
 • 710 $a Polska Akademia Nauk $b Instytut Geografii
 • 770 $t Spis zawartości prac geograficznych 1-150 <1954-1987>
 • 852 $j Cz 21017

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 21017/1975
 • Signature: Cz 21017/1976
 • Signature: Cz 21017/1977
 • Signature: Cz 21017/1978
 • Signature: Cz 21017/1979
 • Signature: Cz 21017/1980
 • Signature: Cz 21017/1981
 • Signature: Cz 21017/1982
 • Signature: Cz 21017/1983
 • Signature: Cz 21017/1986
 • Signature: Cz 21017/1987
 • Signature: Cz 21017/1988
 • Signature: Cz 21017/1989
 • Signature: Cz 21017/1990
 • Signature: Cz 21017/1992
 • Signature: Cz 21017/1993
 • Signature: Cz 21017/1994
 • Signature: Cz 21017/1995
 • Signature: Cz 21017/1996
 • Signature: Cz 21017/1997
 • Signature: Cz 21017/1998
 • Signature: Cz 21017/1999
 • Signature: Cz 21017/2000
 • Signature: Cz 21017/2001
 • Signature: Cz 21017/2002
 • Signature: Cz 21017/2003
 • Signature: Cz 21017/2004
 • Signature: Cz 21017/2005
 • Signature: Cz 21017/2006
 • Signature: Cz 21017/2007
 • Signature: Cz 21017/2008
 • Signature: Cz 21017/2009
 • Signature: Cz 21017/2010